Thông báo số 59/BC-TLĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Thông báo số 59/BC-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 59/BC-TLĐ về báo cáo tháng 10 năm 2004 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 59/BC-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 59/BC-TL Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2004 1. M t s ho t ng chào m ng ngày Ph n Vi t Nam 20/10 và phong trào thi ua trong CNVCL . K ni m ngày Ph n Vi t Nam 20/10, các c p công oàn ã có nhi u ho t ng ôn l i truy n th ng u tranh cách m ng, nh ng óng góp c a ph n Vi t Nam trong công cu c b o v và xây d ng t nư c như t ch c các bu i to àm v ch gia ình, gi i; t ch c g p m t n CNL tiêu bi u trong lao ng, s n xu t; t ch c các h i thi ki n th c pháp lu t - gia ình, n công gia chánh; thi văn ngh , th thao và phát ng phong trào thi ua thu hút ông o n CNVCL tham gia. L L thành ph Hà N i t ch c t ng k t 5 năm phong trào “M lao ng gi i, con h c gi i” trong n CNVCL th ô; Công oàn Ngân hàng VN t ch c h i ngh bi u dương “N CNVCL vư t khó lao ng gi i, nuôi con h c gi i” toàn ngành ngân hàng; L L t nh Bình Dương t ch c to àm v ch “Nâng cao vai trò c a ph n trong giai o n hi n nay”; L L t nh Ngh An t ch c h i th o “Cán b n qu n lý v i gia ình và xã h i”; Công oàn ngành Công nghi p ph i h p v i Ban Vì s ti n b ph n B Công nghi p t ch c h i thi n công gi i toàn ngành ... Thi t th c l p thành tích chào m ng các ngày k ni m l n c a t nư c trong 2 năm 2004-2005, i h i thi ua CNVCL toàn qu c và i h i thi ua toàn qu c l n th VII, các c p công oàn ã v n ng oàn viên, CNVCL hăng hái thi ua, kh c ph c m i khó khăn, phát huy n i l c, năng ng sáng t o trong lao ng s n xu t và công tác v i m c tiêu năng su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t - xã h i cao và b o m ATVSL . T ng Liên oàn ã có Ch th s 04 ch o, hư ng d n các c p công oàn phát ng phong trào thi ua c bi t t nay n cu i năm 2005, ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004-2005. T ng Liên oàn ph i h p v i Ban Tư tư ng văn hoá TW, H i ng thi ua khen thư ng nhà nư c t ch c ph bi n, tri n khai nh ng ngày h i “Bàn tay vàng - s n phNm vàng” n L L t nh, thành ph , C ngành, T ng công ty, l c lư ng vũ trang và 200 DN tiêu bi u phía Nam s di n ra t i thành ph H Chí Minh t ngày 19 n ngày 26/11/2004. Th i gian qua, phong trào thi ua “Gi i vi c nư c, m vi c nhà” ã thu hút hàng v n n CNVCL tham gia; k p th i ng viên, khen thư ng ch em trong lao ng, s n xu t và xây d ng gia ình h nh phúc. T ng Liên oàn ã có văn b n hư ng d n công oàn c p dư i t ng k t 5 năm phong trào thi ua “Gi i vi c nư c, m vi c nhà” trong n CNVCL . Văn b n xác nh th i gian, phương pháp t ng k t cho t ng c p công oàn, tiêu chuNn, hình th c khen thư ng và kinh phí t ch c h i ngh nh m ánh giá k p th i k t qu phong trào thi ua “Gi i vi c nư c, m vi c nhà” 5 năm (2001 -
  2. 2005), t ó xây d ng phương hư ng, m c tiêu cho phong trào thi ua m i trong n CNVCL . 2. Công tác ào t o cán b và phát tri n oàn viên. Nh m xây d ng i ngũ cán b công oàn áp ng yêu c u nhi m v công oàn trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá, oàn Ch t ch T ng Liên oàn ã ra Ngh quy t v “ Ny m nh công tác ào t o, b i dư ng cán b công oàn”, ph n u n năm 2008 t 80% cán b công oàn chuyên trách có trình i h c và ư c b i ư ng lý lu n nghi p v công tác công oàn; 40% có trình lý lu n chính tr trung cao c p tr lên, 100% cán b công oàn không chuyên trách ư c t p hu n, b i dư ng công tác công oàn trong nhi m kỳ. Nhi u L L t nh, thành ph t ch c h i th o tìm bi n pháp nâng cao nghi p v , trình h c v n cho cán b công oàn và t ch c t p hu n nghi p v công oàn. Công oàn ngành Công nghi p t ch c t p hu n cho cán b C CS v thương lư ng t p th và kinh nghi m ho t ng công oàn trong công ty a qu c gia. L L t nh Khánh hoà t p hu n công tác n công cho cán b công oàn. Công oàn giáo d c VN t ch c h i th o “Tình hình i ngũ và nhu c u ào t o, b i dư ng cán b công oàn”... Tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành T ng Liên oàn L VN (khoá IX) v chương trình phát tri n 1 tri u oàn viên, các L L a phương, công oàn ngành TW ã Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng và xây d ng k ho ch phát tri n oàn viên công oàn cơ s xã, phư ng, th tr n, C CS khu v c NQD n h t năm 2004. Nhi u a phương ã t ch c h i ngh , h i th o ánh giá k t qu th c hi n chương trình t i h i IX n nay và tìm gi i pháp th c hi n trong năm 2005. L L Phú Th t ch c h i ngh ánh giá k t qu phát tri n oàn viên, thành l p và ho t ng công oàn m u giáo m m non ngoài công l p. L L Qu ng Nam t ch c h i ngh rút kinh nghi m v phát tri n oàn viên, thành l p C CS xã, phư ng, th tr n và phát tri n C khu v c NQD. Công oàn ngành Công nghi p cùng v i Công oàn Kim khí qu c t khu v c Châu á TBD (IMF) t ch c h i th o v i ch Chương trình hành ng và phát tri n t ch c công oàn... Trong tháng, các c p công oàn thành ph H i Phòng ã thành l p 62 C CS, phát tri n 4.273 oàn viên; Bình Dương 23 C CS, 1.836 oàn viên; ng Nai 9 C CS, 1.089 oàn viên; Qu ng Ninh 11 C CS, 246 oàn viên; ng Tháp 8 C CS, 345 oàn viên; C n Thơ 11 C CS, 423 oàn viên; Khánh Hoà 44 C CS, 570 oàn viên; Vĩnh Phúc 2 C CS, 351 oàn viên; Qu ng Nam 3 C CS, 149 oàn viên; Vĩnh Long 2 nghi p oàn, 111 oàn viên; k L c 13 C CS, 286 oàn viên; Ninh Thu n 6 C CS, 254 oàn viên; B c Ninh 1 C CS, 100 oàn viên; Hà Tĩnh 4 C CS, 135 oàn viên; Bà R a - Vũng Tàu, 10 C CS, nghi p oàn, 240 oàn viên; Trà Vinh, 4 C CS, 78 oàn viên... 3. M t s ho t ng chăm lo, b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng và ho t ng xã h i. Hi n nay, nhu c u nhà , thuê ch cho CNL r t l n, c nư c có 107 KCN, KCX v i kho ng 737.500 CNL , trong ó có kho ng 70% là lao ng nh p cư, 80% có nhu c u thuê ch . tìm gi i pháp, góp ph n gi i quy t nhu c u v nhà cho CNL , T ng Liên oàn ã ph i h p v i T ng H i Xây d ng VN t ch c h i th o v nhà cho ngư i có thu nh p th p t i các ô th và khu công nghi p v i m c ích ánh
  3. giá m t cách y th c tr ng nhà c a ngư i thu nh p th p ô th và KCN, t ó ưa ra các gi i pháp ki n ngh s a i, b sung cơ ch , chính sách t ng bư c gi i quy t nhà cho các i tư ng trên. T ng Liên oàn ã tham gia góp ý d th o Thông tư hư ng d n Ngh nh 113/2004/N -CP v BHXH theo hư ng c n qui nh x ph t hành chính i v i hành vi vi ph m pháp lu t lao ng trong lĩnh v c b o hi m, tăng m c ph t i v i hành vi tr n óng BHXH nh m h n ch tình tr ng tr n óng và n ng BHXH. Trong tháng, nhi u L L t nh, thành ph t ch c t ng k t 10 th c hi n Ngh quy t 01/TL v c i thi n n i dung, phương th c ho t ng c a t ch c công oàn trong công tác BHL . Qua ki m tra và báo cáo t ng k t c a các ơn v , vi c th c hi n BHL ã ư c chú tr ng, quan tâm hơn, nhi u a phương ã có 100 C CS thành l p h i ng b o h lao ng, song i v i m t s ơn v NQD i u ki n làm vi c c a NL chưa ư c c i thi n. U ban ki m tra TL ã ti n hành ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn VN t i m t s L L t nh, thành ph và công oàn cơ s . Qua ki m tra, h u h t các ơn v u t ch c ph bi n, tri n khai Ngh quy t i h i IX C VN, các Ch th , Ngh quy t c a TL n CNVCL ; th c hi n úng nguyên t c t p trung dân ch trong sinh ho t, ho t ng c a công oàn và qui nh vi c công khai tài chính công oàn; xây d ng và th c hi n các Ch th , Ngh quy t, qui ch ho t ng c a Ban Ch p hành, ban Thư ng v , UBKT công oàn các c p theo úng qui nh... Nhi u L L t nh, thành ph ã xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình ph i h p hàng năm v i UBND, các S , ban, ngành. Trong tháng, ã x y ra 12 cu c tranh ch p lao ng và ình công, nâng t ng s tranh ch p lao ng và ình công 10 tháng u năm lên 99 cu c, tăng 10 cu c so v i cùng kỳ năm 2003. Trong ó, thành ph H Chí Minh 6, H i Phòng 2, ng Nai 2, à N ng, Bình Dương m i a phương x y ra 1 cu c. Có 10 cu c x y ra t i DN có v n u tư nư c ngoài (Hàn Qu c 3, ài Loan 2, Nh t B n 2, Trung Qu c 1, Pháp 1, Singapore 1), 1 DNNN và 1 ngoài qu c doanh khác. Nguyên nhân ch y u là do ngư i s d ng lao ng vi ph m qui nh v ch ti n lương, không óng BHXH, tăng ca nhi u, môi trư ng làm vi c không b o m an toàn v sinh... Ngay sau khi x y ra s vi c, các c p công oàn ã ch ng ph i h p v i chính quy n, cơ quan ch c năng yêu c u ngư i s d ng lao ng gi i quy t ch cho ngư i lao ng theo úng qui nh c a pháp lu t và v n ng CNL tr l i làm vi c. Ho t ng xã h i c a các c p công oàn trong tháng t p trung v n ng CNVCL tham gia ng h xây d ng nhà cho CNL có hoàn c nh khó khăn, gia ình chính sách. Công oàn Cao su v n ng CNL ng h xây d ng 20 căn nhà tình thương v i t ng tr giá 140 tri u ng; Qu ng Ninh, 6 căn nhà v i t ng s ti n 71 tri u ng; Bà R a - Vùng Tàu trao 9 căn nhà tình thương v i t ng tr giá 63 tri u ng; H i Phòng trao nhà “Mái m công oàn” cho 9 gia ình; ng Tháp, 30 căn nhà cho ngư i nghèo; B n Tre, 5 căn nhà tình nghĩa, tình thương... 4. M t s tình hình i s ng công nhân, lao ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t.
  4. Trong th i gian qua, th c hi n ư ng l i i m i, ng và chính ph ã ban hành nhi u ch trương, chính sách gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. Nhi u KCN- KCX, khu kinh t ư c thành l p; hàng v n DN m i ư c thành l p theo Lu t DN; xu t khNu lao ng ngày càng tăng… ã góp ph n gi i quy t vi c làm cho hàng tri u lao ng. Tuy nhiên, xu hư ng chuy n d ch, bi n ng lao ng và gi i quy t lao ng dôi dư trong quá trình s p x p l i, c ph n hoá DNNN ang gây s c ép l n cho công tác qu n lý, s d ng lao ng nhi u DN thu c các t nh, TP l n, các KCN t p trung. Ti n lương bình quân c a CNL các KCN- KCX nhìn chung còn th p, ch t t 650.000 n 750.000 ng/ ngư i/ tháng và không có kho n thu nh p nào khác, trong khi giá c các m t hàng thi t y u ngày càng tăng và ngư i lao ng thư ng xuyên ph i làm vi c thêm gi v i cư ng lao ng cao. Bên c nh nhi u DN quan tâm c i thi n i u ki n làm vi c v n còn không ít DNTN và DN có v n TNN, i u ki n và môi trư ng làm vi c c a ngư i lao ng chưa t t, có nh ng hành x làm x u quan h lao ng, vi ph m pháp lu t lao ng, ph bi n là: Kéo dài th i gian làm vi c, nh m c lao ng cao, tăng cư ng lao ng, tăng ca tri n miên; không công khai ơn giá ti n lương, không nâng lương, nâng b c, cúp ph t ti n lương, không tr lương ng ng vi c; óng ch m, óng không , n ng và không óng BHXH, BHYT; qu n lý lao ng kh c nghi t, i x thô b o, ch i m ng, ánh, nh c m ngư i lao ng; sa th i, k lu t, ch m d t H L tuỳ ti n… Th c tr ng trên là nh ng nguyên nhân ch y u d n n x y ra tranh ch p lao ng và ình công. M c dù C ã ch ng cùng các cơ quan ch c năng gi i quy t, nhưng tình hình tranh ch p lao ng và ình công v n di n bi n ngày càng ph c t p. Theo báo cáo chưa y , 10 tháng u năm 2004 (tính n 30/10), c nư c ã x y ra 99 cu c tranh ch p lao ng, lãn công và ình công. Tính ch t các cu c ình công ph c t p hơn so v i các năm trư c, có v ngư i lao ng tham gia ình công s d ng băng rôn, kích ng, hăm do nh ng ngư i không tham gia ình công, cá bi t có v ph n ng dây chuy n khi th y công ty khác ình công thì cũng ình công theo. H u h t các cu c ình công u không úng trình t qui nh c a pháp lu t và không do C CS lãnh o. Nhà và i u ki n s ng c a CNL ang là v n l n và r t b c xúc các t nh, thành ph l n, các khu công nghi p t p trung, có ông CNVCL . Trong khi ó, vi c qui ho ch, xây d ng các KCX- KCN chưa g n v i vi c xây d ng nhà và các công trình phúc l i ph c v công nhân. Trên th c t , khi phát tri n các KCN - KCX, các nhà qu n lý ít chú ý n khía c nh xã h i mà n ng v m c tiêu kinh t . Nhi u DN không mu n u tư xây d ng nhà cho CN vì v n u tư l n nhưng thu h i r t ch m. M c dù ã có Ngh nh 71 c a Chính Ph nhưng nhi u nơi không có chính sách ưu ãi v thu , giá t, vay v n…vì v y, càng nhi u KCN ra i thì s c ép v nhà cho CN càng l n, khi n a s công nhân ph i t thuê ch , s ng và sinh ho t trong khu nhà tr t m b , nh ch nhác, không có i u ki n s ng t i thi u, nh hư ng l n n s c kho , gi ng nòi và là nh ng y u t phát sinh t n n xã h i, gây m t tr t t an ninh, an toàn xã h i. Theo báo cáo c a các c p công oàn, TP Hà N i có kho ng 17.000 CNL ang làm vi c t i các KCN- KCX nhưng v n chưa có khu nhà nào dành cho CNL ; TP H
  5. Chí Minh, tuy các công ty h t ng KCN - KCX u có án xây d ng nhà cho CNL nhưng s ư c UBND thành ph phê duy t chưa nhi u. Trong s g n 1 tri u công nhân làm vi c t i các KCN- KCX và các DN khác nhưng ch có kho ng 2% công nhân ư c nhà tr có i u ki n tương i m b o; trong các KCN t nh Bình Dương m i có 07 DN xây d ng 74 nhà tr , gi i quy t ch cho 250 công nhân; t nh ng Nai có 15 KCN ang ho t ng nhưng có kho ng hơn 100.000 công nhân ph i nhà tr tư nhân; TP à N ng hi n có g n 98 ngàn lao ng ang làm vi c trong các DN thu c các thành ph n kinh t , riêng 5 KCN- KCX có kho ng 3 v n công nhân, a s nt a phương khác nhưng chưa có KCN nào có ch cho công nhân; TP H i Phòng có 6 v n công nhân trong hai ngành công nghi p Da- Giày và May m c v i 90% là n u ph i s ng trong các nhà tr , th m chí có phòng tr ch r ng 13 m2 mà có t i 8 n CN chung; các KCN t nh Vĩnh Phúc có 5000 công nhân ph i t thuê nhà v i giá 150.000 - 200.000 /ng/tháng trong khi thu nh p ch t g n 500.000 /ng/tháng… Vì thu nh p th p, ngư i lao ng ch t m chi tiêu trong cu c s ng m c t i thi u c a b n thân (chi ti n thuê nhà tr , ti n ăn, ti n i n nư c sinh ho t và ph c v sinh ho t cá nhân) và v i áp l c công vi c căng th ng, i u ki n s ng t m b , thi u th n trong các khu nhà tr , ch u tác ng c a th TNXH, nên i s ng văn hoá, tinh th n c a ph n l n CNL làm vi c các KCN- KCX r t th p kém, các c p C ã c g ng t ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao t i các DN, nhưng chưa ư c nhi u. Các nhu c u i thư ng khác như h c t p nâng cao trình h c v n, tay ngh , có khu vui chơi gi i trí, mua s m, d ch v , nhà g i tr … chưa ư c nhà nư c và DN chú ý u tư. Bên c nh ó, do th i gian ngh r t h n h p nên nhi u ngư i không ư c tham gia các sinh ho t văn hoá tinh th n lành m nh, r t nhi u công nhân gi i trí b ng c b c, rư u chè, ti m Nn nhi u nguy cơ d n n tha hoá m t b ph n ngư i lao ng và ang làm phát sinh nhi u tiêu c c. S m t cân i nghiêm tr ng v gi i, nam ít, n nhi u trong các DN d t may, da giày (90% là n ), KCN- KCX t p trung ông CNL gây khó khăn cho s tìm hi u, k t b n c a n CNL , nh hư ng n vi c xây d ng tình yêu, h nh phúc gia ình. áng chú ý, m t s DN ã có hi n tư ng ch DN là ngư i nư c ngoài lôi kéo, d d CNL tham gia l p h i, ho t ng truy n o trái phép. Trư c th c tr ng trên, ngh U ban Thư ng v Qu c h i s m ban hành Pháp l nh v ình công và gi i quy t tranh ch p lao ng. ngh Chính ph s m ban hành cơ ch , chính sách ưu ãi c bi t v t, lãi su t tín d ng v n vay, thu ... coi chính sách nhà là chính sách xã h i, t o i u ki n cho các doanh nghi p, các nhà u tư và chính quy n a phương xây d ng nhà bán theo hình th c tr góp cho ngư i lao ng có thu nh p th p, cho CNL thuê v i giá phù h p... Quan tâm ch o xây d ng các thi t ch văn hoá trong các doanh nghi p, xây d ng c m các công trình công c ng ph c v i s ng CNL g m nhà , b nh vi n, trư ng h c, nhà tr , nhà m u giáo, d ch v ... góp ph n n nh cu c s ng CNL các KCN t p trung. 5. M t s ho t ng khác - Trong các ngày 14, 19 tháng 10, oàn Ch t ch TL ã làm vi c v i C T ng công ty Hoá ch t Vi t Nam, C T ng công ty D t may VN v tình hình CNVCL và ho t ng công oàn t i h i IX n nay. oàn Ch t ch ã ghi nh n, bi u dương nh ng thành tích mà các c p công oàn t ư c trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i IX C VN, gi i áp các ki n ngh c th c a các C ngành, công oàn
  6. TCT và ngh các c p công oàn c n tham gia có hi u qu hơn n a vào vi c s p x p DN, s p x p l i lao ng và chăm lo b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a CNL , Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c. - T ngày 10 -17/10, oàn i bi u T ng Liên oàn L VN i thăm và làm vi c t i Hoa Kỳ. oàn ã trao i v i Ch t ch Phòng Thương m i Hoa Kỳ; Ch t ch t p oàn Nike; v i i di n B Ngo i giao; B Lao ng Hoa kỳ; U ban Tài chính H vi n Hoa kỳ; Trung tâm oàn k t c a Trung ương Công oàn Hoa Kỳ v Công oàn VN; vi c th c thi các i u ư c qu c t v lao ng, tiêu chuNn lao ng, quy n lao ng; quy n công oàn và các v n trong quan h Vi t Nam - Hoa Kỳ. - Trong tháng 10, lãnh o T ng Liên oàn ã ti p oàn i bi u Trung tâm Công oàn n (CITU), oàn i bi u Công oàn nh ng ngư i lao ng ph thông an M ch (SID), oàn i bi u Công oàn Nauy (LO Nauy). T i các bu i ti p, lãnh o T ng Liên oàn ã trao i v i i di n CITU, SID, LO Nauy v ho t ng công oàn, phát tri n oàn viên công oàn, vi c th c thi ch , chính sách cho ngư i lao ng và tăng cư ng h p tác h u ngh gi a T ng Liên oàn v i CITU, SID, LO Nauy. - Ngày 5/10, T ng Liên oàn ra Ngh quy t s 02/NQ-TL c a oàn Ch t ch TL L VN (khoá IX) v Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c công oàn. Ngh quy t ánh giá tình hình nghiên c u lý lu n và ho t ng khoa h c trong t ch c công oàn th i gian qua; m c tiêu th i gian t i; nêu 5 gi i pháp Ny m nh công tác nghiên c u lý lu n, ho t ng khoa h c và ng d ng các k t qu nghiên c u; trách nhi m c a các c p công oàn trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t. T/L. OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN L VN Chánh Văn phòng Hoàng Ng c Thanh
Đồng bộ tài khoản