Thông báo số 377/TB-BGTVT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Thông báo số 377/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 377/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về các dự án đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 377/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 377/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V CÁC D ÁN Ư NG S T Ngày 20/8/2009 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v các d án ư ng s t. Tham d cu c h p có Th trư ng Lê M nh Hùng, i di n lãnh o các V : K ho ch u tư, Khoa h c công ngh , H p tác qu c t , K t c u h t ng giao thông, Văn phòng B ; các C c: ư ng s t Vi t Nam, Qu n lý xây d ng và CLCTGT; T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, T ng công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i. Sau khi nghe T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và C c ư ng s t Vi t Nam báo cáo v các d án ư ng s t, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: I. I V I CÁC D ÁN DO T NG CÔNG TY Ư NG S T VI T NAM LÀM CH U TƯ 1. Trong th i gian v a qua, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai các d án ư ng s t song tình hình th c hi n các d án còn ch m so v i yêu c u. 2. i v i các d án ư ng s t ang th c hi n u tư: - D án ư ng s t Hà N i - Lào Cai: T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ch o sát sao Ban Qu n lý các d án ư ng s t khNn trương hoàn ch nh các th t c có th tri n khai kh i công vào năm 2010. - D án 44 c u ư ng s t: Th trư ng Lê M nh Hùng ch o V K ho ch u tư, C c ư ng s t Vi t Nam và T ng công ty ư ng s t Vi t Nam làm vi c v i JICA v vi c tri n khai d án. - D án H th ng thông tin tín hi u ư ng s t v n Trung Qu c: Th trư ng Lê M nh Hùng ch o T ng công ty ư ng s t Vi t Nam làm vi c c th v i nhà th u Trung Qu c Ny nhanh ti n tri n khai d án. - D án ư ng s t ô th Hà N i tuy n tuy n s 1 Ng c H i - Yên Viên: + i v i công tác gi i phóng m t b ng: T ng công ty ư ng s t Vi t Nam l p k ho ch th c hi n chi ti t i v i t ng h ng m c công tác gi i phóng m t b ng, c m
  2. m c gi i bàn giao cho a phương th c hi n; ph i h p ch t ch v i a phương Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng c a d án. + i v i gói th u d ch v tư v n k thu t: B GTVT ch p thu n phê duy t k t qu l a ch n nhà th u tư v n thi t k k thu t, giao T ng công ty ư ng s t Vi t Nam thương th o H p ng tư v n và ch o các ơn v liên quan tri n khai úng ti n . II. I V I CÁC D ÁN Ư NG S T Ô THN HÀ N I TUY N CÁT LINH - HÀ ÔNG (DO C C Ư NG S T VI T NAM LÀM CH U TƯ) - C c ư ng s t Vi t Nam ch o Ban Qu n lý d án ư ng s t ôn c nhà th u và tư v n xây d ng k ho ch t ng th v d án; xác nh rõ các h ng m c công vi c và ti n th c hi n i v i t ng h ng m c và giám sát vi c th c hi n. Ph n u kh i công d án vào cu i năm 2009 ho c u năm 2010, khi kh i công xong ph i thi công ngay. - V công tác gi i phóng m t b ng: C c ư ng s t Vi t Nam ph i h p ch t ch v i Thành ph Hà N i phê duy t ch gi i ư ng còn l i và ôn c ti n th c hi n ti u d án gi i phóng m t b ng. - V K ho ch u tư cân i, b sung ngu n v n th c hi n công tác gi i phóng m t b ng và các danh m c công vi c ph i th c hi n b ng v n i ng như: tư v n thi t k k thu t và d toán, qu n lý d án... c a d án. -V xu t xin cơ ch ư c s d ng v n ngân sách u th u r ng rãi gi a các nhà th u trong nư c nhưng ư c thuê th u ph nư c ngoài ho c chuyên gia nư c ngoài thNm tra h sơ thi t k k thu t - t ng d toán gói th u EPC c a d án: ng ý theo ngh c a C c ư ng s t Vi t Nam, giao C c Qu n lý xây d ng và CLCTGT tham mưu Lãnh o B ký văn b n trình Th tư ng Chính ph . - Th trư ng Lê M nh Hùng ph i h p Th trư ng Nguy n H ng Trư ng làm vi c v i thành ph Hà N i v vi c Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng và các v n liên quan, c bi t là vi c k t h p gi a ư ng s t và nút giao ư ng Vành ai 3 Thanh Xuân - Hà N i nh m m b o ti n tri n khai d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p (t/h); - Lưu VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản