Thông báo số 7116/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
5
download

Thông báo số 7116/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 7116/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị “đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nông nghiệp - nông thôn Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 7116/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P CÔNG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 7116/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG T I H I NGHN “ ÁNH GIÁ TÁC NG C A KH NG HO NG TÀI CHÍNH TOÀN C U N NÔNG NGHI P - NÔNG THÔN VI T NAM” Ngày 25 tháng 11 năm 2008, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh “ ánh giá tác ng c a kh ng ho ng tài chính toàn c u n nông nghi p - nông thôn Vi t Nam”. Tham d H i ngh có 80 i bi u i di n c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, Vi n Qu n lý kinh t Trung ương, Vi n Kinh t th gi i; các C c, V , Thanh tra, Văn phòng, Ban, Trung tâm tr c thu c B ; Vi n Chính sách và chi n lư c PTNT; T p oàn công nghi p Cao su Vi t Nam; các T ng công ty: Cà phê, Lương th c mi n B c, Lương th c mi n Nam, Chè, Chăn nuôi, Lâm nghi p, Thu s n, Rau qu nông s n; các Hi p h i: Lương th c, Cà phê - Ca cao, Cao su, H tiêu, Chè, Chăn nuôi, G và lâm s n, Ch bi n và xu t khNu thu s n Vi t Nam. Sau khi nghe các báo cáo, ý ki n phát bi u c a các B , ngành và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d H i ngh , B trư ng ã k t lu n như sau: Kh ng ho ng tài chính toàn c u ang di n ra nhanh chóng, tác ng n m i m t c a n n kinh t trong ó có nông nghi p, nông thôn. Cu c kh ng ho ng này s còn kéo dài và ph c t p, B có trách nhi m ph i làm rõ nh hư ng c a kh ng ho ng n nông nghi p - nông thôn nói chung, c bi t là tác ng n nh ng nhóm ngành hàng l n tìm ra các gi i pháp nh m thích ng và ch ng . áp ng yêu c u ó, B trư ng yêu c u các ơn v tri n khai m t s gi i pháp sau: 1. Gi i pháp v i u ch nh cơ c u s n xu t: - Các C c ph i dành s quan tâm, theo dõi sát sao có d báo, i u ch nh d báo k p th i, ch ng ánh giá tác ng nh hư ng n lĩnh v c ơn v ph trách, có xu t i u ch nh cơ c u s n xu t phù h p v i th trư ng, trư c h t là cây lúa, cà phê, cao su ... ch o các a phương tri n khai. 2. Gi i pháp v k thu t tăng kh năng c nh tranh c a hàng hoá nông s n: - Các C c nghiên c u xu t i u ch nh các gi i pháp v k thu t tăng kh năng c nh tranh c a hàng hoá nông s n (gi m giá thành, nâng cao ch t lư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm ...).
  2. 3. Gi i pháp v h tr nông dân, các làng ngh , các doanh nghi p v a và nh : - Các Hi p h i: t ng h p, báo cáo B các ki n ngh c th . - Các ơn v ch ng làm vi c v i các Hi p h i có ngh c th i v i t ng lo i hàng hoá nông s n B làm vi c v i các B , ngành có liên quan gi i quy t. - C c Ch bi n, Thương m i NLTS và NM: + ChuNn b báo cáo t ch c h i ngh i m i và tăng cư ng công tác xúc ti n thương m i; + Tri n khai m nh m công tác xúc ti n thương m i; h tr các doanh nghi p tiêu th hàng hoá, nh t là xu t khNu. 4. Gi i pháp v tăng cư ng công tác th ng kê, thông tin d báo th trư ng: * V K ho ch: - Là cơ quan giúp B th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác th ng kê, thông tin d báo. - Ph i h p v i Trung tâm Tin h c và Thông kê chuNn b B làm vi c v i T ng c c Th ng kê. * Phân công th c hi n công tác d báo: - Vi n Chính sách và chi n lư c phát tri n nông thôn làm công tác d báo dài h n; - Các C c ph i h p v i Trung tâm Tin h c và Th ng kê làm công tác d báo ng n h n. 5. Gi i pháp s a i, b sung các chính sách, pháp lu t t o thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p: - Các ơn v theo ch c năng nhi m v , rà soát, s a i, b sung các qui nh có liên quan n ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; - C c Ki m lâm: làm vi c v i Hi p h i G và lâm s n gi i quy t nh ng vư ng m c tháo g khó khăn cho các doanh nghi p ch bi n g , báo cáo B k t qu ; - C c Qu n lý ch t lư ng NLS và TS: rà soát, s a i các qui nh xã h i hoá công tác ki m nghi m, phân tích ch t lư ng nông s n. - Ban i m i và qu n lý doanh nghi p: ph i h p ch t ch v i các Hi p h i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh; - C c Ch bi n, Thương m i NLTS và NM:
  3. + Ki m tra, th c hi n nghiêm túc k t lu n c a B trư ng t i bu i làm vi c v i Hi p h i Chè. + KhNn trương hoàn thành quy chuNn cho dây chuy n ch bi n chè. - C c Ch bi n, Thương m i NLTS và NM và Ban i m i và qu n lý doanh nghi p: t ch c các oàn công tác ph i h p v i các a phương ánh giá làm rõ các khó khăn c a các làng ngh , các doanh nghi p v a và nh nông nghi p, thông thôn, tìm nguyên nhân và xu t các gi i pháp tháo g khó khăn thúc Ny s n xu t và tiêu th s n phNm. 6. V K ho ch: - Ph i h p v i Vi n Chính sách và chi n lư c phát tri n nông thôn hoàn ch nh báo cáo v tác ng c a kh ng ho ng tài chính th gi i i v i nông nghi p - nông thôn B g i Th tư ng Chính ph và các a phương. Văn phòng xin thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguy n Minh Nh n
Đồng bộ tài khoản