Thông báo số 71/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Thông báo số 71/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 71/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 01 năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 71/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 71/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 01 NĂM 2008 Ngày 20 tháng 02 năm 2008, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p giao ban ki m i m công tác an toàn giao thông tháng 01 năm 2008 và tri n khai các nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông c a các c c, v và ơn v có liên quan. Tham d cu c h p có i di n lãnh o và chuyên viên: các C c chuyên ngành tr c thu c B , V V n t i, Thanh tra B , Văn phòng thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, Ban Qu n lý d án An toàn giao thông, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Vi n chi n lư c và phát tri n giao thông v n t i. Sau khi nghe báo cáo t ng h p c a V V n t i v tình hình tai n n giao thông tháng 01 và 6 ngày T t Nguyên án M u Tý, các báo cáo và ki n ngh c a i di n các ơn v d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: Trong tháng 01 năm 2008 và c bi t là 06 ngày t t Nguyên án M u tý, do ch ng th c hi n các gi i pháp phòng, ch ng k t h p v i tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát, t p trung x lý nghiêm i v i các hành vi vi ph m là nguyên nhân ch y u gây TNGT như xe khách ch quá khách, ch y quá t c , l n ư ng; dành ư ng vư t Nu, u ng rư u, bia, không i mũ b o hi m khi i u khi n phương ti n…, nên TNGT ã gi m m nh trên c 3 tiêu chí: tháng 01 gi m 8,2% s v , gi m 15,6% s ngư i ch t, gi m 35,2% s ngư i b thương so v i cùng kỳ năm 2007; 06 ngày t t trên a bàn c nư c x y ra 379 v TNGT làm 270 ngư i ch t, 395 ngư i b thương, so v i 06 ngày t t inh H i gi m 33,5% s v TNGT, gi m 29,9% s ngư i ch t và gi m 40,7% s ngư i b thương; như v y, có th nói chúng ta ã th c hi n ư c m c tiêu gi m thi u TNGT và b o m an toàn giao thông ư c tr t t , thông su t và thu n l i. Tuy nhiên, tính b n v ng c a các k t qu ã t ư c chưa cao, tình hình ATGT nh ng ngày sau t t ã có di n bi n ph c t p, tai n n giao thông có chi u hư ng gia tăng do có nhi u l h i, s lư ng ngư i tr l i nơi làm vi c, lao ng, h c t p làm lưu lư ng, m t giao thông tăng …; vì v y, yêu c u các C c, V , các cơ quan có liên quan ph i ti p t c ôn c, ch o m nh m vi c th c hi n các k ho ch và gi i pháp ã ra nh m th c hi n ư c m c tiêu ki m ch TNGT, c th : 1. Tri n khai án ã ư c phê duy t và chu n b các án khác. a) V án tăng cư ng b o m TTATGT n năm 2010. V V n t i theo dõi và ph i h p v i các V ch c năng c a Văn phòng Chính ph vi c trình Th tư ng Chính ph ký ban hành Quy t nh phê duy t án ngay sau khi
  2. Quy t nh ban hành thì k p th i tham mưu trình B văn b n giao nhi m v tri n khai án cho các C c, V có liên quan. b) V d th o Chi n lư c b o m tr t t ATGT Vi n Chi n lư c và phát tri n GTVT có văn b n báo cáo B GTVT v ti n xây d ng d th o, nh ng n i dung c th và vư ng m c có liên quan B ch o gi i quy t nh m b o m ch t lư ng và ti n ã ra. c) C c ư ng b Vi t Nam: báo cáo B vi c nghiên c u xây d ng d án l p t èn tín hi u, èn chi u sáng ban êm t i các v trí giao c t gi a các ư ng a phương v i Qu c l ( ang khai thác mà c n thi t ph i l p t èn tín hi u) ã ư c giao t i Thông báo giao ban ATGT tháng 11, 12 năm 2007 (Thông báo s 31/TB-BGTVT ngày 25/01/2008 c a B GTVT); Ny nhanh ti n tri n khai án rà soát, xây d ng h lan bê tông t i các v trí èo d c, nguy hi m trên qu c l , báo cáo B nh ng vư ng m c có bi n pháp tháo g . 2. M t s nhi m v b o m ATGT Các C c chuyên ngành c n ti p t c xây d ng các gi i pháp b o m ATGT c a ngành mình năm 2008 nh m tri n khai m nh m các gi i pháp c a Chính ph t i Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP, chú tr ng x lý ngay các công vi c sau: a) C c ư ng b Vi t Nam: - KhNn trương trình B d toán kinh phí gi i t a hành lang an toàn giao thông ư ng b giai o n I k p ưa vào d toán c a B g i B Tài chính xem xét, b trí kinh phí năm 2008. - Ti p t c rà soát và x lý k p th i các v trí nguy hi m ti m Nn x y ra TNGT trên h th ng qu c l , c bi t lưu ý các o n tuy n Qu c l trên a bàn t nh Qu ng Ngãi – Bình nh – Bình Thu n. - Ph i h p ch t ch v i Thanh Tra B trong tháng 3/2008 có th Thanh tra viên cho l c lư ng thanh tra ư ng b làm nhi m v . - Có văn b n ngh B quy nh vi c c p th ki m tra và phân c p vi c c p th ki m tra b o m an toàn giao thông v n t i cho các i tư ng i u ki n nh m tăng cư ng công tác ki m tra b o m an toàn giao thông trong ó có l c lư ng tu n ư ng. - Có hư ng d n c th cho các S GTVT, S GTCT trong vi c c p gi y phép lái xe cho các i tư ng thương binh và ngư i khuy t t t. b) C c ư ng s t Vi t Nam và T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam: Vi c th c hi n d án gi m thi u các ư ng ngang không có rào ch n, thi t b c nh báo t ng ti n r t ch m m c dù B ã có ch o, nh c nh , vì v y, yêu c u C c và T ng Công ty ư ng s t c n ph i h p ch t ch làm rõ v n ngu n v n, kinh phí
  3. và l p k ho ch ch ng x lý; trư c m t, trong năm 2008 ph i gi i quy t d t i m 16 ư ng ngang nguy hi m ã ư c B duy t giao v n k ho ch. c) C c ư ng sông Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam: - tri n khai có hi u qu Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph , c th là gi i pháp qu n lý c p ăng ki m, ăng ký cho các phương ti n th y n i a, giao C c ư ng sông Vi t Nam ch trì, ph i h p v i C c ăng ki m Vi t Nam xây d ng và trình B ban hành m t quy trình cho vi c ăng ki m, ăng ký phương ti n th y n i a, trong ó xác nh rõ tiêu chuNn lo i nào ph i ăng ki m và ăng ký, lo i nào thôi, lo i nào ph i lo i b và l trình cho vi c th c hi n b o m th c hi n n năm 2010 ph i hoàn thành công vi c này. Trình B trong tháng 4 năm 2008. Trư c m t, C c ăng ki m Vi t Nam c n có hư ng d n thông thoáng hơn cho ăng ki m c a các a phương trong vi c ăng ki m tàu, thuy n dân sinh làm cơ s cho vi c c p ăng ký phương ti n này. - C c ăng ki m Vi t Nam ti p t c ch trì, h i th o xin ý ki n các c p trong vi c t n t i c a Phà 1 lư i ch ô tô; n u duy trì ph i tăng các i u ki n và tiêu chuNn an toàn c a lo i phà này. M t khác, C c c n tăng cư ng thanh tra, ki m tra công tác ăng ki m, ki m chuNn thi t b ăng ki m phòng, ch ng tiêu c c trong ho t ng ăng ki m. - Liên quan n vi c b o m an toàn giao thông c a các phương ti n th y trên su i Y n trong d p l h i Chùa Hương 2008, giao C c ư ng sông Vi t Nam có văn b n g i UBND t nh Hà Tây ngh có bi n pháp b o m ATGT i v i ho t ng c a tàu, thuy n, ò ưa khách trên Su i Y n, ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi gây m t ATGT như ch quá s ngư i, phương ti n không b o m, thi u an toàn, chèn ép, l n lu ng tuy n … d) C c Hàng h i Vi t Nam: có văn b n ch o trong toàn ngành vi c th t ch t các i u ki n b o m ATGT i v i ho t ng c a tàu khách trên bi n và các i u ki n d ch v c ng bi n b o m văn minh, l ch s t i các c ng bi n có ón tr khách. ) C c Hàng không Vi t Nam: tăng cư ng vi c b o m an ninh hàng không và chú tr ng an toàn v ngư i lái, k thu t ch t lư ng máy bay h n ch x y ra s c do l i k thu t. Quan tâm xây d ng k ho ch làm hàng rào ch n b o v khu v c sân bay. e) Thanh tra B : - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra công tác ăng ki m. Trong tháng 3 ph i c p th thanh tra viên cho l c lư ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i nói chung. - Ch trì ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam và các C c có liên quan tham mưu cho B quy nh vi c c p th ki m tra b o m an toàn giao thông cho các i tư ng có liên quan. - S m trình B án tăng cư ng biên ch , trang thi t b cho l c lư ng thanh tra giao thông v n t i, b o m B trình Chính ph úng ti n trong quý I năm 2008. g) V V n t i:
  4. - Ph i h p v i V Tài chính x lý d toán kinh phí gi i t a hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t giai o n I do C c ư ng b Vi t Nam và C c ư ng s t Vi t Nam trình B b o m k p ưa vào d toán c a B g i B Tài chính xem xét, b trí kinh phí năm 2008. - ôn c các C c, V và các ơn v trong vi c báo cáo và cung c p s li u ATGT, tai n n giao thông ph c v giao ban ATGT b o m tính chính xác và th i s c a công tác b o m ATGT. h) Ban qu n lý d án An toàn giao thông: - Ngoài vi c ti p t c th c hi n ti n c a các d án, gói th u A1 và C2; giao Ban Qu n lý d án ATGT t ch c cu c h p do Lãnh o B ch trì h p các Ti u ban qu n lý d án tháo g các vư ng m c và Ny nhanh ti n các d án. - kh c ph c cho báo cáo giao ban ATGT hàng tháng c a B , yêu c u các C c, V , các cơ quan có liên quan ch o b ph n thư ng tr c ATGT ph i g i báo cáo ATGT v V V n t i trư c ngày 15 hàng tháng và trong báo cáo ph i ki m i m c th (v ti n , n i dung, vư ng m c …) nh ng nhi m v ã ư c Lãnh o B giao cho cơ quan mình t i các thông báo giao ban trư c; S li u báo cáo ph i c th và c p nh t n ngày ký báo cáo. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B giao thông v n t i xin thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan bi t tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - Lưu VT, V. T i ( ) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản