Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
32
download

Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p – T do – H nh phúc S XÂY D NG ------- ------- S : 6321/TB-SXD-QLNLHNXD TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO V TH T C C P CH NG CH HÀNH NGH HO T Đ NG XÂY D NG (Theo Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph và Thông tư s 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 c a B Xây d ng) K t ngày 10/8/2009, vi c c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình, Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng, K sư ho t đ ng xây d ng (g i t t là ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng) đư c th c hi n theo Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph và Thông tư s 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 c a B Xây d ng. S Xây d ng thành ph H Chí Minh thông báo c th các th t c liên quan đ n công tác c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh m i như sau: I/ Đ I TƯ NG ĐƯ C C P CH NG CH HÀNH NGH HO T Đ NG XÂY D NG: 1. Ch ng ch hành ngh ki n trúc sư, k sư ho t đ ng xây d ng, ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ho t đ ng xây d ng h p pháp t i Vi t Nam có nhu c u đư c c p ch ng ch , có đ đi u ki n năng l c tương ng v i lĩnh v c xin đăng ký hành ngh quy đ nh t i Đi u 38, 39, 40 c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. 2. Cá nhân ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đã có ch ng ch hành ngh do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p n u còn giá tr s d ng thì đư c công nh n đ hành ngh . Khi hành ngh t i Vi t Nam, các cá nhân này ph i g i b n d ch ch ng ch hành ngh sang ti ng Vi t có ch ng th c h p pháp cho S Xây d ng đ a phương nơi cá nhân đó hành ngh bi t đ qu n lý. 3. Cá nhân là công ch c đang làm công vi c qu n lý hành chính Nhà nư c thì không đư c c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. 4. Giám đ c S Xây d ng thành ph H Chí Minh xem xét c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng cho cá nhân nêu t i m c 1, 2 ph n này, đang ho t đ ng xây d ng t i đ a bàn Thành ph H Chí Minh. II/ ĐI U KI N, THÀNH PH N H SƠ ĐĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH HO T Đ NG XÂY D NG: A- CH NG CH HÀNH NGH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH: 1. Các lĩnh v c giám sát thi công xây d ng: a/ Giám sát công tác kh o sát xây d ng bao g m: - Giám sát công tác kh o sát đ a ch t công trình. - Giám sát công tác kh o sát đ a ch t thu văn. b/ Giám sát công tác xây d ng và hoàn thi n (ghi rõ lo i công trình). c/ Giám sát công tác l p đ t thi t b công trình (ghi rõ lo i công trình). d/ Giám sát công tác l p đ t thi t b công ngh (ghi rõ lo i công trình). 2. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Cá nhân đư c c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình ph i đáp ng các đi u ki n sau: a/ Có quy n công dân và có đ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t; đ i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ph i có gi y phép cư trú t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t. b/ Có đ o đ c ngh nghi p và có h sơ đăng ký c p ch ng ch theo quy đ nh và đã n p l phí theo quy đ nh.
