Thông báo số 553/TB-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Thông báo số 553/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 553/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 7, 7 tháng đầu năm và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 553/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 553/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH LÊ HOÀNG QUÂN T I PHIÊN H P THƯ NG KỲ C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I THÀNH PH THÁNG 7, 7 THÁNG U NĂM VÀ CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 8 NĂM 2009 Ngày 24 tháng 7 năm 2009, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân ã ch trì h p y ban nhân dân thành ph nghe báo cáo tình hình kinh t - xã h i thành ph tháng 7, 7 tháng u năm và công tác tr ng tâm tháng 8 năm 2009. Tham d bu i h p có các ng chí Thành viên y ban nhân dân thành ph ; i di n lãnh o các s - ban - ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n, các T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph và m t s cơ quan thông tin i chúng. Sau khi nghe Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph trình bày Báo cáo tóm t t tình hình kinh t - xã h i thành ph tháng 7, 7 tháng u năm và công tác tr ng tâm tháng 8 năm 2009; ý ki n góp ý c a các thành viên d h p, Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân ã k t lu n ch o như sau: 1. Trong tháng 7 và 7 tháng u năm 2009, kinh t thành ph ti p t c ch u nh hư ng tiêu c c c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i. T c tăng trư ng m t s lĩnh v c ti p t c gi m như xu t khNu, du l ch, thu hút u tư nư c ngoài, thu ngân sách; Ch s giá tiêu dùng tăng 0,68% so v i tháng trư c và là tháng có m c tăng cao so v i các tháng u năm 2009 (ch ng sau tháng 02/2009 - là tháng có T t Âm l ch) và so v i c nư c (ch s giá tiêu dùng c nư c tháng 7 tăng 0,52%); tình hình d ch cúm A (H1N1) di n bi n ph c t p. Tuy nhiên, v i s quan tâm sâu sát, ch o quy t li t, nh y bén, linh ho t trong i u hành các lĩnh v c kinh t -xã h i và s ph n u n l c c a các ngành, các c p, các doanh nghi p, kinh t thành ph v n t t c tăng trư ng. M t s lĩnh v c có kh i s c, t c tăng trư ng có xu hư ng tăng cao d n so v i các tháng trư c như giá tr s n xu t công nghi p, thương m i - d ch v , u tư xây d ng cơ b n. Nhi u ngành s n xu t gi ư c m c tăng so v i cùng kỳ, trong ó m t s ngành tăng trên 10% như hóa ch t, v t li u xây d ng, th c phNm u ng, ch bi n g ... Tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng, m b o th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i trên a bàn thành ph . 2. ti p t c góp ph n cùng c nư c n l c ngăn ch n suy gi m kinh t , ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý, b n v ng, gi v ng n nh kinh t vĩ mô, ch ng phòng ng a l m phát, b o m an sinh xã h i, qu c phòng, an ninh, gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i; y ban nhân dân thành ph ngh các ngành, các c p, các doanh nghi p n l c ph n u t t c tăng trư ng kinh t cao hơn nh ng tháng cu i năm 2009; ngoài các nhi m v tr ng tâm tháng 8 ã nêu trong báo cáo, c n t p trung th c hi n m t s n i dung công vi c sau:
  2. 2.1. Giao S Công Thương báo cáo ánh giá, phân tích k tình hình xu t khNu 7 tháng u năm 2009 và k ho ch th c hi n 5 tháng còn l i c th , có gi i pháp hi u qu , thúc Ny tăng trư ng kim ng ch xu t khNu trên a bàn thành ph . 2.2. Th trư ng các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ti p t c rà soát các công trình tr ng i m, c p bách, t p trung ch o th c hi n d t i m, không dây dưa kéo dài. Ny nhanh ti n gi i ngân các công trình, d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, trái phi u Chính ph , v n ODA, nh t là các công trình u tư h t ng giao thông, thoát nư c, ch ng ng p... 2.3. Giao S Công Thương ph i h p các ngành ch c năng, y ban nhân dân các qu n, huy n tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ki m soát vi c ch p hành pháp lu t nhà nư c v giá, không x y ra l m phát; th c hi n quy t li t các bi n pháp phòng ch ng vi c lưu hành, buôn bán hàng gian, hàng gi , hàng kém ch t lư ng, không m b o v sinh an toàn th c phNm. 2.4. Giao S Y t ph i h p các ơn v có liên quan thành l p oàn ki m tra liên ngành, ki m tra ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t t c các s n phNm ng v t ông l nh nh p khNu trên a bàn thành ph , x lý nghiêm các ơn v vi ph m theo quy nh. 2.5. Trư c tình hình di n bi n ph c t p c a d ch cúm A (H1N1) ã b t u lây lan ra c ng ng, và trong i u ki n th i ti t s p t i thu n l i cho virus cúm phát tri n, n u d ch bùng phát s nh hư ng n s phát tri n kinh t -xã h i, do ó các ngành, các c p ph i xem công tác phòng, ch ng d ch là nhi m v h t s c quan tr ng, c p bách, là trách nhi m c a c xã h i; c n tăng cư ng giáo d c, truy n thông, nâng cao ki n th c, hư ng d n các k năng, bi n pháp ch ng phòng, ch ng d ch b nh, giúp ngư i dân c nh giác nhưng không hoang mang, hi u bi t úng và h p tác t t phòng ch ng d ch, t p trung m i ngu n l c h n ch n m c th p nh t kh năng lây lan d ch cúm, không x y ra t vong. y ban nhân dân các qu n, huy n ph i h p ngành y t và giáo d c rà soát, ki m tra công tác chuNn b khai gi ng năm h c m i úng theo yêu c u phòng ng a d ch cúm lây lan, k p th i x lý khi phát hi n d ch x y ra trên a bàn. 2.6. Giao S Giáo d c và ào t o chuNn b t t các i u ki n c n thi t ph c v khai gi ng năm h c m i, t p trung Ny nhanh ti n xây d ng các trư ng l p s p hoàn thành, không x y ra tình tr ng h c ca 3. ng th i xây d ng quy ch v vi c thành l p, qu n lý các trư ng tư th c, các trư ng qu c t , ngo i ng , m b o ch t lư ng giáo d c trên a bàn thành ph , v n cư trú c a h c sinh ph i m b o úng quy nh, trình y ban nhân dân thành ph ban hành trư c ngày 15 tháng 9 năm 2009. 2.7. Ti p t c gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trên a bàn, ây là nhi m v thư ng xuyên và quan tr ng phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . Tăng cư ng công tác b o m tr t t an toàn giao thông, gi i quy t nhanh các v t t ngh n giao thông, nh t là t i các c ng, không nh hư ng n ho t ng xu t nh p khNu c a các doanh nghi p. 2.8. Yêu c u Th trư ng các s , ngành, qu n, huy n, T ng Công ty, Công ty tr c thu c thành ph khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách c a ơn v năm 2010 và giai o n 2011-2015 g i S K ho ch và u tư,
  3. S Tài chính úng th i gian quy nh k p t ng h p, trình y ban nhân dân thành ph báo cáo Thành y và các cơ quan Tung ương theo quy nh. Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph Lê Hoàng Quân các cơ quan liên quan bi t và th c hi n./. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (Hà N i và TP. H Chí Minh); - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thành viên UBND. TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành Trương Văn L m ph ; - S - ban - ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - T ng Công ty, Công ty thu c thành ph ; - VPUB: CVP, các PVP; - Các Phòng CV, THKH (2b); - Lưu:VT, (THKH/Ha) H.
Đồng bộ tài khoản