Thông báo số 6494/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Thông báo số 6494/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 6494/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại hội nghị bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 6494/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 6494/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 3 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CAO C PHÁT T I H I NGHN B O V MÔI TRƯ NG TRONG NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN Ngày 17 tháng 10 năm 2008, t i Khách s n La Thành, Hà N i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh b o v môi trư ng trong nông nghi p và nông thôn. M c tiêu c a H i ngh là: - Chia s và trao i thông tin v nh ng v n môi trư ng b c xúc trong nông nghi p và nông thôn t ó nâng cao nh n th c v công tác b o v môi trư ng cho các cán b trong Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - xu t n i dung chương trình hành ng và các gi i pháp th c hi n công tác b o v môi trư ng trong nông nghi p và phát tri n nông thôn. Tham d H i ngh có trên 200 i bi u i di n cho Văn phòng Chính ph , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh , B Công thương, B Giao thông v n t i, 32 S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, thành ph trên c nư c, các C c, V , Vi n, T ng công ty thu c B . Ngoài ra còn có s tham d c a các t ch c nư c ngoài, i sư quán, Hi p h i, nhà khoa h c và thông tin ài, báo n ưa tin v h i ngh . B trư ng Cao c Phát và Th trư ng Bùi Bá B ng ã ch trì và ch o H i ngh . H i ngh ã nghe 17 báo cáo công tác b o v môi trư ng c a các V , C c thu c B , các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ý ki n tham lu n c a m t s nhà khoa h c. T i H i ngh , B trư ng Cao c Phát ã có ý ki n ch o như sau: 1. Sau H i ngh này các ơn v tr c thu c B , Các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i hành ng ngay, b ng nh ng ho t ng c th và thi t th c ngăn ch n các ho t ng suy thoái môi trư ng, x lý các i m nóng v ô nhi m và t ng bư c c i thi n môi trư ng trong s n xu t nông nghi p và nông thôn; 2. Các C c chuyên ngành ch u trách nhi m trư c B v qu n lý Nhà nư c công tác môi trư ng thu c lĩnh v c ư c phân công; ph i ch ng xu t các cơ ch chính sách; t ch c các mô hình qu n lý môi trư ng hi u qu ; tuyên truy n giáo d c c ng ng nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng, an toàn v sinh th c phNm; 3. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là u m i giúp B ki m tra, ôn c các ho t ng b o v môi trư ng toàn ngành; ch trì thNm nh các báo cáo ánh giá môi
  2. trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, ng th i t ch c giám sát, ki m tra vi c tri n khai k t qu th c hi n ánh giá môi trư ng chi n lư c và ánh giá tác ng môi trư ng trong c a các d án ã ư c phê duy t; ch trì t ch c vi c nh p, ph bi n, chuy n giao công ngh m i; nâng c p h th ng quan tr c môi trư ng; xây d ng trang WEB c nh báo môi trư ng nông nghi p; t ch c th c hi n công tác thông tin tuyên truy n; hoàn ch nh án tăng cư ng năng l c b o v môi trư ng trong nông nghi p, nông thôn s m trình B phê duy t. 4. Các ho t ng ưu tiên trong th i gian t i: - X lý d t i m các i m nóng v môi trư ng, như: các cơ s còn t n ng trong danh sách ph i x lý theo Quy t nh 64/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , các i m thu gom thu c b o v th c v t quá h n s d ng, không ư c phép s d ng m i phát sinh, các cơ s gi t m không m b o v sinh môi trư ng và an toàn th c phNm; - Quy ho ch vùng s n xu t t p trung (chăn nuôi gia súc, nuôi tr ng thu s n, làng ngh , s n xu t rau an toàn) ph i l ng ghép b o v môi trư ng trong các các khâu c a ho t ng quy ho ch. - Các chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c ph i xây d ng báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c; các d án u tư, d án phát tri n ph i l p và thNm nh báo ánh giá tác ng môi trư ng trư c khi thNm nh n i dung các d án. D án ch ư c phê duy t khi ã có y thông báo k t qu thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c và quy t nh phê duy t báo báo ánh giá tác ng môi trư ng; - Xây d ng và trình Chính ph , B ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trong nông nghi p, nông thôn; - Xây d ng và trình phê duy t các văn b n k thu t: các tiêu chí môi trư ng, quy chuNn k thu t v môi trư ng trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn; - Nh p, nghiên c u, ph bi n và ng d ng công ngh tiên ti n, phù h p; - Ny m nh công tác thông tin tuyên truy n; Trên ây là k t lu n c a B trư ng Cao c Phát, Văn phòng B thông báo các ơn v bi t, ph i h p th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản