Thông báo số 394/TB-KHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Thông báo số 394/TB-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 394/TB-KHCN về việc nội dung cuộc họp thẩm định dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học năm 2008 của Học viện Hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 394/TB-KHCN

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 394/TB-KHCN Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P TH M NNH D ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C NGHIÊN C U KHOA H C NĂM 2008 C A H C VI N HÀNG KHÔNG VI T NAM Căn c Quy t nh s 396/Q -BGTVT ngày 20/02/2008 c a B GTVT v vi c giao K ho ch khoa h c công ngh và B o v m t trư ng năm 2008, H c vi n Hàng không VN ư c giao th c hi n nhi m v Tăng cư ng năng l c nghiên c u năm 2008. Ngày 11/08/2008 và ngày 18/08/2008, H c vi n Hàng không Vi t Nam có t trình s 533/TTr-HVHK và s 544/TTr-HVHK ngh B GTVT phê duy t Báo cáo kinh t k thu t và k ho ch u th u d án “Tăng cư ng năng l c nghiên c u KHCN năm 2008 c a H c vi n Hàng không VN". Ngày 28/08/2008, t i Cơ quan B GTVT, V Khoa h c công ngh ã t ch c h p xem xét thNm nh d án Tăng cư ng năng l c nghiên c u năm 2008 c a Hàng không VN. Tham gia h p có i di n: - V Khoa h c - Công ngh ; - V K ho ch - u tư; - V Tài chính; - Trung tâm Công ngh thông tin B GTVT; - C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông; - H c vi n Hàng không VN; - B Khoa h c và Công ngh (có danh sách kèm theo) Ông Nguy n Thanh Tu n - Phó phòng Khoa h c công ngh và Ông Nguy n M nh Tuân - Trư ng phòng Tài chính K toán, i di n H c vi n Hàng không VN (ch u tư) trình bày tóm t t căn c th c hi n u tư và n i dung d án c a H c vi n Hàng không Vi t Nam. Các thành viên tham d ã ti n hành th o lu n nh m hoàn thi n d án và th t c c n thi t tri n khai các bư c ti p theo.
  2. i di n Ch u tư tr l i và làm rõ thêm m t s n i dung theo yêu c u, ti p thu các ý ki n óng góp c a h i ngh . Sau khi trao i, th o lu n, các thành viên d h p th ng nh t nh ng n i dung ch y u sau: - Vi c u tư d án nâng cao năng l c nghiên c u t i H c vi n Hàng không VN là c n thi t và mang tính c p thi t nh m nâng cao kh năng nghiên c u c a H c vi n. - Vi c mua s m trang thi t b c a H c vi n Hàng không VN s d ng ngu n v n s nghi p khoa h c và mang tính ch t d án u tư nên vi c thNm nh, phê duy t ư c căn c theo Lu t u th u; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 29/11/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng; Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Quy t nh s 202/Q -TTg ngày 31/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài s n t i ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m tài s n nh m duy trì ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan nhà nư c b ng v n nhà nư c. - V cơ b n, D án ã nêu ư c s c n thi t u tư, t ng m c u tư, ngu n v n u tư, h ng m c u tư và yêu c u k thu t i v i t ng h ng m c, d ki n hi u qu u tư và k ho ch th c hi n u tư. - ngh ch u tư hoàn thi n d án v các n i dung sau: + B sung các văn b n, quy ch hi n hành liên quan làm căn c pháp lý trong t trình phê duy t; + B sung, làm rõ hi n tr ng c a phòng thí nghi m i n t và thông tin quang, h th ng m ng c c b (LAN) c a H c vi n làm căn c xây d ng d toán, s c n thi t và hi u qu c a d án u tư cho công tác nghiên c u c a H c vi n. + Rà soát và chuNn hóa s lư ng, tính năng c a trang thi t b , d ng c thí nghi m và các báo giá hoàn thi n l n cu i trư c khi trình duy t. - Sau khi Ch u tư hoàn thi n D án, y quy n cho V khoa h c công ngh (cơ quan thư ng tr c) xem xét trình Lãnh o B phê duy t D án Tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c năm 2008 c a H c vi n Hàng không Vi t Nam ch u tư có cơ s tri n khai các bư c ti p theo. V khoa h c công ngh thông báo t i các cơ quan liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG
  3. V TRƯ NG V KHCN Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Tr n Doãn Th ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KHCN. Nguy n Văn Nhân
Đồng bộ tài khoản