Thông báo số 461/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Thông báo số 461/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 461/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 461/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc ******* S : 461/TB-BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O THÀNH PH C N THƠ Ngày 24/9/2007, Th trư ng Ngô Th nh c ã có bu i làm vi c v i lãnh o TP. C n Thơ v tình hình th c hi n các d án h t ng giao thông trên a bàn Thành ph . Tham d cu c h p có ng chí Nguy n Thanh Sơn phó ch t ch UBND Thành ph cùng các ng chí lãnh o các S , Ban ngành c a T nh; V phía B GTVT có lãnh o và chuyên viên c a: V KH T, V KHCN, C c Giám nh và QLCL CTGT, Thư ng tr c Văn phòng B GTVT t i Tp. HCM, Ban QLDA M Thu n và Ban QLDA 1. Bên c nh v n i dung bàn và ký biên b n v th c hi n GPMB các d án do B GTVT qu n lý ang tri n khai trên a bàn Thành ph C n Thơ, UBND TP. C n Thơ có ki n ngh v vi c h tr gi i quy t các công trình quan tr ng trên a bàn T nh. Sau khi nghe ki n ngh c a thành ph , các thành viên tham d h p th o lu n; Th trư ng Ngô Th nh c th ng nh t và lãnh o TP. C n Thơ có ý ki n k t lu n như sau: 1. V ngh xây d ng c u Nh Ki u t i Km 2069+427 trên QL1: B GTVT nh t trí v i ngh c a Thành ph và s tìm ngu n v n u tư. ngh UBND Thành ph giao S GTCC C n Thơ nghiên c u có báo cáo v phương án v trí, c bi t lưu ý v n thi công t ch c giao thông t ng th khu v c xây d ng c u và phương án phân lu ng giao thông trong quá trình th c hi n u tư. 2. V xây d ng nút giao Tuy n Nam sông H u v i ư ng 3-2 t i Km2072+271 QL1: Trong d án xây d ng Tuy n Nam sông H u b trí nút giao thông b ng ơn gi n. Do tình hình lưu lư ng và m t giao thông khu v c tăng nhi u, B GTVT ch p thu n cho i u ch nh thi t k nút giao theo hư ng b trí o xuy n, giao Ban QLDA M Thu n t ch c tri n khai i u ch nh thi t k trình B phê duy t. 3. ư ng song hành v i ư ng u c u C n Thơ: t ch c phương ti n giao thông n i ô và tuy n ư ng c u C n Thơ, B GTVT nh t trí v i ngh c a UBND TP. C n Thơ h tr u tư xây d ng tuy n song hành v i ư ng u c u C n Thơ. Giao Ban QLDA M Thu n ph i h p v i các S , Ban, Ngành c a t nh l p phương án i u ch nh và xu t phương án trình B GTVT xem xét quy t nh làm cơ s t ch c th c hi n. 4. ng h ch trương b sung v n xây d ng c u R ch Ng ng trên tuy n M u Thân – Sân bay Trà Nóc (Do TP. C n Thơ qu n lý u tư s d ng v n TPCP phân b tr c ti p cho Thành ph ) khai thác ng b toàn tuy n. ngh UBND TP. C n Thơ cho l p d án báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép b sung ngu n v n TPCP th c hi n u tư.
  2. 5. V QL91: - o n Km0+000 – Km7+000 do i u ki n khó khăn ngu n v n nên không ưa vào ư c D án Nâng c p c i t o h t ng cơ s ng b ng Sông C u Long (WB5), B GTVT s ti p t c nghiên c u tìm ngu n v n c i t o o n tuy n này. Trư c m t giao Ban QLDA 1 trao i và ngh Ngân hàng Th gi i xem xét b sung u tư xây d ng c u Bình Th y trong d án WB5; Báo cáo B v k t qu th c hi n. - C u Trà Nóc: Xây d ng c u Trà Nóc ã thu c D án Nâng c p c i t o h t ng cơ s ng b ng Sông C u Long – giai o n 2. Do tình tr ng c u y u, B GTVT giao Ban QLDA 1 th o lu n v i Ngân hàng th gi i ngh ưa lên th c hi n giai o n 1; Yêu c u Ban QLDA 1 báo cáo B GTVT v k t qu trư c tháng 12/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan và ơn v liên quan bi t, th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các Th trư ng ( b/c); - UBND TP. C n Thơ; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản