Thông báo số 470/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Thông báo số 470/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 470/TB-BYT về việc thông báo trường hợp bệnh nhân cúm A(H1N1) đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 470/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 470/TB-BYT Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO C A B Y T NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V VI C THÔNG BÁO TRƯ NG H P B NH NHÂN CÚM A(H1N1) U TIÊN T I VI T NAM. B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông báo trư ng h p cúm A(H1N1) u tiên t i Vi t Nam như sau: Ngày 31/5/2009, Vi n V sinh d ch t Trung ương ã xác nh n trư ng h p u tiên t i Vi t Nam dương tính v i cúm A(H1N1), ây là m t sinh viên nam 23 tu i, hi n ang h c t i M và tr v Vi t Nam ngày 26/5/2009. B Y t ã ch o th c hi n giám sát và cách ly b nh nhân t i B nh vi n B nh nhi t i TP. H Chí Minh. Cách ly và x lý y t cho gia ình b nh nhân; ã l p danh sách và giám sát 189 trư ng h p i cùng chuy n bay v i b nh nhân có s hi u UA 869 t H ng Kông v TP. H Chí Minh lúc 22h00 ngày 26/5/2009. ngăn ch n d ch không lây lan và xâm nh p vào c ng ng Vi t Nam, B Y t yêu c u các a phương khNn trương th c hi n các bi n pháp khNn c p sau ây: 1.Yêu c u 24 t nh/thành ph có s hành khách i cùng chuy n bay trên khNn trương giám sát ch t ch các trư ng h p ã ư c thông báo trong vòng 7 ngày, k c các thành viên trong gia ình ã ti p xúc v i hành khách, báo cáo hàng ngày v cơ quan thư ng tr c B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) v di n bi n tình hình c a nh ng ngư i ã ti p xúc trên. 2.Th c hi n 3 khuy n cáo c a B Y t v công tác phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng. 3.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng mà i t vùng có d ch thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng
  2. theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). 5.Yêu c u y ban nhân dân các t nh/thành ph th c hi n nghiêm túc công i n s 732/C -TTg ngày 14/05/2009 c a Th tư ng Chính ph . B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản