Thông báo số 49/TB-SGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
49
lượt xem
4
download

Thông báo số 49/TB-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 49/TB-SGTVT về danh sách các tuyến đường, đoạn đường cấm thi công đào đường ban ngày (từ 5h00 đến 22h00) thuộc địa bàn TP.HCM trong năm 2009 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 49/TB-SGTVT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG V N T I -------- ------- S : 49/TB-SGTVT TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TUY N ĐƯ NG, ĐO N ĐƯ NG C M THI CÔNG ĐÀO ĐƯ NG BAN NGÀY (T 5H00 Đ N 22H00) THU C Đ A BÀN TP.HCM TRONG NĂM 2009 - Căn c Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và các Quy t đ nh b sung s a đ i s 60/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004, Quy t đ nh s 47/2005/QĐ-UB ngày 24/03/2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ban hành Quy đ nh v c m đào đư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh. - Căn c tình hình giao thông, kh năng lưu thông th c t cũng như tính ch t quan tr ng c a các tuy n đư ng trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh. S Giao thông v n t i thông báo danh sách các tuy n đư ng, đo n đư ng c m thi công đào đư ng ban ngày, ch thi công đào đư ng vào ban đêm, th i gian thi công t 22 gi 00 đ n 5 gi 00 sáng hôm sau đ l p đ t các công trình h t ng k thu t trong năm 2009 (tr các trư ng h p ph i đào đ gi i quy t s c k thu t ho c công trình đư c x p lo i tr ng đi m có ch đ o c a y ban nhân dân Thành ph ), theo danh m c đính kèm. Các tuy n đư ng còn l i đ u đư c phép thi công ban ngày ho c ban đêm. Tuy nhiên, tuỳ theo bi n pháp thi công và tình hình lưu thông trên các tuy n đư ng, S Giao thông v n t i s c th hoá th i gian cho phép đào đư ng trên gi y phép./. KT.GIÁM Đ C Nơi nh n: PHÓ GIÁM Đ C - UBND TP “đ báo cáo”; - CA TP; - S Thông tin và Truy n thông; - S Công thương; - UBND các qu n-huy n; - Bưu đi n TP; Lê Toàn - Cty Đi n l c TP; - Cty Đi n tho i Đông TP; - Cty Đi n tho i Tây TP; - T ng Cty C p nư c Sài Gòn; - S GTVT (GĐ, PGĐ/GT, PGĐ/CTN); - Cty Thoát nư c đô th ; - Cty Chi u sáng công c ng; - Khu QLGTĐT s 1, s 2, s 3, s 4; - Thanh tra S .GTVT; - Cty QLCT GT Sài Gòn; - Cty QLCT C u Phà TP; - Phòng PC, QLCVCX, KHĐT; QLCTN; - Lưu: VT,P.QLGT.50.
 2. DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG C M THI CÔNG BAN NGÀY, CH ĐƯ C THI CÔNG VÀO BAN ĐÊM NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Thông báo s 49/TB-SGTVT ngày 13/02/2009 c a S GTVT) LÝ TRÌNH QU N - STT TÊN ĐƯ NG ĐƠN V QU N LÝ GHI CHÚ HUY N ĐI M Đ U ĐI M CU I 1 Alexandre de Rhodes 1 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Ph m Ng c Th ch S GTVT 2 Bà Lê Chân 1 Hai Bà Trưng Tr n Quang Kh i UBND Q1 3 B n Chương Dương 1 Nguy n Văn C C u Khánh H i S GTVT 4 Bùi Vi n 1 Tr n Hưng Đ o C ng Quỳnh UBND Q1 5 Cách M ng Tháng Tám 1,3,Tân Bình Ph m H ng Thái Hoàng Văn Th S GTVT 6 Calmette 1 B n Chương Dương Ph m Ngũ Lão S GTVT 7 Cao Bá Quát 1 Thái Văn Lung Hai Bà Trưng UBND Q1 8 C ng Quỳnh 1 Tr n Hưng Đ o Nguy n Th Minh Khai S GTVT 9 Công trư ng Công xã Paris 1 Lê Du n Nguy n Du S GTVT 10 Công trư ng Lam Sơn 1 Sau Nhà Hát Thành Ph S GTVT 11 Đ ng Dung 1 Tr n Kh c Chân Nguy n Văn Nguy n UBND Q1 12 Đ ng T t 1 Tr n Nh t Du t Nguy n Văn Nguy n UBND Q1 13 Đ Thám 1 B n Chương Dương Ph m Ngũ Lão S GTVT 14 Đi n Biên Ph 1,3,Bình Th nh c u Đi n Biên Ph Vòng Xoay ngã B y S GTVT 15 Đinh Công Tráng 1 Th ch Th Thanh Hai Bà Trưng UBND Q1 16 Đinh Tiên Hoàng 1,Bình Th nh Lê Du n - C u Bông - Phan Đăng Lưu S GTVT 17 Đông Du 1 Đ ng Kh i Thi Sách S GTVT 18 Đ ng Kh i 1 Tôn Đ c Th ng Nguy n Du S GTVT 1,3, Phú 19 Hoàng Sa Nhu n, Tân Xô Vi t Ngh Tĩnh - Út T ch S GTVT Bình
 3. 3, Bình Th nh, 20 Trư ng Sa Phú Nhu n, Xô Vi t Ngh Tĩnh - Út T ch S GTVT Tân Bình 21 Hai Bà Trưng 1, 3 Công trư ng Mê Linh C u Ki u S GTVT 22 H i Tri u 1 Nguy n Hu H Tùng M u UBND Q1 23 Hàm Nghi 1 Tôn Đ c Th ng Phó Đ c Chính S GTVT 24 Hàn Thuyên 1 Công xã Paris Nam Kỳ Kh i Nghĩa S GTVT 25 H Hu n Nghi p 1 Công trư ng Mê Linh Đ ng Kh i UBND Q1 26 H Tùng M u 1 Tôn Th t Thi p B n Chương Dương S GTVT 27 Huỳnh Khương Ninh 1 Phan Liêm Đinh Tiên Hoàng UBND Q1 28 Huỳnh Thúc Kháng 1 Nguy n Hu Công trư ng Quách Th Trang UBND Q1 29 Ký Con 1 B n Chương Dương Tr n Hưng Đ o S GTVT 30 Lê Anh Xuân 1 Ph m H ng Thái Lý T Tr ng UBND Q1 31 Lê Du n 1 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Nguy n B nh Khiêm S GTVT 32 Lê Lai 1 Phan Chu Trinh Nguy n Trãi S GTVT 33 Lê Thánh Tôn 1 Tôn Đ c Th ng Ph m H ng Thái S GTVT 34 Lê Th H ng G m 1 Phó Đ c Chính Nguy n Thái H c S GTVT 35 Lê Th Riêng 1 Cách M ng Tháng 8 Tôn Th t Tùng S GTVT 36 Lưu Văn Lang 1 Nguy n Trung Tr c Phan B i Châu UBND Q1 37 Lý T Tr ng 1 Tôn Đ c Th ng Cách M ng Tháng 8 S GTVT 38 M c Đ nh Chi 1 Nguy n Du Đi n Biên Ph S GTVT 39 M c Th Bư i 1 Nguy n Hu Hai Bà Trưng S GTVT 40 Mai Th L u 1 Nguy n Đình Chi u Nguy n Văn Giai S GTVT 41 Nam Kỳ Kh i Nghĩa 1, 3 B n Chương Dương c u Công Lý S GTVT 42 Nguy n B nh Khiêm 1 Nguy n H u C nh Đi n Biên Ph S GTVT 43 Nguy n C nh Chân 1 B n Chương Dương Nguy n Trãi S GTVT 44 Nguy n Công Tr 1 H Tùng M u Nguy n Thái H c S GTVT
 4. 45 Nguy n Cư Trinh 1 Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi S GTVT 46 Nguy n Đình Chi u 1, 3 Hoàng Sa Lý Thái T S GTVT 47 Nguy n H u C u 1 Hai Bà Trưng Tr n Quang Kh i UBND Q1 48 Nguy n Phi Khanh 1 Đinh Tiên Hoàng Nguy n H u C u UBND Q1 49 Nguy n Siêu 1 Thái Văn Lung Hai Bà Trưng UBND Q1 50 Nguy n Thái Bình 1 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Yersin S GTVT 51 Nguy n Thái H c 1 B n Chương Dương Ph m Ngũ Lão S GTVT 52 Nguy n Th Minh Khai 1, 3 c u Th Nghè Lý Thái T S GTVT 53 Nguy n Th Nghĩa 1 Ph m Ngũ Lão Ph m H ng Thái S GTVT 54 Nguy n Trãi 1, 3 Ngã 6 Phù Đ ng H ng Bàng S GTVT 55 Nguy n Trung Tr c 1 Lê L i Nguy n Du S GTVT 56 Nguy n Văn Bình 1 Hai Bà Trưng Công xã Paris UBND Q1 57 Nguy n Văn Chiêm 1 Ph m Ng c Th ch Hai Bà Trưng UBND Q1 58 Nguy n Văn Giai 1 Đinh Tiên Hoàng c u Bùi H u Nghĩa S GTVT 59 Nguy n Văn Th 1 Hoàng Sa Hai Bà Trưng S GTVT 60 Nguy n Văn Tráng 1 Lê Lai Lê Th Riêng UBND Q1 61 Pasteur 1, 3 B n Chương Dương Tr n Qu c To n S GTVT 62 Ph m H ng Thái 1 Lê Lai Ngã Sáu Phù Đ ng S GTVT 63 Ph m Ngũ Lão 1 Hàm Nghi C ng Quỳnh S GTVT 64 Phan B i Châu 1 Lê L i Lê Thánh Tôn UBND Q1 65 Phan Chu Trinh 1 Lê Lai Lê Thánh Tôn UBND Q1 66 Phan Liêm 1 Đi n Biên Ph Võ Th Sáu UBND Q1 67 Phan Văn Đ t 1 Công trư ng Mê Linh M c Th Bư i UBND Q1 68 Phan Văn Trư ng 1 Yersin Nguy n Thái H c UBND Q1 69 Phó Đ c Chính 1 B n Chương Dương Hàm Nghi S GTVT 70 Phùng Kh c Khoan 1 Nguy n Th Minh Khai Đi n Biên Ph S GTVT
 5. 71 Sương Nguy t Anh 1 Cách M ng Tháng 8 Tôn Th t Tùng S GTVT 72 Thái Văn Lung 1 Lý T Tr ng cu i đư ng S GTVT 73 Thi Sách 1 Công trư ng Mê Linh Lê Thánh Tôn S GTVT 74 Th Khoa Huân 1 Lê Thánh Tôn Nguy n Du S GTVT 75 Tôn Đ c Th ng 1 Lê Du n c u Khánh H i S GTVT 76 Tôn Th t Đ m 1 Tôn Th t Thi p B n Chương Dương S GTVT 77 Tôn Th t Thi p 1 Nguy n Hu Pasteur UBND Q1 78 Tôn Th t Tùng 1 Lê Lai Nguy n Th Minh Khai S GTVT 79 Tr n Cao Vân 1, 3 M c Đ nh Chi Ph m Ng c Th ch S GTVT 80 Tr n Đình Xu 1 B n Chương Dương Nguy n Trãi S GTVT Công trư ng Quách Th 81 Tr n Hưng Đ o 1, 5 H cL c S GTVT Trang 82 Tr n Khánh Dư 1 Tr n Kh c Chân Nguy n H u C nh S GTVT 83 Tr n Nh t Du t 1 Tr n Quang Kh i Hoàng Sa S GTVT 84 Tr n Quang Kh i 1 Đinh Tiên Hoàng Hai Bà Trưng S GTVT 85 Trương Đ nh 1, 3 Lê Lai r ch Bùng Binh S GTVT 86 Võ Th Sáu 1, 3 Đinh Tiên Hoàng Công trư ng Dân Ch S GTVT Hai Bà Trưng - Phan Văn Đ t - Ngô Đ c K - Tôn Đ c 87 Vòng xoay Công trư ng Mê Linh 1 S GTVT Th ng Vòng xoay Công trư ng Quách Lê L i - Tr n Hưng Đ o - Lê Lai - Phan B i Châu - Phan 88 1 S GTVT Th Trang Chu Trinh 89 Yersin 1 B n Chương Dương Ph m Ngũ Lão S GTVT 90 Lương Đ nh C a 2 Tr n Não Nguy n Th Đ nh S GTVT 91 Th o Đi n 2 Qu c l 52 Giao l Trúc Đư ng S GTVT 92 Qu c Hương 2 Qu c l 52 Lê Văn Mi n S GTVT 2 Đư ng s 46 Đư ng s 47 S GTVT Ngã 3 Liên t nh l 25B - Nguy n 93 Nguy n Th Đ nh 2 Ngã 3 Cát Lái S GTVT Th Đ nh
 6. 94 Nút giao thông chân c u Sài Gòn 2 Qu c l 52 Tr n Não S GTVT 95 Cao Th ng 3, 10 Nguy n Th Minh Khai Lê H ng Phong S GTVT 96 Đư ng S 3 Cx Đô Thành 3 Nguy n Hi n cu i đư ng UBND Q3 97 H Xuân Hương 3 Trương Đ nh Cách M ng Tháng 8 S GTVT 98 Huỳnh T nh C a 3 Tr n Qu c To n Lý Chính Th ng UBND Q3 99 Kỳ Đ ng 3 Tr n Qu c Th o Nguy n Thông S GTVT 100 Lê Ngô Cát 3 Ngô Th i Nhi m Đi n Biên Ph UBND Q3 101 Lê Quý Đôn 3 Nguy n Th Minh Khai Võ Th Sáu S GTVT 102 Lê Văn S 3, Tân Bình c u Lê Văn S Hoàng Văn Th S GTVT 103 Lý Chính Th ng 3 Hai Bà Trưng Công trư ng Dân Ch S GTVT 104 Ngô Th i Nhi m 3 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Cách M ng Tháng 8 UBND Q3 105 Nguy n Hi n 3 Đi n Biên Ph Đư ng S 4 UBND Q3 106 Nguy n Phúc Nguyên 3 Công trư ng Dân Ch Ga Sài Gòn S GTVT 107 Nguy n Sơn Hà 3 Cao Th ng cu i đư ng UBND Q3 108 Nguy n Th Di u 3 Trương Đ nh Cách M ng Tháng 8 UBND Q3 109 Nguy n Thông 3 H Xuân Hương Tr n Văn Đang UBND Q3 110 Nguy n Thư ng Hi n 3 Nguy n Th Minh Khai Công trư ng Dân Ch S GTVT 111 Nguy n Văn Mai 3 Huỳnh T nh C a Hai Bà Trưng UBND Q3 112 Ph m Đình Toái 3 Nguy n Thông Cách M ng Tháng 8 UBND Q3 113 R ch Bùng Binh 3 Cách M ng Tháng 8 Hoàng Sa S GTVT 114 Sư Thi n Chi u 3 Bà Huy n Thanh Quan Nguy n Thông UBND Q3 115 Tr n Quang Di u 3 Tr n Văn Đang ranh Phú Nhu n S GTVT 116 Tr n Qu c Th o 3 Võ Văn T n c u Lê Văn S S GTVT 117 Tr n Qu c To n 3 Hai Bà Trưng Tr n Qu c Th o S GTVT 118 Tr n Văn Đang 3 Cách M ng Tháng 8 Nguy n Thông S GTVT 119 Trương Quy n 3 Đi n Biên Ph Võ Th Sáu UBND Q3
 7. 120 Tú Xương 3 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Cách M ng Tháng 8 S GTVT 121 Võ Văn T n 3 Công trư ng Chi n S Cao Th ng S GTVT 122 Vòng xoay Công trư ng Chi n Sĩ 3 Giao L Võ Văn T n - Tr n Cao Vân - Ph m Ng c Th ch S GTVT Giao L Cách M ng Tháng 8 - 3/2 - Lý Chính Th ng - Võ 123 Vòng xoay Công trư ng Dân Ch 3 S GTVT Th Sáu - Nguy n Thư ng Hi n 124 Vư n Chu i 3 Nguy n Đình Chi u Đi n Biên Ph S GTVT 125 B n Vân Đ n 4 Nguy n T t Thành R ch Ông L n S GTVT 126 Đoàn Văn Bơ 4 B n Vân Đ n Nguy n Th n Hi n S GTVT 127 Hoàng Di u 4 Sông Sai Gòn Khánh H i S GTVT 128 Khánh H i 4 B n Vân Đ n Tôn Th t Thuy t S GTVT 129 Lê Qu c Hưng 4 B n Vân Đ n Lê Văn Linh S GTVT 130 Lê Văn Linh 4 Nguy n T t Thành Đoàn Văn Bơ S GTVT 131 Nguy n H u Hào 4 B n Vân Đ n cu i đư ng S GTVT 132 Nguy n Khoái 4 B n Vân Đ n Tôn Th t Thuy t S GTVT 133 Nguy n T t Thành 4 C u Khánh H i C u Tân Thu n S GTVT 134 Tôn Đ n 4 Nguy n T t Thành Tôn Th t Thuy t S GTVT 135 Tôn Th t Thuy t 4 Nguy n T t Thành cu i Đư ng S GTVT 136 An Bình 5 Hàm T Nguy n Trãi S GTVT 137 An Dương Vương 5 Nguy n Văn C Ngô Quy n S GTVT 138 B ch Vân 5 Hàm T An Bình S GTVT 139 Bãi S y 5, 6 Kim Biên Lò G m S GTVT 140 Bùi H u Nghĩa 5 Đào T n Nguy n Trãi S GTVT 141 Cao Đ t 5 Nguy n Bi u cu i đư ng UBND Q5 142 Châu Văn Liêm 5 H i Thư ng Lãn Ông H ng Bàng S GTVT 143 Chiêu Anh Các 5 Bùi H u Nghĩa Nhiêu Tâm UBND Q5 144 Đ ng Thái Thân 5 Nguy n Trãi H ng Bàng UBND Q5