  2. c/ Có b ng t t nghi p đ i h c tr lên ho c b ng t t nghi p cao đ ng, trung c p (đ i v i ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình c p IV) thu c chuyên ngành đào t o phù h p v i n i dung đăng ký hành ngh , do cơ s đào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. d/ Đã tr c ti p tham gia th c hi n thi t k ho c thi công xây d ng t 3 năm tr lên ho c đã tham gia th c hi n thi t k , thi công xây d ng ít nh t 5 công trình đư c nghi m thu bàn giao. e/ Đã th c hi n giám sát thi công xây d ng công trình t 3 năm tr lên (áp d ng đ i v i trư ng h p trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành (ngày 01/7/2004)). f/ Có ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng phù h p v i lo i công trình đăng ký c p ch ng ch do cơ s đào t o đư c B Xây d ng công nh n c p. 3. Thành ph n H sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Thành ph n h sơ c n n p g m: a/ 02 Đơn đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 1a ban hành kèm theo Thông báo này. b/ 02 nh màu 3x4 ch p trong năm n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh . c/ 02 B n sao y có ch ng th c các văn b ng, ch ng ch liên quan đ n n i dung đăng ký c p ch ng ch hành ngh . d/ 02 B n sao y có ch ng th c ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình. e/ 02 B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng liên quan đ n lĩnh v c đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 1b ban hành kèm theo Thông báo này (có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n.). B- CH NG CH HÀNH NGH KI N TRÚC SƯ HO T Đ NG XÂY D NG: 1. Các lĩnh v c hành ngh ki n trúc sư: a/ Thi t k quy ho ch xây d ng. b/ Thi t k ki n trúc công trình. c/ Thi t k n i ngo i th t công trình. 2. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: Cá nhân đư c c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng ph i đáp ng các đi u ki n sau: a/ Có quy n công dân và có đ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t; đ i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ph i có gi y phép cư trú theo quy đ nh c a pháp lu t. b/ Có đ o đ c ngh nghi p và có h sơ đăng ký c p ch ng ch theo quy đ nh và đã n p l phí theo quy đ nh. c/ Có b ng t t nghi p đ i h c tr lên thu c chuyên ngành ki n trúc ho c quy ho ch xây d ng do cơ s đào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. d/ Có kinh nghi m trong công tác thi t k ít nh t 5 năm và đã tham gia th c hi n thi t k ki n trúc ít nh t 5 công trình ho c 5 đ án quy ho ch xây d ng đư c phê duy t. 3. Thành ph n H sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: Thành ph n h sơ c n n p g m: a/ 02 Đơn đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 2a ban hành theo Thông báo này. b/ 02 nh màu 3x4 ch p trong năm n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh . c/ 02 B n sao y có ch ng th c các văn b ng, ch ng ch liên quan đ n n i dung đăng ký c p ch ng ch hành ngh . d/ 02 B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng liên quan đ n lĩnh v c đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 2b ban hành theo Thông báo này (có xác nh n
  3. c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n.). C- CH NG CH HÀNH NGH K SƯ HO T Đ NG XÂY D NG: 1. Các lĩnh v c hành ngh k sư ho t đ ng xây d ng: a/ Kh o sát xây d ng bao g m: - Kh o sát đ a hình. - Kh o sát đ a ch t công trình. - Kh o sát đ a ch t thu văn. b/ Thi t k xây d ng bao g m các lĩnh v c ch y u: - Thi t k k t c u công trình. - Thi t k đi n công trình. - Thi t k cơ đi n công trình. - Thi t k c p- thoát nư c. - Thi t k c p nhi t. - Thi t k thông gió, đi u hoà không khí. - Thi t k m ng thông tin- liên l c trong công trình xây d ng. - Thi t k phòng cháy- ch a cháy. 2. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: Cá nhân đư c c p ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng ph i đáp ng các đi u ki n sau: a/ Có quy n công dân và có đ năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t; đ i v i ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài ph i có gi y phép cư trú theo quy đ nh c a pháp lu t. b/ Có đ o đ c ngh nghi p và có h sơ đăng ký c p ch ng ch theo quy đ nh và đã n p l phí theo quy đ nh. c/ Có b ng t t nghi p đ i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i n i dung đăng ký hành ngh do cơ s đào t o h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p. d/ Có kinh nghi m v lĩnh v c đăng ký hành ngh ít nh t 5 năm và đã tham gia th c hi n thi t k ho c kh o sát ít nh t 5 công trình. 3. Thành ph n H sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: Thành ph n h sơ c n n p g m: a. 02 Đơn đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 3a ban hành theo Thông báo này. a/ 02 nh màu 3x4 ch p trong năm n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh . b/ 02 B n sao y có ch ng th c các văn b ng, ch ng ch liên quan đ n n i dung đăng ký c p ch ng ch hành ngh . c/ 02 B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng liên quan đ n lĩnh v c đăng ký c p ch ng ch hành ngh theo m u t i Ph l c s 3b ban hành theo Thông báo này (có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n.). III/ C P L I HO C B SUNG N I DUNG CH NG CH HÀNH NGH HO T Đ NG XÂY D NG (Đ i v i các ch ng ch đã đư c S Xây d ng thành ph H Chí Minh c p): 1. Các trư ng h p đư c c p l i ho c b sung n i dung ch ng ch : a/ Ch ng ch cũ h t h n s d ng. b/ B sung n i dung hành ngh . c/ Ch ng ch cũ b rách, nát. d/ Ch ng ch b m t.
  4. e/ Ch ng ch b cơ quan có th m quy n thu h i đã h t th i h n thu h i. 2. Thành ph n h sơ đăng ký c p l i ho c b sung n i dung ch ng ch hành ngh : Thành ph n h sơ c n n p g m: a/ 02 Đơn đăng ký c p l i ho c b sung n i dung ch ng ch hành ngh t i ph l c ban hành theo Thông báo này. - C p l i ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Ph l c s 1c. - C p l i ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 2c. - C p l i ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 3c. - B sung n i dung ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Ph l c s 1d. - B sung n i dung ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 2d. - B sung n i dung ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 3d. b/ 02 nh màu 3x4 ch p trong năm n p h sơ đăng ký c p l i ho c b sung n i dung ch ng ch hành ngh . c/ 01 Ch ng ch cũ (đ i v i trư ng h p ch ng ch b rách, nát ho c đăng ký c p b sung n i dung hành ngh ho c ch ng ch đã h t h n). d/ 02 Đơn c m t ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng có xác nh n c a cơ quan có th m quy n (n u b m t ch ng ch ). e/ 02 B n sao y có ch ng th c các văn b ng, ch ng ch . f/ 02 B n kê khai kinh nghi m liên quan đ n n i dung đăng ký b sung hành ngh (đ i v i trư ng h p đăng ký b sung n i dung hành ngh ) theo m u t i ph l c ban hành theo Thông báo này (có xác nh n c a cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p ho c H i ngh nghi p (n u là h i viên c a H i ngh nghi p). Ngư i ký xác nh n ph i ch u trách nhi m v s trung th c c a n i dung xác nh n.). - B sung n i dung ch ng ch hành ngh Giám sát thi công xây d ng công trình: Ph l c s 1b. - B sung n i dung ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 2b. - B sung n i dung ch ng ch hành ngh K sư ho t đ ng xây d ng: Ph l c s 3b. IV/ XÁC Đ NH TH I GIAN KINH NGHI M HO T Đ NG XÂY D NG: 1. Th i gian kinh nghi m là th i gian k t ngày cá nhân (đăng ký c p ch ng ch hành ngh ) chính th c tham gia ho t đ ng xây d ng thu c lĩnh v c phù h p v i n i dung đăng ký hành ngh sau khi có b ng đ i h c. 2. Đ i v i cá nhân có th i gian tham gia ho t đ ng xây d ng k t ngày t t nghi p đ i h c chưa đ th i gian theo quy đ nh, nhưng trư c đó đã có b ng cao đ ng, trung c p và đã tham gia thi t k , thi công ho c giám sát thi công xây d ng thì th i gian đó đư c xem xét tính là th i gian có kinh nghi m đ xét c p ch ng ch hành ngh . V/ X LÝ VI PH M: 1. Cá nhân n p h sơ đăng ký c p (ho c c p l i) ch ng ch hành ngh n u làm gi y t gi ho c khai báo không trung th c thì không đư c xét c p ch ng ch hành ngh trong th i gian 1 năm. 2. Cá nhân đã đư c c p ch ng ch hành ngh n u vi ph m quy đ nh c a Thông tư s 12/2009/TT- BXD ngày 24/06/2009 c a B Xây d ng và pháp lu t có liên quan thì s b x lý như sau: a/ Thu h i ch ng ch trong th i gian 1 năm, n u phát hi n có s khai báo không trung th c trong h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho c hành ngh không đúng v i n i dung ghi trong ch ng ch . b/ Thu h i ch ng ch trong th i gian 3 năm, n u t ý t y xoá, s a ch a ch ng ch ; cho mư n, cho thuê ho c cho ngư i khác s d ng ch ng ch đ hành ngh ; vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan đ n ho t đ ng xây d ng. c/ Ngoài vi c b thu h i ch ng ch hành ngh , tùy theo m c đ vi ph m cá nhân vi ph m còn b x ph t hành chính, b i thư ng thi t h i ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. VI/ TH I GIAN C P CH NG CH :
