Thông báo số 516/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
8
download

Thông báo số 516/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 516/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu - QL60 (phiên họp giao ban ngày 09/11/2008) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 516/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 516/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N THI CÔNG C U R CH MI U - QL60 (PHIÊN H P GIAO BAN NGÀY 09/11/2008) Ngày 09/11/2008, sau khi ki m tra hi n trư ng, t i văn phòng Công ty BOT c u R ch Mi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n thi công D án c u R ch Mi u – QL60 t nh Ti n Giang và B n Tre. Cùng d h p có ông Huỳnh Văn Be – UVTƯ ng, Bí thư t nh y B n Tre, Ông Nguy n Thái Xây– Ch t ch UBND t nh B n Tre, Ông Nguy n Văn Phòng - Phó Ch t ch UBND t nh Ti n Giang. Tham d ki m tra hi n trư ng và h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các ơn v : Văn phòng Ban ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành GTVT, C c Qu n lý xây d ng & CL CTGT, Chi c c Qu n lý xây d ng và CL CTGT phía Nam, V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , T công tác giúp B trư ng B GTVT (Ông T ng Tr n Tùng; Ông Chu Ng c S ng; Ông Tr nh Xuân Cư ng), S GTVT t nh B n Tre, S GTVT t nh Ti n Giang, UBND huy n Châu Thành t nh B n Tre, Ban QLDA 7 (PMU 7), T ng công ty TVTK GTVT (Tư v n thi t k và Tư v n giám sát), T ng công ty XDCTGT 1, 5 & 6, Công ty BOT c u R ch Mi u, Công ty CP bê tông 620 Châu Th i, Công ty CP XDCTGT 675, Công ty CP c u 14, Công ty CP c u 12, Công ty VSL Vi t Nam. Sau khi nghe PMU 7 và các ơn v báo cáo tình hình th c hi n, thi công và các v n liên quan khác, ý ki n c a các i bi u tham d h p. Th trư ng Ngô Th nh c ã th ng nh t k t lu n như sau: 1- B GTVT chân thành cám ơn s ph i h p ch t ch và có hi u qu c a Lãnh o và nhân dân 2 t nh Ti n Giang và B n Tre, ã h tr và ng viên k p th i, t o ng l c r t l n các ơn v tham gia xây d ng D án hoàn thành k ho ch ra. 2- ánh giá chung ti n th c hi n D án: T sau phiên h p giao ban 22/09/2008 n nay, các ơn v tham gia trên công trư ng ã có nh ng n l c, c g ng và gi i quy t xong m t s th t c, hoàn thành m t s h ng m c công vi c tương i m b o yêu c u v ti n cam k t. Tuy nhiên v n t n t i m t s v n và h ng m c thi công chưa t yêu c u ti n , ngoài nguyên nhân khách quan (như th i ti t), còn có ph n ch quan c a các ơn v .
  2. D ki n ngày khánh thành C u R ch Mi u trong kho ng th i gian t 10/01/2009 n 17/01/2009. Như v y, kh i lư ng công vi c t nay n Ngày khánh thành còn tương i nhi u, vì v y B GTVT yêu c u : t t c các ơn v ph i h p ch t ch hơn n a, có k ho ch tri n khai th c hi n chi ti t, c th và ng b m i m b o hoàn thành công trình úng m c tiêu ti n ; Các ơn v c n ph i l p k ho ch chi ti t, phân giao kh i lư ng và nhi m v c th theo 02 giai o n: t nay cho n lúc b t u th c hi n th t i – 16/12/2008, và t lúc th t i xong cho n ngày khánh thành công trình. 3- Các v n v th t c và kh i lư ng các công vi c t n t i: a) Giao C c QLXD và CL CTGT: rà soát l i và hoàn thành các th t c t n t i theo n i dung trình c a Ban QLDA7 (lưu ý hoàn thành các th t c v các h ng m c công vi c : di chuy n t m th i Tr m quan tr c xu ng nh b tr T18, v trí m c quan tr c, th t i …). b) Giao PMU 7 và Công ty BOT rà soát, ki m tra l i các th t c có liên quan và ph i h p v i C c QLXD & CL CTGT hoàn thành các th t c còn t n t i trình B theo qui nh. c) V M c quan tr c: - Giao PMU 7, TEDI và T ng công ty XDCTGT1, ch m nh t n ngày 15/11/2008 ki m tra hi n trư ng và th ng nh t quy t nh v trí. Ph n thi t k và D toán i u ch nh M c quan tr c, B GTVT ã có văn b n (s 8154/BGTVT-QLXD ngày 07/11/2008) ch p thu n giao Ban QLDA7 xem xét và phê duy t. Yêu c u PMU 7 ch o các ơn v khNn trương tri n khai th c hi n. Ch t ch H i ng qu n tr TEDI ch u trách nhi m trư c B ch o hoàn ch nh h sơ thi t k và T ng giám c T ng công ty XDCTGT1 ch o thi công, m b o hoàn thành M c quan tr c trư c 25/11/2008. - Ch p thu n v nguyên t c thanh toán kinh phí huy ng thi t b óng c c và ph c v óng c c theo th c t thi công ( ưa t c u Hàm Luông v ). d) V Tr m quan tr c: - B GTVT ã ch p thu n v m t nguyên t c (t i văn b n s 8154/BGTVT-QLXD ngày 07/11/2008) vi c di d i t m th i Tr m quan tr c phòng thí nghi m c bi t xu ng nh b tr T18, trư c khi di chuy n chính th c v Tr T17. Giao PMU7, TEDI và Công ty VSL th ng nh t các kh i lư ng b sung, hoàn thi n h sơ và tri n khai thi công m b o hoàn thành vi c t m di d i trư c khi th t i. - Ch p thu n b sung ph n kh i lư ng tăng thêm do vi c di chuy n Tr m quan tr c - phòng thí nghi m c bi t v tr T17 (bao g m c kh i lư ng di d i xu ng nh b tr T18 và v tr T17). Giao PMU7 xem xét và phê duy t thi t k và d toán i u ch nh, b sung theo qui nh. e) H th ng chi u sáng:
  3. - Th ng nh t v nguyên t c vi c thay i công su t Tr m bi n áp t 32kVA sang 40kVA. Yêu c u Công ty BOT hoàn t t các th t c trình B GTVT xem xét phê duy t theo úng qui nh hi n hành, ng th i chuNn b y các phương ti n k t n i, m b o yêu c u k thu t, an toàn và ti n hoàn thành trư c 25/12/2008. - Ph n chi u sáng b sung: B GTVT ã ch p thu n ch trương, yêu c u hoàn ch nh th t c, tri n khai thi công m b o hoàn thành trư c 20/12/2008. f) V H th ng phòng cháy, ch a cháy : Yêu c u hoàn thành công tác l p t và v n hành th trư c 25/12/2008. Giao Ban QLDA 7 ch o và t ch c ki m soát ch t lư ng th c hi n m b o yêu c u ti n . g) V công tác th t i c u: - cương th t i ã ư c V KHCN ch p thu n. Yêu c u C c QLXD và CL CTGT hoàn thành vi c thNm nh và tham mưu phê duy t d toán th t i trư c ngày 15/11/2008 ; - Ban QLDA7 : khNn trương ký h p ng v i ơn v th t i trư c 20/11/2008 ; ôn c ơn v th t i huy ng thi t b , à giáo và các công vi c chuNn b khác b t u t 20/11/2008, ng th i ch o các ơn v liên quan ph i h p, tri n khai k p th i các n i dung công vi c th t i m b o t 10/12/2008 n 25/12/2008 hoàn thành th t i và có báo cáo k t qu th t i. - Trong quá trình th t i, giao Q. V trư ng V KHCN tr c ti p theo dõi ch o, ph i h p cùng Ban QLDA7 x lý gi i quy t k p th i các v n vư ng m c và báo cáo B ti n th c hi n 2 ngày/l n; Công ty BOT, c ngư i tr c ti p theo dõi. 4- Yêu c u và ti n thi công chi ti t: Cơ b n th ng nh t v i m t s m c ti n do PMU 7 xu t, m t s h ng m c ph i i u ch nh ti n , c th như sau: a. i v i T ng công ty XDCTGT 1: - M c quan tr c: huy ng giá búa t c u Hàm Luông thi công, m b o hoàn thành trư c ngày 25/11/2008. - bê tông g ch n xe: 30/11/2008. -L p t lan can: 15/12/2008. - V sinh hoàn thi n và ch ng th m: 10/12/2008. - Hoàn thi n ph n ư ng nút giao s 2 bàn giao cho Công ty 675 trư c 15/11/2008. - Ph i h p ch t ch v i ơn v th t i trong vi c l p t h th ng à giáo. b. i v i T ng công ty XDCTGT 5:
  4. - Ph n ư ng BTXM tr m thu phí: giao C c QLXD & CLCTGT trình Lãnh o B GTVT phê duy t d toán trư c 17/11/2008; giao PMU7 phê duy t d toán các kh i lư ng phát sinh và ch o thi công xong toàn b trư c 20/12/2008. - T ng công ty XDCTGT 5 ki m tra l i kích thư c mép ngoài c a hai d i phân cách tr m thu phí, i chi u, v i kích thư c l n nh t c a xe container 40feet, k p th i x lý, n u có. c. i v i Công ty BOT: ch ng chuNn b l c lư ng ti p nh n công trình, gi t quy t các th t c bàn giao trong tháng 12/2008. Giao Công ty BOT ph i h p cùng PMU7 làm vi c v i B Tài chính gi i quy t v th t c và m c thu phí. d. i v i T ng công ty XDCTGT 6: - Ch ng th m m t c u d n s 1 b B n Tre & Ti n Giang: 17/11/2008. - C u thang xu ng c n Tân Vinh: Công ty CP bê tông 620 b trí l c lư ng ti p nh n m t b ng vào ngày 15/11/2008, ng th i tri n khai thi công ngay, m b o ti n n 31/12/2008 hoàn thành. - Th m BTN m t c u chính s 1: 15/12/2008. - Thi công sơn phân làn toàn b m t c u theo thi t k ư c duy t, m b o hoàn thành ng b v i vi c th m BTN m t c u. e. i v i Công ty VSL Vi t Nam: - Ch m nh t ngày 09/11/2008 ph i h p v i TEDI rà soát, ki m tra l i các s li u cáp văng sau khi ã hoàn ch nh công tác i u ch nh n i l c. Sau khi có k t qu giao TEDI l p h sơ riêng v các s li u trên. - Công tác hoàn thi n (bơm m , b t u neo,…): 20/11/2008. - Di chuy n thi t b o gió và dao ng: trên cơ s xu t c a Công ty VSL, giao TEDI tính toán l i và tham kh o ý ki n T công tác giúp B trư ng l a ch n v trí, có văn b n chính th c trư c ngày 15/11/2008. f. i v i ơn v TVGS: Yêu c u Trư ng Tư v n giám sát có m t thư ng xuyên trên công trư ng t nay cho n khi công trình hoàn thành. TVGS ph i b trí l c lư ng theo ti n thi công h ng m c ư ng BTXM c a T ng công ty XDCTGT 5 và các h ng m c thi công khác c a các ơn v liên quan m b o ti n D án. 5- M t s v n khác: a. ngh t nh B n Tre ch o quy t li t i v i các ơn v liên quan m b o bàn giao m t b ng v trí xây d ng c u thang xu ng c n Tân Vinh vào ngày 15/11/2008. b. V công tác nghi m thu cơ s và nghi m thu bàn giao: Giao Ban QLDA7 ch trì, ph i h p cùng C c QLXD có s h tr c a T công tác giúp B trư ng, hoàn thành
  5. công tác nghi m thu cơ s trư c 18/12/2008 và th t c nghi m thu bàn giao trư c 31/12/2008. c. Công tác i u ch nh T ng m c u tư: Giao PMU 7 thành l p T công tác rà soát l i toàn b các th t c và l p báo cáo GS T, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B hoàn t t th t c i u ch nh theo qui nh hi n hành. d. Quan h v i H i ng NTNN: giao C c QLXD & CLCTGT t ng h p các h sơ liên quan, báo cáo H i ng NTNN ki m tra có văn b n trư c khi khánh thành công trình. e. V KHCN ôn c các ơn v cung c p k p th i và y các s li u liên quan, t ng h p các h sơ và tài li u t ng k t trong Quý I/2009. f. Vi t sách chuyên công trình c u R ch Mi u: B GTVT s ch trì h p th ng nh t t i Hà N i trư c 15/11/2008. g. Giao PMU 7 cùng v i C c QLXD & CLCTGT ph i h p v i các S GTVT B n Tre, Ti n Giang lên k ho ch khánh thành chi ti t và báo cáo B GTVT, UBND các t nh B n Tre và Ti n Giang ch o th c hi n. h. Ngày khánh thành công trình: d ki n t ngày (10/01/2009 ¸ 17/01/2009), ngh UBND các t nh B n Tre và Ti n Giang có ý ki n xu t và th ng nh t v i B GTVGT l a ch n ngày chính th c. i. Trong tháng 12/2008, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh cs i ki m tra t ng th toàn b công trình trư c khi khánh thành. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n : - B trư ng (b/c); - TTr. Ngô Th nh c (b/c); - UBND, S GTVT các t nh : B n Tre, Ti n Giang; - Văn phòng BC Nhà nư c các công trình GT tr ng i m; - V KH T, V KHCN; - T công tác c a B trư ng; - Các ơn v d h p; Nguy n Văn Công - Lưu VT, C c QLXD (3).
Đồng bộ tài khoản