Thông báo số 5853/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 5853/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5853/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2008, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2008 của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5853/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 5853/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO V Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG CAO C PHÁT T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 9/2008, TRI N KHAI NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 10/2008 C A B Ngày 30 tháng 9 năm 2008, B trư ng Cao c Phát ã ch trì h p giao ban công tác tháng 9 và tri n khai nhi m v công tác tháng 10 c a B . Tham d cu c h p có các Th trư ng: Bùi Bá B ng, ào Xuân H c, H a c Nh , Lương Lê Phương; lãnh o các C c, V , Văn phòng B , Thanh tra, ng u cơ quan B , Công oàn cơ quan B ; Ban i m i và qu n lý doanh nghi p; các Ban qu n lý các d án Nông nghi p, Lâm nghi p, Thu l i; các Trung tâm: Tin h c và Th ng kê, Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn, Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia, Ti p th tri n lãm Nông nghi p và PTNT; Báo Nông nghi p Vi t Nam; T p chí Nông nghi p và PTNT. Sau khi nghe các ơn v báo cáo và ý ki n các i bi u d h p, B trư ng Cao c Phát k t lu n: Trong tháng 9-2008 và c 9 tháng năm 2008, tình hình chung c a n n kinh t và c a ngành nói riêng g p nhi u khó khăn, v i s n l c cao c a Chính ph , c a B trong công tác ch o i u hành th c hi n nhi m v k ho ch, nhi u lĩnh v c c a ngành ti p t c chuy n bi n tích c c: S n lư ng lúa g o c năm ư c tăng thêm 2,6 tri u t n so v i năm 2007; giá tr kim ng ch xu t khNu 12,3 t USD, tăng 26,2% so cùng kỳ 2007; B ã ban hành và trình Chính ph ban hành m t lo t chính sách v h tr xăng d u cho ngư dân, tiêu th cá tra, h tr thi t h i do rét m, h tr nhân dân các a phương b thiên tai…; t c tăng trư ng c a ngành ti p t c tăng, t 3,57% so v i năm 2007 là 3,41%. Nh ng chuy n bi n ó óng góp quan tr ng vào vi c th c hi n 4 nhi m v tr ng tâm c a Chính ph : Ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và duy trì t c tăng trư ng kinh t . Tuy v y, nhi u lĩnh v c s n xu t v n còn m t s khó khăn, t n t i: T l lúa gi ng ch t lư ng còn th p, cơ c u cây tr ng m t s nơi chưa phù h p; công tác m b o an toàn v sinh th c phNm ch m chuy n bi n; chăn nuôi tăng trư ng th p, ti p t c ph i i phó v i d ch b nh và giá th c ăn tăng cao; s n lư ng nuôi tr ng th y s n tăng m nh nhưng ngư i nuôi v n còn nhi u nơi b l ; gi i ngân m t s d án ODA còn ch m. m b o hoàn thành các nhi m v k ho ch tháng 10 và c năm 2008, góp ph n th c hi n 4 nhi m v tr ng tâm c a Chính ph , B trư ng ch o m t s nhi m v tr ng tâm tháng 10 như sau:
  2. 1. V tr ng tr t – b o v th c v t: * C c Tr ng tr t: - Ch o s n xu t th ng l i v Mùa và cây v ông các t nh mi n B c, ch o s n xu t v Thu ông, v Mùa và chuNn b cho v ông xuân 2008-2009 mi n Nam; rà soát t ng th có nh hư ng rõ v cơ c u gi ng, cơ c u cây tr ng, chú ý Ny m nh s n xu t lúa ch t lư ng cao, ch o c th nh ng nơi có th chuy n i t tr ng lúa sang tr ng ngô, tương. * C c B o v th c v t: - Ph i h p v i C c Thú y, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n tăng cư ng công tác m b o công tác an toàn v sinh th c phNm 2. V chăn nuôi - thú y: * C c Thú y: - Ti p t c ch o các a phương ki m ch d ch b nh, trong tháng 10 tri n khai công tác tiêm phòng v c xin phòng cúm gia c m t 2. Ph i h p v i V T ch c cán b s m ưa ra quy nh v hành ngh thú y, tăng cư ng b máy thú y th y s n s m kh c ph c s b t c p hi n nay gi a l c lư ng, nhi m v ư c giao, ch n ch nh h th ng thú y biên gi i. * C c Chăn nuôi: - Tri n khai quy t li t công tác qu n lý gi ng và th c ăn chăn nuôi, c bi t lưu ý ki m tra vi c s d ng các ch t c m, x lý nghiêm minh các doanh nghi p vi ph m. 3. V thu s n: * C c Khai thác và b o v ngu n l i thu s n: -T ch c t ng k t v cá Nam, tri n khai v cá B c; Ph i h p v i các l c lư ng trên bi n ch n ch nh vi c ánh b t trái phép b ng các ngh c m, s d ng ch t n , ch t c, xung i n khai thác h i s n; * C c Nuôi tr ng thu s n: - KhNn trương hoàn ch nh trình B ban hành ngay Quy t nh v Quy ho ch cá tra và Quy ho ch phát tri n nuôi tôm các t nh ng b ng sông C u Long, có hư ng d n c th các a phương làm quy ho ch chi ti t th c hi n; - Ti p t c tăng cư ng ki m soát gi ng, th c ăn trong nuôi tr ng th y s n; nhanh chóng ban hành Danh m c th c ăn ư c phép s d ng trong nuôi tr ng th y s n, thư ng xuyên c p nh t và nh kỳ b sung, ban hành không nh hư ng n l i ích h p pháp c a doanh nghi p. 4. V lâm nghi p:
  3. * C c Lâm nghi p: - T p trung tháo g khó khăn Ny nhanh ti n tr ng r ng, chú ý hư ng d n cơ ch chính sách tr ng r ng phù h p theo ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng; - ChuNn b k , trình B chuNn b trình Qu c h i báo cáo v th c hi n d án 5 tri u ha r ng và k t qu rà soát l i quy ho ch 3 lo i r ng, chú ý th ng nh t v i Trung tâm Tin h c và th ng kê v s li u di n tích khoán b o v r ng. * C c Ki m lâm: - T ng k t công tác b o v r ng, ch ng phá r ng và phòng ch ng cháy r ng ; - Tri n khai án thay th nương r y, ch o Ny nhanh vi c quy ho ch nương r y các a phương, c p g o cho ng bào vùng cao tr ng r ng thay cho làm nương r y. 5. V Th y l i- ê i u * C c Th y l i: - Nhanh chóng xây d ng và tri n khai án i m i nâng cao hi u qu khai thác các công trình th y l i * C c Qu n lý xây d ng công trình - Ch o ti p t c Ny m nh ti n thi công và gi i ngân các d án xây d ng, nh t là các d án thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y l i, th y s n, chú ý các d án ODA. * C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t bão: - Tăng cư ng công tác ki m tra ê i u và phương án phòng ch ng l t bão c a các a phương, chú ý khu v c ng b ng sông C u Long; t ng h p B trình Chính ph h tr các a phương kh c ph c h u qu lũ, bão. 6. V Phát tri n nông thôn: * C c Kinh t h p tác và PTNT: - ChuNn b t ng k t 2 năm th c hi n mô hình xây d ng nông thôn m i trong tháng 10/2008; làm vi c v i UBND t nh i n Biên thúc Ny công tác di dân tái nh cư Th y i n Sơn La; ánh giá chương trình ‘135’ thu c ph m vi qu n lý c a B . * Các C c liên quan - Theo dõi tri n khai các chính sách an sinh xã h i, xóa ói gi m nghèo. 7. V ch bi n, thương m i, qu n lý ch t lư ng
  4. *C c Qu n lý ch t lư ng, nông lâm s n và th y s n: - Chú tr ng Ny m nh xây d ng h th ng, b máy và cơ ch ho t ng c a C c. Có văn b n hư ng d n ch o các a phương xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n các a phương năng l c th c hi n nhi m v ; rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n và xu t xây d ng b sung; - Ph i h p v i các C c, nghiên c u các tiêu chuNn, quy nh v m b o ch t lư ng c a EU, M và các th trư ng khác, tham mưu xu t các quy nh k thu t c a Vi t Nam i v i hàng nông lâm th y s n nh p khNu, nh t là trong b i c nh và yêu c u cao hi n nay v an toàn v sinh th c phNm; - X lý nghiêm các hành vi vi ph m tiêu chuNn ch t lư ng, nh t là vi c ưa các ch t c vào th c ăn chăn nuôi, th y s n. 8. V Khoa h c công ngh và môi trư ng: - Ph i h p v i các C c, Trung tâm Khuy n nông khuy n ngư qu c gia tri n khai các k t lu n t i các cu c h p chuyên v khuy n nông, v khoa h c công ngh , chú ý v chính sách tri n khai; - Tri n khai các nhi m v v môi trư ng. 9. V H p tác qu c t - Ph i h p v i các ơn v chuNn b t ch c H i ngh B trư ng Nông Lâm ASEAN, H i ngh B trư ng phát tri n nông thôn và xóa ói gi m nghèo ASEAN; tri n khai nhanh chương trình h p tác v i châu Phi. 10. V i m i doanh nghi p *Ban i m i và qu n lý doanh nghi p: - Hoàn thành k ho ch s p x p i m i các doanh nghi p thu c B ; ti p t c ti n hành ki m tra tình hình qu n lý s d ng t ai các nông lâm trư ng qu c doanh theo k ho ch và ti n . - Ch trì ph i h p v i các C c, các H i, Hi p h i ngành hàng t ch c Di n àn doanh nghi p trong ngành năm 2008. 11. V c i cách hành chính- phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các công vi c tr ng tâm khác: * Th trư ng các ơn v : - Ti p t c tri n khai các nhi m v theo k ho ch v c i cách hành chính; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, phòng ch ng tham nhũng; c bi t chú tr ng công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án ã ăng ký úng th i h n, có ch t lư ng.
  5. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản