Thông báo số 568/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 568/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 568/TB-BGDĐT về tuyển nghiên cứu sinh đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 568/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 568/TB-BGDĐT Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO TUY N NGHIÊN C U SINH ĐÀO T O T I CÁC CƠ S NƯ C NGOÀI B NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 (Đ T B SUNG) Th c hi n các Đ án đào t o cán b t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c và căn c tình hình tuy n sinh đào t o sau đ i h c năm 2009 theo Thông báo tuy n sinh c a B Giáo d c và Đào t o s 30/TB-ĐTVNN ngày 09 tháng 01 năm 2009, B Giáo d c và Đào t o thông báo tuy n sinh b sung nghiên c u sinh (NCS) đào t o t i các cơ s nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c năm 2009 như sau: 1. S lư ng h c b ng S lư ng h c b ng d ki n: 300 NCS (bao g m 30 NCS đ làm gi ng viên cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i d ki n s đư c thành l p v i s h tr c a Chính ph C ng hòa Pháp); Ưu tiên đào t o đ phát tri n ngu n nhân l c cho các đ i h c, h c vi n, trư ng đ i h c, cao đ ng, vi n nghiên c u và phòng thí nghi m tr ng đi m qu c gia, các trung tâm công ngh cao (90%); Dành 10% cho cán b các cơ quan, doanh nghi p và t ch c chính tr - xã h i đư c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c. 2. Th i gian đi h c ng viên trúng tuy n và đư c cơ s nư c ngoài ti p nh n s đư c B Giáo d c và Đào t o xem xét c đi h c nư c ngoài theo gi y m i nh p h c và quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. Riêng đ i v i 30 NCS đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i s đư c c đi h c trong tháng 11-12/2009. 3. Đ i tư ng Đ i tư ng tham d xét tuy n là: 1) Gi ng viên, cán b trong biên ch ho c h p đ ng đang công tác t i các trư ng đ i h c, cao đ ng, vi n nghiên c u, phòng thí nghi m tr ng đi m qu c gia, trung tâm công ngh cao, ho c các cơ quan hành chính s nghi p, doanh nghi p, t ch c chính tr - xã h i đư c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; 2) Các cán b cơ quan Nhà nư c mong mu n tr thành gi ng viên t i Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i và đư c cơ quan nơi ng viên đang làm vi c đ ng ý cho chuy n công tác sau khi t t nghi p ti n sĩ nư c ngoài; 3) Sinh viên m i t t nghi p đ i h c lo i gi i có h p đ ng tr thành gi ng viên đ i h c, cao đ ng và đư c các trư ng cam k t b o lãnh v tài chính đ sau khi t t nghi p tr v trư ng công tác ho c có nguy n v ng đư c đào t o và cam k t tr v công tác t i Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i (bao g m c h c viên, nghiên c u sinh Vi t Nam đang h c t i pháp). 4. Ngành đào t o Các ngành ưu tiên g i đi đào t o nư c ngoài thu c các kh i ngành: khoa h c k thu t - công ngh ; khoa h c xã h i; kinh t - qu n lý; ngh thu t; th thao; y - dư c; nông nghi p; lâm nghi p và th y s n; Ngành đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i t p trung vào 6 lĩnh v c: năng lư ng; khoa h c v t li u - công ngh nano; công ngh sinh h c - dư c; nư c, môi trư ng, h i dương h c; công ngh thông tin; khoa h c hàng không - vũ tr (m i lĩnh v c d ki n đào t o t i đa 05 ngư i). Danh m c 60 ch đ nghiên c u và tên giáo sư hư ng d n ngư i Pháp đ ng viên l a ch n đư c đăng t i t i website: www.vied.vn. 5. Nư c và s lư ng d ki n g i đào t o Nhà nư c ch trương g i đi đào t o t t c các nư c tiên ti n trên th gi i và có văn b n h p tác ưu tiên v m c phí đào t o v i B Giáo d c và Đào t o. S lư ng h c b ng d ki n phân b như sau: Anh (10), Pháp (50), Đ c (30), Nga (20), Hoa Kỳ (20), Canada (20), Ôxtrâylia (20), Trung Qu c (30), Đài Loan (20), Hàn Qu c (10), Nh t B n (15), Niu Di -lân (10), Singapore (10), B (15), các nư c khác g m Ph n Lan, Th y Đi n, Áo, Ý, n Đ , Thái Lan và các nư c Đông Âu (20).
  2. T tc ng viên đào t o đ v làm vi c cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i s đư c g i đi đào t o t i Pháp. 6. Đi u ki n và tiêu chu n ng viên d tuy n ph i th a mãn các đi u ki n và tiêu chu n sau: - Đ i tư ng d tuy n theo quy đ nh t i M c 3 trên. - Đư c cơ quan công tác đ ng ý và có công văn c d tuy n. - Có ph m ch t đ o đ c t t, trình đ chuyên môn gi i, đ s c kh e đ h c t p nư c ngoài, cam k t tr v nư c ph c v t i cơ s đã c đi h c ho c làm vi c theo yêu c u c a Nhà nư c. Cam k t ph i đư c cơ quan c đi h c xác nh n và b o lãnh (sinh viên m i t t nghi p ph i có cam k t đư c gia đình ho c ngư i b o tr b o lãnh v tài chính và có xác nh n c a đ a phương). - Sinh sau năm 1968 - Có b ng th c sĩ đ t lo i khá tr lên. Đ i v i m t s ngành đào t o như khoa h c k thu t, khoa h c t nhiên Hoa Kỳ và Pháp, có th ch p nh n ng viên có b ng đ i h c chính qui lo i gi i đăng ký h c NCS n u có văn b n c a cơ s đào t o t i Hoa Kỳ và Pháp đ ng ý ti p nh n đào t o NCS. Đ i v i Nga và các nư c Đông Âu, ng viên chưa có b ng th c sĩ ph i có b ng t t nghi p đ i h c h chính quy 5 năm v i k t qu h c t p t lo i khá gi i tr lên. - Văn b ng t t nghi p có ngành h c phù h p v i ngành đăng ký đi h c NCS. - Đ trình đ ngo i ng theo qui đ nh t i M c 7. - Ưu tiên ng viên có thành tích nghiên c u khoa h c th hi n qua các bài báo đăng trên t p chí khoa h c, ho c báo cáo t i h i ngh khoa h c c p trư ng tr lên và đư c đăng trong k y u h i ngh ho c tham gia đ tài nghiên c u c p B tr lên và đ tài đó đã đư c nghi m thu và s d ng. Ghi chú: ng viên đã trúng tuy n h c b ng ngân sách Nhà nư c năm 2008 chưa làm th t c đi h c nư c ngoài và ng viên trúng tuy n đ t 1 năm 2009 n u có nguyên v ng đư c đi NCS t i Pháp đ v làm vi c cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i ch c n b sung thêm phi u đăng ký d tuy n m i có ý ki n c a cơ quan công tác và s đư c b trí tham d ph ng v n c a H i đ ng chuyên gia Vi t - Pháp. 7. Yêu c u v ngo i ng 7.1. Trư ng h p không yêu c u v ngo i ng ng viên đăng kí đi h c t i Pháp n u đư c tuy n ch n s đư c Đ i s quán Pháp xem xét h tr và t ch c b i dư ng ti ng Pháp t i Vi t Nam cho đ trình đ đ đi h c. (Riêng ng viên đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i thì yêu c u ph i có ngo i ng ti ng Anh ho c Pháp như quy đ nh t i m c 7.2) ng viên đăng ký đi h c t i Nga, các nư c Đông Âu khác và Trung Qu c (k c Đài Loan) n u đư c tuy n ch n s đư c xem xét b i dư ng ngo i ng m t th i gian Vi t Nam và m t th i gian nư c ngoài. ng viên đăng ký đi h c Đài Loan có th đư c các trư ng đ i h c Đài Loan cho h c mi n phí ti ng Hán t i các trư ng này. ng viên có b ng t t nghi p đ i h c ho c th c sĩ nư c ngoài nay đăng ký tr l i nư c đó h c t p ho c ngôn ng đã s d ng trong h c t p nư c ngoài đ đ t m t trong các văn b ng nêu trên trùng h p v i ngôn ng s s d ng trong h c t p nư c đăng ký đi h c l n này thì không yêu c u có ch ng ch ngo i ng . 7.2. Trư ng h p có yêu c u v ngo i ng ng viên đăng ký đi các nư c s d ng ti ng Anh trong h c t p, khi đăng ký d tuy n ph i có ch ng ch ti ng Anh đ t t i thi u 500 đi m TOEFL ho c 5.5 đi m IELTS. ng viên đăng ký đi Đ c và s s d ng ti ng Đ c trong h c t p ph i có ch ng ch ti ng Đ c ZD c p đ 3 ho c tương đương do Vi n Goethe c p. ng viên đăng ký đi Canada s d ng ti ng Pháp trong h c t p ph i có ch ng ch ti ng Pháp TCF 350 đi m tr lên ho c tương đương.
  3. ng viên đăng ký đi Pháp (đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i) h c ti ng Anh ph i có ch ng ch t i thi u 500 đi m TOEFL ho c 5.5 đi m IELTS; h c b ng ti ng Pháp ph i có ch ng ch ti ng Pháp TCF 350 đi m tr lên ho c tương đương. ng viên khác đăng ký đi Pháp h c b ng ti ng Anh ph i có ch ng ch ti ng Anh đ t t i thi u 500 đi m TOEFL ho c 5.5 đi m IELTS và đ ng th i ph i có ch ng ch ti ng Pháp TCF 200 đi m tr lên (theo quy đ nh c a Pháp k t tháng 9/2009) ng viên đăng ký đi các nư c s d ng ngo i ng khác trong h c t p t i thi u ph i có trình đ đ i h c v ngo i ng c a nư c đăng ký đ n h c ho c đã t ng h c đ i h c, th c sĩ t i nư c đó. Khi làm th t c ra quy t đ nh c đi h c, ng viên d tuy n đi h c b ng ti ng Anh t i Hoa Kỳ, Ôxtrâylia, Anh, Niu Di-lân và Canada ph i có ch ng ch ti ng Anh qu c t đ t t i thi u 550 đi m TOEFL ho c 6.0 đi m IELTS. Đ i v i các nư c khác có s d ng ti ng Anh trong gi ng d y và h c t p, ng viên ph i có ch ng ch ti ng Anh qu c t đ t t i thi u 500 đi m TOEFL ho c 5.5 đi m IELTS. (M t s trư ng đ i h c nư c ngoài ch p nh n TOEFL n i b do Vi n IIE c p). ng viên là các gi ng viên đ i h c, cao đ ng có th đăng ký b i dư ng ngo i ng t i 3 Trung tâm ti n ti n sĩ sau khi có quy t đ nh trúng tuy n. 8. H sơ d tuy n 8.1. Các cơ quan có ng viên đăng ký d tuy n ph i t ch c sơ tuy n ho c thành l p H i đ ng xét tuy n theo các đi u ki n và tiêu chu n quy đ nh trên, l p danh sách trích ngang các ng viên theo th t ưu tiên và g i cùng công văn gi i thi u ng viên d tuy n đ n B Giáo d c và Đào t o. Nh ng ng viên đã n p h sơ và đ t yêu c u theo Thông báo tuy n sinh c a B Giáo d c và Đào t o s 30/TB-ĐTVNN ngày 09 tháng 01 năm 2009 nhưng chưa đư c xét ch n ch c n b sung nh ng gi y t còn thi u. 8.2. ng viên ch đư c đăng ký d tuy n đi h c 01 nư c và hoàn thành h sơ d tuy n theo m u thông báo trên website: http://www.vied.vn. B Giáo d c và Đào t o không xem xét các trư ng h p xin chuy n nư c đăng ký d tuy n. H sơ d tuy n: 01 b , g m các gi y t x p th t như sau: 1. Công văn c d tuy n c a cơ quan có th m quy n và danh sách ng viên theo th t ưu tiên gi i thi u d tuy n (xem hư ng d n t i m c 8.1). 2. Phi u đăng ký d tuy n ( ng viên t l y m u t i www.vied.vn) đư c khai đ y đ các m c và có xác nh n c a cơ quan (đ i v i cán b đang công tác) ho c xác nh n c a đ a phương (đ i v i sinh viên m i t t nghi p) 3. B n cam k t có xác nh n c a cơ quan (đ i v i cán b đang công tác) ho c xác nh n c a đ a phương (đ i v i sinh viên m i t t nghi p) ( ng viên t l y m u t www.vied.vn). 4. B n sao quy t đ nh tuy n d ng ho c b n sao h p đ ng lao đ ng t khi b t đ u làm vi c đ n nay (không yêu c u đ i v i ng viên đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i). 5. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a Th trư ng cơ quan đang qu n lý cán b (đ i v i cán b đang công tác) ho c xác nh n c a đ a phương (đ i v i sinh viên m i t t nghi p). 6. B n sao h p l b ng và b ng đi m đ i h c; b ng và b ng đi m th c sĩ (n u có). N u b ng và b ng đi m do nư c ngoài c p thì c n cung c p b n d ch công ch ng h p l sang ti ng Vi t. 7. Ch ng ch ngo i ng (n u có). 8. Đ cương nghiên c u. 9. B n kê khai các công trình khoa h c đã công b cùng b n sao các công trình đó, n u là bài báo ho c báo cáo khoa h c: toàn văn bài báo, trang bìa, trang m c l c c a s t p chí khoa h c ho c k y u h i ngh đăng bài; n u là đ tài: b n đăng ký đ tài, báo cáo nghi m thu, biên b n nghi m thu (n u có). ng viên d tuy n đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i thì đ ng th i ph i n p thêm 01 b h sơ b ng ti ng Pháp ho c ti ng Anh g m các gi y t x p th t như sau: 1. Phi u đăng ký d tuy n b ng ti ng Pháp ho c ti ng Anh ( ng viên t l y m u t i www.vied.vn).
  4. 2. Lý l ch m i nh t b ng ti ng Pháp ho c ti ng Anh (CV), trong đó c n trình bày n i b t quá trình và thành tích h c t p, kinh nghi m ngh nghi p hay kinh nghi m trong các ho t đ ng sinh viên. 3. Thư trình bày nguy n v ng và cam k t đi h c đ v làm vi c cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i vi t b ng ti ng Pháp ho c Anh (Lettre de motivation). 4. B ng t t nghi p, b ng đi m đ i h c và th c sĩ (n u có) d ch công ch ng sang ti ng Pháp ho c ti ng Anh (có đính kèm photocopy văn b ng g c c p b ng các th ti ng khác ti ng Anh và Pháp). 5. Tóm t t đ tài nghiên c u/d đ nh ngh nghi p vi t b ng ti ng Pháp ho c ti ng Anh (trong kho ng 1-3 trang gi y A4). 6. 02 thư gi i thi u c a giáo sư ho c c a nhà khoa h c Vi t Nam và lãnh đ o cơ quan đang công tác v kh năng h c t p/ nghiên c u khoa h c và kinh nghi m ngh nghi p 7. B n sao ch ng ch ngo i ng . Toàn b gi y t c n trình bày trên gi y kh A4, theo chi u d c trang gi y, đ ng trong m t túi h sơ kích thư c 25cm x 34cm. M t ngoài h sơ có ghi “H sơ d tuy n h c b ng sau đ i h c nư c ngoài b ng ngân sách Nhà nư c năm 2009”, nư c đăng ký đi h c, trình đ d tuy n và danh m c các lo i gi y t có trong túi, ghi rõ đ a ch liên h , các s đi n tho i c đ nh, di đ ng, e- mail và fax đ liên l c (n u có). H sơ và l phí d tuy n (200.000 đ/ ng viên) c n g i phát chuy n nhanh b o đ m ho c n p tr c ti p t i Văn phòng m t c a C c Đào t o v i nư c ngoài, B Giáo d c và Đào t o, 49 Đ i C Vi t, Hà N i (Cô Đinh Th Minh Hương, phòng 402 nhà C). (Mi n l phí cho ng viên đã n p h sơ và l phí d tuy n năm 2009) Th i h n n p h sơ: Trư c ngày 30/9/2009 (tính theo d u bưu đi n ho c s theo dõi nh n h sơ c a Văn phòng m t c a - C c Đào t o v i nư c ngoài). H sơ n p mu n và không đúng theo quy đ nh trên đư c coi là không h p l và không đư c xét tuy n. không tr l i h sơ và l phí d tuy n trong b t kỳ trư ng h p nào 9. Quy n l i và nghĩa v c a ng viên trúng tuy n 9.1. ng viên trúng tuy n ph i cam k t hoàn thành chương trình đào t o và tr v ph c v t i các cơ quan c đi h c như đã cam k t, n u không hoàn thành chương trình đào t o ho c không tr v nư c ph c v s ph i b i hoàn toàn b chi phí đào t o theo quy đ nh c a Nhà nư c. Cam k t ph i đư c cơ quan c đi h c xác nh n. ng viên chưa có cơ quan công tác thì cam k t c n có ch ký c a gia đình ho c ngư i b o tr b o lãnh v tài chính và xác nh n c a UBND đ a phương. 9.2. ng viên d tuy n đào t o cho Trư ng Đ i h c Khoa h c và Công ngh Hà N i s tham d ph ng v n c a H i đ ng chuyên gia Vi t - Pháp d ki n t ch c vào cu i tháng 10/2009. 9.3. B Giáo d c và Đào t o s quy t đ nh danh sách ng viên đư c tuy n ch n c đi nư c ngoài h c t p. Sau khi có danh sách ng viên đư c tuy n ch n, C c Đào t o v i nư c ngoài s hư ng d n và thông báo th t c làm h sơ, đăng ký cơ s đào t o và d tuy n t i các nư c cơ s nư c ngoài trên website:http://www.vied.vn. 9.4. B Giáo d c và Đào t o ưu tiên g i đi đào t o t i các cơ s đào t o và các nư c đã ký th a thu n h p tác và h tr tài chính v i B Giáo d c và Đào t o. Đ i v i NCS đi h c t i các cơ s đào t o này, B Giáo d c và Đào t o c p kinh phí theo các th a thu n đã ký. 9.5. Đ i v i các nư c ho c các cơ s đào t o nư c ngoài chưa có th a thu n v i B Giáo d c và Đào t o h tr v tài chính và trong m t s trư ng h p ho c chuyên ngành đ c bi t có chương trình NCS 4 năm, B Giáo d c và Đào t o s quy t đ nh c p h c b ng trong 3 năm đ u c a chương trình NCS bao g m sinh ho t phí theo quy đ nh c a Nhà nư c và h c phí v i m c không quá 15.000 USD/năm và xem xét t ng trư ng h p c th c a t ng cơ s đào t o nư c ngoài đ ti p t c c p h c b ng cho năm th 4 n u quá trình h c t p và nghiên c u c a NCS trong 3 năm trư c đ t k t qu t t. B Giáo d c và Đào t o đ ngh các đ i h c, h c vi n, các trư ng đ i h c, cao đ ng, vi n nghiên c u khoa h c, phòng thí nghi m tr ng đi m qu c gia, các trung tâm công ngh cao, các B , Ngành, y ban nhân dân các t nh và thành ph ph bi n thông báo này t i các đ i tư ng có liên
  5. quan và t o đi u ki n thu n l i cho các gi ng viên, cán b có đ đi u ki n c n thi t đư c đăng ký d tuy n theo đúng th i h n và quy đ nh d tuy n nêu trên. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; (đ báo cáo) - Ban Tuyên giáo TW; (đ báo cáo) - Các B , ngành, UBND các t nh, Thành ph (đ ph i h p th c hi n); - PTTg, BT Nguy n Thi n Nhân;(đ báo cáo) - Các Th trư ng B GDĐT; (đ ph i h p) Ph m Vũ Lu n - Các đ i h c, h c vi n, trư ng ĐH, CĐ; - Các Vi n NC, Phòng TN tr ng đi m QG, Trung tâm Công ngh cao. - Các V , C c thu c B GDĐT - Các Websites: www.vied.vn; www.edu.net.vn; Báo GD&TĐ; - Lưu: VT, ĐTVNN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản