Thông báo số 481/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 481/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 481/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện và vướng mắc các dự án ODA vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 481/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ****** S : 481/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N VÀ VƯ NG M C CÁC D ÁN ODA VAY V N NGÂN HÀNG TH GI I Ngày 10/10/2007 t i B GTVT, B trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình th c hi n và vư ng m c trong các d án ODA vay v n Ngân hàng Th gi i. Tham d cu c h p có Th trư ng Ngô Th nh c, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng, Lãnh o và chuyên viên các V KH T, V HTQT, V KHCN, V Tài chính, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b VN, C c ư ng sông VN, văn phòng thư ng tr c UB ATGT QG, các ban QLDA1, 5, 18, ư ng th y, ATGT và Ban QLDA B2. Sau khi nghe i di n V KH T, các Ban QLDA báo cáo, ý ki n c a các Th trư ng và các C c, V chuyên ngành, B trư ng ã k t lu n như sau: 1. Tình hình th c hi n chung c a các d án xây d ng cơ b n hi n nay u r t ch m, c bi t là các d án ODA vay v n Ngân hàng Th gi i (WB). 2. V i các d án vay v n WB, Nhà tài tr ch y u t p trung vào các v n xã h i, c ng ng và xóa ói gi m nghèo nên r t nh y c m v i xã h i, vì v y B yêu c u các ơn v liên quan c bi t chú ý trong công tác th c hi n, tránh x y ra nh ng v n n i c m trong xã h i gây nh hư ng n uy tín c a Ngành GTVT. 3. Yêu c u các C c, V tham mưu, chuyên ngành và các ban QLDA rà soát l i toàn b các vư ng m c và nguyên nhân gây ra s ch m tr , có các ki n ngh , xu t phương án x lý và gi i quy t Ny nhanh ti n . 4. V KH T, c c Giám nh & QLCL CTGT có tham mưu c th cho Lãnh oB thúc Ny ti n th c hi n các d án ODA. 5. M t s vư ng m c liên quan n th t c, chính sách thay i, các ơn v ph i c p nh t thư ng xuyên và bám sát tuân th th c hi n. 6. V v n các h p ng ư c phép i u ch nh giá, các Ban QLDA ch ng nghiên c u, tuân th H p ng và các văn b n pháp qui m i nh t c a Nhà nư c tránh x y ra sai ph m. 7. B s có ch o s m v vi c quy n chung cho toàn b các d án. V i t ng d án riêng l , các C c, V và các Ban QLDA s m xu t B x lý y quy n phê duy t riêng trong khi chưa có ch o chung.
  2. 8. V th t c phê duy t các d án ODA, B ã có nhi u văn b n và làm vi c tr c ti p v i các b ngành liên quan. Chính ph ã ch o nh t trí v nguyên t c phê duy t d án tuân th thông l Qu c t , C c Giám nh & QLCL CTGT và V KH T ki m tra tuân th th c hi n. 9. Theo qui nh hi n hành, có quá nhi u các h ng m c ph i t ch c u th u gây nh hư ng n các ti n th c hi n d án. B ã có ki n ngh xu t cho phép ch nh th u v i m t s công vi c như: qui ho ch, l p d án… Phó TTCP ã có ý ki n, các C c, V ki m tra th t c tuân th . Trong trư ng h p v n vư ng m c, các C c, V tham mưu B trình TTCP xin tr c ti p cho t ng trư ng h p c th . 10. Các vư ng m c trong quá trình th c hi n d án, các Ban QLDA và C c Giám nh & QLCL CTGT c n ph i h p ch t ch gi i quy t d t i m tránh t n ng gây ch m ti n th c hi n và gi i ngân các d án. 11. Các ban QLDA c n nghiêm kh c yêu c u các nhà th u thi công ch m ti n th c hi n úng h p ng. V i các nhà th u không tuân th c n nghiêm kh c x lý, báo cáo B d t i m ch m d t h p ng. 12. V công tác gi i ngân, các Ban QLDA c n gi i quy t nhanh th t c khi nhà th u ã hoàn t t h sơ và có ch o, hư ng d n nhà th u hoàn thành các h sơ hoàn công và thanh toán các kh i lư ng th c hi n ã ư c nghi m thu theo t ng tháng, tránh tình tr ng t n ng khó gi i quy t. 13. V các v n c th khác, các ơn v liên quan ti p thu ý ki n ch o tr c ti p c a Th trư ng Ngô Th nh c, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng th c hi n tháo g các vư ng m c ang t n t i c a t ng d án. 14. Qua v vi c tai n n c u C n Thơ, B trư ng có ch o trong vi c th c hi n các d án ODA nói chung như sau: - Các ch u tư c n c bi t chú ý trong công tác qu n lý, theo dõi giám sát các nhà th u tư v n, xây l p trong vi c tuân th các qui nh c a H p ng, Hi p nh và các qui nh c a Chính ph Vi t Nam. - Các Ban QLDA thay m t B qu n lý d án ph i ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý các nhà th u tư v n và xây l p trong quá trình th c hi n d án. - Các Ban QLDA rà soát l i vi c th c hi n toàn b các d án ODA rút kinh nghi m v vi c qu n lý tuân th các qui nh c a H p ng, Hi p nh và các qui nh c a Chính ph Vi t Nam c bi t là v n m b o an toàn lao ng và an toàn giao thông trên công trư ng. - Các C c,V tham mưu rà soát l i các v n liên quan v th t c, ki m tra và ch o trong quá trình th c hi n d án. Ph i h p v i các Ban QLDA tìm các phương án gi i quy t và xu t các thay i cho phù h p. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v bi t và th c hi n m b o ti n các D án./.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c) - Các Th trư ng ( b/c) - Văn phòng WB t i Hà N i - Các thành viên d h p; - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản