Thông báo số 3754/TB-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
9
download

Thông báo số 3754/TB-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3754/TB-BNV về việc giới thiệu chữ ký do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3754/TB-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 3754/TB-BNV Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C GI I THI U CH KÝ Căn c Quy t đ nh s 1558/QĐ-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B N i v v vi c b nhi m bà Vũ Th Minh Hương gi ch c C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c, B N i v k t ngày 04 tháng 12 năm 2008. B N i v xin trân tr ng gi i thi u ch ký c a bà Vũ Th Minh Hương t i các cơ quan, đơn v đ thu n ti n cho vi c quan h công tác. Ch ký c a bà Vũ Th Minh Hương TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - VP các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Tòa án nhân dân t i cao; - VP Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - VP các T ng công ty 91 và các T p đoàn kinh t NN; Nguy n Xuân Bình - VP UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VP S N i v các t nh thành ph tr c thu c TW; - Trung tâm LT các t nh thành ph tr c thu c TW; - Các đơn v thu c B ; - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản