Thông báo số 563/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông báo số 563/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 563/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án QL53 đoạn km67 – km144 và dự án QL53 đoạn km56+000 – km60+610 và km130+440 – km168+000, tỉnh Trà Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 563/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 563/TB-BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C T I CU C H P V D ÁN QL53 O N KM67 – KM144 VÀ D ÁN QL53 O N KM56+000 – KM60+610 VÀ KM130+440 – KM168+000, T NH TRÀ VINH Ngày 06/12/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v 2 d án c i t o QL53 o n Km67 – Km144 và d án QL53 o n Km56+000 – Km60+610 và Km130+440 – Km168+000, a bàn t nh Trà Vinh. Tham d cu c h p i di n phía S GTVT Trà Vinh có ng chí ào M nh Hùng - Phó Giám c Ban Qu n lý d án; V phía B GTVT có lãnh o và chuyên viên các ơn v : V KH T, V Tài chính, V K t c u h t ng giao thông, V Khoa h c công ngh , C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban Qu n lý d án 7, Công ty c ph n Tư v n xây d ng 533, Công ty c ph n Tư v n xây d ng công trình giao thông 7. Sau khi nghe báo cáo c a C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA7, Tư v n và ý ki n các cơ quan d h p; Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c k t lu n như sau: 1. V d án C i t o vào c p QL53 o n Km67 – Km144: D án C i t o vào c p QL53 o n Km67 – Km144 ã ư c B GTVT phê duy t t i Quy t nh s 3558/Q -GTVT ngày 31/10/2002. Do không có ngu n v n nên ã t m ình hoãn theo văn b n s 2456/GTVT-KH T ngày 19/5/2004 c a B GTVT v vi c t m ình hoãn các d án thi công d dang. T i bu i làm vi c v i UBND t nh Trà Vinh ngày 17/9/2007, B trư ng B GTVT ã yêu c u C c BVN trình B cho phép i u ch nh d án B phê duy t làm cơ s cho T nh th c hi n các bư c ti p theo, B và T nh s ph i h p tìm ngu n v n (thông báo s 424/TB-BGTVT). Tuy nhiên, n th i i m hi n nay d án không còn phù h p n a. Trong i u ki n hi n nay, tình hình phát tri n c a T nh Trà Vinh nói riêng và vùng ng b ng sông C u Long ( BSCL) nói chung ã có nh ng bi n ng cơ b n. Trong các chính sách phát tri n BSCL theo Ngh quy t s 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 c a Ban Ch p hành Trung ương ngv phương hư ng phát tri n KT-XH và m b o qu c phòng, an ninh Vùng BSCL n 2010, Quy t nh s 344/2005/Q -TTg ngày 26/12/2005 c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng, nhi m v và k ho ch phát tri n GTVT vùng BSCL n 2010 và nh hư ng n 2020 và các văn b n c a Th tư ng Chính ph có các d án u tư l n như: Lu ng Quan Chánh B do C c Hàng h i Vi t Nam làm Ch u tư ang trong giai o n thi t k k thu t, các nhà máy nhi t i n, các c ng than, khu kinh t nh An, h th ng ư ng dây 220KV p B c – Duyên H i do ó i u ki n phát tri n kinh t - xã h i khu v c này thay i cơ b n, áp ng nhu c u v n t i ph c v các d án nói trên và ph c v phát tri n kinh t - xã h i trong vùng thì quy mô QL53 hi n h u không còn phù h p. Do ó B GTVT nh n th y vi c c i t o, nâng c p QL53 o n Km67 – Km144 phù h p v i nhu c u m i là c n thi t. - Giao C c BVN làm th t c l p l i d án u tư QL53 o n Km67 – Km144. Lưu ý, trong quá trình l p d án c n t n d ng t i a các tài li u kh o sát a ch t, a hình, th y văn… ã có và nghiên c u t ng th s phát tri n c a khu v c này v công nghi p, xây d ng, d ch v , h u c n c ng, ô th , i n …. Trong d án l p l i ph i m b o tính k t n i gi a giao thông th y và giao thông ư ng b , xem xét nhu c u v n t i và t i tr ng khi hình thành khu ô th m i, khu công nghi p, nhà máy, các công trình tr ng i m trong khu v c. - ng ý C c BVN ra văn b n giao Ban QLDA7 nghi m thu, thanh toán các kh i lư ng ã th c hi n trư c ây theo úng quy nh hi n hành và xác nh ph n kh i lư ng t n d ng ư c nêu trên.
  2. - V KH T, C c BVN x lý các th t c (d ng d án, chuNn b u tư l i d án và l a ch n tư v n theo quy nh hi n hành) liên quan n d án. 2. V d án C i t o nâng c p QL53 o n Km56+00 – Km60+610 và Km130+440 – Km168+00 a ph n t nh Trà Vinh: - D án C i t o nâng c p QL53 o n Km56+00 – Km60+610 và Km130+440 – Km168+00 a ph n t nh Trà Vinh ã ư c B GTVT ã phê duy t t i Quy t nh s 3071/Q -BGTVT ngày 14/10/2004. Do không có ngu n v n nên n nay chưa ư c tri n khai. Tuy nhiên theo báo cáo c a C c BVN, các o n Km56+00 – Km60+610 và o n Km130+440 – Km139+350 ã ư c ưa vào d án Phát tri n h t ng giao thông ng b ng sông C u Long (WB5). C c BVN có văn b n s 4255/C BVN ngày 10/10/2008 xin cho phép i u ch nh d án. - Cho phép i u ch nh d án v i các n i dung chính như sau: + Gi nguyên hư ng tuy n, ch i u ch nh c c b m t s v trí cho phù h p v i tình hình th c t do trong th i gian qua t nh Trà Vinh ã u tư xây d ng m t s công trình d ch v công nghi p, nhà máy trong ph m vi d án. + Quy mô tương ng v i d án WB5 ã ư c Ngân hàng Th gi i tài tr chuNn b kh i công. + Xem xét k vi c châm chư c bán kính ư ng cong ng c u Trà Cú trong bư c xét duy t d án. Giao V KH T làm văn b n cho phép i u ch nh d án. Giao C c trư ng C c BVN phê duy t i u ch nh d án. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan và ơn v liên quan bi t, th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - UBND t nh Trà Vinh; - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T(2). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản