Thông báo Số: 51/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
1
download

Thông báo Số: 51/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số: 51/tb-vpcp', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 51/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 51/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DU LỊCH TRÀNG AN, TỈNH NINH BÌNH Ngày 23 tháng 12 năm 2009 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tràng An, ý kiến của các đại biểu dự họp và phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau: 1. Việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình là cần thiết, có liên quan đến bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn di tích lịch sử, văn hoá và du lịch quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, lâu dài của tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, Quy hoạch này cần được nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, căn cứ theo các tiêu chí của UNESCO đối với các loại hình di sản và điều kiện lịch sử, tự nhiên của tỉnh Ninh Bình để xác định phạm vi nghiên cứu cho phù hợp và tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các quy hoạch liên quan, bảo đảm hài hoà nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn di tích trước mắt và lâu dài, có tính khả thi cao. 2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm: a) Chỉ đạo tư vấn phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, chủ đầu tư hai nhà máy xi măng Duyên Hà, Hệ Dưỡng và các cơ quan liên quan rà soát làm rõ cơ sở pháp lý phạm vi lập Quy hoạch và nội dung bảo đảm tính khả thi của Quy hoạch này, tôn trọng tính hợp lý và đúng đắn của các quy hoạch đã được phê duyệt; phân tích ưu, nhược điểm của các phương án đã được đưa ra trong báo cáo Quy hoạch; trên cơ sở tính toán chi phí, hiệu quả của từng phương án, trong đó có
  2. tính đến việc kết hợp sử dụng vùng khai thác nguyên liệu hiện nay với những địa điểm mới một cách khả thi. b) Chỉ đạo tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, hoàn thiện Quy hoạch này, trên cơ sở thống nhất các phương án khai thác nguyên liệu, sắp xếp các nhà máy, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2010. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, phê duyệt đánh giá tác động môi trường và giấy phép khai thác khoáng sản của dự án theo đúng quy định hiện hành và kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các nhà máy trong khu vực; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các phương án kỹ thuật khai thác khoáng sản phù hợp môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến khu du lịch, khu di tích lịch sử. 4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh nghiên cứu việc hình thành chuỗi di tích Kinh đô Việt trong hệ thống di tích lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch và quảng bá lịch sử dân tộc, phù hợp quy hoạch tổng thể của ngành du lịch. 5. Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm tài nguyên, môi trường; bảo đảm phát triển bền vững. 6. Chủ đầu tư các nhà máy xi măng Duyên Hà và Hệ Dưỡng chịu trách nhiệm chấp hành đúng Giấy phép khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, bảo đảm việc sản xuất và khai thác nguyên liệu không được ảnh hưởng đến môi trường; hạn chế tối đa tác động đến khu du lịch và di tích lịch sử. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; - Các Bộ: QP, KH và ĐT, XD, NN và PTNT, TN và MT, GTVT, CT, TC, VH-TT và DL; Nguyễn Hữu Vũ - UBND các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, KGVX;
  3. - Lưu: VT, KTN (4b)
Đồng bộ tài khoản