Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
36
lượt xem
2
download

Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr về việc tình hình tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố trong năm 2007 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p – T do – H nh phúc S LAO NG- ------- THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ----- S : 681/L TBXH-TTr TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C TÌNH HÌNH TAI N N LAO NG CH T NGƯ I TRÊN NA BÀN THÀNH PH TRONG NĂM 2007. Trong năm 2007 các doanh nghi p cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn thành ph ã x y ra 89 v tai n n lao ng ch t ngư i, làm ch t 89 ngư i, làm b thương 6 ngư i, gi m 10 v tai n n lao ng ch t ngư i so v i năm 2006 (gi m 10%). Phân tích nguyên nhân x y ra tai n n lao ng: có 28/89 v do thi t b không m b o an toàn (chi m t l 22,47%); 19/89 v do vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn (chi m t l 21,35%); 15/89 v do không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn (chi m t l 16,85%); 8/89 v do i u ki n làm vi c không an toàn (chi m t l 9%); 5/89 v do không có phương ti n b o v cá nhân (chi m t l 5,62%); 5/89 v do ngư i lao ng b t cNn trong khi làm vi c (chi m t l 5,62%); 3/89 v do không s d ng phương ti n b o v cá nhân (chi m t l 3,37%); 2/89 v do không ư c hu n luy n (chi m t l 2,24%), 4/89 v do các nguyên nhân khác (chi m t l 4,5%). So v i năm 2006 s v do vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn tăng 72,7% (19/11 trư ng h p), s v do thi t b không b o m an toàn gi m 24,3% (28/37 trư ng h p), s v do không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn toàn gi m 31,8% (15/22 trư ng h p). Phân tích theo y u t gây tai n n lao ng: do y u t i n: 32/89 v (chi m t l 35,95%); ngã t trên cao 22/89 v (chi m t l 24,72%); do v t rơi, 9/89 v (chi m t l 10,1%); do máy cu n, ép 9/89 v (chi m t l 10,1%); do v t văng, b n 5/89 v (chi m t l 5,62%); do ng t nư c 4/89 v (chi m t l 4,5%); do thi t b nâng 3/89 v (chi m t l 3,37%); do các y u t khác 5/89 v (xe cán, cháy n hóa ch t, n thi t b áp l c, sét ánh - chi m t l 5,7%). So v i năm 2006 s v do y u t i n gi m 15,8% (32/38 trư ng h p), s v do ngã cao gi m 15,4% (22/26 trư ng h p), s v do máy cu n, ép tăng 80% (9/5 trư ng h p). Có 15/89 (chi m t l 16,85%) v tai n n lao ng ch t ngư i liên quan n thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn, v sinh lao ng (14 v có liên quan n thi t b nâng, 1 v có liên quan n thi t b áp l c). Phân tích theo lĩnh v c ho t ng c a doanh nghi p: doanh nghi p ho t ng xây d ng có 43 trư ng h p (chi m t l 48,3%), s n xu t công nghi p có 17 trư ng h p (chi m t l 19,1%), cơ s d ch v , trư ng h c, v n t i có 16 trư ng h p (chi m t l 17,9%); cơ s s n xu t ti u th công nghi p 13/89 (chi m t l 14,6%). So v i năm
 2. 2006, tai n n lao ng ch t ngư i trong ho t ng xây d ng gi m 17,3% (43/52 trư ng h p), trong ho t ng s n xu t gi m 6% (30/32 trư ng h p), trong lĩnh v c d ch v tăng 6,7% (16/15 trư ng h p). Phân tích theo lo i hình doanh nghi p: Công ty TNHH có 37/89 trư ng h p (chi m t l 41,6%), Công ty c ph n 24/89 trư ng h p (chi m t l 27%); cơ s s n xu t và h kinh doanh có 13/89 trư ng h p (chi m t l 14,6%); Công ty TNHH M t thành viên có 4/89 trư ng h p (chi m t l 4,5%); doanh nghi p có v n nư c ngoài 4/89 trư ng h p (chi m t l 4,5%); doanh nghi p tư nhân, hơp tác xã có 4 trư ng h p (chi m t l 4,5%); trư ng h c, nhà hàng có 3/89 trư ng h p (chi m t l 3,4%). Doanh nghi p trong Các Khu ch xu t, khu công nghi p có 8/89 trư ng h p, tăng 3 trư ng h p so v i năm 2006. Phân tích s li u th ng kê các v tai n n lao ng ch t ngư i cho th y: - Trong ho t ng xây d ng tai n n lao ng ch t ngư i có gi m so v i năm 2006 nhưng v n ti m Nn nhi u nguy cơ, y u t gây m t an toàn lao ng (ngã cao t giàn giáo, sàn thao tác; s p giàn giáo, giàn ch ng bê tông; i n gi t do máy tr n bê tông, do máy khoan c bê tông, do h th ng i n trên công trư ng, do các t i nâng th công …); - Trong s n xu t công nghi p, s n xu t cơ khí do máy móc thi t b không m b o an toàn; m t s máy móc t ch không m b o tiêu chuNn k thu t an toàn (máy ó keo, máy nâng chuy n hàng, t i nâng th công…), s d ng các máy c m tay, máy khoan c bê tông, máy bơm, … không m b o an toàn v i n. Lưu ý y u t gây tai n n lao ng do i n gi t là r t cao, khi di chuy n máy, thi t b i n nhưng không c t i n, do s d ng máy hàn nhưng trang b kìm hàn t ch ; y u t do ng t nư c khi di chuy n, làm vi c trên sông nư c không ư c trang b áo phao, làm vi c trong h m kín không có phương án làm vi c an toàn, không thông gió, không có phương ti n c u h phù h p; do ngư i lao ng không s d ng phương ti n b o v cá nhân, vi ph m quy trình bi n pháp làm vi c an toàn, b t cNn trong khi làm vi c… - Trong lo i hình doanh nghi p tư nhân (CT TNHH, CTCP, DNTN, H kinh doanh, cơ s s n xu t…) h u h t các trư ng h p tai n n lao ng ngư i s d ng lao ng thi u s hi u bi t v pháp lu t lao ng, không có b máy b o h lao ng, không t ch c t ki m tra trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31/10/1998 c a Liên t ch B Lao ng –TBXH – B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh. - Trong kỳ báo cáo năm 2007 ch có 534 ơn v , cơ s (trong t ng s hơn 100.000 doanh nghi p, cơ s trên a bàn thành ph ph i báo cáo th ng kê tai n n lao ng nh kỳ theo quy nh c a nhà nư c) có báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng năm 2007 cho S Lao ng Thương binh và Xã h i. S Lao ng – Thương binh và Xã h i xin thông báo n các S Ngành, qu n huy n, các doanh nghi p tình hình tai n n lao ng trong năm 2007 và ngh các ng chí th trư ng các S , Ngành thành ph , UBND Qu n - Huy n, các T ng Công ty, cơ quan qu n lý c p trên doanh nghi p th c hi n các n i dung sau ây:
 3. 1. Ph i h p tuyên truy n thông tin v tình hình tai n n lao ng ch t ngư i trên a bàn thành ph trong năm 2007 n các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý nhân d p Tu n l Qu c gia v An toàn - V sinh lao ng - Phòng ch ng cháy n năm 2008 (t 16/03/2008 n 22/03/2008) rút kinh nghi m phòng ch ng tai n n lao ng, s c s n xu t; ch o các ơn v doanh nghi p trong ph m vi qu n lý rà soát ki m i m ánh giá tình hình th c hi n AT-VSL -PCCN t ch c th c hi n t t công tác b o h lao ng, ch p hành úng các quy nh pháp lu t c a nhà nư c v an toàn lao ng, v sinh lao ng, công tác phòng ch ng cháy n . 2. ngh các S , Ngành thành ph , UBND Qu n - Huy n, các T ng Công ty, cơ quan qu n lý c p trên doanh nghi p tăng cư ng ho t ng ki m tra AT-VSL -PCCN i v i các doanh nghi p thu c ph m vi qu n lý; t p trung ki m tra v an toàn i n, an toàn lao ng trong xây d ng; ki m tra các doanh nghi p s d ng thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng. Kiên quy t x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t lao ng. 3. Tăng cư ng ho t ng hu n luy n cho i tư ng là ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng, t p trung vào các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c xây d ng, các cơ s s n xu t cơ khí, ép nh a, các cơ s có s d ng hàn i n, các doanh nghi p, ơn v có s d ng thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng (v n thăng, t i nâng hàng, n i hơi, chai ch a khí nén, bình ch u áp l c…) theo quy nh t i Thông tư s 37/2005/TT-BL TBXH ngày 29/12/2005 c a B Lao ng TBXH. Ki m i m, x lý nghiêm kh c các ơn v cá nhân x y ra tai n n lao ng. 4. Ph bi n và hư ng d n t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31/10/1998 c a Liên t ch B Lao ng –TBXH – B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam.Ch o các doanh nghi p th c hi n t t ch t ki m tra v AT-VSL trong ph m vi doanh nghi p, thư ng xuyên ki m tra máy, thi t b , c i thi n i u ki n làm vi c m b o cho ngư i lao ng làm vi c trong môi trư ng an toàn; xây d ng y các quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh lao ng theo hư ng d n t i các tiêu chuNn, quy ph m k thu t an toàn và hư ng d n cho ngư i lao ng th c hi n. 5. nh kỳ (6 tháng và 1 năm) báo cáo v b o h lao ng, báo cáo tai n n lao ng v S Lao ng TBXH theo hư ng d n c a các Thông tư liên t ch s 14/1998/TTLT- BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31/10/1998 c a Liên t ch B Lao ng –TBXH – B Y t - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 08/03/2005 c a Liên B Lao ng TBXH – B Y t – T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh v khai báo, i u tra th ng kê báo cáo nh kỳ tai n n lao ng. KT. GIÁM C Nơi nh n: PHÓ GIÁM C THƯ NG TR C - B L TBXH; “ b/c” - TT.UBND/TP; VP.UBND TP “ b/c” - Các s ban ngành TP,TW; “ ph i h p” - UBND qu n, huy n; “ ph i h p” - Ban QL KCX-KCN; “ ph i h p” - Các TCT, CT; “ ph i h p” - Các báo, ài; “ ph i h p thông tin”
 4. - Lưu. Tr n Trung Dũng PH L C: M T S TRƯ NG H P TAI N N LAO NG CH T NGƯ I, S C THI T BN NGHIÊM TR NG X Y RA TRONG NĂM 2007 1. Lúc 12 gi 25 phút ngày 06/01/2007 t i Công ty TNHH SX-TM L.H.T, (qu n.Gò V p) x y ra v tai n n i n gi t làm ch t công nhân Nguy n Tu n Ki t (1982). Di n bi n: Công ty L.H.T ho t ng s n xu t gi y. Công nhân Ki t có nhi m v cho gi y vào mi ng c i nghi n. Công nhân Ki t th y máy bơm nư c vào c i nghi n h t nư c nên n máy bơm d nh m i nư c. Khi i ngang qua thùng l c dù c a máy xeo gi y, công nhân Ki t ch m vào thùng inox và b i n rò t moteur i u khi n cánh khu y gi t d n n t vong. Nguyên nhân: h th ng i n ph c v s n xu t không m b o an toàn, thi t b moteur i n không ư c n i t, n i không phát hi n dòng i n rò. 2. Lúc 10 gi 30 phút ngày 15/01/2007 t i h kinh doanh cá th BTV (qu n 8) x y ra v tai n n i n gi t làm ch t công nhân Bùi Văn Trung (1977). Di n bi n: Cơ s BTV s n xu t bún tươi, công nhân Giang ph trách máy xay g o thành b t, công nhân Trung ph vi c. n 10 gi 30 phút ngày 15/01/2007, khi công nhân Trung ang v n hành máy xay g o thì b i n gi t d n n t vong. Khám nghi m hi n trư ng cho th y t i h p n i dây i n c a moteur có 1 s i dây i n do qu n băng keo không kín nên l ra lõi dây ng ch m vào v moteur gây rò i n. Nguyên nhân: H th ng i n thi t b máy xay g o không an toàn, moteur ư c n i t nhưng không úng k thu t, không có tác d ng c t i n khi có dòng i n rò ra v moteur. 3. Lúc 5 gi 10 phút ngày 26/01/2007 t i xư ng s n xu t c a Công ty K.VN (qu n Th c) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Nguy n Văn Thêu (1982) là công nhân b ph n cơ khí 1. Di n bi n: Công nhân Thêu ư c phân công nhi m v v n hành máy d p (450 t n) t o hoa văn trên s n phNm cán dao inox trong ca làm vi c t 20 gi 00' ngày 25/01/2007 n 4 gi 00' ngày 26/01/2007, sau ó ư c b trí tăng ca t 4 gi 00' n 6 gi 30'. Lúc 5 gi 10' ngày 26/01/2007, trong lúc ưa phôi vào khuôn máy d p do sơ ý, công nhân Thêu phôi n m không úng v trí gi a tâm khuôn d p làm phôi b t và văng trúng b ng công nhân Thêu gây tai n n. Nguyên nhân: công nhân vi ph m quy trình hư ng d n v n hành máy d p do giám c công ty ban hành. 4. Lúc 4 gi 30 phút ngày 07/03/2007 t i CTLD PA (qu n Bình Tân) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân inh Văn Ưng (1987). Di n bi n: nhóm công nhân g m 04 ngư i s d ng t i nâng móc vào m t thùng thép chuy n phôi bánh lên l u, n chuy n th 3, khi kéo xe ra thì bánh xe b k t vào khe h gi a sàn và thùng s t. Công nhân Ưng vào Ny xe ra thì thùng s t b r i kh i móc c a t i nâng nên rơi xu ng t, làm cho công nhân Ưng b k t u vào gi a vách và thùng s t d n n t vong. Nguyên nhân: Thi t b t i nâng t ch , không ư c ki m nh k thu t an toàn, không m b o i u ki n làm vi c an toàn.
 5. 5. Lúc 13 gi 45 phút ngày 07/03/2007 t i l u 7 Công trình xây d ng Lô B Chung cư Bàu Cát 2, thu c phư ng 10 qu n Tân Bình, x y ra v tai n n ngã cao làm ch t anh Nguy n Văn H i (1975) là công nhân c a XN XLCT 2 (qu n Tân Bình). Di n bi n: Vào lúc 13 gi 30' ngày 07/3/2007, 02 công nhân Nguy n Văn H i và Tr n Văn nh ư c phân công làm sơn nư c trong phòng khu v c l u 7 t i công trình. Các anh H i và nh s d ng sàn thao tác cao 0,9 mét thi công. Sàn ư c t trên ng g ch, g n khu v c gi ng tr i. Sau khi l p xong sàn thao tác, công nhân H i trèo lên sàn, sơ ý té l t qua kho ng tr ng c a gi ng tr i rơi xu ng t t cao 22 mét d n n t vong. Nguyên nhân: không có bi n pháp thi công an toàn g n khu v c gi ng tr i, mép sàn t ng; gi ng tr i không có lư i b o v ch ng ngư i, v t rơi. 6. Lúc 14 gi 00 phút ngày 13/03/2007 t i công trình xây d ng nhà s 14 ư ng Phan Tôn, phư ng a Kao qu n 1, x y ra v i n gi t làm ch t anh Lê ăng Sáng (1969) là công nhân c a Công ty TNHH TV- T-XD AQA (qu n 3). Di n bi n: Công trình xây d ng nhà s 14 Phan Tôn ang th c hi n phá d n n t cũ thi công ph n h m, móng. Công nhân Sáng s d ng 01 máy khoan c bê tông khoan phá bê tông n n. Trong khi ang làm thì công nhân Sáng la lên, có ngư i phát hi n ch y i cúp i n và ưa Sáng i c p c u t i B nh vi n Nhân dân Gia nh. Công nhân Sáng ch t vào lúc 0 gi 37 phút ngày 19/3/2007 t i nhà riêng. Nguyên nhân: máy khoan c bê tông không m b o cách i n, rò i n ra v máy gây i n gi t làm ch t công nhân Sáng; h th ng i n trên công trư ng không có bi n pháp ch ng rò i n ngăn ng a tai n n lao ng. 7. Lúc 13 gi 45 phút ngày 20/03/2007 t i công trình xây d ng s 44 ư ng 14, p Bình Khánh 3 P.Bình An Qu n 2, x y ra v i n gi t làm ch t anh Nguy n Xuân Hư ng (1985) là công nhân c a Công ty TNHH THP (qu n Phú Nhu n). Di n bi n: Công nhân Hư ng cùng công nhân L m s d ng máy khoan c bê tông phá bê tông h móng. Trong quá trình làm vi c công nhân Hư ng kêu lên, công nhân L m ch y i cúp i n, công nhân Hư ng bò lên g n mi ng h thì b ngã tr xu ng. Các công nhân làm chung chuy n Hư ng i c p c u t i B nh vi n a khoa Bưu i n. N n nhân ch t trư c khi nh p vi n. Nguyên nhân: máy khoan c bê tông không m b o cách i n, rò i n ra v máy gây i n gi t làm ch t công nhân Hư ng; h th ng i n trên công trư ng không có bi n pháp ch ng rò i n ngăn ng a tai n n lao ng. 8. Lúc 13 gi 20 phút ngày 24/03/2007 t i H KD cá th NTN (qu n Tân Bình) x y ra v tai n n làm ch t công nhân Tr n Th H nh (1984). Di n bi n: có khách hàng t làm 20 cái bánh c m, ngư i làm công tên H nh l y c m nguyên li u và ư ng cho vào ch o n u. Ch H nh i b t công t c i n khu y nguyên li u, do sơ ý ch H nh b té vào trong ch o khu y d n n t vong. Nguyên nhân: Thi t b ch o khu y bánh c m không m b o an toàn an toàn: không có cơ c u ngăn ng a ngư i, v t rơi vào trong ch o; vi trí m t b ng t máy ch t h p, khó thao tác b t công t c i n. 9. Lúc 9 gi 40 phút ngày 24/03/2007 t i công trình xây d ng Chung cư cao c p A VIEW, xã Phong Phú huy n Bình Chánh, x y ra v ngã cao làm ch t anh Lâm Thanh H i (1983) là công nhân c a CTCP KT XD AP (qu n 10). Di n bi n: công trình xây d ng A-VIEW ang thi công coffa bê tông sàn t ng 9. Công trình có l p 1 sàn thao tác gi a gi ng tr i t i t ng 7 ch a v t tư ch c n cNu chuy n lên sàn t ng phía trên. Sàn thao tác ư c lót b ng các t m coffa nh a. Công nhân H i trong khi chuy n t sàn t ng 7 ra sàn thao tác thì b té t t ng 7 xu ng t ng 1 ch t t i ch . Nguyên
 6. nhân: Giá , sàn thao tác không có thi t k , không ư c c p có thNm quy n phê duy t; khi ưa vào s d ng không ư c ki m tra, nghi m thu: hình thành các l k thu t gi a sàn thao tác và sàn t ng, không có bi n pháp che ch n ch ng v t rơi t i các l tr ng k thu t, gi ng tr i; không có các bi n báo hi u, c nh báo cho ngư i lao ng bi t t i các khu v c nguy hi m có nhi u nguy cơ ngã cao. 10. Lúc 15 gi 50 phút ngày 30/03/2007 t i công trình xây d ng, s 357 Lê Văn Lương, P.Tân Quy Qu n 7, x y ra v tai n n i n gi t làm ch t anh Nguy n Hoàng Minh Thông (1984) là công nhân c a CTCP xây d ng H (qu n 10). Di n bi n: chi u ngày 30/3/2007, ba công nhân Thông, Dương, Vũ thi công ch ng th m và v sinh h nư c khu v c h m xe t i kh i nhà blok A. Sau khi làm xong, các công nhân dùng m t móc s t kéo gh s t lên ng th i kéo b èn chi u sáng lên nhưng không c t i n. Khi ang th c hi n thì 02 công nhân Dương, Vũ b i n gi t li n buông gh ra, Vũ rút dây i n c a bóng èn ra kh i c m và phát hi n công nhân Nguy n Hoàng Minh Thông b i n gi t n m b t t nh, ưa n b nh vi n c p c u sau ó thì ch t. Nguyên nhân: công nhân vi ph m quy trình bi n pháp làm vi c an toàn, không c t ngu n vào thi t b i n khi di chuy n thi t b , thu d n nơi làm vi c. 11. Lúc 8 gi 30 phút ngày 21/04/2007 t i Công ty TNHH SX thép ND (huy n Bình Chánh) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Lương Minh Chánh (1970). Di n bi n: nhóm công nhân Nam, Chánh, Tư ng, t, L i (do L i làm t trư ng) v n hành máy cán s t (cán t phôi ra s t phi 6). H th ng truy n ng t b ph n gi m t c ra 03 tr c máy cán có b trí các vòi nư c gi i nhi t tr c máy cán. Trong khi ng ch phôi ưa vào tr c máy cán công nhân Chánh ưa khăn m t vào h ng nư c c a vòi gi i nhi t tr c máy r a vô ý b máy cu n gây ch n thương n ng d n n t vong. Nguyên nhân: Công nhân vi ph m n i quy v n hành máy cán phôi s t. 12. Lúc 19 gi 30 phút ngày 21/04/2007 trên sông Sài Gòn, thu c Qu n 7 TP.H Chí Minh, x y ra v té sông làm ch t anh Lê Anh Tu n (1978) là công nhân c a Công ty TNHH TM-DV-VT THL (qu n 7). Di n bi n: Nhóm 04 công nhân c a CTCP BT 620 CT chuy n 9 thanh d m và 02 xe cNu v C n Thơ b ng xà lan (tàu kéo s SG 230). Kho ng 19 gi 30 phút ngày 21/4/2007, công nhân Tu n ng i phía mũi xà lan, sau ó di chuy n trên sà lan và b rơi xu ng sông. n 6 gi 45 phút ngày 23/4/2007 thì tìm th y xác t i phư ng Phú Thu n, qu n 7. Nguyên nhân: Công nhân b t cNn khi di chuy n trên sà lan; công nhân không s d ng phương ti n b o v cá nhân áo phao khi làm vi c trên sông nư c. 13. Lúc 10 gi ngày 24/4/2007 t i công trình xây d ng nhà dân Lô D11-D12 Khu d án Ch u m i nông s n th c phNm thành ph , p M Hòa 4 xã Xuân Th i ông huy n Hóc Môn, x y ra v tai n n lao ng do s p công trình ang thi công làm ch t công nhân Ph m Văn ón và b thương 2 công nhân Ph m Văn Tài, Lâm Văn Hi u là công nhân c a Công ty TNHH XD – TM – DV TB (qu n Th Ð c). Di n bi n: Công trình ư c kh i công t ngày 27/3/2007. Ngày 24/4/2007, ông Hư ng ch huy ti n hành công vi c bê tông sàn t ng 1 có di n tích 6m x 12m. Sau khi bê tông ư c kho ng 95% di n tích sàn, n 10 gi x y ra s c s p toàn b t m sàn ang thi công làm ch t công nhân Ph m Văn ón và b thương 02 công nhân Ph m Văn Tài và Lâm Văn Hi u. Nguyên nhân: không có thi t k h giá giàn c p pha sàn l u 1 h giàn ch ng c p-pha bê tông sàn l u 1 không m b o an toàn, không ch u ư c tr ng lư ng c a kh i bê tông, b gãy gây s p toàn b h th ng c p pha trong quá trình thi công bê tông.
 7. 14. Lúc 19 gi 00 phút ngày 27/4/2007 t i xư ng s n xu t, s 2/181 p Tân L p xã Tân Th i Nhì huy n Hóc Môn, x y ra v tai n n lao ng làm ch t anh Nguy n Quang Hưng (1979) là công nhân c a Công ty TNHH SX - TM TB (qu n Gò V p). Di n bi n: ngày 27/4/2007, ông Khôi qu n c xư ng thông báo tăng ca và giao vi c qu n lý t i xư ng cho Nguy n Quang Hưng. Sau ó Hưng th c hi n công vi c nghi n nguyên li u nitrophenal. n 19 gi trong khi s d ng máy nghi n búa nghi n nitrophenol thành b t thì x y ra s c phát n gây cháy làm anh Hưng b thương n ng sau ó ch t khi c p c u t i BV Ch RNy. Nguyên nhân: s d ng sai ch ng lo i máy nghi n, không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn. 15. Lúc 3 gi 45 phút ngày 07/5/2007 t i Cơ s gi y CB (Th c) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Trương Văn Tuy n (1983). Di n bi n: Trong ca s n xu t, công nhân Tuy n ti n hành x lý s c khi máy xeo gi y ang ho t ng (máy xeo b t gi y cu n vào tr c) b máy cu n gây tai n n. N n nhân ch t t i ch . Nguyên nhân: công nhân vi ph m quy trình v n hành máy xeo gi y. 16. Lúc 10 gi ngày 10/5/2007 t i DNTN cơ khí TTC (Bình Chánh) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Nguy n H u Huy (1986). Di n bi n: DNTN cơ khí TTC ho t ng s n xu t bu lông ai c. Ngày 05/5/2007, 02 công nhân Vũ, Huy ư c phân công s a ch a cơ c u òn gánh c a máy d p 300 t n. Sau khi dùng búa máy liên k t kéo th t máy lên, 02 công nhân Huy và Vũ ti n hành công vi c s a ch a. Sáng ngày 10/5/2007, sau khi làm v sinh máy, công Vũ cho kh i ng máy d p chuNn b i u khi n h th t máy xu ng. Khi ó công nhân Huy phát hi n chưa tháo dây ràng cơ c u òn gánh bên dư i th t máy nên chui ngư i xu ng dùng dao c t dây curoa treo òn gánh. Trong khi c t thì Huy chân ph i ch m vào bàn p i u khi n làm cho búa i xu ng và th t máy è lên ngư i công nhân Huy gây tai n n. Nguyên nhân: công nhân vi ph m quy trình v n hành thi t b , không có bi n pháp làm vi c an toàn. 17. Lúc 11 gi 05 phút ngày 16/5/2007 t i Công trình xây d ng nhà xư ng s 240 ư ng Võ Văn Ngân qu n Th c x y ra v i n gi t làm ch t anh Nguy n Lâm Sơn (1989) là công nhân c a CT TNHH DN (Q.Tân Phú). Di n bi n: sáng ngày 16/5/2007, sau khi bê tông xong, công nhân Dũng dùng nư c làm v sinh máy tr n bê tông. Trong lúc r a máy và khi l y vòi nư c ra công nhân Dũng th y công nhân Sơn ang dùng tay c m vô lăng và la " i n gi t". Các công nhân cúp i n và ưa công nhân Sơn i c p c u nhưng n n nhân ã ch t. Nguyên nhân: không ng t i n khi ti n hành v sinh máy. 18. Lúc 15 gi ngày 19/5/ 2007 t i Công trình xây d ng Tân Hoàng Thân (qu n Bình Th nh) do COTEC LAND thi công x y ra v i n gi t làm ch t anh Nguy n Kh c Chính (1969) là th khoan c t bê tông t do. Di n bi n: do nhu c u c t u c c, Ban ch huy công trư ng khoán cho 01 nhóm th khoan c t bê tông t do vào công trư ng làm vi c. Vào chi u ngày 19/5/2007, sau khi n o vét bùn xung quanh v trí làm vi c, công nhân Nguy n Kh c Chính c m i n cho máy khoan bê tông và b m cò cho máy ho t ng thì b i n rò ra v máy gây tai n n i n gi t, anh Chính t vong sau ó. Nguyên nhân: Máy khoan c bê tông không m b o cách i n, rò i n ra v máy gây i n gi t làm ch t công nhân Chính; h th ng i n trên công trư ng không có bi n pháp ch ng rò i n ngăn ng a tai n n lao ng. 19. Lúc 9 gi ngày 22/5/2007 t i công trình xây d ng nhà dân s 214 Lê Quang nh phư ng 14 qu n Bình Th nh, x y ra v tai n n ngã cao làm ch t anh Mai Văn Giàu
 8. (1967) là công nhân c a Công ty TNHH XD-CK TL (qu n Gò V p). Di n bi n: sáng ngày 22/5/2007, ông Nguy n Phi H i ch huy 01 nhóm th g m 7 ngư i thi công chuy n b n ch a nư c inox (dung tích 3000 lít) t sàn t ng thư ng lên khung chân t trên nóc phòng máy có cao 3,7 mét. Các công nhân Hùng, T nh, Giàu leo lên nóc phòng máy và dùng dây kéo b n ch a nư c lên, các công nhân còn l i ng phía dư i ph nâng b n lên. Khi ã ưa b n lên t trên nóc phòng máy và chuNn b nghiêng h b n n m vào tr khí chân thì có gió th i làm cho b n ch a b nghiêng v hư ng công nhân Giàu. Khi ó công nhân Giàu m t thăng b ng và té rơi xu ng t ng thư ng căn nhà s 218 Lê Quang nh d n n t vong. Nguyên nhân: Không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn khi làm vi c trên cao, công nhân không ư c trang b phương ti n b o h cá nhân. 20. Lúc 8 gi ngày 29/5/2007 t i CTCP Phát tri n SG (qu n 9) x y ra v ngã cao làm ch t anh inh Công c (1961) là công nhân c a Cơ s s t DL. Di n bi n: CTCP Phát tri n SG thuê m t nhóm th vào th c hi n l p tôn firôximăng ch ng d t cho xư ng gia công g . Sáng ngày 29/5/2007, khi ang di chuy n trên mái thì công nhân Th nh p chân vào t m tôn nh a rơi xu ng n n xư ng t cao 10,5 mét d n n t vong. Nguyên nhân: không có quy trình bi n pháp làm vi c an toàn trên mái nhà. 21. Lúc 1 gi 30 phút ngày 28/5/2007 t i Cơ s NH (qu n Bình Tân) x y ra v tai n n i n gi t làm ch t công nhân Lê Quang Út (1983). Di n bi n: ngày 28/5/2007, anh Út vào ca s n xu t. n 1 gi 00', sau khi b t máy ch y, công nhân Vinh ng máy th i keo ni lông cách máy anh Út kho ng 7 mét nghe ti ng rên li n cúp c u dao i n và dùng èn pin ki m tra. Khi n g n thì th y anh Út n m phía trong l ng máy th i li n tri hô và ưa anh Út ra ngoài c p c u. Ki m tra t i v trí u n i i n c a t i n i u khi n không kín gây ch m i n ra khung thép c a máy th i bao nh a. Nguyên nhân: H th ng dây i n, m i n i không úng k thu t, thi t b i n không ư c n i t – n i không theo TCVN.. 22. Lúc 16 gi 45 phút ngày 08/6/2007 t i Công trình xây d ng nhà dân, s 24A ư ng Nguy n Hi n Lê P.13 qu n Tân Bình, x y ra v i n gi t làm ch t anh Nguy n Văn c (1980) là công nhân c a CT TNHH DV-TM PH (qu n Tân Bình). Di n bi n: Công nhân c sau khi d n d p v sinh l u 1 i lên l u 2. Khi n b c ngh c a c u thang thì bư c lên t m s t b rò i n và b i n gi t gây t vong. Nguyên nhân: H th ng i n ph c v thi công không m b o an toàn: dây i n r i trên n n t, dư i t m s t không ư c bao che, b o v , khi công nhân bư c trên t m s t làm d p v cáp i n gây tai n n. 23. Lúc 7 gi 30 phút ngày 16/6/2007 trên tàu BM19 neo u t i C u c ng 6/7 thu c C ng Sài Gòn (qu n 4) x y ra v tai n n lao ng làm ch t anh Nguy n H i Quan (1983) là lao ng t do. Di n bi n: tàu BM19 ch hàng (bao phân DAP) c p C ng Sài Gòn. T b c x p s 5 th c hi n vi c b c x p t i h m hàng s 2. Khi vi c b c d hàng g n xong, các công nhân trong t xu ng h m thu gom phân b rơi vãi. Vào th i i m c n cNu ang nâng chuy n 01 mã hàng t góc h m ra gi a thì có 2 công nhân khom ngư i kéo 1 bao phân t trong be xà lan ra ngoài. Công nhân ánh tín hi u ra hi u cho c n cNu ngưng chuy n mã hàng. Ngay lúc này m t bao phân rơi xu ng trúng vào ngư i công nhân Quan gây tai n n t vong do ch n thương s não. Nguyên nhân: công nhân vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn v i thi t b nâng
 9. 24. Lúc 16 gi ngày 10/07/2007 t i công trư ng ang xây d ng tòa nhà WASECO (qu n Tân Bình) x y ra v ngã cao làm ch t anh Th ch Ruôi (1964) là công nhân c a XN XD s 3 - CTCP XD14. Di n bi n: Các công nhân Ruôi, Sơn, Xê ư c phân công tháo d c p pha t ng mái và giàn giáo t i t ng 12 c a công trình. Trong khi tháo d các thanh thép U (dài kho ng 3 mét) và ưa xu ng sàn t ng 12 công nhân Ruôi té rơi kh i khung giàn giáo và rơi xu ng t ng 3 c a nhà bên c nh, t vong. Nguyên nhân: i u ki n làm vi c không an toàn, sàn thao tác không có lan can b o v , không có lư i b o v bao che ch ng ngư i và v t rơi. 25. Lúc 16 gi 15 phút ngày 17/07/2007 t i xư ng s n xu t c a CT TNHH SX CK HV (huy n Bình Chánh) x y ra v i n gi t làm ch t công nhân Trương Hoàng Phương (1977). Di n bi n: Các công nhân Phôn, Hi u, H i, Phương cùng th c hi n vi c hàn ráp các thanh thép I ch t o khung nhà ti n ch . Công nhân Phương tay ph i nâng thanh thép I ( ã ư c nh v ), tay trái v i l y kìm hàn thì b i n gi t ngã ra t sau ó thì ch t. Nguyên nhân: Thi t b máy hàn có s d ng ki m hàn t ch không m b o k thu t an toàn. Công nhân ch m tay vào u kìm hàn b i n gi t gây t vong. 26. Lúc 10 gi 30 phút ngày 18/07/2007 t i công trình ang xây d ng thu c d án ư ng Cao t c Trung Lương–TP.HCM, o n t Tân T o n Ch m, x y ra v tai n n lao ng làm ch t anh Hoàng Văn Thăng (1960) là công nhân v n hành máy búa óng c c t hành c a CT TNHH ST (qu n 10). Di n bi n: các công nhân Thăng (t trư ng), Bình, Văn Sơn, Thanh Sơn ti n hành l p t máy búa óng c c. ưa m t thanh ty ben vào v trí c nh trên máy búa bánh xích, anh Thăng nh 1 xe gàu bánh xích hi u KOMATSU (lái xe tên Th ng) dùng gàu có móc liên k t vào m t u c a thanh ty ben th y l c b ng m t s i cáp 18 và kéo. Do u dây cáp t i móc s t trên gàu b tu t nên thanh ty ben th y l c văng ngư c l i và p trúng vào anh Thăng ang ng g n. Công nhân Th ng ch t sau ó. Nguyên nhân: công nhân vi ph m Quy trình bi n pháp l p d ng máy búa óng c c an toàn; công nhân lái xe gàu vi ph m n i quy v n hành thi t b xe gàu. 27. Lúc 19 gi ngày 20/07/2007 t i Nhà máy Cơ khí AP (huy n C Chi) x y ra v i n gi t làm ch t công nhân H Minh c (1985). Di n bi n : trong khi tăng ca hàn l p vì kèo s t, nhóm công nhân g m c, Linh (nhóm trư ng), Phương ti n hành công vi c hàn. Công nhân c vô tình tay ch m vào u kìm hàn b i n gi t d n n t vong. Nguyên nhân: thi t b máy hàn không m b o an toàn, trang b kìm hàn t ch không m b o k thu t. 28. Lúc 14 gi 30 phút ngày 21/07/2007 t i công trình ang xây d ng (qu n Bình Th nh) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Tr n Văn Cư ng (1981) và b thương công nhân Vũ Văn Giám (1974) là công nhân c a CTCP Xây d ng TPV (qu n Tân Phú). Di n bi n: ngày 21/07 nhóm công nhân th c hi n vi c tô vách tư ng bên ngoài c a công trình. Trên giàn giáo ã có 02 công nhân ang làm vi c. Các công nhân Cư ng và Giám cùng bư c ra giàn giáo chuNn b làm thì giàn giáo gãy làm công nhân Cư ng và Giám rơi xu ng mái nhà bên c nh và rơi xu ng ât. Các công nhân ư c ưa c p c u t i B nh vi n Nhân dân Gia nh. Ngày 23/07/2007 công nhân Cư ng t vong. Nguyên nhân: không có h sơ thi t k giàn giáo và nghi m thu giàn giáo, do thi t b giàn giáo không m b o an toàn, công nhân không s d ng phương ti n b o h cá nhân khi làm vi c trên cao.
 10. 29. Lúc 12 gi 50 phút ngày 21/07/2007 t i Phòng m u c a Công ty TNHH S.(qu n Bình Tân) x y ra v i n gi t làm ch t công nhân Ung Th M Dung (1974). Di n bi n: trong ca làm vi c sáng ngày 21/07/2007 công nhân Dung (t trư ng b ph n giày m u) giao cho công nhân Trư ng v n hành máy tháo From giày. Lúc 9 gi 30 phút và lúc 10 gi công nhân Trư ng báo cho ch Dung bi t là mình b i n gi t khi v n hành máy tháo From giày. n 12 gi 50 phút, sau gi ngh trưa, công nhân Dung kêu công nhân Trư ng cùng v i Dung kéo máy tháo from giày ra d v n hành. Công nhân Trư ng ang tìm c u dao c t i n thì nghe ch Dung kêu lên. Các công nhân g n ó ch y i c t c u dao t ng và ưa ch Dung i c p c u. Công nhân Dung ch t do b i n gi t. Hi n trư ng cho th y s i dây i n ngu n c a máy tháo From giày b k t dư i chân c a máy và làm chóc l p v cao su, l l p kim lo i phía trong dây d n i n ra và gây rò i n lên máy tháo From giày. Nguyên nhân: thi t b máy tháo From giày không m b o an toàn, không ư c n i t, n i không b o v ch ng i n gi t; công nhân không ư c hu n luy n v an toàn lao ng, không có ý th c phòng tai n n i n gi t; không c t i n khi di chuy n máy, vi ph m quy trình bi n pháp làm vi c an toàn. 30. Lúc 17 gi 15 phút ngày 23/07/2007 x y ra v tai n n lao ng t i xư ng s n xu t c a CT TNHH Nh a VL (qu n Bình Tân) làm ch t công nhân inh Nh t Tân (1988). Di n bi n: công nhân Tân v n hành máy th i nh a s 7 (máy ã b h ng cơ c u an toàn t i c a lùa) do m t dây ng nư c gi i nhi t b t nên anh Tân m c a bu ng máy và cúi ngư i xu ng n i s i dây ng nư c trong khi máy v n ho t ng, b k p vào gi a hai b máy gây t vong. Nguyên nhân: thi t b không m b o an toàn: cơ c u an toàn t i c a lùa b hư nhưng không ư c s a ch a; công nhân vi ph m quy trình bi n pháp làm vi c an toàn. 31. Lúc 8 gi 20 phút ngày 07/08/2007 t i huy n Bình Chánh x y ra v tai n n ngã cao làm ch t anh Nguy n Công Hoài (1989) là công nhân c a CT TNHH DV Tư v n K thu t và Xây d ng MT. Di n bi n: Sáng ngày 08/7/2007, nhóm công nhân g m 07 ngư i do Võ Chí Khanh làm t trư ng lên sàn t ng thư ng t vách tư ng phía ngoài công trình. Khi các công nhân trong t ang l p giàn giáo th c hi n công vi c, công nhân Hoài i vào trong khu v c h thang máy t ng thư ng. Kho ng 8 gi 20', các công nhân làm vi c trên sàn t ng thư ng nghe ti ng ng l n t h thang máy và không th y công nhân Hoài, li n tri hô và i n h thang phát hi n th y t m s t y h thang b l ch l m t l tr ng kích thư c kho ng 50cmx30cm và công nhân Hoài n m góc ph i c a h thang máy. Nguyên nhân : i u ki n làm vi c không an toàn; công nhân không ư c hu n luy n ATL . 32. Lúc 12 gi ngày 14/08/2007 t i CTCP CP(huy n Bình Chánh) x y ra v i n gi t làm ch t công nhân Danh Vùng (1988) và làm b thương công nhân PhùngVăn Tr ng. Di n bi n: công trình xây d ng nhà s 64 Nguy n Văn C , qu n Bình Tân do Công ty CP thi công. Ngày 14/8/2007, ông Lê Văn Th ng - cai công t i công trình - thuê 1 máy tr n bê tông ph c v bê tông kho ng sân phía trư c công trình. Kho ng 12 gi 00', công nhân Phùng Văn Tr ng rút 02 u s i dây i n c a moteur ra kh i c m i n ư c treo trên khung máy tr n b ng s i dây k m và cùng công nhân Danh Dàng d ch chuy n máy sang v trí khác. Trong quá trình d ch chuy n máy, 1 u c a s i dây k m ch c vào phía sau c m gây rò i n gi t làm ch t công nhân Danh Dàng và làm công nhân Phùng Văn Tr ng b b t t nh. Nguyên nhân: Công nhân không ư c hu n luy n ATL , vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn.
 11. 33. Lúc 17 gi 30 phút ngày 15/08/2007 t i CT TNHH TM CK T (huy n Hóc Môn) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Nguy n Thanh Tu n (1977). Ông Mai à - Giám c DNTN T nh n khoán công l p t c u tr c d m ôi t i tr ng 5 t n, khNu 15 mét t i Công ty ng Ti n. Sau ó ông Mai à thuê 01 c n tr c ô tô c a Công ty V n t i Ô tô s 2 thi công l p ráp c u tr c. Kho ng 16 gi 00' ngày 15/8/2007, ông Mai à ch o 02 công nhân Phi và Tu n leo lên 02 d m d c nh v u d m ngang c a c u tr c vào kh p ư ng ray cao cách m t t 4 mét. Sau khi ã t 1 u d m ngang lên ư ng ray (phía công nhân Phi) và chuNn b ưa u còn l i vào v trí thì 1 u thanh d m rơi kh i v trí làm cho u còn l i b b p bênh và p vào u công nhân Nguy n Thanh Tu n gây tai Nguyên nhân: Không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn. 34. Lúc 17 gi 10 phút ngày 27/8/2007 t i công trình xây d ng EVR (Qu n 11) x y ra v tai n n lao ng làm ch t anh Nguy n Văn H ng (1955) là công nhân CT TNHH XD-CN&TM TPT (Q.Tân Bình). Khi c n cNu ang chuy n 20 t m FUVI (n ng kho ng 4 kg/t m) t trong kho ra bãi thi công thì dây bu c b t. Các t m FUVI rơi t cao 10 mét xu ng trúng vào ngư i công nhân Nguy n Văn H ng thu c t coffa gây t vong. Nguyên nhân: công nhân vi ph m n i quy, quy trình v n hành thi t b nâng. 35. Lúc 14 gi 30 phút ngày 27/08/2007 t i công trình xây d ng (qu n Bình Th nh) x y ra v ngã cao làm ch t anh Nguy n H ng i p (1963) là công nhân c a CT TNHH XD và KD nhà E . Di n bi n: Công trình xây d ng nhà s 83 ư ng 30/4, P.25, Bình Th nh do Công ty E thi công. u gi chi u ngày 27/8/2007, ông L - cai công t i công trình - phân công cho các công nhân nam ti p t c công vi c tháo coffa và xây tô phía trên t ng thư ng, riêng bà i p - là ph h - ư c phân công làm v sinh t t ng 2 n t ng tr t và phía trên t m sênô t i m t trư c công trình. n kho ng 14 gi 30 phút cùng ngày, có ngư i nghe th y ti ng ng m nh và phát hi n bà i p n m dư i t trong khung giàn giáo l p t phía trư c công trình. Nguyên nhân: Không có bi n pháp thi công an toàn, i u ki n làm vi c không m b o an toàn cho ngư i lao ng. 36. Lúc 14 gi 25 phút ngày 29/08/2007 t i (qu n Tân Phú) x y ra v tai n n i n gi t làm ch t anh Tr n Văn Duy (1990) là công nhân c a CTCP Xây l p và V t tư xây d ng s 2. Di n bi n: lúc 14 gi 25 phút ngày 29/8/2007 trong khi công nhân ng Ng c Bích v n chuy n á 1x2 lên l u b ng t i i n. Công nhân Duy dùng tay c m móc cNu t i i n móc vào xô á v n chuy n lên l u thì b i n gi t gây tai n n. Nguyên nhân: do thi t b không m b o an toàn. 37. Lúc 12 gi ngày 03/09/2007 t i cơ s Phú Thái (qu n 8) x y ra v tai n n i n gi t làm ch t công nhân Phan Thanh Sang (1974). Di n bi n: công nhân Sang v n hành máy ép nh a s n xu t s i PP. Trong khi i u ch nh b ph n c m bi n nhi t công nhân Sang hông trái ch m vào 1 v trí u n i c a dây i n b i n gi t gây t vong. Nguyên nhân: h th ng i n c a máy ép nh a không ư c n i t, n i không theo úng tiêu chuNn k thu t an toàn i n. 38. Lúc 1 gi 40 phút ngày 09/9/2007 t i C ng ICD - Phư c Long (Q.Th c) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Lê Nh t Thành (1983). Công nhân Nguy n Chí Linh i u khi n c n cNu cNu container t xà lan lên b , công nhân Thành móc cáp khi công nhân Linh cNu container lên, container xoay và ép công nhân Thành vào
 12. m n xà lan gây tai n n. Nguyên nhân: công nhân lái cNu, công nhân móc cáp vi ph m quy trình v n hành thi t b nâng. 39. Lúc 15 gi 00 phút ngày 12/9/2007 t i công trình xây d ng s 109 ng Kh i, Qu n 1 x y ra v v t rơi làm ch t công nhân Nguy n Văn H ng (1961). Công trình c i t o khách s n Hoàn C u do CTCP SG T KT XD thi công. Vào u tháng 9/2007, t i công trình th c hi n công vi c p phá các k t c u bê tông, t p k t xu ng t t i v trí gi ng tr i. Lúc 15 gi công nhân Nguy n Văn H ng i t sàn t ng 3 xu ng t, sau ó quay l i v trí làm vi c. Khi công nhân H ng i ngang khu v c gi ng tr i thì các công nhân ang lùa xà b n t trên xu ng. Công nhân H ng b g ch, bê tông rơi trúng lưng, gãy xương sư n, âm vào gan gây t vong. Nguyên nhân: Không có bi n pháp thi công an toàn. 40. Lúc 12 gi 00 phút ngày 18/9/2007 t i công trình xây d ng nhà dân ư ng Ph m Vi t Chánh, Qu n 1 do Công ty TNHH TM-XD-XNK TQ (Qu n 3) thi công x y ra v ngã cao làm ch t công nhân Lê Phát Mùi (1954). Lúc 12 gi ngày 18/9/2007, công nhân Lê Phát Mùi ng trên sàn ô văng t ng 4 (sân thư ng) dùng móc kéo thùng bê tông ư c máy t i kéo lên. Khi ó 1 thanh g ch ng móc ròng r c b gãy làm h ròng r cb s p và kéo công nhân Mùi rơi xu ng t t cao 15 mét. Công nhân Mùi ư c ưa c p c u t i BV T Dũ, sau ó ư c chuy n sang BV Ch R y và ch t vào lúc 13 gi 10' cùng ngày. Nguyên nhân: công nhân không ư c trang b phương ti n b o v cá nhân. 41. Lúc 16 gi ngày 23/09/2007 t i DNTN SX TM TV (qu n 12) x y ra v ngã cao làm ch t công nhân Nguy n Thanh Khi t ((1988). Di n bi n: Ông Lê Quang Hi u - Giám c DNTN TV nh n thi công l p tole trên mái lá nhà hàng t i khu bi t th MT. Sau ó, ông Hi u giao khoán l i cho nhóm công nhân g m Ph m Anh Ki t, Nguy n H u Tê, Luy n, Khánh và Nguy n Thanh Khi t. Vào kho ng 16 gi ngày 23/9/2007, công nhân Khi t ang l p các thanh xà g trên mái lá c a nhà hàng thì b té l t xu ng tt cao kho ng 4 mét. Sau khi ư c ưa i c p c u t i B nh vi n Nhân dân Gia nh, n n nhân Nguy n Thanh Khi t ã t vong. Nguyên nhân: không có bi n pháp thi công an toàn. 42. Lúc 15 gi 00 phút ngày 26/9/2007 t i Công ty TNHH Liên doanh NT –(Qu n 12) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Bùi Văn L p (1977). Chi u ngày 26/9/2007, tài x xe t i hàng ch các cu n thép n kho c a Công ty NT. Công nhân Bùi Văn L p c a Công ty Nh t Th nh cùng v i tài x và ph xe dùng c ng tr c b c d các cu n thép xu ng xe. Khi còn 1 cu n thép, công nhân L p leo lên xe móc cu n thép và di chuy n c ng tr c chuy n hàng vào trong. Khi ó tài x cho xe di chuy n ra ngoài làm cu n thép lăn ép vào ngư i công nhân L p gây tai n n. Công nhân Bùi Văn L p ch t ngày 30/9/2007 t i B nh vi n Nhân dân Gia nh. Nguyên nhân: do ngư i khác vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn. 43. Lúc 14 gi 00 phút ngày 28/9/2007 t i công trình xây d ng nhà s A23 ư ng 232 Cao L , Phư ng 4, Qu n 8 x y ra v tai n n i n gi t làm ch t anh Ph m Trí Thiên (1986) là công nhân c a Công ty TNHH Xây d ng VN (Q.Tân Bình). Ngày 28/9/2007 lúc 14 gi do mưa l n nên công nhân Thiên th c hi n vi c c t s t trong khu v c lán tr i (dùng làm nhà kho, ch a v t tư). n 15 gi công nhân Sang i ngang và phát hi n th y công nhân Thiên b t t nh, ng i d a vào máy c t s t (lo i máy di ng). Công nhân Sang và công nhân Tâm c t i n ưa công nhân Thiên i c p c u nhưng
 13. n n nhân ã ch t trư c khi nh p vi n. Nguyên nhân: h th ng i n trên công trư ng không m b o k thu t an toàn i n; s d ng máy c t s t trong i u ki n Nm ư t, không có bi n pháp n i t, n i không phòng ng a i n gi t. 44. Lúc 17 gi 30 phút ngày 14/10/2007 t i Công trình xây d ng nhà s 325 Bis Tr n Hưng o, Qu n 1 do CTCP XL&VT XD s 2 (Qu n Bình Th nh) thi công x y ra v tai n n i n gi t làm ch t công nhân Nguy n ình Th c (1980). Sau khi tr n h , cu i ca làm vi c nhóm công nhân g m 3 ngư i r a thùng tr n bê tông. Khi r a thùng tr n, ng cơ i n b Nm ư t và rò r i n làm nhi m i n ra thùng tr n. Công nhân Th c v n tay vào thùng tr n b i n gi t ch t. Nguyên nhân: Thi t b máy tr n bê tông không m b o an toàn. 45. Lúc 14 gi 30 phút ngày 14/10/2007 t i công trình xây d ng s 9/3 ư ng s 4, Cư xá ô Thành, P.4, Qu n 3 x y ra v tai n n i n gi t làm ch t anh Lê Thanh Minh (1965) là công nhân Công ty TNHH Xây d ng TT (Qu n Tân Phú). Công nhân Lê Thanh Minh ng xúc h vào xô, chuy n b ng t i i n lên sàn t ng. Ông Dương Qu c Trí - Giám c Công ty ng i u khi n nút b m cho t i lên xu ng. Kho ng 14 gi 30', công nhân Minh móc xô h vào móc t i, ông Trí b m nút cho t i kéo lên thì xô h b vư ng vào thành máy tr n làm căng cáp t i d n n xê d ch motor máy t i. Khi ó công nhân Minh n m móc xô h và kêu lên 1 ti ng r i ngã xu ng t. N n nhân Minh ã ch t trư c khi c p c u t i B nh vi n Bình Dân. Nguyên nhân: Không có bi n pháp thi công an toàn. 46. Lúc 7 gi 45 phút ngày 25/10/2007 t i Công ty TNHH TM-SX thép NM (H.Bình Chánh) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Nguy n Hoa Mao (1983). Công nhân Mao v n hành c u tr c chuy n s n phNm thép t máy cu n s 1 n nơi x p d (cách 10 mét). M t l n t i 2 bó thép, m i bó n ng 500KG, b ng dây lu c (lo i dây polyme). Khi i u khi n c u tr c chuy n t i di chuy n ư c kho ng 3 mét sơi dây bu c t i vư ng vào u ng c a 1 bó thép vuông thành 6cm x 8cm làm bó thép rơi xu ng trúng vào u công nhân Mao gây t vong. Nguyên nhân: không có quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn. 47. Lúc 14 gi 30 phút ngày 27/10/2007 trên tàu S.T.O neo u t i C ng Rau qu (Qu n 7) x y ra v tai n n lao ng làm ch t anh Nguy n Văn C n (1989) là công nhân c a HTX X p d (C ng Rau qu ). Ông Lâm Ng c Th phân công 04 công nhân làm hàng dư i h m s 1. Công nhân Th trên boong ánh tín hi u cho lái cNu. Cách x p d g như sau: Sau khi các công nhân móc cáp m i vào 03 cây g , lái cNu nh n tín hi u s i u khi n cNu nâng lên m t o n lu n cáp nâng vào phía dư i cây g , khi lu n cáp xong thì lái cNu s nh n tín hi u h các cây g xu ng th p móc cNu r i nâng lên. n kho ng 14 gi 30', sau khi ánh tín hi u cho cNu h xu ng, công nhân Th th y công nhân C n trư t chân ngã vào kho ng tr ng phía dư i v trí 03 cây g ang h xu ng. Công nhân Th ra hi u cho lái cNu d ng l i nhưng không k p, công nhân C n ã b cây g p vào u ch t t i ch . Nguyên nhân: công nhân ánh tín hi u vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn. 48. Lúc 14 gi 00 phút ngày 04/11/2007 t i Công trình xây d ng Nhà máy Xi măng H Long - KCN Hi p Phư c, Nhà Bè x y ra v tai n n i n gi t làm ch t anh Tr n ình V nh (1982) là công nhân Công ty CP S 505. u gi chi u ngày 04/11/2007, công nhân Tr n ình V nh - T trư ng - i ki m tra hi n trư ng khu v c h móng thì b trư t chân té vào h móng và b i n gi t ch t. Ki m tra hi n trư ng, phát hi n
 14. o n dây i n c a máy bơm nư c t chìm dư i nư c có v trí h ng l p v b c cách i n. Nguyên nhân: h th ng i n ph c v thi công không có n i t, n i không, không m b o an toàn v i n. 49. Lúc 16 gi 00 phút ngày 16/11/2007Công ty TNHH SX-TM V.A (KCN Vĩnh L c) x y ra v n chai ch a khí làm ch t công nhân Phan Hùng Minh (1976) và làm b thương 3 công nhân khác. Ngày 15/11/2007, xư ng s n xu t c a Công ty ngh , các công nhân t p trung vào công vi c c t các mi ng m p. Chi u ngày 15/11/2007 hai công nhân Th ng và Phan Hùng Minh ư c t trư ng Ti n phân công v n chuy n chai Ni-tơ t ngoài c ng vào xư ng. Hai công nhân dùng xe Ny ưa chai Ni-tơ vào trong xư ng. Sau khi chuy n chai Ni-tơ t phía ngoài khu v c t h th ng bơm gas l ng cho máy kéo màng, công nhân Minh kêu Ti n ưa xe Ny tr l i ch cũ còn minh t chai Ni-tơ vào ch . Kho ng 15 phút sau, các công nhân nghe th y ti n n l n và cháy t i khu v c t chai gas l ng.Giám c, qu n c xư ng t văn phòng ch y xu ng xư ng d p l a, phát hi n công nhân Minh n m trong khu v c chai ch a gas. Nguyên nhân: Công an Qu n Bình Tân ang th lý i u tra. 50. Lúc 19 gi 00 phút ngày 14/12/2007 t i Công trình xây d ng chung cư tái nh cư t i phư ng 1, Qu n 5 do CTCP .Ô 11 thi công, x y ra v tai n n rơi v n thăng ch hàng làm ch t ông Ki u Văn H n (1954) là b o v c a công trư ng. Công trình xây d ng chung cư Nguy n Bi u do TCT .Ô SG làm ch u tư, CTCP .Ô 11 thi công. T i ngày 14/12/2007, nhóm công nhân c a i 1 thi công Block A làm thêm gi . Ông Ki u Văn H n cùng v là bà Nguy n Th Minh v n hành máy v n thăng chuy n v t tư. Kho ng 19 gi , sau khi chuy n g ch ng lên l u 8 bà Minh b m nút i u khi n cho máy v n thăng i xu ng, khi bàn nâng di chuy n xu ng n kho ng gi a sàn t ng 6 thì b k t nhưng bà Minh v n ti p t c b m nút i u khi n v n thăng làm cho cáp t i v trí máy t i b r i. Khi ó, ông H n n ph tháo cáp cu n l i. Trong quá trình th c hi n thì bàn nâng rơi xu ng trúng u ông H n gây tai n n. Nguyên nhân: Công nhân v n hành vi ph m quy trình k thu t an toàn v n hành thi t b nâng. 51. Lúc 15 gi 30 phút ngày 31/12/2007 t i Công ty c ph n K. (qu n Th c) x y ra v tai n n lao ng làm ch t công nhân Hoàng Minh Tu n (1959). Công ty c ph n K. thuê xe t i cNu bi n ki m soát 54S-3787 do tài x Nguy n T n Tài i u khi n và ph xe là Hoàng Minh Tu n nâng chuy n bình ch a không khí nén (3 m3) n v trí l p t m i. Sau khi ph xe dùng dây ai và xích bu c bình ch a không khí nén, tài x i u khi n c n cNu nâng bình chuy n lên thùng xe. Trong quá trình nâng chuy n thì bình b dao ng va p và ép trúng u ph xe Hoàng Minh Tu n vào c t bê tông d n n t vong. Nguyên nhân: Công nhân vi ph m quy trình, bi n pháp làm vi c an toàn.
Đồng bộ tài khoản