 8. 145 Đào T n 5 Tr n Tu n Kh i Hàm T UBND Q5 146 Đ Ng c Th nh 5, 6 H i Thư ng Lãn Ông Nguy n Chí Thanh S GTVT 147 Gia Phú 5, 6 Kim Biên Ph m Phú Th S GTVT 148 H i Thư ng Lãn Ông 5, 6 Hàm T Ngô Nhân T nh S GTVT 149 Hàm T 5 Nguy n Văn C H i Thư ng Lãn Ông S GTVT 150 H ng Bàng 5, 6 Ngô Quy n Vòng xoay Phú Lâm S GTVT 151 Hùng Vương 5 Nguy n Văn C Ngô Quy n S GTVT 152 Huỳnh M n Đ t 5 Hàm T Tr n Phú S GTVT 153 Kim Biên 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông S GTVT 154 Lão T 5 Lương Nh H c Phùng Hưng UBND Q5 155 Lê H ng Phong 5, 10 Tr n Hưng Đ o Đư ng 3/2 S GTVT 156 Lương Nh H c 5 Hàm T Ph m H u Chí S GTVT 157 Lý Thư ng Ki t 5, 10, Tân Bình H ng Bàng Cách M ng Tháng Tám S GTVT 158 M cC u 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông S GTVT 159 M c Thiên Tích 5 T n Đà Phư c Hưng UBND Q5 160 Nghĩa Th c 5 Tr n Tu n Kh i Nhiêu Tâm UBND Q5 161 Ngô Gia T 5, 10 Ngô Quy n Lê H ng Phong S GTVT 162 Ngô Quy n 5, 10 Đư ng 3 Tháng 2 Hàm T S GTVT 163 Nguy n An Khương 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông S GTVT 164 Nguy n Bi u 5 Hàm T Nguy n Trãi S GTVT 165 Nguy n Chí Thanh 5, 10 Hùng Vương Lò Siêu S GTVT 166 Nguy n Duy Dương 5, 10 Bà H t Nguy n Trãi S GTVT 167 Nguy n Kim 5, 10 H ng Bàng Đư ng 3 Tháng 2 S GTVT 168 Nguy n Thi 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông S GTVT 169 Nguy n Th Nh 5, 11 Lê Quang Sung Đư ng 3 Tháng 2 S GTVT 170 Nguy n Tri Phương 5, 10 Hàm T Đư ng 3 Tháng 2 S GTVT
 9. 171 Nguy n Văn C 5 B n Chương Dương Tr n Phú S GTVT 172 Nhiêu Tâm 5 Hàm T Tr n Hưng Đ o S GTVT 173 Ph m Đôn 5 H i Thư ng Lãn Ông Tr n Hưng Đ o UBND Q5 174 Ph m H u Chí 5 Lý Thư ng Ki t Hà Tôn Quy n UBND Q5 175 Phan Văn Kh e 5, 6 V n Tư ng Lò G m S GTVT 176 Phan Văn Tr 5 Nguy n Văn C Tr n Tu n Kh i UBND Q5 177 Phó Cơ Đi u 5, 11 Ph m H u Chí Nguy n Chí Thanh S GTVT 178 Phù Đ ng Thiên Vương 5 Nguy n Trãi H ng Bàng UBND Q5 179 Phú H u 5 H ng Bàng Trang T S GTVT 180 Phùng Hưng 5 Tr n Văn Ki u H ng Bàng S GTVT 181 Phư c Hưng 5 Nguy n Trãi An Dương Vương UBND Q5 182 Sư V n H nh 5, 10 An Dương Vương Tô Hi n Thành S GTVT 183 T Uyên 5, 10, 11 H ng Bàng Ba Tháng Hai S GTVT 184 T n Đà 5 Hàm T - Nguy n Trãi - H ng Bàng S GTVT 185 Tân Hưng 5 Lương Nh H c Dương T Giang UBND Q5 186 Thu n Ki u 5, 10 H ng Bàng Nguy n Chí Thanh S GTVT 187 T ng Duy Tân 5 Tr n Hưng Đ o H i Thư ng Lãn Ông UBND Q5 188 Tr n Bình Tr ng 5 Hàm T Hùng Vương S GTVT 189 Tr n Nhân Tôn 5, 10 Ngô Gia T Tr n Phú S GTVT 190 Tr n Phú 5 Nguy n Văn C Tr n Hưng Đ o S GTVT 191 Tr n Tu n Kh i 5 Tr n Hưng Đ o Hàm T S GTVT 192 Tr n Văn Ki u 5, 6 H i Thư ng Lãn Ông Ngô Nhân T nh S GTVT 193 Tr n Xuân Hòa 5 Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi UBND Q5 194 Trang T 5 Đ Ng c Th nh Nguy n Th Nh S GTVT 195 Tri u Quang Ph c 5 Tr n Văn Ki u Nguy n Th Nh S GTVT 196 V n Ki p 5, 8 H i Thư ng Lãn Ông C u Chà Và S GTVT
 10. 197 Vòng xoay ngã sáu Ngô Gia T 5 Nguy n Tri Phương, Ngô Gia T , Nguy n Chí Thanh S GTVT Lý Thái T , Ph m Vi t Chánh, Nguy n Th Minh Khai, 198 Vòng xoay ngã Sáu C ng Hòa 5 S GTVT Nguy n Văn C , Tr n Phú, Hùng Vương 199 An Dương Vương 6, 8 Tân Hòa Đông - H u Giang - C u M Thu n- Phú Đ nh S GTVT 200 Bà Hom 6 Vòng xoay Phú Lâm An Dương Vương S GTVT 201 Bình Phú 6 H u Giang Lý Chiêu Hoàng S GTVT 202 Bình Tây 6 Tr n Văn Ki u Bãi S y S GTVT 203 Bình Tiên 6 Tr n Văn Ki u H u Giang S GTVT 204 Cao Văn L u 6 Tr n Văn Ki u Lê Quang Sung S GTVT 205 Ch L n 6 Nguy n Văn Luông Bình Phú S GTVT 206 Chu Văn An 6 Tr n Văn Ki u Trang T S GTVT 207 Đ ng Nguyên C n 6, 11 Tân Hóa Kinh Dương Vương S GTVT 208 H u Giang 6 Kinh Dương Vương Ph m Đình H S GTVT 209 Lê T n K 6 Phan Văn Kh e Tháp Mư i UBND Q6 210 Lê Tr c 6 Gia Phú Bãi S y UBND Q6 211 Lò G m 6 Tr n Văn Ki u Lê Quang Sung S GTVT 212 Lý Chiêu Hoàng 6 An Dương Vương Nguy n Văn Luông S GTVT 213 Mai Xuân Thư ng 6 Tr n Văn Ki u Lê Quang Sung S GTVT 214 Minh Ph ng 6, 11 H ng Bàng H u Giang S GTVT 215 Ngô Nhân T nh 6 Tr n Văn Ki u Lê Quang Sung S GTVT 216 Nguy n H u Th n 6 Tháp Mư i Lê Quang Sung S GTVT 217 Nguy n Văn Luông 6 Vòng xoay Phú Lâm Lý Chiêu Hoàng S GTVT 218 Nguy n Xuân Ph ng 6 Phan Văn Kh e Tháp Mư i UBND Q6 219 Ph m Đình H 6 H ng Bàng Ph m Văn Chí S GTVT 220 Ph m Văn Chí 6 Lò G m Bình Tây S GTVT 221 Tân Hoá 6 H ng Bàng C u Tân Hóa S GTVT
