Thông báo số 67/TB-VPCP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 67/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 67/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 67/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 67/TB-VPCP Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG TRƯƠNG VĨNH TR NG T I H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC C XÁ NĂM 2009 Ngày 18 tháng 02 năm 2009, t i Trung tâm H i ngh qu c t , Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, Ch t ch H i ng tư v n c xá ã ch trì H i ngh T ng k t công tác c xá năm 2009. Tham d H i ngh có các Thành viên H i ng tư v n c xá; T trư ng các T chuyên viên giúp vi c cho Thành viên H i ng tư v n c xá; T trư ng các T thNm nh liên ngành. Sau khi nghe Thư ng tr c H i ng tư v n c xá (B Công an) báo cáo v k t qu th c hi n công tác c xá năm 2009 và ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng k t lu n như sau: 1. Ch trương ti n hành c xá vào d p T t Nguyên án là r t úng n, t o ư c s ng tình sâu r ng trong nhân dân ư c dư lu n qu c t hoan nghênh; th hi n chính sách nhân o, khoan dung c a ng và Nhà nư c ta i v i nh ng ngư i ph m t i ã ăn năn h i c i, c i t o t t. 2. c xá l n này, m c dù th c hi n trong th i gian ng n nhưng ã ngh Ch t ch nư c quy t nh c xá tha tù trư c th i h n cho 15.140 ngư i, là t c xá có s lư ng l n nh t k t trư c n nay. t ư c k t qu ó, trư c h t là có s ch o và t ch c th c hi n quy t li t, s ph i h p ng b nh p nhàng c a các Thành viên H i ng tư v n c xá và c a các ơn v , a phương, trong ó nòng c t là B Công an và B Qu c phòng; c bi t là cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá. Các cơ quan thông tin truy n thông ã tuyên truy n tích c c, k p th i và sâu r ng v c xá năm 2009. N i dung tuyên truy n ã bám sát n i dung, yêu c u c a công tác c xá, có tác d ng giáo d c i v i các ph m nhân ph n u c i t o t t ư c hư ng s khoan h ng; làm cho nhân dân và qu c t hi u rõ chính sách nhân o c a ng và Nhà nư c ta. 3. V các xu t nêu ra t i H i ngh như: i u ki n xét c xá i v i s i tư ng như già y u, b nh t t n ng nhưng chưa ch p hành xong ph n dân s ; i u ki n c xá i v i ph m nhân ph m t i v ma tuý; c i ti n trình t , th t c l p h sơ ngh c xá, giao B Công an t ng h p, xu t Th tư ng Chính ph xem xét, trình Ch t ch nư c quy t nh trong các t c xá t i. ngh Văn phòng Ch t ch nư c báo cáo Ch t ch nư c: trong các t c xá t i, c n có ch trương c xá s m có th i gian tri n khai th c hi n; m i Ch t ch nư c,
  2. Phó Ch t ch nư c b trí th i gian n thăm m t s tr i giam, tr i t m giam ch o công tác qu n lý, giáo d c ph m nhân và công tác c xá. ngh y ban Thư ng v Qu c h i có chương trình ki m tra, giám sát các tr i giam, tr i t m giam theo tinh th n Ngh quy t 08/NQ-TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 c a B Chính tr v m t s nhi m v tr ng tâm công tác tư pháp trong th i gian t i. 4. Các Thành viên H i ng tư v n c xá c n ph i h p v i Cơ quan Thư ng tr c H i ng tư v n c xá (C c V26 - B Công an) b trí th i gian t ch c n thăm các tr i giam, tr i t m giam ki m tra tình hình, qua ó phát hi n các v n v c xá c n gi i quy t xu t v i Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph các bi n pháp x lý phù h p. 5. V kinh phí chi cho ho t ng c xá, sau khi có ngh c a B Công an và B Qu c phòng, Chính ph ã giao cho B Tài chính c p kinh phí k p th i thu quy nh. Giao B Công an, B Qu c phòng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính nghiên c u, ưa kinh phí này vào d toán kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm c a B Công an, B Qu c phòng ch ng trong tri n khai th c hi n. 6. V khen thư ng: Các cơ quan là Thành viên H i ng tư v n c xá s m xem xét, làm th t c ngh khen thư ng x ng áng cho nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác c xá năm 2009 thu c ơn v mình. 7. V ch trương c xá năm 2009 t 2, giao B Công an nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph trư c tháng 5 năm 2009. Văn phòng Chính ph xin thông báo các Thành viên H i ng tư v n c xá và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - Ch t ch nư c ( báo cáo); - TTg, PTTg Trương Vĩnh Tr ng ( báo cáo); - Các Thành viên H TV X; - Thông t n xã Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - Báo Nhân dân; Ki u ình Th - VPCP: BTCN, các PCN Ki u ình Th , V TH, C ng TT T; - Lưu: VT, NC (3).
Đồng bộ tài khoản