Thông báo số 5655/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
4
download

Thông báo số 5655/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5655/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại hội nghị về “các giải pháp cấp bách đẩy mạnh phát triển chăn nuôi năm 2008-2009” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5655/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5655/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG CAO C PHÁT T I H I NGHN V “CÁC GI I PHÁP C P BÁCH Y M NH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI NĂM 2008-2009” Trong hai ngày 17 và 19 tháng 9 năm 2009, B Nông nghi p và PTNT ã t ch c các H i ngh v “Các gi i pháp c p bách Ny m nh phát tri n chăn nuôi năm 2008-2009” cho các t nh phía B c t i Hà N i và cho các t nh phía Nam t i TP H Chí Minh. Tham d h i ngh (Hà N i có 270 i bi u, t i Thành ph H Chí Minh có 240 i bi u) có i di n c a Văn phòng Chính ph , B Tài chính, B K ho ch u tư, lãnh o và chuyên viên các C c, V , Vi n c a B NN&PTNT; lãnh o, chuyên viên các S Nông nghi p &PTNT và các ơn v c a S ; các i bi u cho các doanh nghi p chăn nuôi, ch bi n th c ăn chăn nuôi, các Hi p h i chăn nuôi, i di n các cơ quan thông t n, báo chí, phát thanh và truy n hình c a TW và a phương. B trư ng B Nông nghi p & PTNT Cao úc Phát, Th trư ng Bùi Bá B ng ã ch trì và ch o h i ngh . Sau khi khai m c H i ngh , Báo cáo d n c a C c Chăn nuôi v “Tình hình s n xu t chăn nuôi 2008 nh hư ng, k ho ch năm 2009” ã ư c trình bày. Báo cáo ã nêu lên t ng quát b c tranh v tình hình phát tri n chăn nuôi c a Vi t Nam trong th i gian qua, các thành t u t ư c, nh ng khó khăn và h n ch trong chăn nuôi năm 2008. C c cũng ã ưa ra các cơ h i và thách th c trong chăn nuôi nư c ta năm 2008 và m t s gi i pháp c p bách Ny m nh phát tri n chăn nuôi 2008 và 2009 h i ngh th o lu n. Các i bi u tham d h i ngh ã th o lu n sôi n i và ưa ra m t s gi i pháp c p bách nh m thúc Ny ngành chăn nuôi phát tri n m b o nhu c u th c phNm cho tiêu dùng trong th i gian t i. Phát bi u ch o và t ng k t h i ngh , B trư ng Cao c Phát ã k t lu n như sau: 1. Do nhi u y u t b t l i, t c tăng trư ng c a ngành chăn nuôi 6 tháng u năm 2008 ch t 0,03%. Th i i m hi n nay, d ch b nh cơ b n ư c kh ng ch , t o i u ki n ngành chăn nuôi tăng t c tăng trư ng; nhi m v c a ngành là ph i có các gi i pháp tác ng nhanh, hi u qu nh m thúc Ny tăng trư ng c a ngành t t i thi u 6% như yêu c u c a Chính ph . 2. Các a phương, các C c, Trung tâm Khuy n nông, khuy n ngư, các cơ quan nghiên c u… t ch c tri n khai quy t li t m t s bi n pháp sau:
  2. 2.1. Các a phương 2.1.1 th c hi n ngay quy ho ch phát tri n ngành chăn nuôi theo hư ng lâu dài, an toàn, b n v ng, hi u qu cao và có kh năng c nh tranh. 2.1.2 ch c tuy n ch n nhân gi ng, nh p gi ng có ư c gi ng t t cung ng cho ngư i chăn nuôi. Tăng cư ng ki m tra, giám sát, bình tuy n, ánh giá ch t lư ng gi ng nh m lo i b nh ng gi ng x u, gi ng kém ch t lư ng. Ny m nh công tác lai t o gi ng; c ng c , tăng cư ng và phát huy t i a kh năng ho t ng c a h th ng th tinh nhân t o bò, l n và qu n lý àn c gi ng trong s n xu t. Xây d ng, phê duy t các chương trình gi ng t i các a phương trên c s phát huy l i th so sánh c a t ng vùng mi n và tính toán hi u qu c a kinh t . 2.1.3 bi n áp d ng các quy trình, ti n b k thu t v canh tác; s d ng nh ng gi ng cây tr ng t t năng su t cao như ngô, u tương và các cây nguyên li u ph c v s n xu t th c ăn chăn nuôi. Xây d ng k ho ch s d ng ph phNm nông nghi p và ch bi n công nghi p làm th c ăn gia súc. Hư ng d n ch bi n b o qu n d tr th c ăn cho gia súc trong mùa ông giá l nh, mùa mưa bão. Hư ng d n ngư i chăn nuôi nuôi dư ng v t nuôi theo quy trình, theo giai o n nh m nâng cao hi u qu , ti t ki m th c ăn, gi m chi phí và giá thành. T ch c ki m tra, thanh tra ch t lư ng th c ăn chăn nuôi ã ch bi n; x lý nghiêm nh ng cơ s s n xu t th c ăn không tiêu chuNn ho c có các ch t c m, các ch t kích thích sinh trư ng. Yêu c u các cơ s kinh doanh s n xu t ch bi n th c ăn chăn nuôi tính toán u vào, c i ti n công ngh , c i thi n h th ng thu mua, phân ph i nh m gi m giá thành th c ăn chăn nuôi; chia s v i ngư i chăn nuôi nh ng khó khăn ang g p ph i hi n nay. 2.1.4 cư ng chuy n giao ti n b k thu t trong chăn nuôi giúp ngư i chăn nuôi nh n bi t ư c nh ng gi ng t t, th c ăn t t, k thu t nuôi dư ng t t. Khuy n khích ngư i chăn nuôi th c hi n Quy trình th c hành chăn nuôi t t nh m giúp h chăn nuôi t t hơn, phòng d ch hi u qu hơn, năng su t cao hơn, s n phNm ng u và an toàn hơn; trên cơ s ó giúp cho vi c qu n lý ngành theo chu i giá tr s n phNm t trang tr i n bàn ăn. Chuy n giao k thu t ng b , khép kín là phương th c c n ư c th c hi n nhanh hơn. 2.1.5 cư ng gi m sát thú y, th c hi n t t các quy trình phòng tr d ch b nh và các quy nh c a ngành thú y. m b o kh ng ch d ch b nh, qu n lý ư c ch t th i trong chăn nuôi, xây d ng nhanh các quy nh, các tiêu chí n i dung v qu n lý môi trư ng trong chăn nuôi. 2.1.6 ch c h th ng th ng kê và thông tin d báo th trư ng, cung c p k p th i cho ngư i chăn nuôi, các cơ s ch bi n th c ăn chăn nuôi, gi t m gia súc, gia c m…. bi n ng v s lư ng àn gia súc, gia c m, giá các lo i th c ăn, giá các lo i s n phNm chăn nuôi. T ch c các h i thi ngành ngh , ng viên khen thư ng nh ng ngư i chăn nuôi gi i, s n xu t th c ăn t t cung c p cho ngành chăn nuôi. 2.1.7 d ng c ng c h th ng qu n lý ngành chăn nuôi a phương theo Thông tư liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i B N i v , m b o a phương có ngu n l c th c hi n công tác qu n lý ngành.
  3. 2.1.8 t nh thi t h i do rét m, rét h i, d ch b nh ph i nhanh chóng t ch c gi i ngân ti n h tr cho ngư i chăn nuôi b thi t h i, báo cáo g i v B trư c ngày 10/10/2008. 2.2. C c Chăn nuôi 2.2.1. Theo dõi, ch o các a phương v quy ho ch, t ch c th c hi n k ho ch, chương trình phát tri n chăn nuôi. 2.2.2. Xây d ng và hoàn ch nh m t s văn b n qu n lý nhà nư c liên quan n gi ng và th c ăn chăn nuôi; th ng nh t v i các C c, V trong và ngoài B v l trình xây d ng và th c hi n các chính sách c a nhà nư c. 2.2.3. Làm t trình B trình Chính ph v vi c i u ch nh bi u thu su t thu nh p khNu s n phNm chăn nuôi, th c ăn chăn nuôi theo l trình ã cam k t v i WTO. Nghiên c u xu t các hàng rào k thu t có th áp d ng i v i nh p khNu s n phNm chăn nuôi. 2.2.4. T ch c công nh n ti n b k thu t khi có cơ quan yêu c u và có h sơ y theo quy nh. 2.2.5. T ch c vi c ki m tra thư ng xuyên ch t lư ng v t tư trong chăn nuôi 2.3. Các Vi n, Trung tâm nghiên c u 2.3.1 T ch c b ph n nghiên c u v cây th c ăn chăn nuôi, trong ó chú tr ng n nghiên c u các gi ng c . Xây d ng các quy trình k thu t nâng cao năng su t và ch t lư ng cây th c ăn gia súc, chuy n giao nhanh các gi ng c m i vào s n xu t. 2.3.2 Hoàn thi n nhanh các th t c ngh công nh n các ti n b k thu t và g n k t v i Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư t ch c chuy n giao ti n b k thu t vào s n xu t. 2.3.3 T ch c tri n khai các tài nghiên c u g n v i th c t s n xu t; xây d ng quy trình tiêu chuNn k thu t gi ng ph c v cho công tác qu n lý ngành. 2.4. Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia 2.4.1 Xây d ng và t ch c thăm quan mô hình chăn nuôi có hi u qu kinh t cao cho ngư i chăn nuôi các vùng sinh thái khác nhau 2.4.2 T ch c các hình th c thông tin tuyên truy n, tri n lãm, h i thi, a d ng hơn ưa nhanh các ti n b k thu t vào s n xu t. 2.4.3 Cùng v i các cơ quan liên quan xây d ng các chương trình, d án khuy n nông v chăn nuôi trong ó chú tr ng chăn nuôi nh ng vùng khó khăn.
Đồng bộ tài khoản