Thông báo số 4202/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 4202/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 4202/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 4202/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4202/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO V Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG CAO C PHÁT T I H I NGHN SƠ K T CÔNG TÁC CH O I U HÀNH 6 THÁNG U NĂM VÀ TRI N KHAI NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 2008 C A B Ngày 3 tháng 7 năm 2008, B trư ng Cao c Phát ã ch trì H i ngh sơ k t công tác ch o i u hành 6 tháng u năm và tri n khai nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 c a B . Tham d cu c h p có các Th trư ng; lãnh o các C c, V , Văn phòng B , Thanh tra, ng u cơ quan B , Công oàn cơ quan B ; Ban i m i và qu n lý doanh nghi p; các Ban qu n lý các d án Nông nghi p, Lâm nghi p, Thu l i; các Trung tâm: Tin h c và Th ng kê, Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn, Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia, Ti p th tri n lãm Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Báo Nông nghi p Vi t Nam; T p chí Nông nghi p; các Trư ng: i h c Lâm nghi p, i h c Th y l i, Cán b qu n lý Nông nghi p và Phát tri n nông thôn I, Cao ng Th y s n; các Vi n: Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam, Chính sách và chi n lư c Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c Lâm nghi p, Khoa h c Th y l i, i u tra Quy ho ch r ng, Kinh t và Quy ho ch Th y s n, Nghiên c u Nuôi tr ng th y s n 1, Nghiên c u H i s n; Sau khi nghe các ơn v báo cáo và ý ki n các i bi u d h p, B trư ng Cao c Phát k t lu n: 1. Trong 6 tháng u năm 2008, trong b i c nh khó khăn chung c a n n kinh t , thiên tai, d ch b nh,…B và các ơn v tr c thu c B ã theo dõi sát sao di n bi n th c ti n, n l c ch o th c hi n các nhi m v k ho ch, gi i quy t k p th i các b c xúc, khó khăn; nh v y, nhi u lĩnh v c s n xu t nông lâm th y s n phát tri n m nh; d ch b nh ư c ki m soát, giá tr kim ng ch xu t khNu 6 tháng ti p t c tăng m nh, góp ph n quan tr ng trong vi c gi n nh kinh t - xã h i nói chung. Các lĩnh v c n i b t là: s n xu t lương th c tăng m nh, riêng s n lư ng lúa tăng 1 tri u t n, s n lư ng nuôi tr ng th y s n tăng 25%, riêng cá tra tăng 50%, t c tr ng r ng t khá, nh t là tr ng r ng s n xu t; giá tr xu t khNu toàn ngành t 7,65 t USD, tăng 24,8%... so v i cùng kỳ 2007; k ho ch u tư xây d ng cơ b n t khá c ngu n v n ngân sách t p trung do B qu n lý và v n Trái phi u Chính ph , c i cách hành chính có nhi u ti n b . 2. Tuy v y, v n còn nhi u t n t i trong ch o i u hành, nhi u công vi c th c hi n ch m, m t s lĩnh v c tăng trư ng chưa cao (lĩnh v c chăn nuôi ch tăng 0,03%, s n lư ng khai thác th y s n gi m 0,3% so v i cùng kỳ 2007, m c dù giá tr kim ng ch xu t khNu tăng nhưng ch y u do tăng giá còn s n lư ng xu t khNu nông lâm s n tăng ch m); trong th c hi n 5 nhi m v tr ng tâm c a Chính ph , còn 2 nhi m v chưa
  2. th c hi n t t: ào t o ngu n nhân l c và vi c xây d ng h th ng th ch c a ngành th c hi n ch m (các chương trình, án, văn b n quy ph m pháp lu t ã ăng ký th c hi n chưa t t, m i t 30%). 3. m b o hoàn thành các nhi m v k ho ch 6 tháng cu i năm và c năm 2008, công tác ch o i u hành c a các ơn v thu c B c n t p trung vào m t s nhi m v tr ng tâm như sau: 3.1. V tr ng tr t - b o v th c v t: * C c Tr ng tr t: - Ph i h p các a phương, ch o s n xu t th ng l i v Hè Thu, v Thu ông ng b ng sông C u Long và Nam Trung b ; ch o sát sao vi c xu ng gi ng, phòng tránh thiên tai cho v Mùa và tri n khai v ông mi n B c và B c Trung b ; - Ch o sát sao các a phương phát tri n mía, cao su, chè, cà phê, cây ăn trái có s n lư ng cao ph c v xu t khNu 6 tháng cu i năm; có k t lu n s m v vi c phát tri n cao su Tây B c; tháo g khó khăn trong vi c tr ng m i cao su Tây Nguyên. * C c B o v th c v t - Theo dõi sát sao, ch o m nh m , kiên quy t không d ch b nh x y ra trên di n r ng gây thi t h i cho cây tr ng. 3.2. V chăn nuôi - thú y: * C c Thú y: - Ti p t c ch o các a phương t p trung phòng ch ng d ch b nh, ki m soát d ch b nh, c p b sung v c xin phòng b nh cho gia súc, gia c m nh ng nơi c n thi t, chú ý vùng ng bào mi n núi; phát hi n s m, x lý tri t các d ch m i phát sinh. * C c Chăn nuôi: - Ch o quy t li t phát tri n chăn nuôi 6 tháng cu i năm, ph n u t ch tiêu tăng trư ng c a lĩnh v c chăn nuôi là 5-6% trong năm 2008, trong ó ưu tiên hàng u là m b o v gi ng, tri n khai m nh chương trình th tinh nhân t o, ch ng ngay t bây gi ch o phòng ch ng rét cho gia súc gia c m, m b o th c ăn cho chăn nuôi, làm vi c v i các công ty s n xu t th c ăn chăn nuôi tháo g các khó khăn, ph i h p v i C c Thú y ch ng phòng ch ng d ch b nh. 3.3. V thu s n: * C c Khai thác và b o v ngu n l i thu s n: - Ch o Ny m nh s n xu t trên bi n; ti p t c tri n khai nhanh Quy t nh 289/2008/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph tháo g khó khăn, giúp ngư dân nhanh chóng ưa tàu i khai thác h i s n, chú ý theo dõi, tháo g khó khăn c a t ng khu v c c th ;
  3. - Tri n khai nhanh D án thông tin ngh cá, ch o thư ng xuyên liên t c n m b t các thông tin v ngư i và tàu cá ho t ng trên bi n, ph c v cho công tác qu n lý, phòng tránh thiên tai; - Ny m nh công tác tuyên truy n cho ngư dân tuân th lu t pháp qu c t và nư c ngoài gi m và tránh tình tr ng ngư dân b b t gi vùng bi n nư c ngoài, d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph ch o v vi c này; - Ti p t c phát huy và làm t t vi c thông tin d báo ngư trư ng, mùa v khai thác, ngu n l i h i s n; ph i h p ch t ch v i ài Ti ng nói Vi t Nam thông báo ngư trư ng t i ngư dân. * C c Nuôi tr ng thu s n: - Theo dõi sát sao, n m ch c và có thông tin úng v tình hình nuôi cá tra; ph i h p v i C c Ch bi n thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i x lý, gi i quy t vư ng m c trong s n xu t và tiêu th cá tra; ph i h p v i các H i, Hi p h i gi i quy t, m b o l i ích c a c ngư i nuôi và doanh nghi p ch bi n xu t khNu; - Tăng cư ng qu n lý th c ăn cho nuôi th y s n; ch o áp d ng k thu t h giá thành s n xu t trong nuôi tr ng th y s n; - Ph i h p v i các a phương ch o tri n khai nhanh các ch trương và bi n pháp c a B v chuy n i cơ c u nuôi tr ng th y s n, phát tri n c tôm Sú và tôm Th chân tr ng. * C c Ch bi n thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i: - Ch ng ph i h p v i các B , Ngành liên quan tham mưu ch o nh p nguyên li u ph c v ch bi n xu t khNu th y s n khi c n, nhưng không nh hư ng n ngh nuôi trong nư c. * C c Thú y - Hình thành nhanh h th ng thú y th y s n; tăng cư ng qu n lý ki m soát ngăn ch n d ch b nh lây lan vào Vi t Nam qua vi c nh p khNu thu c, gi ng ph c v nuôi th y s n. 4. V lâm nghi p: * C c Lâm nghi p: - Ti p t c ôn c các a phương phát tri n tr ng r ng, nh t là r ng phòng h và r ng c d ng ; xu t tháo g khó khăn v cơ ch , chính sách thúc Ny phát tri n r ng s n xu t; ph i h p v i C c Ch bi n thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i tháo g khó khăn vư ng m c, m b o yêu c u phát tri n ngành ch bi n lâm s n. * C c Ki m lâm:
  4. - Ch o quy t li t công tác b o v r ng, ch ng phá r ng và phòng ch ng cháy r ng; - Ph i h p v i Ban i m i và qu n lý doanh nghi p tháo g các khó khăn trong công tác s p x p các Ban qu n lý r ng c d ng, phòng h , nh t là gi i quy t các v n v t ai; Ny m nh giao t, giao r ng. 3.5. V Th y l i- ê i u * C c Th y l i: - Tri n khai m nh công tác qu n lý th y nông; - T p trung ch o m b o an toàn h ch a, ki m tra quy trình v n hành c a các h ch a, ch o các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ôn c, giám sát tri n khai nhanh các công trình v n trái phi u Chính ph , nh t là các t nh ng b ng sông C u Long. * C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t bão: - T ch c i ki m tra công tác tu b ê i u và phương án phòng ch ng l t bão c a các a phương ch ng trư c mùa mưa bão; theo dõi sát sao, tham mưu ch o x lý k p th i các tình hu ng t xu t khi có thiên tai x y ra. 3.6 V ch bi n, thương m i * C c Ch bi n, thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i: - Theo dõi sát tình hình th trư ng mu i có i u ch nh cung c u phù h p, gi giá mu i n nh t o ng l c cho s n xu t; tham mưu cho B có Thông cáo báo chí liên quan n s n xu t, th trư ng, giá c mu i, nh p khNu mu i và qu n lý nhà nư c v mu i c a B ; - Ch trì, ph i h p v i V K ho ch và các C c theo dõi sát tình hình giá c th trư ng nông s n và v t tư nông nghi p có ch o phù h p, n nh giá c , hài hòa các l i ích c a ngư i s n xu t và tiêu dùng; - Ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng, nông lâm s n và th y s n nghiên c u k Hi p nh SPS b o h hàng s n xu t trong nư c phù h p yêu c u Hi p nh trong i u ki n h i nh p. 3.7 V Phát tri n nông thôn: * C c Kinh t h p tác và PTNT: - Rà soát l i chính sách di dân tái nh cư, chính sách i v i ng bào vùng sâu vùng xa, ng bào dân t c, tham mưu cho B trình Th tư ng quy t nh s a các nh m c, ơn giá không còn phù h p. 3.8. V u tư xây d ng cơ b n
  5. * C c Qu n lý xây d ng công trình: - Ph i h p v i V K ho ch, Các Ban CPO ch o các ch u tư khNn trương nghi m thu kh i lư ng hoàn thành các công trình xây d ng cơ b n v n ngân sách t p trung; tháo g k p th i các vư ng m c vi c th c hi n u tư xây d ng cơ b n t ngu n v n ODA và v n s nghi p khoa h c; - Ph i h p, ch o các Ban CPO hư ng d n v th t c h sơ xây d ng cơ b n; ch o x lý các ch u tư vi ph m v ti n th c hi n. 3.9. V Khoa h c công ngh và môi trư ng: - Ch ng xu t i m i cơ ch qu n lý khoa h c công ngh , ph i h p ch t ch v i Trung tâm Khuy n nông- khuy n ngư qu c gia, các C c nâng cao hi u qu nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh ; - Tham mưu, xu t vi c nh p khNu, kh o nghi m nhanh m t s gi ng cây tr ng bi n i gen (trư c m t là ngô, tương, bông); - KhNn trương th c hi n các th t c công nh n các k t qu nghiên c u khoa h c nhanh chóng chuy n giao vào s n xu t. 3.10. Thanh tra B - T p trung gi i quy t các ơn thư khi u n i, t cáo, tri n khai thanh tra theo k ho ch; x lý d t i m các v vi c kéo dài. 3.11 V T ch c cán b - c i cách hành chính- phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các công vi c tr ng tâm khác: * V T ch c cán b : - Ch o xây d ng án và Ny m nh ào t o phát tri n ngu n nhân l c cho ngành. * Th trư ng các ơn v : - Ch ng ph i h p v i các a phương, ôn c và giúp các a phương hình thành nhanh h th ng các ơn v theo ngành d c nông nghi p và phát tri n nông thôn theo Thông tư liên t ch s 61/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v ; - Ti p t c th c hi n các nhi m v v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng; th c hi n nghiêm túc quy ch làm vi c c a B . - Xây d ng k ho ch 2009 và các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án ã ăng ký úng th i h n, có ch t lư ng. - Ch ng ph i h p v i Báo Nông nghi p Vi t Nam và các cơ quan thông t n báo chí Ny m nh và ch ng v công tác thông tin tuyên truy n, m b o úng quy ch phát ngôn c a B .
  6. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PH TRÁCH VĂN PHÒNG - Lãnh o B (®Ó b/c); - ng u cơ quan B ; - Công oàn cơ quan B - Các C c, V , Thanh tra B ; - Ban i m i &QLDN; - Các Trung tâm: KN-KNgư QG, TH&TK, QGNS& VSMTNT, Ti p th TL NN &PTNT; - Các Trư ng: i h c Lâm nghi p, i h c Th y l i, Cán b Nguy n Minh Nh n qu n lý NN&PTNT I, Cao ng Th y s n; - Các Vi n: Khoa h c NN VN, CS& chi n lư c NN&PTNT, KH Lâm nghi p, KH Th y l i, i u tra Quy ho ch r ng, KT&QH Th y s n, Nghiên c u NTTS 1, Nghiên c u H i s n; - Các BQL d án: NN, LN, TL; - Các /c lãnh o VP; - Lưu: VT, TH.
Đồng bộ tài khoản