Thông báo số 60/2007/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Thông báo số 60/2007/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 60/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 60/2007/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 60/2007/TB-VPCP Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I OÀN CH TNCH T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM Theo quy ch v m i quan h công tác gi a Chính ph v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2007 t i Tr s Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã làm vi c v i oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Cùng d làm vi c v i Th tư ng có lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giáo d c và ào t o, Xây d ng, Tư pháp, Công an, Văn hóa - Thông tin, Y t , Khoa h c và Công ngh , Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí ng Ng c Tùng, Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam báo cáo và ý ki n phát bi u c a lãnh o các B , cơ quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. Trong năm qua, Công oàn ti p t c i m i v n i dung và phương th c ho t ng, hư ng m nh v cơ s . Các phong trào thi ua do T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam phát ng mang l i hi u qu thi t th c, góp ph n tích c c vào phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Các c p Công oàn ã tích c c tham gia xây d ng, ki m tra, giám sát vi c th c hi n lu t pháp, chính sách, ch liên quan n quy n l i h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Tích c c tham gia gi i quy t vi c làm, chăm lo b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng; có vai trò tích c c trong vi c tham gia gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công, góp ph n n nh quan h lao ng và s n xu t kinh doanh cơ s . S ph i h p công tác gi a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v i Chính ph ngày càng ư c tăng cư ng, có hi u qu thi t th c. Th i gian t i, công oàn các c p c n ti p t c Ny m nh các phong trào thi ua, tăng cư ng ki m tra, giám sát, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng; ph i h p ch t ch v i các B , ngành, chính quy n các a phương; ng viên các t ng l p lao ng ph n u th c hi n th ng l i các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i theo hư ng nhanh và b n v ng, tăng trư ng kinh t cao, hi u qu g n v i th c hi n t t ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng. II. V CÁC NGHN C A T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM
  2. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam khNn trương xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (chương XIV) v gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công, m b o úng ti n th i gian và sát v i th c ti n. 2. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch o, ki m tra, yêu c u các doanh nghi p th c hi n vi c mua b o hi m y t cho ngư i lao ng y , k p th i theo úng ch quy nh. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam khNn trương nghiên c u s m th c hi n vi c thí i m ký k t th a ư c lao ng ngành; t p trung ch o th c hi n vi c ký th a ư c lao ng t ng doanh nghi p; nghiên c u chính sách h tr các doanh nghi p th c hi n ào t o và ào t o tay ngh cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam xây d ng cơ ch ưu ãi, khuy n khích các doanh nghi p, các thành ph n kinh t u tư xây d ng nhà cho công nhân, ngư i lao ng các khu công nghi p, khu ch xu t. B Xây d ng ki m tra, rà soát vi c phê duy t quy ho ch các khu công nghi p, khu ch xu t m b o yêu c u: các a phương và ch u tư các khu công nghi p, khu ch xu t ph i có các gi i pháp ng b , trong ó có vi c áp ng nhu c u cho công nhân và ngư i lao ng làm vi c trong các khu công nghi p, khu ch xu t. 4. B Văn hóa - Thông tin ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , cơ quan và chính quy n các a phương liên quan nghiên c u xây d ng án v xây d ng i s ng văn hóa cơ s cho công nhân lao ng khu công nghi p, khu ch xu t, trình Chính ph . 5. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , cơ quan liên quan hư ng d n, thNm nh án chuy n i t ch c và ho t dod ng c a Vi n Nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng thu c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph vi c cho phép ưa vào chương trình c a Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i s a i, b sung Lu t Thi ua - Khen thư ng; ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c xét t ng thư ng Huân chương Lao ng cho công nhân, viên ch c, ngư i lao ng t nhi u B ng lao ng sáng t o c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, m b o chính xác, úng quy nh. 7. B tài chính khNn trương xây d ng Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 12 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph ph n v vi c l p Qu phúc l i và Qu khen thư ng c a các doanh nghi p. Nghiên c u thí i m cho phépt ch c công oàn cơ s ư c dùng Qu h p pháp c a t ch c công oàn cơ s mua c ph n khi doanh nghi p c ph n hóa v i t l do Chính ph quy nh và giá mua theo m c giá ưu ãi i v i ngư i lao ng t i doanh nghi p theo quy nh c a Chính ph .
  3. KhNn trương xu t, báo cáo Th tư ng Chính ph b sung vào n i dung d th o Ngh nh thay th Ngh nh s 187/2004/N -CP, trình Chính ph ban hành. 8. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các cơ quan liên quan nghiên c u xu t Th tư ng Chính ph s a i kho n 2 i u 4 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , theo hư ng: i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài áp d ng ch dod trích n p 1% kinh phí công oàn t qu lương. Kho n kinh phí thu ư c dành toàn b chi cho các ho t ng: ng viên chăm lo tr c ti p t i ngư i lao ng như thăm h i ngư i lao ng lúc m au, thai s n, gia ình có vi c hi u, h ; t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao cho ngư i lao ng và các ho t ng khác c a công oàn, trong ó bao g m c vi c chi tr lương và ph c p (n u có) cho cán b công oàn t i doanh nghi p ó. 9. ng ý chuy n trư ng i h c bán công Tôn c Th ng v tr c thu c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, ho t ng theo lo i hình trư ng tư th c. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam căn c vào án phát tri n trư ng i h c Công oàn xây d ng d án u tư m r ng cơ s ào t o phù h p v i quy ho ch m ng lư i chung các trư ng i h c, cao ng, g i B Giáo d c và ào t o thNm nh và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 10. B N i v ch trì, ph i h p B Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , cơ quan liên quan nghiên c u xu t Chính ph xem xét, quy t nh mô hình t ch c, ch c năng, nhi m v , biên ch c a Phòng N i v - Lao ng, xã h i thu c y ban nhân dân các qu n, huy n có nhi u doanh nghi p ho t ng trên a bàn theo hư ng Phòng N i v - Lao ng, xã h i có kh năng giúp y ban nhân dân cùng c p th c hi n qu n lý nhà nư c v lao ng, gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công trong các doanh nghi p ho t ng trên a bàn theo hư ng d n phân c p qu n lý nhà nư c v lao ng c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 11. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Công an và các cơ quan liên quan nghiên c u báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban Bí thư Trung ương ng v bi n pháp u tranh ch ng âm mưu di n bi n hòa bình, òi a nguyên công oàn và l p công oàn c l p nh m chia r Công oàn Vi t Nam. 12. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , xác nh m c ích, i tư ng, yêu c u c a vi c nh kỳ hàng năm Th tư ng Chính ph g p m t i bi u công nhân, vi c ch c lao ng, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Văn phòng Chính ph thông báo T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và các B , ngành, cơ quan, a phương liên quan th c hi n. KT. B TRƯ NG,CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  4. - Văn phòng Trung ương; - Ban Dân v n Trung ương; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c; Ki u ình Th - Lưu: Văn thư, V.III (5b).M 230
Đồng bộ tài khoản