 11. 222 Tân Hòa Đông 6, Bình Tân Vòng xoay Phú Lâm An Dương Vương S GTVT 223 Tr n Bình 6 Phan Văn Kh e Tháp Mư i UBND Q6 224 Văn Thân 6 Bà Lài Bình Tiên S GTVT 225 Vòng xoay Cây Gõ 6 Đư ng 3/2 - H ng Bàng - Minh Ph ng S GTVT 226 Vòng xoay Phú Lâm 6 Kinh Dương Vương - Bà Hom - Tân Hòa Đông S GTVT 227 Huỳnh T n Phát 7, Nhà Bè Tr n Xuân So n Phà Bình Khánh S GTVT 228 Lâm Văn B n 7 Tr n Xuân So n Nguy n Th Th p S GTVT 229 Lê Văn Lương 7 Tr n Xuân So n Nguy n Th Th p S GTVT Nhà Bè C u R ch Đ a C u R ch Tôm S GTVT 230 Nguy n Th Th p 7 Lê Văn Lương Huỳnh T t Phát S GTVT 231 Nguy n Văn Quỳ 7 Tuy n nhánh n i đ n Lê Văn Lương S GTVT 232 Mai Văn Vĩnh 7 Đư nng s 29 Nguy n Th Th p S GTVT 233 Ph m H u L u 7 Huỳnh T t Phát c u Phư c Long S GTVT 234 Âu Dương Lân 8 Ph m Th Hi n B kênh S GTVT 235 Ba Đình 8 Hưng Phú Lê Quang Kim S GTVT 100M+Tùng Thi n C u Vĩnh M u 236 Bình Đông 8 S GTVT Vương 237 Bùi Huy Bích 8 B n Bình Đông Nguy n Duy UBND Q8 238 Bùi Minh Tr c 8 Bông Sao cu i đư ng S GTVT 239 Cao Xuân D c 8 V n Ki p Nguy n Duy S GTVT 240 D Nam 8 Su t tuy n S GTVT 241 Đ ng Ch t 8 Âu Dương Lân Nguy n Như c Th UBND Q8 242 Đinh Hòa 8 Bình Đông Tùng Thi n Vương S GTVT 243 Dưong Bá Tr c 8 Ph m Th Hi n R ch Ông L n S GTVT 244 Hoàng Sĩ Kh i 8 B n Bình Đông Hoài Thanh UBND Q8 245 Hưng Phú 8 C u Ch Y - Dã Tư ng - C u Phát Tri n S GTVT 246 Lưu H u Phư c 8 Nguy n Như c Th M C c S GTVT
 12. 247 Ngô Sĩ Liên 8 B n Bình Đông Hoài Thanh UBND Q8 248 Nguy n Duy 8 Lê Quang Kim Bùi Huy Bích S GTVT 249 Nguy n Như c Th 8 B n Bình Đông Lưu H u Phư c UBND Q8 250 Nguy n Th T n 8 D Nam C u Ch Y Cu i Đư ng S GTVT 251 Ph m Hùng 8 Ba Đình - Nguy n Duy, Ph m Th Hi n - H Bơi Hoà Bình S GTVT 252 Ph m Th Hi n 8 C u R ch Ông Ba Tơ S GTVT 253 Phong Phú 8 Nguy n Duy Tùng Thi n Vương S GTVT 254 Phú Đ nh 8 H H c Lãm C u Phú Đ nh S GTVT 255 Qu c l 50 8, Bình Chánh C u Nh Thiên Đư ng c u Ông Thìn S GTVT 256 Tr n Nguyên Hãn 8 Tùng Thi n Vương Bình Đông S GTVT 257 Tuy Lý Vương 8 Nguy n Văn C a Bùi Huy Bích S GTVT 258 Vĩnh Nam 8 Bình Đông Tùng Thi n Vương S GTVT 259 Xóm C i 8 Tùng Thi n Vương C u Phát Tri n S GTVT 260 Đ Xuân H p 9 Qu c l 52 Nguy n Duy Trinh S GTVT 261 Lê Văn Vi t 9 Xa l Hà N i Tr n Não S GTVT 9 Trư ng Tr n Qu c To n Trư ng ĐH GTVT S GTVT 262 Nguy n Duy Trinh 9 Đ Xuân H p Ngã 3 Long Thu n S GTVT 263 Ba Tháng Hai 10, 11 Công trư ng Dân Ch H ng Bàng S GTVT 264 Bà H t 10 Ngô Gia T Nguy n Kim S GTVT 265 B c H i (ND) 10 Thành Thái Lý Thư ng Ki t S GTVT 266 Đào Duy T 10 Nguy n Tri Phương Lý Thư ng Ki t S GTVT 267 Đ ng Nai 10 Tô Hi n Thành B cH i S GTVT 268 H Bá Ki n 10 Tô Hi n Thành Trư ng Sơn S GTVT 269 H Th K 10 Hùng Vương Lý Thái T UBND Q10 270 Hòa H o 10 Tr n Nhân Tôn Lý Thưòng Ki t S GTVT 271 Lê H ng Phong (ND) 10 Ba Tháng Hai Cao Th ng n i dài S GTVT
 13. 272 L Gia 10 Lý Thư ng Ki t Nguy n Th Nh S GTVT 273 Lý Thái T 10 Hùng Vương Đư ng 3/2 S GTVT 274 Nh t T o 10, 11 Nguy n Tri Phương Lý Thư ng Ki t S GTVT Nguy n Lâm 10 Đư ng 3 Tháng 2 Tân Phư c UBND Q10 275 Tân Phư c 10, 11 Ngô Quy n Phó Cơ Đi u S GTVT 276 Thành Thái 10 Đư ng 3 Tháng 2 B c H i n i dài S GTVT 277 Tô Hi n Thành 10 Cách M ng Tháng Tám Lý Thư ng Ki t S GTVT 278 Tr n Minh Quy n 10 Đư ng 3 Tháng 2 Đi n Biên Ph S GTVT 279 Trư ng Sơn 10 Đ ng Nai Cách M ng Tháng 8 S GTVT 280 Vĩnh Vi n 10, 11 Lê H ng Phong Lý Thư ng Ki t S GTVT Vòng xoay chơ Nguy n Tri 10 Bà H t Nguy n Lâm UBND Q10 Phương 281 Âu Cơ 11, Tân Bình Lê Đ i Hành Trư ng Chinh S GTVT 282 Bình Th i 11 L c Long Quân Lê Đ i Hành S GTVT 283 Công Chúa Ng c Hân 11 Lê Đ i Hành Đư ng 3/2 UBND Q11 284 Đào Nguyên Ph 11 Nguy n Chí Thanh Tân Khai UBND Q11 285 Hòa Bình 11, Tân Phú L c Long Quân Bình Long S GTVT 286 L c Long Quân 11, Tân Bình Bình Th i Âu Cơ S GTVT 287 Lê Đ i Hành 11 Nguy n Chí Thanh Đư ng 3/2 S GTVT 288 Lê Th B ch Cát 11 Công Chúa Ng c Hân Kinh B Ng n UBND Q11 289 Lò Siêu 11 Lãnh Binh Thăng Đư ng 3/2 S GTVT 290 Ông Ích Khiêm 11 L c Long Quân Bình Th i S GTVT 291 Phú Th 11 H ng Bàng L c Long Quân S GTVT 292 Tân Khai 11 T Uyên Thu n Ki u S GTVT 293 Thái Phiên 11 H ng Bàng Đư ng 3/2 S GTVT 294 Tr n Quý 11 Nguy n Th Nh Lê Đ i Hành S GTVT
 14. Vòng xoay L c Long Quân - Ông 295 11 L c Long Quân - Ông Ích Khiêm - Hoà Bình S GTVT Ích Khiêm 296 Xóm Đ t 11 Minh Ph ng Đư ng 3/2 UBND Q11 297 Lê Đ c Th 12, Gò V p Qu c L 1A Dương Qu ng Hàm S GTVT Tuy n nư c s ch sông 298 TMT 13 12 Tô Ký S GTVT Sài Gòn 299 TMT 2A 12 Qu c l 22 C ng chính trư ng Quân s S GTVT 300 Trư ng Chinh 12, Tân Bình ngã tư B y Hi n ngã tư An Sương S GTVT 301 Cao Th ng Phú Nhu n Phan Đình Phùng Nguy n Văn Tr i UBND Q.PN 302 Cô B c Phú Nhu n Phan Đình Phùng Cu i Đư ng UBND Q.PN 303 Cô Giang Phú Nhu n Phan Đình Phùng Cu i Đư ng UBND Q.PN 304 Đ ng Văn Ng Phú Nhu n Trư ng Sa Nguy n Tr ng Tuy n S GTVT 305 Đào Duy Anh Phú Nhu n H Văn Huê Ph Quang S GTVT 306 Đ T n Phong Phú Nhu n Hoàng Văn Th Đư ng Rày Xe L a S GTVT 307 Đoàn Th Đi m Phú Nhu n Phan Đăng Lưu Phan Xích Long UBND Q.PN 308 H Bi u Chánh Phú Nhu n Nguy n Văn Tr i Cu i Đư ng UBND Q.PN 309 H Văn Huê Phú Nhu n Nguy n Ki m Hoàng Văn Th S GTVT 310 Hoàng Di u Phú Nhu n Trương Qu c Dung Đ ng Văn Ng UBND Q.PN 311 Hoàng Minh Giám Phú Nhu n Đào Duy Anh Nguy n Ki m S GTVT 312 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhu n Phan Đình Phùng Đ ng Văn Ng S GTVT 313 Lê Quý Đôn Phú Nhu n Huỳnh Văn Bánh ranh Qu n 3 UBND Q.PN 314 Nguy n Đình Chi u Phú Nhu n Nguy n Ki m cu i đư ng UBND Q.PN 315 Nguy n Đình Chính Phú Nhu n Huỳnh Văn Bánh Nguy n Tr ng Tuy n UBND Q.PN Phú Nhu n, Gò 316 Nguy n Ki m Ngã tư Phú Nhu n Ngã sáu Gò V p S GTVT V p Phú Nhu n, 317 Nguy n Văn Tr i Hoàng Văn Th c u Công Lý S GTVT Tân Bình
 15. 318 Phan Đình Phùng Phú Nhu n Ngã tư Phú Nhu n c u Ki u S GTVT 319 Phan Xích Long Phú Nhu n Nguy n Đình Chi u nhà s 63 S GTVT 320 Phùng Văn Cung Phú Nhu n Đư ng s t R ch Mi u UBND Q.PN 321 Tr n H u Trang Phú Nhu n H Bi u Chánh Huỳnh Văn Bánh UBND Q.PN 322 Tr n Huy Li u Phú Nhu n Nhà s 2 Hoàng Văn Th S GTVT 323 Trương Qu c Dung Phú Nhu n Hoàng Văn Th Tr n H u Trang S GTVT 324 B ch Đ ng Bình Th nh Lê Quang Đ nh Xô Vi t Ngh Tĩnh S GTVT 325 Bình Qu i Bình Th nh C u Kinh B n Đò Bình Qu i S GTVT 326 Bùi Đình Tuý Bình Th nh Phan Văn Tr Đinh B Lĩnh S GTVT 327 Bùi H u Nghĩa Bình Th nh C u Bùi H u Nghĩa B ch Đ ng S GTVT 328 Chu Văn An Bình Th nh Phan Văn Tr Đinh B Lĩnh S GTVT 329 Công trư ng T do Bình Th nh Nguy n Văn L c cu i đư ng UBND Q.BT 330 Diên H ng Bình Th nh Phan Đăng Lưu cu i đư ng UBND Q.BT 331 Đinh B Lĩnh Bình Th nh Đi n Biên Ph Qu c l 13 S GTVT 332 Đư ng chính cư xá Thanh Đa Bình Th nh Nhà ngh Thanh Đa Đ u lô S S GTVT 333 Đư ng D1 Bình Th nh Đi n Biên Ph Ung Văn Khiêm S GTVT 334 Đư ng D2 Bình Th nh Đi n Biên Ph Ung Văn Khiêm S GTVT 335 Đư ng D5 Bình Th nh Xô Vi t Ngh Tĩnh Cư xá Tàu S GTVT đư ng chính cư xá 336 Đư ng Lô A Cư xá Thanh Đa Bình Th nh Lô C UBND Q.BT Thanh Đa đư ng chính cư xá 337 Đư ng Lô E Cư xá Thanh Đa Bình Th nh Lô C UBND Q.BT Thanh Đa 338 Đư ng Lô G Cư xá Thanh Đa Bình Th nh Lô C cu i đư ng UBND Q.BT đư ng chính cư xá 339 Đư ng Lô K Cư xá Thanh Đa Bình Th nh cu i đư ng UBND Q.BT Thanh Đa 340 H Tá Bang Bình Th nh c u Chu văn An c u Bùi Đình Túy UBND Q.BT 341 H Xuân Hương Bình Th nh Lê Quang Đ nh Phan Văn Tr UBND Q.BT
 16. 342 Huỳnh Đình Hai Bình Th nh Lê Quang Đ nh Cu i đư ng UBND Q.BT 343 Huỳnh M n Đ t Bình Th nh Huỳnh T nh C a Nguy n Ng c Phương UBND Q.BT 344 Huỳnh T nh C a Bình Th nh Nguy n Văn L c cu i đư ng UBND Q.BT Bình Th nh, 345 Lê Quang Đ nh B ch Đ ng c u Hang S GTVT Gò V p 346 Lê Tr c Bình Th nh Hoàng Hoa Thám Lê Quang Đ nh UBND Q.BT 347 Lương Ng c Quy n Bình Th nh Bình L i ranh Gò V p UBND Q.BT 348 Mai Xuân Thư ng Bình Th nh Phan Văn Tr Nguy n Văn Đ u UBND Q.BT 349 Mê Linh Bình Th nh Ph m Vi t Chánh cu i đư ng UBND Q.BT 350 Ngô Đ c K Bình Th nh Phan Văn Tr cu i đư ng UBND Q.BT 351 Ngô Nhơn T nh Bình Th nh Tr nh Hoài Đ c Bùi H u Nghĩa UBND Q.BT 352 Ngô T t T Bình Th nh Nguy n Văn L c cu i tuy n S GTVT 353 Nguy n An Ninh Bình Th nh Nguy n Huy Lư ng Tr n Văn K UBND Q.BT 354 Nguy n Công Hoan Bình Th nh Phan Đăng Lưu Tr n K Xương UBND Q.BT 355 Nguy n Công Tr Bình Th nh Ph m Vi t Chánh Ngô T t T UBND Q.BT 356 Nguy n C u Vân Bình Th nh Đi n Biên Ph Xô Vi t Ngh Tĩnh UBND Q.BT 357 Nguy n Huy Lư ng Bình Th nh Lê Quang Đ nh Nơ Trang Long UBND Q.BT 358 Nguy n Huy Tư ng Bình Th nh Phan Đăng Lưu cu i đư ng UBND Q.BT 359 Nguy n Thi n Thu t Bình Th nh Huỳnh Đình Hai Bùi Đình Túy UBND Q.BT Bình Th nh, 360 Nguy n Thư ng Hi n Hoàng Hoa Thám Lê Quang Đ nh S GTVT Gò V p 361 Nguy n Trung Tr c Bình Th nh Tr n Bình Tr ng Nguy n Thư ng Hi n UBND Q.BT Bình Th nh, 362 Nguy n Văn Đ u Phan Văn Tr Phan Đăng Lưu S GTVT Phú Nhu n 363 Nguy n Văn L c Bình Th nh Phan Văn Hân Xô Vi t Ngh T nh S GTVT 364 Nguy n Xí Bình Th nh Nơ Trang Long Ung Văn Khiêm S GTVT 365 Nơ Trang Long Bình Th nh Phan Đăng Lưu C u Bình L i S GTVT
 17. 366 Ph m Vi t Chánh Bình Th nh Huỳnh M n Đ t cu i đư ng UBND Q.BT 367 Phan B i Châu Bình Th nh B ch Đ ng Huỳnh Đình Hai UBND Q.BT 368 Phan Chu Trinh Bình Th nh B ch Đ ng Vũ Tùng UBND Q.BT Bình Th nh, 369 Phan Đăng Lưu Ngã tư Phú Nhu n Lê Quang Đ nh S GTVT Phú Nhu n 370 Phan Văn Hân Bình Th nh Nguy n Văn L c Đi n Biên Ph S GTVT Bình Th nh, 371 Phan Văn Tr Lê Quang Đ nh Th ng Nh t S GTVT Gò V p 372 Phó Đ c Chính Bình Th nh Vũ Tùng cu i đư ng UBND Q.BT 373 Qu c l 13 Bình Th nh Xô Vi t Ngh T nh C u Bình Tri u S GTVT Bình Th nh, 374 Tr n Bình Tr ng Nguy n Thư ng Hi n Nguy n Văn Đ u S GTVT Gò V p 375 Tr n K Xương Bình Th nh V n Ki p H i Nam S GTVT 376 Tr n Quý Cáp Bình Th nh Phan Văn Tr Nơ Trang Long S GTVT 377 V n Ki p Bình Th nh Phan Đăng Lưu ranh Phú Nhu n UBND Q.BT 378 Võ Trư ng To n Bình Th nh Phan Đăng Lưu Vũ Tùng UBND Q.BT 379 Vũ Huy T n Bình Th nh Đinh Tiên Hoàng cu i đư ng UBND Q.BT 380 Vũ Tùng Bình Th nh Đinh Tiên Hoàng S Nhà 148 S GTVT 381 Xô Vi t Ngh Tĩnh Bình Th nh C u Th Nghè c u Kinh S GTVT 382 Dương Qu ng Hàm Gò V p Nguy n Huy Đi n SN 332/55 S GTVT 383 Lê L i Gò V p Nguy n Ki m Nguy n Văn Nghi S GTVT 384 Lê Văn Th Gò V p Quang Trung Lê Đ c Th S GTVT 385 Nguy n Oanh Gò V p Ngã 6 Gò V p C u An L c S GTVT 386 Nguy n Thái Sơn Gò V p Hoàng Minh Giám Dương Qu ng Hàm S GTVT 387 Nguy n Văn Nghi Gò V p C u Hang Ngoài Ngã 6 Gò V p S GTVT 388 Ph m Ngũ Lão Gò V p Nguy n Thái Sơn Ngã 6 Gò V p S GTVT 389 Ph m Văn Chiêu Gò V p Quang Trung Th ng Nh t S GTVT
 18. 390 Quang Trung Gò V p Vòng xoay Ngã 6 Gò V p C u Ch C u S GTVT 391 Th ng Nh t Gò V p Quang Trung C u B n Phân S GTVT 392 Tr n Th Nghĩ Gò V p Phan Văn Tr Ngã sáu Gò V p S GTVT Giao L Nguy n Ki m - Nguy n Oanh - Nguy n Văn Nghi - 393 Vòng xoay ngã sáu Gò V p Gò V p S GTVT Ph m Ngũ Lão - Quang Trung 394 Âp B c Tân Bình Trư ng Chinh C ng Hoà S GTVT 395 B ch Đ ng Tân Bình Trư ng Sơn Nguy n Thái Sơn S GTVT 396 Bành Văn Trân Tân Bình Cách m ng tháng 8 Cách m ng tháng (23/26) S GTVT 397 Bàu Cát Tân Bình Đ ng Đen Trương Công Đ nh S GTVT 398 Bình Giã Tân Bình Trư ng Chinh C ng Hòa S GTVT 399 Bùi Th Xuân Tân Bình Hoàng Văn Th C uS n S GTVT 400 C ng Hòa Tân Bình Trư ng Chinh Hoàng Văn Th S GTVT 401 C u Long Tân Bình Trư ng Sơn Yên Th S GTVT 402 Đ ng Đen Tân Bình Trư ng Chinh Nhà s 190 S GTVT 403 Hoàng Hoa Thám Tân Bình Trư ng Chinh Sân bay tr c thăng S GTVT Tân Bình, Phú 404 Hoàng Văn Th Cách m ng tháng 8 Phan Đình Phùng S GTVT Nhu n 405 Hoàng Vi t Tân Bình Hoàng Văn Th Cu i Đư ng (Nhà s 61) S GTVT 406 H ng Hà Tân Bình Trư ng Sơn B ch Đ ng S GTVT 407 H ng L c Tân Bình L c Long Quân Âu Cơ S GTVT 408 Nguy n H ng Đào Tân Bình Âu Cơ Trư ng Chinh S GTVT 409 Nguy n Thái Bình Tân Bình C ng Hòa Trư ng Chinh S GTVT 410 Nguy n Th Nh Tân Bình Lê Đ i Hành Thiên Phư c S GTVT Tân Bình, Phú 411 Nguy n Tr ng Tuy n Lê Văn S Phan Đình Phùng S GTVT Nhu n 412 Ph m H ng Thái Tân Bình Ph Quang Cu i Đư ng (S nhà 64/32) S GTVT 413 Ph m Phú Th Tân Bình H m 1017 L c Long Đ ng Đen S GTVT
 19. Quân 414 Ph m Văn Hai Tân Bình Cách m ng tháng 8 Hoàng Văn Th S GTVT 415 Phan Đình Giót Tân Bình Hoàng Văn Th C ng Sân Bay TSN S GTVT Tân Bình, Gò 416 Phan Huy Ích Trư ng Chinh Quang Trung S GTVT V p 417 Phan Thúc Duy n Tân Bình Nguy n Văn Tr i Thăng Long S GTVT 418 Ph Quang Tân Bình Phan Đình Giót Hoàng Minh Giám S GTVT 419 Thăng Long Tân Bình C ng Hòa H u Giang S GTVT 420 Thiên Phư c Tân Bình Lý Thư ng Ki t Nguy n Th Nh S GTVT Tân Bình, Tân 421 Tho i Ng c H u Võ Thành Trang Bình Long S GTVT Phú 422 Tr n Mai Ninh Tân Bình Trư ng Chinh Bàu Cát UBND Q.TB 423 Tr n Qu c Hoàn Tân Bình Vòng xoay Lăng Cha C C ng Sân Bay Tân Sơn Nh t S GTVT 424 Trương Công Đ nh Tân Bình Âu Cơ Trư ng Chinh S GTVT C ng Sân Bay Tân Sơn 425 Trư ng Sơn Tân Bình H ng Hà S GTVT Nh t 426 Vòng xoay Lăng Cha C Tân Bình Tr n Qu c Hoàn - C ng Hoà, Lê Văn S , Hoàng Văn Th S GTVT Ngã 4 Nguy n Tr ng Tuy n, Lê Văn S , Bùi Th Xuân, 427 Vòng xoay Lê Văn S Tân Bình S GTVT Ph m Văn Hai 428 Võ Thành Trang Tân Bình Trư ng Chinh Lý Thư ng Ki t S GTVT 429 Bình Long Tân Phú Su t tuy n S GTVT 430 Cách M ng Tân Phú Lũy Bán Bích Nguy n Xuân Khoát S GTVT 431 Đ cL p Tân Phú Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì S GTVT 432 Khuông Vi t Tân Phú Âu Cơ Hòa Bình S GTVT Tân Phú, Bình 433 Lê Tr ng T n Tân Kỳ Tân Quý Qu c l 1A S GTVT Tân 434 Lũy Bán Bích Tân Phú C u Tân Hóa Âu Cơ S GTVT 435 Nguy n Sơn Tân Phú Tho i Ng c H u Bình Long S GTVT
 20. 436 Phú Th Hòa Tân Phú Lũy Bán Bích Bình Long S GTVT 437 Tân Hương Tân Phú Đ cL p Bình Long S GTVT Tân Phú, Bình 438 Tân Kỳ Tân Quý C ng Hoà Qu c l 1A S GTVT Tân 439 Tân Quý Tân Phú Tân Kỳ Tân Quý Tân Hương S GTVT 440 Tân Sơn Nhì Tân Phú Trư ng Chinh Tân Hương S GTVT 441 Tây Th nh Tân Phú Trư ng Chinh Lê Tr ng T n S GTVT 442 Th ch Lam Tân Phú Lũy Bán Bích Bình Long S GTVT 443 Th ng Nh t Tân Phú Lũy Bán Bích Cu i Đư ng (S nhà 159B) S GTVT 444 Tô Hi u Tân Phú Th ch Lam Hòa Bình S GTVT 445 Tr n Hưng Đ o Tân Phú Lũy Bán Bích Nguy n Xuân Khoát S GTVT 446 Trương Vĩnh Ký Tân Phú Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì S GTVT 447 Hương l 3 Bình Tân Tân Kỳ Tân Quý Kênh 19/5 S GTVT 448 H H c Lãm Bình Tân Kinh Dương Vương ranh qu n 8 S GTVT 449 Kinh Dương Vương 6, Bình Tân Vòng xoay Phú Lâm Ngã ba An L c S GTVT 450 Nguy n C u Phú Bình Tân T nh l 10 Tr n Đ i Nghĩa S GTVT Bình Tân, Bình 451 Nguy n Th Tú Qu c l 1A Vĩnh L c S GTVT Chánh 452 Phan Anh Bình Tân An Dương Vương Ngã tư B n Xã S GTVT 453 Tên L a Bình Tân R ch Bà Ti n Kinh Dương Vương S GTVT Bình Tân, Bình 454 T nh l 10 An Dương Vương Ranh Long An S GTVT Chánh 455 Tr n Đ i Nghĩa Bình Tân Qu c l 1A c u Cái Trung S GTVT 456 Kha V n Cân Th Đ c C u Bình L i c u Ngang S GTVT 457 Võ Văn Ngân Th Đ c Kha V n Cân Ngã 4 Th Đ c (Qu c l 52) S GTVT 458 Linh Trung Th Đ c Kha V n Cân Hàng rào công ty CoCa S GTVT 459 Nguy n Văn T o Nhà Bè Nguy n Bình Sông Kênh L S GTVT
Đồng bộ tài khoản