Thông báo số 642/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Thông báo số 642/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 642/TB-DPMT về tình hình dịch cúm lợn A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 642/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 642/TB-DPMT Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO S 2 V TÌNH HÌNH DNCH CÚM L N A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm l n A(H1N1) như sau: Tính n ngày 28 ngày 4 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i, t i M ã phát hi n 40 trư ng h p dương tính v i cúm l n A(H1N1), không có trư ng h p t vong; Mexico ã ghi nh n 26 trư ng h p dương tính v i cúm l n A(H1N1), có 7 trư ng h p t vong; t i Canada thông báo 6 trư ng h p, không có trư ng h p t vong; Tây Ban Nha thông báo 01 trư ng h p, không có trư ng h p t vong. T ng giám c T ch c Y t th gi i Margaret Chan nói r ng nh ng di n bi n t i Mexico và M ã t c ng ng qu c t trư c m t tình tr ng y t khNn c p có quy mô toàn c u. T ch c Y t th gi i ã nâng m c cánh báo i d ch lên m c 4: có b ng ch ng v kh năng lây truy n t ngư i sang ngư i. T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm l n A(H1N1). ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t ã ch o các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, các B nh vi n thu c B Y t , các b nh vi n Ngành, S Y t , trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph , các Trung tâm Ki m d ch Y t qu c t tăng cư ng các bi n pháp ki m d ch y t biên gi i, ch ng giám sát phát hi n s m ca b nh u tiên và x lý tri t không d ch lây lan; B trư ng B Y t có công văn ch o Ch t ch UBND các t nh/thành ph tri n khai các ho t ng ch ng d ch cúm l n A(H1N1); t ch c h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào ngày 28/4/2009 th ng nh t v i các B /ngành liên quan tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch trên ph m vi toàn qu c; tri n khai ki m tra y t iv i t t c các hành khách nh p c nh t vùng có d ch. C 02 oàn công tác do Lãnh o C c Y t d phòng và Môi trư ng làm trư ng oàn tr c ti p ch o công tác ki m tra y t t i 02 sân bay N i Bài – TP. Hà N i và Tân Sơn Nh t – TP. H Chí Minh. 1. ch ng phòng ch ng d ch cúm l n A(H1N1) t i c ng ng, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n 04 các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. 2.Ngư i dân không nên i n các vùng ang có d ch. N u b t bu c i n các khu v c này, ph i áp d ng các bi n pháp phòng h nghiêm ng t theo hư ng d n c a cán b y t nơi n.
  2. 3.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch ph i thông báo v i các cơ quan y t và th c hi n các bi n pháp cách ly theo s hư ng d n c a cán b y t ch ng b o v s c kh e c a ngư i dân và c ng ng. B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản