Thông báo số 531/TB-VP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 531/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 531/TB-VP về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại cuộc họp về đề án thành lập Trung tâm quản lý xây dựng ngầm đô thị thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 531/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 531/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH LÊ HOÀNG QUÂN T I CU C H P V ÁN THÀNH L P TRUNG TÂM QU N LÝ XÂY D NG NG M Ô THN THÀNH PH Ngày 21 tháng 7 năm 2009, y ban nhân dân thành ph ã ch trì cu c h p v ti n , v n i dung án thành l p Trung tâm qu n lý xây d ng ng m ô th thành ph ; thành ph n tham d h p g m Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph (Ch t ch H i ng Ki n trúc quy ho ch thành ph ), S N i v , S Quy ho ch - Ki n trúc, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông v n t i, S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Công Thương, S Thông tin và Truy n thông, S Khoa h c và Công ngh , T ng Công ty c p nư c Sài Gòn, Công ty i n l c thành ph , Vi n thông thành ph , Ban Qu n lý ư ng s t ô th , Trung tâm i u hành chương trình ch ng ng p nư c, Ban Qu n lý Khu Nam, Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c, Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm. Sau khi nghe Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph báo cáo và góp ý ki n c a các thành viên d h p; Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân ã k t lu n và ch o như sau: 1. Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t B o v Môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 41/2007/N -CP ngày 22 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v xây d ng ng m ô th . Giao Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph nghiên c u làm rõ ph m vi áp d ng và i tư ng áp d ng công trình ng m ô th , m i quan h gi a công trình ng m và các công trình trên m t t (k c công trình trên cao), quan h n các v n v bi n i khí h u (m t nư c bi n dâng cao, hi u ng nhà kính, khí th i, năng lư ng công trình xây d ng…). Giao Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph ch trì ph i h p v i S N i v , S Xây d ng nghiên c u án thành l p Trung tâm Qu n lý xây d ng ng m ô th ; n i dung án c n làm rõ ch c năng, nhi m v , ph m vi ho t ng c a Trung tâm làm u m i qu n lý thông tin cung c p cho các cơ quan qu n lý nhà nư c v các công trình ng m ô th tri n khai th c hi n ng b ; ng th i, theo dõi, ki m tra, giám sát quá trình th c hi n tham mưu k p th i cho y ban nhân dân thành ph qu n lý, i u hành chung công trình trình trên a bàn thành ph báo cáo y ban nhân dân thành ph thông qua ưa vào ho t ng vào cu i năm 2009. Song song, vi c l p án, giao S N i v nghiên c u xu t v nhân s ; xây d ng quy ch ho t ng c a Trung tâm trình y ban nhân dân thành ph trong u quý IV/2009. 2. có cơ s qu n lý các công trình ng m ô th ng b , m b o k t n i các h th ng h t ng k thu t ô th , khai thác hi u qu không gian ng m phát tri n b n v ng. Giao S Quy ho ch - Ki n trúc ch trì nghiên c u án l p quy ho ch xây d ng ng m ô th trên a bàn thành ph theo Ngh nh s 41/2007/N -CP ngày 22
  2. tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v xây d ng ng m ô th , xu t báo cáo y ban nhân dân thành ph trong năm nay. 3. V v n th t thoát nư c sinh ho t trên a bàn thành ph : giao T ng Công ty C p nư c Sài Gòn nghiên c u phân tích làm rõ nguyên nhân lý do vì sao t l th t thoát quá cao (kho ng 40%) l p án kh c ph c th t thoát nư c, xác nh l trình gi m thi u t i a th t thoát nư c t nay n năm 2010, 2015 và 2020, trong quý III năm 2009 báo cáo y ban nhân dân thành ph . 4. V tăng cư ng qu n lý ch t lư ng thi t k , thi công các công trình ng m ô th : Giao S Xây d ng ch trì ph i h p v i Vi n Nghiên c u phát tri n thành ph , S K ho ch và u tư nghiên c u các yêu c u i u ki n theo quy nh pháp lu t xem xét c p gi y phép ăng ký kinh doanh hành ngh tư v n, thi công trong nh ng lĩnh v c này. Các cơ quan qu n lý nhà nư c c n tăng cư ng ki m tra ki m soát quá trình ho t ng c a các cá nhân, ơn v này k p th i x lý các ơn v tư v n không t yêu c u theo quy nh pháp lu t, xây d ng cơ ch x lý như ch tài v v t ch t, chuy n cơ quan hình s x lý ho c rút phép ăng ký kinh doanh, gi y phép hành ngh … xu t báo cáo y ban nhân dân thành ph trong quý III/2009. 5. V khai thác nư c ng m trên a bàn thành ph : Giao S Tài nguyên và Môi trư ng kh o sát th ng kê báo cáo hi n nay trên a bàn thành ph có bao nhiêu gi ng khai thác s d ng nư c ng m, trư ng h p nào ư c cho phép, trư ng h p nào khai thác không phép, trái phép; g n v i vi c th c hi n báo cáo t ng k t tình hình th c hi n Quy t nh s 69/2007/Q -UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 và theo ch o c a Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph t i các Thông báo s 885/TB-VP ngày 15 tháng 11 năm 2008 và Thông báo s 930/TB-VP ngày 08 tháng 12 năm 2008. N i dung t ng k t c n làm rõ các bi n pháp x lý, l trình ngưng không cho phép khai thác ngu n nư c ng m t i các khu v c n i thành và khu v c ã có ngu n nư c máy cung c p trình y ban nhân dân thành ph trong quý III/2009. Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân n các thành viên d h p và các cơ quan liên quan bi t th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - TTUB: CT, các PCT; - Các ơn v d h p; - S K ho ch và u tư; - VPUB: CPVP; - Các Phòng CV; - Lưu:VT, ( TMT-Tu) H. Huỳnh Kim Phát
Đồng bộ tài khoản