Thông báo số 50/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 50/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 50/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/TB-VPCP Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2002 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 50/TB-VPCP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2002 V Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N M NH C MV M T S V N LIÊN QUAN N U TƯ NƯ C NGOÀI Ngày 14 tháng 3 năm 2002, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Nguy n M nh C m ã ch trì cu c h p v i lãnh o các B , ngành liên quan là thành viên T công tác v u tư nư c ngoài. Sau khi nghe T công tác báo cáo tình hình tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao, Phó Th tư ng Nguy n M nh C m có ý ki n k t lu n như sau: 1- Sau khi Chính ph có ngh quy t 09/2001/NQ-CP ngày 28-8-2001 và Ch th 19/2001/CT-TTg ngày 28-8-2001, các B , ngành liên quan ã có nhi u c g ng tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao. Các B , ngành c n tích c c tri n khai ti p các công vi c ư c giao trong ph m vi trách nhi m c a mình, b o m hoàn thành theo úng th i h n như ã cam k t trong quá trình làm vi c v i T công tác. Trong quá trình tri n khai có th có nh ng m c m u do trái lu t, ho c chưa có quy nh c a văn b n pháp quy thì các B , ngành c n báo cáo rõ v i Th tư ng Chính ph , ng th i xu t phương hư ng, bi n pháp x lý . 2- T công tác u tư nư c ngoài ti p t c tri n khai các công vi c theo nhi m v ư c giao t i Quy t nh s 54/Q -TTg ngày 14-1-2002, s m hoàn t t vi c xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph v m t s án do B K ho ch và u tư trình như án rà soát, phân lo i các d án FDI, án rà soát các văn b n pháp quy, Danh m c d án kêu g i u tư, chương trình và phương th c v n ng u tư...; quan tr ng nh t là xu t cơ ch chính sách m i c i thi n hơn n a môi trư ng u tư và T o i u ki n tranh th u tư trong i u ki n m i, khi ang có cơ h i. 3- B K ho ch và u tư xem xét l a ch n m i m t s a phương có nhi u kinh nghi m trong vi c thu hút u tư nư c ngoài cùng v i T công tác v u tư nư c ngoài trao i t ng k t, ánh giá nh ng v n th c ti n c n ti p t c tháo g , t o i u ki n, c i thi n hơn n a môi trư ng u tư. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành liên quan bi t th c hi n. Văn Tr ng Lý ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản