Thông báo số 507/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Thông báo số 507/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 507/TB-BYT về đại dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 507/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 507/TB-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO C AB Y T NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V I DNCH CÚM A(H1N1). B Y t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông báo v i d ch cúm A(H1N1) như sau: T ch c Y t th gi i ã nâng m c 5 (c nh báo i d ch) lên m c 6, nghĩa là i d ch. giai o n này, i d ch ư c xác nh là m c trung bình. Vi rút cúm A(H1N1) m i nguy hi m, lây lan d dàng t ngư i sang ngư i; t nư c này sang nư c khác. Tính n nay (12/6/2009), th gi i ã ghi nh n kho ng 30.000 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 74 qu c gia. Vi t Nam ã ghi nh n 23 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). V i vi c giao lưu và i l i gi a các qu c gia, khu v c, trong th i gian t i Vi t Nam ti p t c ghi nh n các trư ng h p m c cúm A(H1N1). ngăn ch n d ch không lây lan trong c ng ng Vi t Nam và gi m tác h i c a i d ch, B Y t yêu c u các a phương khNn trương th c hi n các bi n pháp khNn c p sau ây: 1.Yêu c u y ban nhân dân các t nh/thành ph s n sàng phương ti n, thu c, trang thi t b , cơ s khám ch a b nh thu dung, cách ly và i u tr k p th i các trư ng h p cúm A(H1N1) n ng, không t vong x y ra; tăng cư ng giám sát d ch t i c ng ng, khoanh vùng x lý tri t d ch; th c hi n nghiêm túc công i n s 732/C - TTg ngày 14/05/2009 c a Th tư ng Chính ph . 2.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 3.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 4.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh.
  2. 5.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp kh ng ch và gi m tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản