Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
0
download

Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 420/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH BÌNH NNH Ngày 12 tháng 9 năm 2008, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Bình nh v các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Bình nh có ng chí Nguy n Văn Thi n – Ch t ch UBND t nh và lãnh o S GTVT, S KH T, Ban Qu n lý Khu kinh t Nhơn H i. V phía B GTVT có lãnh o V KH T, Văn phòng B . Sau khi nghe báo cáo tóm t t v các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i lãnh o t nh Bình nh k t lu n như sau: 1. V vi c th c hi n các thông báo k t lu n trư c ây: Các cơ quan c a B và t nh ã có s ph i h p trong vi c tri n khai h u h t các v n ã nêu trong các cu c làm vi c gi a B và T nh trư c ây. Tuy nhiên, vi c tri n khai các d án còn ch m do khó khăn chung v ngu n v n. B GTVT th ng nh t v nguyên t c các xu t c a T nh và s ph i h p ch t ch v i T nh gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình phát tri n k t c u h t ng GTVT theo l trình trong b i c nh còn nhi u h n ch v ngu n l c. 2. V d án tuy n ư ng phía Tây c a T nh: B GTVT th ng nh t v nguyên t c ch trương xu t c a T nh v vi c báo cáo Chính ph xem xét h tr ngu n v n trái phi u Chính ph hoàn thành h p ph n còn l i. ngh T nh có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph , làm cơ s B GTVT có ki n ngh Th tư ng Chính ph . 3. C ng Quy Nhơn và lu ng vào C ng C c Hàng h i VN ang ti n hành l p d án n o vét lu ng vào c ng Quy Nhơn. Giao C c Hàng h i VN hoàn ch nh và trình d án trong tháng 10/2008 B xem xét phê duy t. V u tư xây d ng lu ng t c ng Quy Nhơn n c ng khu kinh t Nhơn H i, giao C c Hàng h i Vi t Nam ti n hành l p d án u tư trong năm 2009 theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 257/TB-VPCP ngày 17/9/2007. 4. V hàng không:
  2. C c Hàng h i Vi t Nam ch o TCT C ng Hàng không mi n Trung trao i c th v i cơ quan liên quan thu c t nh Bình nh v vi c u tư h th ng èn êm t i sân bay Phù Cát và khuy n khích các hãng hàng không, c bi t là các hãng m i ư c thành l p, trong vi c tăng t n su t khai thác ư ng bay Quy Nhơn – à N ng – Hà N i và khai thác m i ư ng bay th ng Quy Nhơn – Hà N i. 5. V tuy n ư ng b ven bi n Hi n nay, B GTVT ang ti n hành l p quy ho ch chung m ng lư i ư ng ven bi n. Giao V KH T lưu ý xu t c a T nh, ph i h p v i S GTVT Bình nh trong vi c c p nh t và ưa o n tuy n liên quan thu c t nh Bình nh vào quy ho ch tuy n trình Chính ph phê duy t chung. Vi c th c hi n d án sau này s theo ch o c a Th tư ng Chính ph . 6. C u ng a trên Qu c l 19: Giao v KH T và C c ư ng b VN nghiên c u và xu t phương án gi i quy t ngh c a T nh nh m nâng cao hi u qu khai thác c ng Quy Nhơn và QL19 k t n i các t nh Mi n Trung và Tây Nguyên. Kèm theo thông báo này là các ki n ngh UBND c a t nh Bình nh t i bu i làm vi c v i B GTVT ngày 12/9/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v liên quan thu c B GTVT và t nh Bình nh ph i h p, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, H ND, UBND t nh Bình nh ( ph i h p); - BT H Nghĩa Dũng ( báo cáo); - Các TT N.T c, L.M. Hùng ( báo cáo); - S GTVT t nh Bình nh; - Các C c: ư ng b , Hàng không, Hàng h i VN; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công CHƯƠNG TRÌNH LÀM VI C V I B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG (Chi u lúc 14h ngày 12/9/2008) Th c hi n theo thông báo s 185/TB-VPCP ngày 01/08/2008 c a VPCP v k t lu n c a TTCP Nguy n T n Dũng t i bu i làm vi c v i lãnh o t nh Bình nh ngày 20/7/2008. UBND t nh Bình nh kính ngh B trư ng gi i quy t m t s vi c như sau: 1. ư ng phía Tây t nh:
  3. T ng m c u tư phê duy t: 499,5 t ng. T nh huy ng các ngu n v n u tư n nay 183,3 t ng, còn l i 316,2 t ng ngh B GTVT có ý ki n trình Chính ph xem xét h tr t v n TPCP hoàn thành vào năm 2010. 2. C ng Quy Nhơn và lu ng vào c ng: - B GTVT b trí kinh phí cho C c HHVN n o vét phá á m r ng lu ng vào C ng Quy Nhơn và n o vét h sâu tàu 3 v n t n ra vào d dàng. - B GTVT cho phép n o vét lu ng tàu t c ng Quy Nhơn hi n nay n c ng nư c sâu Nhơn H i ng b v i vi c ang nâng c p m r ng c ng Quy Nhơn và xây d ng m i c ng Nhơn H i ưa vào s d ng có hi u qu . 3. V hàng không: - B GTVT ch o C c HKVN s m u tư trang thi t b bay êm t i sân bay Phù Cát ph c v nhu c u i l i hàng ngày càng tăng c a các nhà u tư và nhân dân (theo thông báo 23/VPCP ngày 01/2/2007 c a VPCP). - B GTVT ch o T ng Công ty Hàng không Vi t Nam tăng thêm chuy n bay ch ng Quy Nhơn – à N ng – Hà N i, ho c b trí bay th ng Quy Nhơn – Hà N i ph c v i l i thu n ti n. 4. ư ng ven bi n: Tuy n ven bi n T639 dài 107km t nh ã u tư xây d ng hoàn thành năm 2005 v i kinh phí 246 t ng. Hi n nay t nh ã phê duy t d án u tư nâng c p t ư ng c p V lên ư ng c p III B v i kinh phí g n 3.000 t ng. Kính ngh B GTVT t ng h p và báo cáo Chính ph xây d ng h th ng ư ng ven bi n qu c gia và khu v c duyên h i mi n Trung. 5. C u ng a Qu c l 19: C u ng a hi n t i hư h ng n ng, B GTVT ã ưa vào danh m c c u y u ưu tiên 2. C c BVN ã b trí v n làm ư ng tránh c u t m ph c v lưu thông hàng hóa qua c ng Quy Nhơn. Kính ngh B cho phép b trí v n NSKT xây d ng năm 2009 ho c ưa vào danh m c ưu tiên 1 v n xây d ng m b o các xe n ng ra vào c ng Quy Nhơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản