Thông báo số 7164/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo số 7164/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 7164/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11/2008, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2008 của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 7164/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 7164/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 03 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V Ý KI N K T LU N C A B TRƯ NG CAO C PHÁT T I CU C H P GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 11/2008, TRI N KHAI NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 12/2008 C A B Ngày 28 tháng 11 năm 2008, B trư ng Cao c Phát ã ch trì h p giao ban công tác tháng 11 và tri n khai nhi m v công tác tháng 12/2008 c a B . Tham d cu c h p có các Th trư ng: Nguy n Ng c Thu t, Di p K nh T n, H a c Nh , Bùi Bá B ng; lãnh o các C c, V , Văn phòng B , Thanh tra, ng u cơ quan B , Công oàn cơ quan B ; Ban i m i và qu n lý doanh nghi p; các Ban qu n lý các d án Nông nghi p, Lâm nghi p, Thu l i; các Trung tâm: Tin h c và Th ng kê, Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn, Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia, Ti p th tri n lãm Nông nghi p và PTNT; Báo Nông nghi p Vi t Nam; T p chí Nông nghi p và PTNT. Sau khi nghe các ơn v báo cáo và ý ki n các i bi u d h p, B trư ng Cao c Phát k t lu n: Trong tháng 11-2008, dư i s ch o sát sao c a Chính ph và c a B toàn ngành ã có nhi u c g ng, tri n khai hi u qu các lĩnh v c công vi c, ti p t c có k t qu tích c c óng góp vào s phát tri n chung c a n n kinh t t nư c. Tuy nhiên trư c s nh hư ng tr c ti p c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i ang tác ng m nh m n ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, ây là m t khó khăn thách th c l n, òi h i ph i có s ch o quy t li t c a B và s n l c cao trong toàn ngành, trư c h t ngay t tháng 12/2008 ti p t c ch o quy t li t, m b o th c hi n th ng l i v ông Xuân 2008-2009. hoàn thành k t ho ch năm 2008 và ti p t c tri n khai k ho ch năm 2009, B trư ng yêu c u các ơn v t p trung th c hi n các nhi m v tr ng tâm trong tháng 12 như sau: 1. V tr ng tr t - b o v th c v t: * C c Tr ng tr t: - Ti p t c ch o sát sao quy t li t, có phương án phòng m i tình hu ng b t thư ng c a th i ti t ch ng ch o thành công v ông xuân 2008-2009 các t nh mi n B c; ch o ch t ch v cơ c u gi ng v ông xuân các t nh ng b ng sông C u Long;
  2. - D th o ngay văn b n B trình Th tư ng Chính ph có chính sách h tr s n xu t v ông Xuân cho các t nh ng b ng sông C u Long (h tr xăng d u bơm tiêu thoát lũ); - Ch o, rà soát v cơ c u cây tr ng phù h p v i tình hình th trư ng hi n nay, t ó khuy n cáo các lo i cây tr ng nên tăng di n tích (ngô, u tương), lo i cây nên gi m di n tích gieo tr ng (lúa v 3, lúa Thu ông, vi c tr ng m i cao su…); - Có văn b n hư ng d n các a phương i u ch nh ch canh tác i v i m t s lo i cây tr ng như: cao su, cà phê m b o hi u qu kinh t ; ph i h p v i Vi n Chính sách và chi n lư c phát tri n nông nghi p nông thôn và V K ho ch tính toán v giá thành s n xu t, m c chi phí, d báo s n xu t, th trư ng có ch o phù h p; - Ph i h p v i Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia ph bi n quy trình s n xu t rau an toàn; t ch c thư ng xuyên ki m tra, giám sát i v i s n xu t, m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm i v i rau. * C c B o v th c v t: - Ch o quy t li t công tác qu n lý thu c b o v th c v t t khâu nh p khNu; tăng cư ng ki m soát vi c qu n lý, s d ng thu c b o v th c v t, ch n ch nh công tác ki m d ch các lo i hàng hoá rau, c , qu nh p khNu. 2. V chăn nuôi - thú y: * C c Thú y: - T p trung ch o kh ng ch d ch b nh, c bi t là d ch l m m long móng, c nh giác v i d ch cúm gia c m; báo cáo B ch o kiên quy t nh ng a phương d ch b nh kéo dài. * C c Chăn nuôi: - Ti p t c ch o quy t li t vi c phòng ch ng rét, chuNn b th c ăn cho gia súc trong mùa ông; - Ti p t c tri n khai công tác ki m soát gi ng, qu n lý th c ăn chăn nuôi. 3. V thu s n: * C c Khai thác và b o v ngu n l i thu s n: - Ti p t c ph bi n, hư ng d n ngư trư ng, ngu n l i thu s n, thông tin v th trư ng khai thác h p lý v cá B c; ti p t c hư ng d n, theo dõi tình hình tri n khai th c hi n Quy t nh 289 c a Chính ph , x lý k p th i các vư ng m c phát sinh, ch n ch nh công tác qu n lý, ăng ký, ăng ki m i v i tàu thuy n; - Ki m tra ti n các d án khu neo u tránh trú bão các t nh, báo cáo B gi i quy t k p th i các khó khăn vư ng m c;
  3. - Ph i h p v i V Khoa h c công ngh và môi trư ng rà soát d án thông tin trên bi n, c bi t là ki m tra v ch t lư ng máy thu tr c canh trang b cho ngư dân. * C c Nuôi tr ng thu s n: - Theo dõi sát tình hình th trư ng, giá c s n xu t khuy n cáo, ch o các a phương i u ch nh cơ c u nuôi tr ng thu s n phù h p; - Ti p t c ch o, ki m tra ch t lư ng gi ng và th c ăn chăn nuôi th y s n; - KhNn trương xu t các chính sách h tr cho ngư i nuôi cá b thi t h i do nh hư ng c a thiên tai t nh Bình nh, Khánh Hòa, Phú Yên B trình Th tư ng Chính ph . 4. C c Lâm nghi p: - T p trung tháo g các khó khăn, vư ng m c c a các a phương Ny nhanh ti n tr ng r ng phòng h theo k ho ch. 5. V H p tác qu c t : - Thúc Ny h p tác v i EU v lĩnh v c tăng cư ng th c thi lâm lu t, qu n tr và thương m i lâm s n (FLEG); nghiên c u k o lu t LACEYIACT c a M và nh hư ng i v i các nhà xu t khNu lâm s n Vi t Nam v n d ng. - xu t vi c Vi t Nam gia nh p U ban ngh cá Trung - Tây Thái Bình dương Ny m nh xu t khNu cá ng i dương vào EU; - KhNn trương hoàn thi n án h p tác v i Châu Phi. 6. C c Kinh t h p tác và phát tri n nông thôn: - Ki m tra x lý vi c tri n khai nhi m v c a B thu c Chương trình 135 giai o n 2, c bi t là vi c gi i ngân cho các t nh. 7. C c Ch bi n thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i: - T ch c ki m tra, ch o các a phương, xu t các gi i pháp h tr làng ngh , tháo g khó khăn trong th i i m hi n nay; - Ch ng n m ch c tình hình s n xu t, cung - c u, th trư ng giá c mu i báo cáo B x lý k p th i, không x y ra bi n ng l n v giá c mu i, c bi t trong d p T t Nguyên án. 8. Ban i m i và qu n lý doanh nghi p: - Phân công cán b ph trách lĩnh v c doanh nghi p v a và nh ph i h p v i Hi p h i doanh nghi p v a và nh n m ch c tình hình, báo cáo và xu t B x lý k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c c a Doanh nghi p v a và nh nông thôn.
  4. 9. V th y l i: * C c Qu n lý xây d ng công trình: - Ti p t c ôn c, ch o các ch u tư Ny nhanh ti n thi công và gi i ngân các d án xây d ng cơ b n; khNn trương th c hi n các th t c c n thi t i u hòa và b trí v n; i u ch nh t ng d toán các d án trái phi u chính ph (n u c n thi t) ; - KhNn trương l p và tri n khai theo ti n các d án trái phi u Chính ph khu v c ng b ng sông C u Long; - Có văn b n ngh Th tư ng Chính ph giao B làm ch qu n u tư công trình h T Tr ch, C a t; - KhNn trương ti n hành rà soát quy ho ch th y l i s m trình B phê duy t d án h B n M ng - Ngh An. * C c Th y l i: - Ti p t c ch o Ny nhanh ti n thi công các d án an toàn h ch a; - KhNn trương l p và tri n khai các d án khu v c ng b ng sông H ng; - Ti p t c tri n khai c th các bi n pháp tăng cư ng nâng cao hi u qu khai thác các công trình th y l i. * C c Qu n lý ê i u và phòng ch ng l t bão: - Ti p t c theo dõi di n bi n th i ti t theo mùa có các bi n pháp ch o, i phó k p th i; - ChuNn b và ch o tri n khai k ho ch tu b ê i u năm 2009; * Các Ban qu n lý d án Nông nghi p, Lâm nghi p, Th y l i: ti p t c tri n khai hoàn thành các nhi m v c a k ho ch 2008. 10. V Tài chính: - KhNn trương phân khai k ho ch ngân sách năm 2009; - Xem xét xu t hoàn thi n cơ ch tài chính c a các Ban CPO. 11. V T ch c cán b : - Rà soát mô hình t ch c ch c năng, nhi m v cho th ng nh t gi a các Ban Qu n lý d án (CPO) c a B . 12. V K ho ch: - Rà soát, i u ch nh v n c a các d án;
  5. - Ch trì, ph i h p v i các ơn v khNn trương phân khai s m k ho ch 2009 tri n khai (hoàn thành trư c ngày 01/01/2009); - Ph i h p v i Trung tâm tin h c và th ng kê ch o, ch n ch nh công tác th ng kê, d báo trong toàn ngành. 13. V Khoa h c công ngh và môi trư ng: - T ng h p công b , ph bi n, gi i thi u các k t qu nghiên c u khoa h c công ngh và các mô hình khuy n nông thành công trong năm 2008; - Hoàn thành vi c xét duy t các cương, d toán tài th c hi n năm 2009. 14. Thanh tra B : - KhNn trương hoàn thành thanh tra T ng Công ty Mu i và Vi n Thú y. 15. Văn phòng B : - Ph i h p v i C c Qu n lý xây d ng công trình Ny nhanh ti n thi công d án nhà liên cơ t i 16 Th y Khuê. 16. V các công vi c tr ng tâm khác: * Th trư ng các ơn v : - Ti p t c ch o, Ny nhanh ti n xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các chương trình, án theo k ho ch ã ăng ký; - Ti p t c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; - Rà soát, c ng c , t ch c th c hi n y các ch c năng, nhi m v c a ơn v mình; - Rà soát l i vi c t ch c th c hi n các Lu t và ki m tra công tác tri n khai; - Ch ng công tác thông tin tuyên truy n ph c v công tác qu n lý nhà nư c c a B theo Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản