Thông báo số 4737/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
5
download

Thông báo số 4737/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 4737/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tại hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2007 - 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 4737/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ --------------- S : 4737/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG DI P K NH T N T I H I NGHN T NG K T S N XU T MÍA Ư NG NIÊN V 2007 - 2008 Ngày 24 tháng 7 năm 2008, t i Hà N i, Th trư ng Di p K nh T n ã ch trì H i ngh T ng k t s n xu t mía ư ng niên v 2007-2008. Tham d H i ngh có i di n c a Văn phòng Chính ph ; các B , ngành; y ban nhân dân và S Nông nghi p và PTNT các t nh có nhà máy ư ng; Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam, H i Cơ khí nông nghi p Vi t Nam; các Vi n nghiên c u, quy ho ch; các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh mía ư ng và các cơ quan thông t n báo chí. H i ngh ã nghe Báo cáo T ng k t s n xu t mía ư ng niên v 2007-2008 và k ho ch s n xu t mía ư ng niên v 2008-2009; Báo cáo Tình hình s n xu t nguyên li u mía cho v 2007-2008, chuNn b cho v 2008-2009 và k ho ch phát tri n trong th i gian t i; Báo cáo Tình hình ph i h p trong s n xu t, tiêu th mía- ư ng v 2007- 2008 và chương trình ho t ng v 2008-2009 c a Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam; các ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d H i ngh . K t lu n H i ngh , Th trư ng Di p K nh T n ã có ý ki n như sau: 1. V s n xu t 2007-2008, m c dù g p nhi u khó khăn v th i ti t, giá c v t tư “ u vào” tăng m nh, lãi su t ngân hàng cao, giá ư ng tăng không áng k , song ngành mía ư ng ã t ư c k t qu tương i kh quan: là v th 4 liên ti p k t khi th c hi n Quy t nh 28/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , h u h t các nhà máy s n xu t có lãi (tr m t s nhà máy còn l do chưa ư c x lý tài chính và hoàn thành vi c s p x p i m i doanh nghi p). Tuy nhiên, ngành mía ư ng v n ng trư c nhi u thách th c l n và kh năng v s n xu t 2008-2009 còn khó khăn hơn: di n tích tr ng mía d ki n s gi m hơn 16.000 ha, trong khi có thêm 2 nhà máy ho t ng và m t s nhà máy m r ng công su t; giá c v t tư nông nghi p v n cao như hi n nay s nh hư ng n quá trình canh tác, chăm sóc mía c a nông dân, d n n năng su t mía không t như d ki n và hi u qu c a cây mía s th p hơn các cây tr ng khác. M t khác, vi c ng d ng các ti n b k thu t v gi ng r t ch m ch p; cơ s h t ng, nh t là th y l i còn nhi u h n ch ; vi c kh ng ch ư ng nh p l u còn h t s c ph c t p… Vì v y, c n ph i ánh giá h t khó khăn có nh ng gi i pháp ngay trong v t i cũng như ra các gi i pháp lâu dài, nh m nâng cao kh năng c nh tranh c a ngành mía ư ng.
  2. 2. V s n xu t 2008-2009, yêu c u các ơn v theo ch c năng nhi m v , tăng cư ng công tác ch o và ph i h p, tri n khai tích c c, có hi u qu nh ng n i dung có tính c p bách sau: - Các nhà máy ph i có các bi n pháp thi t th c h tr s n xu t, th c hi n các h p ng tiêu th mía v i nông dân, nh t là khu v c BSCL, các t nh mi n Trung - Tây nguyên, nh m c i thi n tình hình cung ng nguyên li u m c cao nh t. Làm t t công tác ki m tu, s a ch a, u tư chi u sâu m b o ch t lư ng máy móc, thi t b n nh cho v s n xu t t i. - C c Ch bi n, thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i ch trì, ph i h p C c Tr ng tr t, Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam, S Nông nghi p và PTNT các t nh t ch c h p các nhà máy ư ng t ng khu v c, bàn bi n pháp th c hi n t t Quy ch ph i h p trong s n xu t, tiêu th mía và ư ng trư c khi bư c vào v s n xu t, th ng nh t giá thu mua mía, ngăn ch n tình tr ng tranh mua, tranh bán nguyên li u; Nghiên c u, xây d ng trình B ban hành quy nh v giá sàn thu mua mía phù h p v i t ng vùng và t ng th i i m áp d ng cho các nhà máy ư ng, m b o hài hòa l i ích gi a ngư i tr ng mía và nhà ch bi n ư ng; ng th i, ph i h p v i các a phương tăng cư ng ki m soát tình hình thu mua mía c a các Công ty, nhà máy và có ch tài x lý các doanh nghi p không ch p hành quy nh ép giá nông dân và c nh tranh không lành m nh trong thu mua, tranh ch p nguyên li u. - Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam c n ki n ngh và ph i h p v i các cơ quan h u quan kiên quy t ngăn ch n ư ng nh p l u; có bi n pháp i u ti t giá ư ng h p lý, phù h p v i th trư ng; có thông báo yêu c u các h i viên (công ty, nhà máy s n xu t mía ư ng) th c hi n nghiêm ch d báo cáo theo quy nh (vào ngày 18-20 hàng tháng) v C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i c p nh t tình hình, ph i h p các cơ quan ch c năng có hư ng gi i quy t k p th i v s n xu t và tiêu th ư ng. 3. V lâu dài, s n xu t mía ư ng ph i m b o hài hòa l i ích c a ngư i tr ng mía - doanh nghi p - ngư i tiêu dùng, nâng cao năng l c c nh tranh c a ngành mía ư ng, ưa nhanh các gi ng m i có năng su t cao vào s n xu t tăng thu nh p c a ngư i nông dân trên m t ơn v di n tích canh tác. Vì v y, các a phương, ơn v c n t ch c tri n khai t t các n i dung c th sau: - Các a phương th c hi n vi c rà soát, i u ch nh quy ho ch s n xu t mía- ch bi n ư ng phù h p v i Quy t nh 26/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; khuy n khích nông dân “d n i n i th a” t o các vùng nguyên li u t p trung; tuyên truy n, hư ng d n và có các bi n pháp h tr nông dân yên tâm s n xu t, m b o n nh di n tích mía. Các công ty, nhà máy ư ng ph i ch ng xu t v i UBND, S Nông nghi p và PTNT các t nh xây d ng các D án u tư phát tri n vùng nguyên li u, áp d ng gi ng m i; phát tri n k t c u h t ng, nh t là c i t o ng ru ng, th y l i, giao thông cho các vùng nguyên li u t p trung, trên cơ s k t h p h tr c a Nhà nư c v i s tham gia tích c c c a doanh nghi p và ngư i dân. - C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i các Vi n Nghiên c u, Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia, các S Nông nghi p - PTNT, các Công ty ư ng xây d ng k ho ch nh p khNu gi ng k t h p v i nghiên c u, tuy n ch n trong nư c, chuy n giao nhanh các gi ng ti n b k thu t vào s n xu t, t o bư c t phá v năng su t,
  3. ch t lư ng mía trong nh ng năm t i, m b o n năm 2010, năng su t mía bình quân c nư c t 65 t n/ha. i m i các ho t ng nghiên c u khoa h c và chuy n giao các k t qu nghiên c u vào s n xu t trên cơ s sát v i th c t và thích ng v i cơ ch th trư ng; B s xem xét, ưu tiên b trí ngu n v n s nghi p khoa h c cho các tài, d án nghiên c u, chuy n giao ti n b k thu t v gi ng, cơ gi i hóa s n xu t mía có tính kh thi cao. - C c Th y l i ch trì, hoàn thành vi c nghi m thu và trình B phê duy t D án i u tra, quy ho ch th y l i ph c v vùng mía nguyên li u c a các nhà máy ư ng trong năm 2008 có th tri n khai th c hi n t năm 2009 - Ban i m i và Qu n lý doanh nghi p nông nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan Ny nhanh ti n s p x p i m i các doanh nghi p mía ư ng thu c B ; cùng C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i ch ng ph i h p v i các cơ quan và a phương có liên quan khNn trương hoàn thành vi c x lý tài chính và chuy n i s h u các nhà máy ư ng c a các a phương nh m nâng cao hi u qu , s c c nh tranh c a toàn ngành ư ng trong th i kỳ h i nh p cùng vư t qua nh ng khó khăn, thách th c. - C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i ch trì, ph i h p v i các Vi n Nghiên c u, các cơ s s n xu t cơ khí, các nhà máy ư ng tri n khai có hi u qu chương trình cơ gi i hóa canh tác mía, nh t là khâu thu ho ch, phù h p v i i u ki n c a t ng vùng; k t h p nghiên c u trong nư c v i nh p khNu và th nghi m các lo i máy c a các nư c trong khu v c, nhanh chóng kh c ph c tình tr ng thi u lao ng và nâng cao hi u qu c a s n xu t. C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i có trách nhi m thư ng xuyên t ng h p các ki n ngh c a Hi p h i và các nhà máy, xu t v i B các bi n pháp tháo g khó khăn; nh ng v n vư t thNm quy n, c n ch ng, k p th i báo cáo Lãnh o B trình Th tư ng Chính ph xem xét, x lý. Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và ph i h p ch o, tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG PHÓ VĂN PHÒNG PH TRÁCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B : KH T, Tài chính, Công thương, KHCN, TNMT; Ngân hàng NN Vi t Nam; - UBND t nh có nhà máy ư ng; - Các /c Lãnh o B ; - S NN&PTNT các t nh có nhà máy ư ng; Nguy n Minh Nh n - Hi p h i Mía ư ng VN; - V : KH, TCCB, TC, KHCN; - C c: CBTMNLTS, KTHT, TT, TL, BVTV; - Ban M&QLDN; - Trung tâm: KN-KNQG, TH&TK; - Vi n: QHTKNN, KHKTNNMN, QHTL, C &CNSTH; - Tcty Mía ư ng I, II; các nhà máy ư ng; - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản