Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
6
download

Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 417/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH Y BAN ATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O UBND T NH TI N GIANG Ngày 15 tháng 9 năm 2008, B trư ng B GTVT – Ch t ch y ban An toàn Giao thông Qu c gia H Nghĩa Dũng ã cùng lãnh o t nh UBND Ti n Giang ti n hành kh o sát tuy n kênh Ch G o, Qu c l 54 và làm vi c v công tác ATGT và các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Ti n Giang có ng chí Nguy n H u Chí – Ch t ch UBND t nh, lãnh o Văn phòng UBND t nh, S GTVT, Ban ATGT và huy n Ch G o; v phía B GTVT có lãnh o V KH T; V n t i; các C c: QLXD và CLCTGT, ư ng b VN, ư ng sông VN, Văn phòng B ; ban QLCDA ư ng th y; Ban QLDA 7. Sau khi nghe báo cáo v các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i Lãnh o t nh Ti n Giang k t lu n như sau: 1. Ki m i m v vi c th c hi n các thông báo k t lu n trư c ây: Các cơ quan c a B và t nh ã c g ng ph i h p trong vi c tri n khai h u h t các v n ã nêu trong các bu i làm vi c gi a lãnh o B và T nh trư c ây. Tuy nhiên, vi c tri n khai các d án còn ch m so v i yêu c u. B GTVT th ng nh t v nguyên t c các xu t c a T nh và s ph i h p ch t ch v i T nh gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình phát tri n k t c u h t ng GTVT theo l trình trong b i c nh còn nhi u h n ch v ngu n l c. 2. D án c i t o, nâng c p Qu c l 50: D án ã ư c chuNn b trong th i gian khá dài nhưng ti n th c hi n ã ch m. ngh T nh giao cơ quan liên quan rà soát l i k t qu công tác gi i phóng m t b ng (GPMB) xây d ng k ho ch gi i ngân 2008 sát v i th c t . Trên cơ s k ho ch c a T nh, giao V KH T cân i b trí y v n cho công tác GPMB d án QL50. Giao C c BVN và Ban QLDA 7 ôn c nhà th u chuNn b s n sàng ngu n l c tri n khai ngay công trình sau khi kh i công vào tháng 10/2008. ngh T nh giao các cơ quan liên quan k p th i thông báo giá nguyên v t li u, làm cơ s Ny nhanh công tác l p và i u ch nh d án.
  2. Riêng i v i c u Ch G o, cho phép t m d ng công tác u th u i u ch nh l i thi t k m b o kích thư c khoang thông thuy n phù h p v i d án Nâng c p tuy n kênh Ch G o. 3. D án c i t o, nâng c p QL60: Cho phép ti n hành th t c i u ch nh t ng m c u tư. ng ý v i ngh c a T nh v vi c i u ch nh kéo dài th i gian th c hi n d án. Giao C c QLXD hư ng d n và s m tham mưu trình B các n i dung liên quan n i u ch nh k ho ch u th u d án trên cơ s ngh c a S GTVT t nh Ti n Giang. 4. V ư ng t nh T 864 và T 856: B GTVT s ph i h p v i T nh và B KH T trong vi c th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 168/TB- VPCP ngày 05/9/2007. ngh T nh chính th c có văn b n g i B KH T, trên cơ s ó B GTVT s có ki n ngh ng h xu t c a T nh. 5. ư ng n i v i ư ng cao t c Tp. HCM – Trung Lương: Ghi nh n ý ki n c a T nh. Giao V KH T ph i h p Ban QLDA M Thu n ki m tra l i và báo cáo B xem xét. 6. D án Nâng c p tuy n kênh Ch G o D án Nâng c p tuy n kênh Ch G o nh m áp ng nhu c u v n t i th y n i a trên tuy n ã ư c B và T nh quan tâm nhi u trong th i gian qua. Giao C c ư ng th y n i a Vi t Nam và Ban QLCDA ư ng th y ch o tư v n hoàn thi n bư c l p d án u tư, báo cáo B có th phê duy t trong tháng 10/2008. Vi c l p d án u tư kênh Ch G o ph i phù h p v i nhu c u v n t i và phát tri n giao thông ư ng th y n i a, c n làm rõ vai trò c a tuy n kênh Ch G o v i tuy n R ch Chanh ( ã có k ho ch s d ng ngu n v n d án WB5). Trong quá trình nghiên c u l p d án, ban QLCDA ư ng th y c n tăng cư ng ph i h p, tham kh o, ti p thu ý ki n óng góp c a các cơ quan liên quan d án ư c l p v i ch t lư ng cao. Trư c m t, liên quan n công tác m b o giao thông trên kênh, giao C c ư ng th y n i a VN ph i h p v i các cơ quan liên quan c a a phương m b o không x y ra tình tr ng t c ngh n trên kênh Ch G o, trong ó chú tr ng công tác t ch c i u ti t, hư ng d n giao thông và có k ho ch b trí kinh phí n o vét các bãi c n c c b , thanh th i các v t chư ng ng i trên lu ng và s a ch a h th ng k t c u ch ng va tr c u Ch G o hi n t i. Giao C c ư ng th y n i a VN nghiên c u các quy nh qu n lý t i tr ng tàu khai thác theo hư ng h n ch lưu thông các tàu thuy n tr ng t i quá l n, không phù h p v i hi n tr ng tuy n kênh báo cáo B trong tháng 10/2008. 7. Tuy n tránh th tr n Cai L y – QL1: Th ng nh t ch trương cho l p d án. 8. Công tác an toàn giao thông: Các cơ quan liên quan c a T nh ã c g ng trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, tuy nhiên s v TNGT và s ngư i ch t vì TNGT t i Ti n Giang chưa
  3. gi m trong th i gian qua. ngh lãnh o y ban nhân dân t nh Ti n Giang ti p t c ch o th c hi n pháp lu t v b o m tr t t ATGT, c bi t quan tâm ch o công tác phát hi n và xóa b các “ i m en”, công tác cư ng ch , công tác tuyên truy n giáo d c và k ho ch l p l i tr t t hành lang ATGT ư ng b và ư ng s t theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i quy t nh 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Kiên Giang tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, H ND, UBND t nh Ti n Giang ( ph i h p); - S GTVT t nh Ti n Giang; - BT H Nghĩa Dũng ( báo cáo); - TT Ngô Th nh c ( báo cáo); - B GTVT: các ơn v d h p - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản