Thông báo số 5999/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Thông báo số 5999/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5999/TB-BNN-VP về việc kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2007 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5999/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ HÔI CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 5999/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO K T QU H I NGHN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P 2006-2007 CÁC T NH PHÍA B C T CH C T I HÀ N I NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2007 B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh Khoa h c Công ngh Nông nghi p 2006-2007 các t nh phía B c ngày 25 tháng 10 năm 2007 t i Hà N i. Tham d H i ngh , v phía Trung ương có: /c Cao c Phát, B trư ng B NN&PTNT, /c Nguy n Vi t Th ng và /c Bùi Bá B ng, Th trư ng B NN&PTNT; i di n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh ; i di n lãnh o, chuyên viên, nghiên c u viên các C c, V , Vi n, Trung tâm thu c B NN&PTNT; i di n lãnh o, gi ng viên các trư ng i h c và cao ng thuu c lĩnh v c nông nghi p va PTNT; i di n m t s doanh nghi p, h i, hi p h i và các cơ quan thông tin i chúng; V phía a phương có: i di n lãnh o S NN&PTNT, S Th y s n, S Khoa h c và Công ngh , Trung tâm Khuy n nông, Trung tâm Khuy n ngư các t nh t Hu tr ra. T ng s tham d H i ngh có trên 250 i bi u. M c tiêu c a h i ngh là: (1) Gi i thi u các ti n b k thu t (TBKT) m i có kh năng chuy n giao vào s n xu t; (2) xu t các bi n pháp chuy n giao nhanh các TBKT vào ph c v s n xu t (3) xu t b sung các n i dung nghiên c u xu t phát t nhu c u c a th c ti n s n xu t. 1. Ý ki n phát bi u và ch o H i ngh c a B trư ng Cao c Phát: B NN&PTNT ánh giá cao k t qu nghiên c u và chuy n giao c a các Vi n, Trư ng và Trung tâm nghiên c u thu c lĩnh v c nông nghi p và PTNT trong th i gian qua. Nh ng k t qu này ã góp ph n quan trong vào tăng trư ng c a toàn Ngành nói chung và c a các t nh phía B c nói riêng. Nh m s d ng có hi u qu kinh phí nghiên c u khoa h c và tăng cư ng óng góp c a khoa h c công ngh vào tăng trư ng c a Ngành, trong th i gian t i khoa h c công ngh c n t p trung vào m t s nh hư ng sau: - Nghiên c u v gi ng cây tr ng, v t nuôi, bi n pháp k thu t, cơ ch chính sách ph c v chuy n i cơ c u s n xu t. - Trong tr ng tr t: T p trung nghiên c u phát tri n s n xu t rau, hoa, qu nh m nâng cao hi u qu s n xu t và b o m v sinh an toàn th c phNm; Nghiên c u phát tri n cây làm th c ăn chăn nuôi: cây tr ng có sinh kh i l n làm th c ăn xanh (các gi ng c ); cây cung c p tinh b t (ngô và m t s cây có c khác); cây giàu m (cây b u, c bi t cây u tương). Tăng cư ng s n xu t th c ăn chăn nuôi trong nư c nh m
  2. gi m nh p khNu và ch ng phát tri n chăn nuôi theo nh hư ng c a Ngành. Các Vi n nghiên c u v tr ng tr t c n tham gia nghiên c u ch n t o gi ng cây trông làm th c ăn chăn nuôi. - Trong chăn nuôi, bên c nh vi c nghiên c u phát tri n chăn nuôi t p trung b o m an toàn d ch b nh i v i l n, gà, c n nghiên c u phát tri n gia súc ăn c , c bi t vùng núi phía B c; C n phát tri n chăn nuôi gia súc i ôi v i vi c tr ng c . - Trong th y s n, c n nghiên c u phát tri n nuôi tr ng các gi ng th y s n có giá tr kinh t cao, kim ng ch xu t khNu l n nhưng ph i b o m phát tri n b n v ng, gi m thi u ô nhi m môi trư ng và h n ch d ch b nh. - Trong lâm nghi p, c n phát tri n nhanh các gi ng cây lâm nghi p ư c công nh n vào ph c v tr ng r ng kinh t có hi u qu . - Trong th y l i, nghiên c u các bi n páhp tư i ti t ki m nư c ng phó v i tình tr ng thi u nư c, h n hán x y ra và nghiên c u xu t bi n pháp qu n lý và khai thác có hi u q u các công trình th y l i. - C n có s ph i h p ch t ch hơn n a gi a các ơn v nghiên c u v i h th ng khuy n nông, khuy n ngư chuy n giao nhanh k t qu nghiên c u vào ph c v s n xu t. 2. Ý ki n k t lu n H i ngh : Qua 4 phiên h p, trên cơ s các báo cáo ư c trình bày và ý ki n óng góp, tham lu n c a các v i bi u, Thư trư ng Nguy n Vi t Th ng và Th trư ng Bùi Bá B ng k t lu n H i ngh như sau: 1. Thông qua 14 báo cáo ư c trình bày trong H i ngh và 72 báo cáo ư c in trong tài li u ph c v H i ngh , các ti n b k thu t có kh năng áp d ng cho các t nh phía B c ã ư c các t ch c KHCN, các trư ng và m t s doanh nghi p gi i thi u khá y , B NN&PTNT s tư li u hoá các TBKT bao g m: gi i thi u chi ti t, a bàn ng d ng, nơi cung c p/chuy n giao TBKT… các a phương, các doanh nghi p tham kh o và áp d ng trong i u ki n s n xu t c th (hoàn thành trong tháng 12/2007). 2. Các t ch c khoa h c công ngh , nh t là các t ch c khoa h c công ngh trong vùng càn ch ng và tích c c tham gia chuy n giao TBKT vào s n xu t, xem ây là nhi m v quan tr ng, mang tính quyêt nh khi các t ch c khoa h c công ngh chuy n sang cơ ch ho t ng theo Ngh nh 115, c n quan tâm các n i dung sau: - Phát tri n hơn n a m i liên k t gi a t ch c khoa h c công ngh v i các a phương thông qua S NN&PTNT, S Khoa h c và Công ngh , H th ng Khuy n nông - Khuy n ngư t trung ương n a phương. - T o m i liên k t g n bó hơn gi a t ch c khoa h c công ngh v i doanh nghi p, khuy n khích các t ch c khoa h c công ngh l p doanh nghi p khoa h c theo Ngh nh 115.
  3. - Xây d ng và tri n khai chương trình “ti p th ” s n phNm khoa h c công ngh c a mình m t cách liên t c, có h th ng s n phNm KHCN th c s có th trư ng, s là ng l c thúc Ny KHCN phát tri n. 3. phát tri n k t qu c a H i ngh này, B NN&PTNT giao nhi m v như sau: - Các t ch c KHCN c n ánh giá các s n phNm KHCN ã ư c xác nh trư c năm 2005 xem hi n nag t n t i trong s n xu t như th nào, quy mô, hi u qu và xu t nh hư ng áp d ng trong nh ng năm t i. - Các gi ng m i ư c B công nh n c n ư c nhân nhanh trong các d án gi ng cây tr ng và v t nuôi, gi ng thu s n và gi ng cây lâm nghi p c a B . - i v i các vi n, trư ng và doanh nghi p n u k t qu nghiên c u có s n phNm c th , khNn trương hoàn thi n h sơ ngh B NN&PTNT công nh n gi ng m i ho c TBKT k p th i ph c v s n xu t. - Trung tâm Khuy n nông, Khuy n ngư Qu c gia và Trung tâm Khuy n nông, Khuy n ngư các a phương trong vùng ưu tiên ưa các TBKT m i ã ư c xác nh (B công nh n) ưa vào các chương trình/d án khuy n nông, khuy n ngư năm 2008. 4. B Nông nghi p và PTNT khuy n khích và t o i u ki n thu n l i các t ch c/ cá nhân trong và ngoài B ăng ký, xu t các nhi m v khoa h c công ngh m t cách thư ng xuyê, các xu t này s ư c xem xét hình thành các tài nghiên c u. B cũng t o i u ki n các t ch c khoa h c công ngh th c hi n d án s n xu t th nghi m trên cơ s các k t qu nghiên c u giai o n trư c. Các Vi n, trư ng và doanh nghi p ti p t c ăng ký các d án s n xu t th nghi m ( n 30 tháng 11). B s ưu tiên xem xét các d án có tri n v ng ư c c p kinh phí th c hi n trong năm 2008. 5. B Nông nghi p và PTNT s ti p t c t ch c các h i ngh , h i th o chuyên v khoa h c công ngh trong th i gian t i. Văn phòng xin thông báo các ơn v bi t ph i h p th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nguy n Minh Nh n
Đồng bộ tài khoản