  5. Th i h n xét c p m i, c p l i và b sung n i dung ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng là 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l . VII/ CÁC QUI Đ NH KHÁC : 1. M c thu l phí c p ch ng ch : 200.000 đ ng/01 ch ng ch . 2. Đơn đăng ký c p m i, c p l i ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng và b n khai kinh nghi m chuyên môn đư c đánh b ng máy vi tính, không vi t t t, t y xoá, ho c vi t chèn thêm n i dung đi u ch nh, b sung trên h sơ. Ngư i đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng ph i tr c ti p n p 02 b h sơ và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và giao tr h sơ c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh. 3. 02 nh màu 3x4 (ch p trong năm n p h sơ đăng ký c p ch ng ch ) ph i đúng kích c , đư c dán vào m t t gi y và ghi rõ h tên, ngày tháng năm sinh. 4. Trư ng h p có khác bi t n i dung thông tin (ngày tháng năm sinh, tên...) ghi trên ch ng minh nhân dân và các văn b ng, ch ng ch , cá nhân đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng ph i có trách nhi m trình cơ quan có th m quy n đi u ch nh các thông tin khác bi t trư c khi n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. 5. Trư ng h p b ng c p chuyên môn không ghi rõ chuyên ngành, cá nhân n p h sơ đăng ký c p ch ng ch ph i có gi y xác nh n chuyên ngành đã h c c a cơ s đào t o, đ ch ng minh chuyên ngành đào t o phù h p v i lĩnh v c đăng ký c p ch ng ch hành ngh . 6. Trư ng h p cơ quan, t ch c đang qu n lý tr c ti p không xác nh n kinh nghi m c a cá nhân khi ho t đ ng xây d ng t i cơ quan, t ch c qu n lý trư c đó, thì cá nhân n p h sơ đăng ký c p ch ng ch ph i b sung văn b n xác nh n kinh nghi m ho t đ ng xây d ng c a cơ quan, t ch c qu n lý trư c đó trong h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. 7. Trư ng h p cá nhân n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh Ki n trúc sư ho t đ ng xây d ng lĩnh v c Thi t k quy ho ch xây d ng ph i b sung các thông tin v s Quy t đ nh phê duy t quy ho ch, ngày ban hành, tên cơ quan ban hành trong B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn v ho t đ ng xây d ng đ i v i t ng công trình quy ho ch đã kê khai. Thông báo này có hi u l c k t ngày 10/8/2009 và thay th cho Thông báo s 6945/TB-SXD- QLNLHNXD ngày 08/10/2008 c a S Xây d ng TP. H Chí Minh, v vi c hư ng d n n p h sơ đăng ký c p ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng. (Đ bi t thêm chi ti t, đ ngh liên h B ph n nh n & tr h sơ c a S Xây d ng t i s 60 Trương Đ nh, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh)./. KT.GIÁM Đ C Nơi nh n: PHÓ GIÁM Đ C - B Xây d ng (báo cáo); - UBNDTP (báo cáo); - Ban Giám đ c S ; - Văn phòng S (thông báo r ng rãi); - Niêm y t t i phòng nh n & tr h sơ SXD; Phan Đ c Nh n - Đăng t i trên Website SXD; - Lưu: VT, QLNLHNXD. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản