Thông báo số 57/TB-VP

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 57/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 57/TB-VP về việc phân công tạm thời nhiệm vụ thư ký giúp việc do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 57/TB-VP

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 57/TB-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TẠM THỜI NHIỆM VỤ THƯ KÝ, GIÚP VIỆC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Thực hiện Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Quy chế làm việc của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 80/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước phân công tạm thời nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN như sau: 1. Đồng chí Hoàng Phú Thọ - Phó chánh Văn phòng Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN trong các mảng công tác sau: - Công tác chỉ đạo điều hành chung: kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch kiểm toán năm, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành chung; văn bản, công văn do Tổng KTNN ký gửi các cơ quan, đơn vị ngoài ngành; kế hoạch công tác của Vụ Tổ chức cán bộ, KTNN CN I; chỉ đạo, điều hành của Tổng KTNN đối với Vụ TCCB, KTNN CN I. - Công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển công tác cán bộ; tổ chức bộ máy, biên chế; các đề án, văn bản thuộc công tác tổ chức cán bộ. - Công tác pháp chế: các văn bản quy phạm pháp luật; quy chế, quy định của ngành trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, kiểm toán; văn bản liên ngành của KTNN với các cơ quan, đơn vị khác. - Công tác kiểm toán: các báo cáo tổng hợp; lĩnh vực ngân sách, đầu tư, dự án trong: quốc phòng, an ninh, tài chính đảng; các văn bản, báo cáo kiểm toán khác do Tổng KTNN ký. - Công tác Thi đua - Khen thưởng.
  2. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng KTNN. 2. Đồng chí Phạm Thái Hà Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN trong các mảng công tác sau: - Công tác đào tạo và chính sách cán bộ: cử đi học (trong nước, ngoài nước), cấp chứng chỉ, thẻ kiểm toán viên; các đề án, văn bản thuộc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chế độ đối với cán bộ: nâng, hạ lương, ngạch bậc, tập sự; nghỉ hưu và nghỉ theo chế độ; bảo hiểm xã hội. - Công tác khoa học: kế hoạch, các đề án, văn bản thuộc công tác khoa học. - Công tác pháp chế: các quy chế, quy định của ngành trong lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khoa học. - Công tác quan hệ, hợp tác quốc tế: kế hoạch công tác của Vụ Quan hệ quốc tế, tổ chức đoàn vào, đoàn ra; các văn bản, công văn trong quan hệ, hợp tác quốc tế; chỉ đạo, điều hành của Tổng KTNN trong công tác quan hệ, hợp tác quốc tế... - Công tác kiểm toán: dự các cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; lĩnh vực doanh nghiệp trong: quốc phòng, an ninh, tài chính đảng. - Phối hợp, làm việc với Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên. - Thực hiện nhiệm vụ thư ký hành chính: tiếp nhận đề nghị của các đơn vị trong và ngoài ngành đăng ký gặp, làm việc với Tổng KTNN; xây dựng chương trình, lịch công tác của Tổng KTNN; liên hệ với các đơn vị, cá nhân liên quan bố trí lịch trình, công tác hậu cần trong các chuyến công tác trong nước của Tổng KTNN... - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng KTNN. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước và thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành biết để thuận tiện cho việc liên hệ và phối hợp công tác./. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Lãnh đạo KTNN (để báo cáo); - Các đơn vị trực thuộc KTNN; - Văn phòng Đảng - Đoàn; - Ban chấp hành CĐ KTNN; Nguyễn Thanh Liêm - Đoàn TNCSHCM KTNN; - Các phòng thuộc VP KTNN; - Lưu: Văn thư. .
Đồng bộ tài khoản