Thông báo số 497/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 497/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 497/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 9 năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 497/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 497/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9 NĂM 2007 Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p giao ban ki m i m công tác an toàn giao thông tháng 9 và tri n khai các nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông c a các c c, v và ơn v có liên quan. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên: các C c tr c thu c B , V V n t i, Thanh tra B , Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ban Qu n lý d án An toàn giao thông, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo t ng h p c a V V n t i v tình hình tai n n giao thông và ti n th c hi n các nhi m v b o m an toàn giao thông tháng 9, báo cáo và ki n ngh c a i di n các ơn v d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Sau hơn 03 tháng tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, công tác b o m tr t t an toàn giao thông ã có nhi u ti n b , tai n n giao thông ã bư c u ư c ki m ch (9 tháng u năm 2007 so v i cùng kỳ năm 2006 ã gi m ư c v s v và s ngư i b thương), các v tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng và nghiêm tr ng ã gi m h n; m t s gi i pháp t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ã ư c tri n khai th c hi n t t như i mũ b o hi m, t ch c giao thông ô th , b sung các công trình phòng ng a TNGT t i các v trí èo d c …, i u này cho th y các c p, các ngành ã có s quan tâm và ch o m nh m hơn i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c v n còn m t s t n t i như: ti n th c hi n các án, gi i pháp ư c giao còn ch m, kém hi u qu mà nguyên nhân là do công tác tri n khai thi u ng b , ch o chưa sát sao và nh t là công tác ph i h p gi a các cơ quan có liên quan còn y u kém và chưa ch t ch . Vì v y, trong th i gian t i, yêu c u các C c, V , các cơ quan có liên quan ph i ti p t c ôn c, ch o m nh m vi c th c hi n các k ho ch và gi i pháp ã ra nh m th c hi n ư c m c tiêu ki m ch TNGT, c th : 1. C c ư ng b Vi t Nam - Ti p t c th c hi n các nhi m v ã ư c giao t i các Thông báo giao ban trư c mà tri n khai còn ch m, chưa có báo cáo. - Tăng cư ng công tác qu n lý hành lang an toàn giao thông ư ng b , c bi t là ph i tri n khai m nh m các gi i pháp phòng ch ng các hi n tư ng u n i trái phép, tái l n chi m hành lang ATGT, phát hi n k p th i và ình ch ngay các trư ng h p vi ph m, thông báo cho chính quy n a phương và yêu c u x lý tháo d , n u sau 15 ngày a phương không gi i quy t thì ch o các ơn v qu n lý ư ng b kiên quy t rào ch n b o m ATGT, trư c m t t p trung làm trên Qu c l 1. - Ti p t c rà soát và l p t các công trình phòng ng a TNGT t i các v trí èo d c nguy hi m; Xây d ng k ho ch c th (có th i gian, l trình, bi n pháp …) gi i quy t t ng th các v trí èo d c nguy hi m trên h th ng qu c l trình B trư c tháng 12 năm 2007. - Ch ng ph i h p ch t ch v i các V có liên quan thu c B tri n khai “ án giáo d c qu n lý o c ngư i lái xe”.
  2. - Ny nhanh ti n các d án an toàn giao thông c a WB. 2. C c ư ng s t Vi t Nam - T ch c cu c h p do Lãnh o B ch trì, thành ph n tham d g m C c ư ng s t Vi t Nam, T ng Công ty ư ng s t, C c ư ng b Vi t Nam, V Tài chính, V V n t i th ng nh t k ho ch và gi i pháp gi i quy t tri t 146 ư ng ngang nguy hi m c n ph i nâng c p ngay mà C c ư ng s t Vi t Nam ã báo cáo. - Ti p t c ch o tri n khai m nh m Ngh quy t 32/2007/NQ-CP trong ngành ư ng s t, c th là vi c b o v hành lang an toàn giao thông ư ng s t, b o m an toàn ch y tàu, th c hi n bi n pháp rào ch n các ư ng ngang dân sinh b t h p pháp, không b o m an toàn; Kiên trì thông báo yêu c u chính quy n a phương gi i t a các vi ph m phát sinh và ti p t c ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương làm ư ng gom, x lý các v n ATGT ư ng s t. 3. C c ư ng sông Vi t Nam - Tham mưu chuNn b các n i dung ph c v cho h i ngh t ng k t vi c t ng i u tra phương ti n th y n i a, sơ k t ánh giá cu c v n ng thí i m m c áo phao khi i ò qua sông và sơ k t th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP trong ngành ư ng th y n i a d ki n t ch c vào u tháng 12 t i và ph i có các n i dung sau: các văn b n pháp lu t c n ban hành qu n lý phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n th y n i a (D th o ban hành m i ho c s a i, b sung); ánh giá th c t k t qu cu c v n ng m c áo phao ng th i xu t mô hình m i b o m ATGT cho ngư i i ò qua sông. - Ti p t c nghiên c u trình B cơ ch , chính sách h tr kinh phí ho c kêu g i v n u tư ( ưa vào d án giao thông nông thôn…) nâng cao i u ki n ATGT c a các b n ò ngang. - D th o tiêu chuNn ngành v b n khách ngang sông phù h p v i tình hình th c t làm cơ s cho vi c ch n ch nh các b n khách ngang sông; D th o thông tư hư ng d n qu n lý và b o v hành lang an toàn giao thông ư ng th y n i a trình B trong năm 2007. 4. C c Hàng h i Vi t Nam Ch trì ph i h p v i các V có liên quan làm rõ kinh phí c u h tàu thuy n trên bi n. 5. C c ăng ki m Vi t Nam Báo cáo và xu t bi n pháp tháo g các vư ng m c trong vi c ăng ki m i v i xe 3 bánh các lo i. Ny nhanh ti n các án th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph c a ngành ăng ki m 6. V V n t i - T ng h p ý ki n góp ý c a các B , ngành có liên quan v “k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t” và ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam ch nh s a, chú ý rà soát và làm rõ kinh phí cho t ng h ng m c và giai o n. Hoàn thành trình B trong tu n u tháng 11 năm 2007 trình Th tư ng Chính ph . - ôn c Vi n Chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i hoàn ch nh trình B “ án b o m tr t t an toàn giao thông n năm 2010” và th c hi n các th t c B trình Th tư ng Chính ph trong tu n u tháng 11 năm 2007. - Ch trì ph i h p v i các C c, V có liên quan trình B d th o văn b n hư ng d n các lo i xe công nông ph i lo i b sau ngày 01/01/2008 theo Ch th s 46/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph .
  3. - Ti p t c h p bàn v i các cơ quan có liên quan x lý các vư ng m c v d th o thông tư liên t ch thNm nh an toàn giao thông i v i công trình ư ng b trư c khi ưa vào khai thác s d ng. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan bi t tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, V.T i ( ) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản