Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
7
download

Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD về việc xử lý hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vi phạm quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5620/TB-SXD-QLSXKD

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S XÂY D NG -------- ------- S : 5620/TB-SXD-QLSXKD TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C X LÝ H SƠ ĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH HO T NG XÂY D NG VI PH M QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ, K SƯ HO T NG XÂY D NG VÀ QUY CH C P CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ngày 13/5/2008 Ông Huỳnh Qu c Phú có n p h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng mang s h sơ 1636/08 và Giám sát thi công xây d ng công trình mang s h sơ 1635/08, h sơ c a Ông Phú ư c Công ty TNHH Vũ Lê xác nh n và gi i thi u. Qua thNm tra, Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã phát hi n h sơ l p có d u hi u không trung th c, b ng t t nghi p K sư xây d ng c u ư ng do trư ng i h c Giao thông v n t i c p có d u hi u c o s a năm c p b ng t t nghi p là 2002. Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã nhi u l n liên h m i Ông Huỳnh Qu c Phú n làm vi c nhưng Ông Phú không có m t. Ngày 22/5/2008 S Xây d ng có văn b n s 3345/SXD-QLSXKD g i trư ng i h c Giao thông v n t i xác minh tính chính xác c a b ng t t nghi p do nhà trư ng c p cho Ông Phú. Ngày 29/5/2008 trư ng i h c Giao thông v n t i Cơ s II có văn b n s 252/ T tr l i v i n i dung: theo h sơ g c ư c lưu giũ t i trư ng, b ng t t nghi p c a Ông Huỳnh Qu c Phú ư c c p úng theo ngành ngh ào t o nhưng có năm t t nghi p là 2006 thay vì năm 2002 Ông Huỳnh Qu c Phú ã khai báo không trung th c, vi ph m i u 11 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành kèm Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 và i u 10 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình ban hành kèm Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005c a B trư ng B Xây d ng. x lý hành vi vi ph m này, S Xây d ng TP. H Chí Minh thông báo h sơ ăng ký hành ngh K sư ho t ng xây d ng và Giám sát thi công xây d ng công trình c a Ông Huỳnh Qu c Phú ch ư c ti p nh n, xét gi i quy t sau ngày 29/5/2012./. KT.GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: -Văn phòng S (thông báo r ng rãi); -V QLH XL-BXD (báo cáo); -Phòng QLSXKD (th c hi n); -Lưu: VT, QLSXKD/Châu. Phan c Nh n S XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc PHÒNG QU N LÝ -------- S N XU T KINH DOANH
  2. ------- Tp. H Chí Minh, ngày tháng năm 2008 T TRÌNH H SƠ S 1636/08 và s 1635/08 V vi c c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng, Giám sát thi công xây d ng công trình Kính g i: Phó Giám c, Phan c Nh n Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã ti p nh n h sơ ăng ký c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng và Giám sát thi công xây d ng công trình c a Ông Huỳnh Qu c Phú vào ngày 13/5/2008: Qua thNm tra, Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã phát hi n h sơ l p có d u hi u không trung th c, b ng t t nghi p K sư xây d ng c u ư ng do trư ng i h c Giao thông v n t i c p có d u hi u c o s a năm c p b ng t t nghi p là 2002 Ông Huỳnh Qu c Phú ã khai báo không trung th c, vi ph m i u 11 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư, K sư ho t ng xây d ng ban hành kèm Quy t nh s 15/2005/Q -BXD ngày 25/4/2005 và i u 10 c a Quy ch c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình ban hành kèm Quy t nh s 12/2005/Q -BXD ngày 18/4/2005c a B trư ng B Xây d ng. Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh ã nhi u l n liên h m i Ông Huỳnh Qu c Phú n làm vi c nhưng Ông Phú không có m t. Ngày 22/5/2008 S Xây d ng có văn b n s 3345/SXD-QLSXKD g i trư ng i h c Giao thông v n t i xác minh tính chính xác c a b ng t t nghi p do nhà trư ng c p cho Ông Phú. Ngày 29/5/2008 trư ng i h c Giao thông v n t i Cơ s II có văn b n s 252/ T tr l i v i n i dung: theo h sơ g c ư c lưu giũ t i trư ng, b ng t t nghi p c a Ông Huỳnh Qu c Phú ư c c p úng theo ngành ngh ào t o nhưng có năm t t nghi p là 2006 thay vì năm 2002 ch tài v vi c vi ph m c a Ông Huỳnh Qu c Phú, Phòng Qu n lý S n xu t kinh doanh kính trình: T m ngưng ti p nh n h sơ c p ch ng ch hành ngh K sư ho t ng xây d ng và Giám sát thi công xây d ng công trình cho Ông Huỳnh Qu c Phú n h t ngày 29/5/2009./. THƯ KÝ H I NG UV. THƯ NG TR C inh T n Châu Tr n Kim Bình K T LU N C A CH TNCH H I NG Phan c Nh n
Đồng bộ tài khoản