Thông báo số 583/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 583/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 583/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện dự án khôi phục, cải tạo QL70 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 583/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p – T do – H nh phúc ***** ****** S : 583/TB-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN KHÔI PH C, C I T O QL70 Ngày 18/12/2007 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình tri n khai th c hi n c a d án khôi ph c, c i t o QL70. Tham d cu c h p có i di n lãnh o, chuyên viên các ơn v : V K ho ch u tư, C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, ban Qu n lý d án 1, 5 và các Nhà th u tham gia thi công c a d án. Sau khi nghe các Ban QLDA 1, 5 báo cáo tình hình th c hi n d án và các i bi u tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. Ban Qu n lý d án 5: - Phê bình Ban thi u sát sao trong tri n khai th c hi n d án, yêu c u Ban 5 b sung thêm cán b chuyên trách Ny nhanh ti n th c hi n các gói th u, c bi t là u th u gói th u tư v n giám sát. - 04 gói th u (9,10, 11, 12) Ban chưa trình k t qu u th u, yêu c u khNn trương trình B tri n khai thi công sau t t Nguyên án. - 05 gói th u c n ph i b sung báo cáo k t qu u th u, yêu c u Ban QLDA 5 khNn trương th c hi n, trình B phê duy t có th tri n khai thi công trong tháng 1/2008. - Các gói th u ang thi công, Ban QLDA5 ch o Nhà th u l p ti n thi công t ng th và chi ti t ki m tra giám sát ch t ch theo t ng giai o n, không cho phép nhà th u kéo dài ti n theo h p ng ã ký k t; ph i h p v i Tư v n TKKT ki m tra l i kh năng v ngu n và ti n cung c p v t li u c a các nhà th u, b trí công trư ng, b trí tr m tr n bê tông nh a h p lý Ny nhanh ti n tri n khai các gói th u áp ng hoàn thành trong năm 2008 theo úng ti n yêu c u. 2. Ban Qu n lý d án 1: Gói th u 13 hi n t i v n chưa phê duy t thi t k BVTC, d toán, yêu c u Ban QLDA1 khNn trương hoàn t t các th t c t ch c u th u và kh i công trong quý I/2008. - 04 gói th u ã ư c phê duy t k t qu u th u, Ban ph i h p v i tư v n, yêu c u nhà th u l p ti n thi công t ng th và chi ti t theo dõi ch t ch ngay t khi kh i công, k p th i phát hi n và x lý nhà th u vi ph m ti n theo H p ng. Ki m tra
  2. vi c b trí công trư ng m b o h p lý, phát huy ư c kh năng cung c p c a các m v t li u c bi t là b trí tr m tr n bê tông nh a áp ng yêu c u c a d án m b o d án hoàn thành úng ti n . 3. C c giám nh & QLCL CTGT: - Ưu tiên gi i quy t nhanh các th t c thNm nh, trình duy t k t qu u th u các gói th u thu c d án khôi ph c nâng c p QL70 khi có h sơ trình c a Ban QLDA. - Rà soát các ch chính sách hư ng d n cho Ban QLDA trong quá trình qu n lý h p ng, i u ch nh giá h p ng theo quy nh hi n hành. Ph i h p v i Ban QLDA rà soát l i kh năng cung c p các m v t li u có gi i pháp k p th i m b o ti n th c hi n c a d án. - Theo dõi, ôn c Ban QLDA 5 Ny nhanh ti n th c hi n gói th u tư v n giám sát. 4. M t s n i dung khác: - Công tác m b o giao thông c a d án ph i ư c t lên hàng u, không ư c x y ra ách t c giao thông hay tai n n trong quá trình thi công. - Các Ban QLDA ph i theo dõi ch t ch v m t ti n như ã nêu trên, l p Ban ch huy t i hi n trư ng ki m tra ôn c, phát hi n k p th i nhà th u năng l c y u, không có kh năng m trách công vi c, có nguy cơ d n n ch m ti n h p ng k p th i x lý. Trư ng h p nhà th u ch m tr v m t ti n , Ban QLDA ph i có bi n pháp gi i quy t và xu t x lý theo quy nh. - i v i các v n liên quan n a phương, Ban QLDA ph i t ch c bám sát gi i quy t các v n vư ng m c, n u c n thi t ph i h p bàn gi i quy t ph i th c hi n ngay m b o ti n th c hi n. - Các Ban QLDA th c hi n vi c phát ng phong trào thi ua trên công trư ng, khích l tinh th n thi ua hoàn thành t t nhi m v i v i t t c các ơn v tham gia trong quá trình thi công d án. - Các Ban QLDA có báo cáo xu t B v vi c cho phép áp d ng Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph theo Ngh quy t 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 i v i D án QL70 B xem xét Quy t nh. V K ho ch u tư, C c G &QLCL CTGT xem xét gi i quy t s m các n i dung này theo ngh c a các Ban QLDA. - Các Ban QLDA th c hi n giao ban hàng tháng v i nhà th u n m b t và gi i quy t k p th i các v n phát sinh (n u có) t i công trư ng, k p th i báo cáo B nh ng v n vư ng m c phát sinh vư t quá thNm quy n gi i quy t m b o ti n thi công. Hàng quý B s h p giao ban ki m i m ti n d án, các Ban QLDA chuNn b các n i dung báo cáo m b o kh c ph c ngay nh ng v n phát sinh nh hư ng n ti n chung c a d án. Cu c h p giao ban c a B t i ây s t ch c trư c t t Nguyên án.
  3. Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin thông báo k t lu n c a Lãnh oB các ơn v liên quan khNn trương tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - T ng Công ty TVTK GTVT; - Lưu VT, TH (3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản