Thông báo số 538/TB-VP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
2
download

Thông báo số 538/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 538/TB-VP về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp về phòng, chống dịch cúm H1N1 tại thành phố do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 538/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc VĂN PHÒNG --------- ------- S : 538/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGUY N THÀNH TÀI T I BU I H P V PHÒNG, CH NG DNCH CÚM H1N1 T I THÀNH PH Ngày 21 tháng 7 năm 2009, t i tr s y ban nhân dân thành ph , ng chí Nguy n Thành Tài, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Ch o d ch cúm H5N1 và i d ch cúm ngư i c a thành ph , ã ch trì bu i h p v phòng, ch ng d ch cúm H1N1 t i thành ph . Tham d cu c h p có các thành viên Ban Ch o d ch cúm H5N1 và i d ch cúm ngư i c a thành ph , t p th Ban Giám c S Y t , i di n S Giáo d c và ào t o, Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, m t s s , ngành liên quan, y ban nhân dân dân qu n 1, 3, 4, 5, Giám c B nh vi n Nhi ng 1, Nhi ng 2, B nh vi n B nh Nhi t i và B nh vi n Ph m Ng c Th ch; Sau khi nghe lãnh o S Y t (Thư ng tr c Ban Ch o) báo cáo di n bi n tình hình d ch b nh trên a bàn thành ph và k ho ch phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trên a bàn thành ph trong th i gian t i; ý ki n góp ý b sung c a các thành viên tham d , Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài ã k t lu n và ch o như sau: Thay m t lãnh o thành ph hoan nghênh tinh th n trách nhi m c a ngành y t , các thành viên trong ban ch o và các S ngành có liên quan cũng như y ban nhân dân các qu n, huy n ã tích c c trong công tác tham mưu và t ch c th c hi n khá nghiên túc các n i dung do Ban ch o thành ph ra như: ph i h p liên t ch gi a ngành Giáo d c và ào t o và Y t trong vi c phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) t i các trư ng h c, t p hu n cho cán b nhân viên các khách s n, các cơ s lưu trú ... ; ng th i ghi nh n nh ng óng góp c a các cơ quan báo chí, ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph ã tích c c thông tin cho ngư i dân di n b n tình hình d ch b nh, nh ng n l c c a thành ph trong vi c ngăn ch n và i phó v i d ch cúm A (H1N1) và hư ng d n m i ngư i tham gia phòng ng a và giám sát t i c ng ng. Khi t ch c Y t th gi i (WHO) công b i d ch cúm A(H1N1) toàn c u và Vi t Nam phát hi n ca b nh u tiên t i thành ph , th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 175/TB-VPCP ngày 13 tháng 6 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph , thành ph ã khNn trương xây d ng, ban hành k ho ch c th tri n khai các bi n pháp c n thi t trong vi c phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trên a bàn. Qua báo cáo c a S Y t cho th y, nh n nh và các gi i pháp tri n khai c a thành ph trong th i gian qua là úng hư ng, có hi u qu , do giám sát ch t ch và i u tr tích c c cho b nh nhân nên n nay chưa có trư ng h p nào t vong. Tuy hi n nay, tình hình d ch cúm A(H1N1) ã chuy n sang giai o n 2 (b t u lay lan trong c ng ng) do ó m t m t thành ph ti p t c t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch b nh m t khác ph i xây d ng k ho ch ng phó v i tình hu ng x u hơn, khi tr ng thái d ch cúm A (H1N1) chuy n sang giai o n 3. Trư c m t, trong b i c nh d ch cúm A (H1N1) ang lan nhanh; th i gian khai gi ng năm h c m i ang n g n k . y ban nhân dân thành ph ch o các S ngành, y ban nhân dân các qu n huy n, phư ng xã, th tr n, tăng cư ng ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh và các oàn th t p trung tri n khai các công vi c sau ây : 1. Ti p t c th c hi n công tác giám sát ch t ch , phát hi n s m các ca b nh, giám sát ch t các khu v c c a khNu, sân bay phát hi n s m các ca nhi m b nh, không tr thành ngu n lây cho c ng ng, khoanh vùng d ch, h n ch n m c th p nh t tình tr ng lây lan, không nh hư ng n i s ng kinh t xã h i.
  2. 2. Ti p t c th c hi n phương châm 4 t i ch , công tác sàng l c b nh và có phân công cho các tuy n trong i u tr . 3. Ti p t c công tác nghiên c u gen virus phát hi n s m vi c bi n ch ng gây nguy hi m cho ngư i b nh. 4. Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n giúp cho ngư i dân hi u và bi t cách phòng ng a cho b n thân và cho c ng ng, li u lư ng thông tin phù h p tránh gây hoang mang trong nhân dân. 5. Giao trách nhi m cho các S -ngành như sau : 5.1. S Y t : a) Tham mưu xây d ng hoàn ch nh k ho ch phòng ch ng i d ch cúm A (H1N1) t i thành ph theo quan i m ch o c a Th tư ng Chính ph và B Y t , trong tình hình d ch ã b t u lây lan trong c ng ng. b) Ph i h p cùng các S -ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n, huy n: + T p trung chuNn b và tri n khai k ho ch phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) m t cách tích c c và có hi u qu , tránh gây hoang mang trong nhân dân, các a phương c n tuân th theo s ch o c a ngành y t trong vi c phòng ch ng d ch t i cơ s , ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan có nh ng bi n pháp c th trong vi c tuyên truy n trong c ng ng nhân dân v d ch cúm và cách phòng ng a d ch b nh, bi t t phòng và bi t tránh, h n ch lây lan cho ngư i khác. + Tích c c phòng ch ng d ch t i các c a khNu sân bay, c ng bi n và trong c ng ng dân cư, chú ý các Trư ng h c, ký túc xá Sinh viên, Khu Ch xu t và Công nghi p, các khu nhà tr c a công nhân, các doanh tr i c a l c lư ng võ trang, hư ng d n nhân dân tham gia t ng v sinh làm s ch môi trư ng nh m h n ch các m m b nh lây lan trong c ng ng; c) Giám sát ch t ch các ca b nh, tích c c i u tr cho b nh nhân. Xây d ng các tiêu chí, t p hu n và phân công c th , trư ng h p nào thì i u tr t i nhà, trư ng h p nào thì i u tr t i tr m y t phư ng, xã, th tr n, trư ng h p nào thì i u tr t i các b nh vi n qu n - huy n và trư ng h p nào chuy n v i u tr t i các b nh vi n tuy n trên theo phương châm cách ly t i ch , i u tr t i ch , tránh tình tr ng t p trung quá cao d nNy sinh lây chéo. d) ChuNn b y ngu n nhân l c cán b y t , cơ s v t ch t, trang thi t b i phó n u i d ch cúm A (H1N1) x y ra c p giai o n 3 t i thành ph . Áp d ng tri t phương pháp i u tr t i ch , h n ch di chuy n i v i b nh nhân cúm A (H1N1), m r ng nhi u i m i u tr b nh nhân t i các cơ s y t công l p và tư nhân, n u xét th y nhu c u c n thi t m r ng cơ s i u tr cho b nh nhân m c b nh cúm A (H1N1) quá ông thì thi t l p B nh vi n dã chi n. ) Ch o m t s B nh vi n chuyên khoa thành l p các i Bác sĩ cơ ng k p th i ng phó i u tr b nh cúm A (H1N1) cho cơ s tránh tình tr ng quá t i b nh nhân tuy n trên (n u d ch x y ra v i di n r ng mà nhi u ngư i nhi m b nh) h n ch th p nh t tình tr ng t vong, ngoài vi c khNn trương phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) ngành y t thành ph c n ph i lưu ý n vi c phòng ch ng các b nh d ch khác như s t xu t huy t, b nh tay chân mi ng, rubella, tiêu ch y c p, cúm A (H1N1)…. e) Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph và các cơ quan báo chí tăng cư ng công tác tuyên truy n v các n i dung phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) (c th i lư ng, n i dung, hình th c…) hư ng d n m i ngư i dân bi t cách phòng ch ng d ch, t b o v mình, b o v c ng ng, ưa tin chính xác, có nh hư ng cách x lý d ch b nh tránh gây hoang mang làm nh hư ng n vi c s n xu t, kinh doanh và cu c s ng c a nhân dân. g) Phân công các thành viên trong Ban Giám c S ph trách các a bàn. Thư ng xuyên báo cáo tình hình d ch cúm A(H1N1) và các d ch b nh khác t i thành ph cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k p th i ch o.
  3. 5.2. T nay n ngày khai gi ng, S Giáo d c và ào t o, S Y t và y ban nhân dân các qu n-huy n ph i tăng cư ng công tác ki m tra, ch o các trư ng h c t ng v sinh môi trư ng và tăng cư ng t p hu n cho th y cô giáo và cho các em h c sinh nh ng vi c c th ph i làm phòng tránh lây nhi m. 5.3. Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i H i Ch th p thành ph t ch c nh ng i Thanh niên xung kích như: chi n sĩ tình nguy n Mùa hè xanh, Thanh niên xung kích Ch th p i tuyên truy n phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) t i các a bàn t p trung như các Khu Ch xu t, Khu Công nghi p, Trư ng h c, ký túc xá Sinh viên các khu nhà tr công nhân, các t i m vui chơi gi i trí ông ngư i nh m hư ng d n m i ngư i ch ng tham gia phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) m t cách tích c c, hi u qu . 5.4. S Tài chính h tr cho S Y t tham mưu v kinh phí phòng ch ng d ch, trong ó có vi c u tư b sung m t s trang thi t b y t , thu c men d phòng ng phó k p th i công tác i u tr trong trư ng h p d ch b nh lây lan nhanh t i thành ph . 5.5. Th trư ng các S , ban, ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n: thư ng xuyên tăng cư ng ch o tích c c vi c phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i ơn v , a phương, tuyên truy n v n ng cán b , công ch c và nhân dân hi u rõ và có ý th c phòng b nh, v n ng nhân dân thư ng xuyên làm v sinh môi trư ng nh m h n ch các m m b nh, vi c phòng ch ng i d ch cúm A (H1N1) t i thành ph t hi u qu cao. Văn phòng y ban nhân dân thành ph truy n t ý ki n ch o c a Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph Nguy n Thành Tài các s -ngành và y ban nhân quân các qu n, huy n th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban Tuyên giáo Thành y; - Ban Dân v n Thành y; Trương Th Minh Hương - Các thành viên Ban Ch o d ch cúm H5N1 và i d ch cúm ngư i TP; - y ban M t tr n TQ và các oàn th TP; - Các S , ban-ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n, huy n; - VPUB: CVP, các PVP; - Các phòng Chuyên viên; - Lưu : VT, (VX/P) L.
Đồng bộ tài khoản