intTypePromotion=1

Thông báo số 496/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
3
download

Thông báo số 496/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 496/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm tra hiện trường thi công dự án xây dựng cầu Pá Uôn trên quốc lộ 279, tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 496/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ****** ******* S : 496/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M TRA HI N TRƯ NG THI CÔNG D ÁN XÂY D NG C U PÁ UÔN TRÊN QL279, T NH SƠN LA Ngày 18/10/2007 t i Văn phòng hi n trư ng Ban Qu n lý D án 1, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v “Ki m tra hi n trư ng thi công d án xây d ng c u Pá Uôn”. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên UBND t nh Sơn La, B Tư l nh Quân khu 2, C c Giám nh & QLCL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban Qu n lý D án 1, Vi n Khoa h c công ngh GTVT (Tư v n giám sát), T ng công ty Tư v n thi t k GTVT và các nhà th u thi công xây l p D án c u Pá Uôn. Sau khi nghe i di n các bên liên quan báo cáo, óng góp ý ki n và ki n và ki n ngh m t s n i dung. Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án xây d ng c u Pá Uôn là d án c bi t quan tr ng n m trong h th ng giao thông tránh ng p khi có nhà máy th y i n Sơn La. ây là công trình tr ng i m qu c gia do ó các nhà th u c n huy ng nhân l c, thi t b thi công làm vi c 3 ca k c th 7, ch nh t m b o ti n hoàn thành d án và theo h p ng ã ký. Hi n t i các nhà th u ang thi công áp ng ư c ti n i u ch nh c a D án, tuy nhiên i m găng c a d án là thi công 2 tr dư i nư c: tr T7 do T ng công ty xây d ng giao thông 4 và tr T8 do Liên danh nhà th u Công ty c u 3 Thăng Long và Công ty c u 1 Thăng Long thi công, theo ti n s tri n khai khoan vào ngày 01/10/2007. Do v y c n ph i l p ti n thi công chi ti t ch o th c hi n. B không ch p nh n ch m ti n . 2. ây là công trình c p c bi t có tr cao g n 100m, vì v y ph i c bi t lưu ý n bi n pháp t ch c thi công, ph i th c hi n úng quy trình, quy nh v công tác thNm nh, phê duy t TKBVTC, công tác ki m tra ch t lư ng m b o v n an toàn, ch t lư ng công trình và an toàn lao ng. - Công tác thNm nh, phê duy t TKBVTC ph i th c hi n khNn trương, không các nhà th u ph i ch h sơ ho c th t c chuy n giai o n thi công. - Ch t lư ng: Ban QLDA1 và TVGS ki m tra ch t ch v t li u và ch t lư ng s n phNm hoàn thành. - T ch c xây d ng và an toàn lao ng: Nhà th u ph i ti n hành l p thi t k t ch c thi công có h sơ chi ti t; TVGS thNm tra ch p nh n thu n m i ư c ti n hành th c
  2. hi n; khi th c hi n c n ki m tra ch t ch vi c tuân th các quy nh hi n hành v các bi n pháp m b o an toàn lao ng, an toàn giao thông, phòng ch ng cháy n trong thi công, tuân th các k ho ch và bi n pháp phòng h trong quá trình thi công. 3. Các v n khác. - Giao C c Giám nh & QLCL CTGT nghiên c u xu t tham mưu cho B có văn b n hư ng d n v vi c tính bù và trư t giá cho d án theo ngh c a Nhà th u và Ban QLDA1. - V công tác thanh quy t toán công trình yêu c u th c hi n úng quy nh Nhà nư c áp ng ư c ti n gi i ngân c a D án. - V công tác h p giao ban t i hi n trư ng: Yêu c u có s giao ban hi n trư ng, Lãnh o B s ch trì cu c h p v i th i h n 3 tháng m t l n, Lãnh o Ban QLDA1 s h p v i các nhà th u hàng tháng và có thông báo cu c h p g i v B báo cáo. Th a l nh Lãnh o B Giao thông V n t i, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu: VT, CG (3). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản