Thông báo số 492/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Thông báo số 492/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 492/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 492/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V NT I c l p – T do – H nh phúc ****** ****** S : 492/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P THÔNG QUA XU T D ÁN BOT M R NG VÀ CHUY N QUY N THU PHÍ QL51 Ngày 05/10/2007, t i văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v d án BOT m r ng và chuy n quy n thu phí QL51. Tham d cu c h p có Lãnh o và chuyên viên các cơ quan: V K ho ch và u tư, V Tài chính, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam, C c G &QLCLCTGT, Ban QLDA M Thu n, Công ty c ph n TVTK GTVT phía Nam (Tedi South). Sau khi nghe ý ki n c a các ơn v tham gia, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau: Trong giai o n hi n nay lưu lư ng giao thông trên tuy n Qu c l 51 ngày càng gia tăng, trong lúc chưa u tư ư ng Cao t c Long Thành – Vũng Tàu thì vi c m r ng Qu c l 51 b o m lưu thông trong vòng 5 – 10 năm t i là yêu c u c p bách. Vi c th c hi n d án BOT m r ng QL51 k t h p mua quy n thu phí ã ư c TTgCP cho phép th c hi n t i văn b n s 2623/VPCP-KTTH ngày 17/5/2007 và bán quy n thu phí k t h p d án BOT m r ng QL51 ã ư c TTgCP cho phép t i văn b n s 143/TB-VPCP ngày 26/7/2007. V n i dung xu t d án như sau: 1/ Pham vi d án và hư ng tuy n: + Pham vi d án: Th ng nh t i m u, i m cu i d án như xu t c a C c ư ng b Vi t Nam và Tư v n t Km0 n Km73 (tr nút giao ngã ba Vũng Tàu). + Hư ng tuy n: Gi nguyên QL51 hi n h u. 2/ Quy mô công trình: + Quy mô m t c t ngang: - i v i o n thông thư ng: M r ng Qu c l 51 sang hai bên trong gi i h n hành lang 7m d c 2 bên tuy n ã GPMB giai o n trư c. M t c t m r ng 6 làn xe cơ gi i v i b r ng 3.5m/01 làn, d i phân cách gi a, d i an toàn 0.25m, d i phân cách ph n xe cơ gi i và xe thô sơ (S d ng lo i Composit nư c ã dùng trên ư ng Xuyên Á) và ph n xe thô sơ r ng 7m m i bên.
  2. - i v i o n qua Th tr n Long Thành (Km16+800-Km21+700): Gi nguyên như hi n t i (Lưu thông 1 chi u), nghiên c u m r ng 06 làn xe cơ gi i và 02 làn xe thô sơ. - i v i o n t Bà R a n c u C May và t c u C may n cu i tuy n: Do lưu lư ng xe ít nên gi nguyên m t c t hi n h u ch thay i k t c u ph n l b ng k t c u tuy n chính, m b o lưu thông 06 làn xe cơ gi i. + K t c u m t ư ng: Trên cơ s ư ng hi n h u tăng cư ng trung bình thêm 5cm Bê tông nh a. + Công trình c ng: b ng kh n n ư ng. + Công trình c u: m r ng theo kh n n, i v i c u cũ sau khi ki m nh s quy t nh gi l i hay thay th . + o n qua th t , khu dân cư ông: Xây d ng h th ng thoát nư c. + C u vư t dân sinh: s d ng k t c u thép, v trí c u th a thu n v i a phương (C u vư t khu v c Khu công nghi p B GTVT không c p phép: Khu công nghi p t làm). + Nút giao vào Khu công nghi p: C c ư ng b ch o Tư v n rà soát, ch th c hi n i v i các nút ã có th a thu n v i C c ư ng b và các nút v i qu c l khác, T nh l , Huy n l . Các nút khác yêu c u ơn v làm theo tiêu chuNn k thu t c a d án. 3/ V tính toán tài chính c a d án lưu ý: + T l tăng trư ng lưu lư ng xe b ng 7,5 – 8% + Chi phí t ch c và qu n lý khai thác ư ng 10 – 12% + Chi phí duy tu l y theo quy nh c a c c ư ng B , ch tính chu kỳ trung tu 5 năm, không tính i tu. + Lãi su t vay v n l y theo thông báo c a ngân hàng (kho ng 12%) + Lãi su t b o toàn v n t 5 – 8% (tham kh o tư v n tài chính) + Phương án tài chính: PA1: Tính thu phí trong giai o n xây d ng d án b ng v i m c thu cơ b n theo Thông tư 90 (Khi Nhà nư c thay i s có i u ch nh). PA2: Tính v i m c thu 1,5 l n m c thu cơ b n theo Thông tư 90 sau khi k t thúc xây d ng m r ng (Th a thu n v i B Tài chính). C c ư ng b ch trì rà soát hành lang ph n t ã thu h i r ng 7m m i bên d c QL51 thông báo cho a phương ch ng di d i khi d án ư c tri n khai; khôi
  3. ph c hành lang qu n lý và ch p nh gi nguyên hi n tr ng các công trình không th phát tri n thêm. 4/ Ti n . Hoàn thành trình B Phê duy t trong tháng 10/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v d h p; - B trư ng ( b/c); - TTr Ngô Th nh c( b/c) - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản