Thông báo số 391/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
3
download

Thông báo số 391/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 391/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 08/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 391/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 391/TB-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 08/2008 Ngày 05/9/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 08/2008. Khách m i d h p có i di n y ban Ki m tra Trung ương ng, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng Ngô Th nh c, Nguy n H ng Trư ng; Văn phòng Ban cán s ng B , ng y cơ quan B , Công oàn GTVT VN, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Ban phòng ch ng l t bão – tìm ki m c u n n B , Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng y ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 8, tr ng tâm công tác tháng 9/2008; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng, lãnh o các cơ quan, ơn v ; B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 9/2008 c a các C c, V , Thanh tra B ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban, ý ki n ch o c a các Th trư ng i v i các cơ quan, ơn v và nh n m nh thêm các v n tr ng tâm sau ây: 1. Công tác so n th o và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t - Các cơ quan, ơn v bám sát vào các chương trình, án ã ăng ký th c hi n úng ti n . - i v i Lu t Giao thông ư ng b (s a i): ây là công tác tr ng tâm trong vi c xây d ng th ch ngành, V Pháp ch tham mưu tri n khai vi c giao nhi m v c th cho các cơ quan xây d ng d th o các Ngh nh và văn b n dư i lu t trình Chính ph ho c B ban hành theo thNm quy n sau khi Qu c h i thông qua Lu t vào tháng 11/2008. 2. Công tác k ho ch - V K ho ch u tư tham mưu ra văn b n ch o các cơ quan, các ch u tư, các Ban qu n lý d án có các gi i pháp quy t li t, Ny nhanh ti n th c hi n, nghi m thu thanh toán các d án, quy t tâm hoàn thành các ch tiêu k ho ch 2008.
  2. - Th trư ng Ngô Th nh c ch o V K ho ch u tư, V Tài chính chuNn b chương trình, làm vi c v i Kho b c Nhà nư c có gi i pháp Ny nhanh hơn n a th t c gi i ngân, thanh toán. - Gi i quy t n tín d ng: V K ho ch u tư xu t gi i pháp x lý t ng bư c, trư c m t gi i quy t i v i 800 t ng ã ư c b trí. - Các ơn v rà soát, i u ch nh b sung k ho ch 2009, khNn trương báo cáo B ; V K ho ch u tư chuNn b n i dung, Văn phòng B b trí chương trình B trư ng làm vi c v i B K ho ch và u tư v k ho ch năm 2009. 3. V công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n. - V công tác gi i phóng m t b ng: Th c tr ng công tác gi i phóng m t b ng c a các d án v n còn nhi u khó khăn, vư ng m c, C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông ti p t c rà soát, ch o các ch u tư, các Ban qu n lý d án báo cáo ti n gi i phóng m t b ng các d án và các cam k t ã ký v i a phương v công tác gi i phóng m t b ng. - Lãnh o B , các C c ti p t c chương trình ki m tra hi n trư ng thi công các d án, làm vi c c th v i t ng nhà th u gi i quy t, tháo g các vư ng m c. - C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, V K ho ch u tư, V Tài chính, Văn phòng B ph i h p v i các ơn v liên quan ti p t c t ch c H i ngh giao ban xây d ng cơ b n t i mi n B c gi i quy t c th các v n v th t c, các khó khăn. - V K ho ch u tư so n th o văn b n yêu c u các ch u tư ăng ký ngày kh i công, ti n thi công và d ki n th i i m hoàn thành c a các d án tr ng i m ( ư ng H Chí Minh o n P c Bó – Cao B ng, o n Nhơn Thành – c Hòa..., c ng Cái Mép – Th V i, ư ng ô tô cao t c Sài Gòn – Trung Lương, ư ng ô tô cao t c Long Thành – D u Giây …). - C c Hàng không Vi t Nam báo cáo xu t phương án u tư nâng c p C ng hàng không Cam Ranh. - C c Hàng không Vi t Nam, V Tài chính s m hoàn thành vi c thNm nh năng l c tài chính c a nhà u tư D án C ng hàng không qu c t Long Thành. - Ti n thi công gói th u s 1 d án nhà ga hành khách qu c t sân bay à N ng quá ch m, B yêu c u C c Hàng không Vi t Nam, T ng công ty C ng hàng không mi n Trung chuNn b phương án thay th nhà th u. - Các C c, V khNn trương hoàn thành vi c thNm nh d án ư ng s t Hà N i – Hà ông s m phê duy t d án, ph n u kh i công Depot trong năm 2008. C c ư ng s t Vi t Nam ki m tra, ôn c và ch o các ơn v tri n khai th c hi n quy t li t các d án ư ng s t.
  3. - i v i các d án ư ng s t ô th t i Hà N i, k c d án quy ho ch: V K ho ch u tư nghiên c u xu t, có th giao m t s d án cho thành ph Hà N i th c hi n, B ch th c hi n vai trò qu n lý Nhà nư c. - V K ho ch u tư báo cáo B trư ng v tình hình th c hi n tri n khai d án u tư lu ng cho tàu bi n l n vào sông H u. - D án ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng: V K ho ch u tư nghiên c u cách th c t ch c th c hi n s m th ng nh t và tri n khai ký H p ng BOT, V làm vi c c th , yêu c u nhà u tư thành l p t công tác và c ngư i có thNm quy n d h p s m th ng nh t các n i dung thương th o. - Th trư ng Ngô Th nh c ti p t c ch o xây d ng cơ ch tài chính i v i các d án ư ng cao t c. 4. V an toàn giao thông và phòng ch ng l t bão - B trư ng bi u dương các cơ quan, ơn v ã khNn trương, tích c c kh c ph c h u qu bão lũ, m b o giao thông trong th i gian v a qua. Tuy nhiên, vi c tri n khai công tác m b o giao thông và kh c ph c h u qu bão lũ v n còn lúng túng và thi u tính chuyên nghi p. - Tình hình mưa bão v n còn di n bi n ph c t p, B trư ng yêu c u các cơ quan, ơn v thư ng xuyên ng tr c, o sát sao công tác phòng ch ng l t bão, ki m tra các phương án kh c ph c h u qu , c u h c u n n, m b o giao thông khi l t bão x y ra. - V V n t i, Văn phòng y ban ATGTQG ph i h p v i các a phương và l c lư ng c nh sát giao thông tri n khai th c hi n các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông trong t cao i m “Tháng an toàn giao thông”. - Thanh tra giao thông c n tham gia ngay công tác m b o an toàn giao thông. Văn phòng y ban ATGTQG b sung Chánh Thanh tra B vào thư ng tr c y ban ATGTQG. - C c Hàng không Vi t Nam ch o th c hi n nghiêm túc các quy nh v mb o an ninh, an toàn hàng không, kiên quy t x lý các hành vi vi ph m, không ch p hành quy nh; s m gi i quy t v vi c lưu gi tàu bay t i Nh t B n. C c s m hoàn thành th t c c p phép bay cho các hãng hàng không m i thành l p. - Tri n khai th c hi n quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t, ư ng b : C c ư ng b Vi t Nam t ch c sơ k t giai o n 1 g n nh , thi t th c và ti p t c tri n khai giai o n 2. - Th trư ng Lê M nh Hùng ch o các ơn v ti p t c Ny m nh công tác mb o an toàn giao thông. 5. M t s công tác khác
  4. - C c ư ng b VN xây d ng án t ng th v qu n lý t i tr ng xe, t các gi i pháp ki m tra, ki m soát t i tr ng xe trên ư ng n vi c quy nh qu n lý t i tr ng ngay t doanh nghi p v n t i, c ng, kho bãi, hoàn thành trong tháng 10/2008. - V Tài chính s m làm vi c v i B Tài chính th ng nh t v phí ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - Lưu: VT, TH (6b). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản