intTypePromotion=3

Thông báo số 504/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Thông báo số 504/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 504/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án BOT quốc lộ 2, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và dự án quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 504/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 504/TB-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG CÁC D ÁN BOT QU C L 2, D ÁN XÂY D NG C U BÃI CHÁY VÀ D ÁN QL18 O N N I BÀI – B C NINH Ngày 25/10/2007, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công các d án BOT qu c l 2, d án xây d ng c u Bãi Cháy và d án c i t o nâng c p QL18 o n N i Bài – B c Ninh. Tham d cu c h p có i di n c a các ơn v : C c G & QLCL CTGT, V KH T, Ban QLCDA18, nhà u tư BOT QL2, tư v n giám sát và các nhà th u. Sau khi nghe i di n nhà u tư BOT QL2, các nhà u tư xây d ng c u Bãi Cháy và d án c i t o nâng c p QL18 o n N i Bài - B c Ninh, TVGS và Ban QLCDA 18 báo cáo ti n thi công, các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n các d án, công trình do ơn v mình qu n lý, th c hi n, các thành viên cu c h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1 – D án BOT Qu c l 2 o n N i Bài – Vĩnh Yên: 1-1. V m t th t c: - Trong tu n t i, V KH T tham mưu trình B quy t nh giao Ban QLCDA18 làm ch u tư ph n v n ngân sách nhà nư c góp vào d án BOT QL2. - C c Giám nh & QLCL CTGT khNn trương rà soát, thNm nh T ng d toán c a d án, trình B phê duy t. - V KH T tham mưu, trình B ký h p ng i u ch nh d án. - Trên cơ s h p ng i u ch nh, Nhà u tư BOT làm vi c v i B KH T xin i u ch nh gi y phép u tư d án. 1-2. V công tác GPMB: - i v i các vư ng m c v công tác GPMB: Ban QLCDA18 có văn b n g i UBND thành ph Hà n i và t nh Vĩnh Phúc ngh ôn c các H i ng GPMB a phương s m hoàn thành công tác GPMB, c bi t là ph m vi a bàn huy n Sóc Sơn. 1-3. V ti n thi công - Nhà u tư BOT khNn trương ch o TVGS, các nhà th u thi công Ny nhanh ti n thi công các h ng m c công trình trên các o n tuy n ã ư c bàn giao m t b ng, s m hoàn thành và thông xe c u vư t. - i v i các o n tuy n ã th m xong các l p bê tông nh a: khNn trương l p t các thi t b an toàn, ch d n giao thông theo thi t k ư c duy t như: dãi phân cách, sơn k làn, bi n báo, h lan… - Công ty BOT ch o các nhà th u ph n u m b o ti n hoàn thành d án trư c t t âm l ch 2008.
  2. 2- D án c i t o nâng c p qu c l 18 o n N i Bài – B c Ninh: - Ti n hoàn thành d án vào 31/12/2007 là pháp l nh c a nhà nư c. Th c t , ti n thi công d án r t ch m, kh i lư ng công vi c còn l i r t l n (kho ng 35% t ng kh i lư ng c a d án). Hi n t i v i các ơn v c a T ng Công ty XDCTGT1 và T ng công ty xây d ng Thăng Long ang th c hi n t i hi n trư ng không năng l c hoàn thành kh i lư ng còn l i. Yêu c u các T ng giám c các T ng công ty có văn b n chính th c g i B trư c ngày 2/11/2007 cam k t v vi c th c hi n ti n hoàn thành d án trư c 31/12/2007, các ki n ngh và xu t theo thNm quy n gi i quy t c aB m b o ti n nêu trên. T ng giám c các T ng công ty ch u trách nhi m trư c B v vi c ch o các ơn v thành viên c a mình tăng cư ng l c lư ng, thi t b , v n Ny nhanh ti n thi công trên công trư ng, m b o hoàn thành ti n . - i v i c u B1-13: Ban QLCDA18 c n có ngay văn b n báo cáo B , ng th i ch o TVGS, nhà th u xu t ngay phương án i u ch nh và bi n pháp thi công kh c ph c sai sót v cao tr P6 c u B1-13, g i v B (qua C c Giám nh & QLCL CTGT xem xét, xu t x lý) ch p thu n nhà th u kh c ph c, tri n khai thi công, m b o ti n chung c a toàn d án. i v i ti n thi công c u B1-13, n u nhà th u ph không cam k t m b o ti n chung, yêu c u nhà th u chính ch m d t h p ng, ưa ơn v khác vào làm, m b o hoàn thành toàn b c u B1-13 phù h p v i ti n hoàn thành toàn b gói th u. - Ban QLCDA18 cân i, xem xét cho nhà th u ng v n m c cao nh t có th . Trư ng h p Kho b c chưa th ng nh t, giao PMU18 làm vi c v i kho b c có th gi i quy t ng cho các ơn v . Các T ng công ty ph i ưa toàn b ph n v n ư c ng vào thi công d án này, tuy t i không ư c ưa vào công trình khác. - i v i vi c tính trư t giá c a gói th u: ây là d án ODA, công th c tính trư t giá ã có qui nh chung. Ban QLCDA18 hư ng d n nhà th u th c hi n theo qui nh. - V ti n th c hi n các h ng m c công vi c còn l i: Yêu c u Ban QLCDA18 ch o tư v n giám sát, nhà th u l p ti n thi công chi ti t các h ng m c công vi c còn l i v i m c th i gian hoàn thành 31/12/2007. Hàng tu n, Ban h p ki m i m và báo cáo B tình hình th c hi n d án theo ti n chi ti t nêu trên. - i v i công tác GPMB: Ban QLCDA18 ph i h p H i ng GPMB các a phương khNn trương hoàn thành công tác GPMB toàn d án trư c ngày 31/10/2007. 3- D án xây d ng c u Bãi Cháy: 3.1. V ti n : PMU18 ch o TVGS, Nhà th u hoàn thành các h ng m c công trình trư c 31/12/2007 theo h p ng ã i u ch nh. Ban ch o các Nhà th u l p ti n thi công chi ti t và cơ ch báo cáo như i v i d án QL18. 3.2. V vi c l p t h th ng quan tr c c u Bãi Cháy, Ban QLCDA18 ch o: - Tư v n giám sát d án c u Bãi Cháy bàn giao toàn b h sơ h th ng quan tr c c u Bãi Cháy cho ban QLCDA18, Ban QLCDA18 rà soát, bàn giao cho nhà th u T ng công ty XDCTGT1 b ng văn b n CIENCO1 l p h sơ chào hàng. - Trên cơ s h sơ h th ng quan tr c Bãi Cháy nh n ư c, nhà th u T ng công ty XDCTGT1 ti n hành l p h sơ chào giá i v i h ng m c công vi c này và phát hành h sơ chào hàng vào u tháng 11/2007. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B giao thông báo các ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n.
  3. TL. B TRƯ NG Nơi nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng (b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham gia d h p; - Lưu: VT, c c G Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản