Thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
4
download

Thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S XÂY D NG ------------ ----- S : 7581/TB-SXD-QLNLHNXD TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO HƯ NG D N N P H SƠ ĐĂNG KÝ C P CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG Đ t o thu n l i cho cá nhân khi n p h sơ đăng ký c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng t i S Xây d ng thành ph H Chí Minh theo Quy ch ban hành t i Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng đư c ti n hành công khai, minh b ch, đúng pháp lu t. S Xây d ng thành ph H Chí Minh thông báo c th các n i dung liên quan đ n vi c n p h sơ đăng ký c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng như sau: I. TH I GIAN, Đ A ĐI M TI P NH N H SƠ VÀ TR K T QU - Phòng Qu n lý năng l c hành ngh xây d ng - S Xây d ng thành ph H Chí Minh là cơ quan đ u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu . - Đ a ch : s 60 đư ng Trương Đ nh, phư ng 7, qu n 3, TP H Chí Minh. - Đi n tho i: (08) 9326214 xin s 316 ho c 317 ho c 318. - Fax: (08) 9325269. - Th i gian th c hi n đăng ký c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng: k t ngày 10 tháng 11 năm 2008. - L ch ti p nh n h sơ và tr k t qu : trong gi hành chính các ngày làm vi c trong tu n (tr chi u th sáu hàng tu n và các ngày l , ngày t t đư c ngh trong năm theo quy đ nh). II. Đ I TƯ NG ĐĂNG KÝ C P CH NG CH HÀNH NGH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG 1. Ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng c p cho cá nhân là công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Thông báo này. 2. Cá nhân là công ch c đang làm vi c trong các cơ quan hành chính nhà nư c thì không đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng theo Thông báo này. 3. Ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam có ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng do nư c ngoài c p còn giá tr thì đư c công nh n và s d ng đ ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình t i Vi t Nam. Ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng do nư c ngoài c p ph i đư c d ch ra ti ng Vi t có công ch ng ho c ch ng th c theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i g i cho S Xây d ng t i đ a phương nơi hành ngh đ theo dõi, qu n lý. III. ĐI U KI N, THÀNH PH N H SƠ KHI C P CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG A. CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG H NG 2 1. Đi u ki n đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2: Ngư i đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2 ph i có đ các đi u ki n sau: - Có đ y đ năng l c hành vi dân s , không b c m hành ngh theo quy t đ nh c a cơ quan có th m quy n, không đang trong tình tr ng b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù;
  2. - Có b ng t t nghi p t cao đ ng tr lên thu c chuyên ngành kinh t , kinh t - k thu t, k thu t do t ch c h p pháp c a Vi t Nam ho c nư c ngoài c p và đang th c hi n các công vi c có liên quan đ n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; - Có gi y ch ng nh n đã qua đào t o, b i dư ng nghi p v đ nh giá xây d ng theo quy đ nh c a B Xây d ng; - Có h sơ đ ngh c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng theo hư ng d n t i m c 2 kho n A Ph n III dư i đây và đã n p l phí t i S Xây d ng theo quy đ nh; - Có 5 năm tham gia ho t đ ng xây d ng trư c th i đi m xin c p ch ng ch ; - Đã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh t i Đi u 3 Quy ch ban hành theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng bao g m các công vi c sau: + L p, th m tra t ng m c đ u tư c a d án đ u tư xây d ng công trình; + Đánh giá hi u qu c a d án đ u tư xây d ng công trình; + Xác đ nh đ nh m c, đơn giá xây d ng công trình, ch s giá xây d ng; + Đo bóc kh i lư ng công trình; + L p, th m tra d toán công trình; + L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng; + Xác đ nh giá gói th u, giá h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; + Ki m soát chi phí xây d ng công trình; + L p h sơ thanh toán, quy t toán h p đ ng; + Thanh toán, quy t toán v n đ u tư c a d án đ u tư xây d ng công trình; + Các công vi c qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình khác. 2. Thành ph n h sơ n p khi đăng ký đ ngh c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2: B h sơ đ ngh c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2 bao g m các tài li u sau: - Đơn đ ngh c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã (xã, phư ng, th tr n) nơi cư trú ho c c a cơ quan, t ch c nơi làm vi c; - 02 nh màu c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính đ n ngày đ ngh c p ch ng ch ; - B n sao có ch ng th c các văn b ng, gi y ch ng nh n đã qua đào t o, b i dư ng nghi p v đ nh giá xây d ng, ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i đ ngh c p ch ng ch ; - B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn liên quan đ n ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch đ u tư. B. CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG H NG 1: 1. Đi u ki n đư c c p (nâng h ng) ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1: a) Ngư i đư c c p (nâng h ng) ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1 ngoài vi c đáp ng các đi u ki n c a k sư đ nh giá xây d ng h ng 2 nêu trên còn ph i đáp ng các đi u ki n sau: - Có ít nh t 5 năm liên t c tham gia ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình k t th i đi m đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2; - Đã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình c a d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A trong s các công vi c quy đ nh t i Đi u 3 Quy
  3. ch ban hành theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng: + L p, th m tra t ng m c đ u tư c a d án đ u tư xây d ng công trình; + Đánh giá hi u qu c a d án đ u tư xây d ng công trình; + L p, th m tra d toán công trình; + L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng; + Xác đ nh giá gói th u, giá h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; + Ki m soát chi phí xây d ng công trình; - Đã tham gia khóa b i dư ng, c p nh t ki n th c v cơ ch chính sách đ u tư xây d ng công trình và nghi p v tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh c a B Xây d ng; b) Trư ng h p ngư i đ ngh c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1 chưa có ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2, n u t i th i đi m đ ngh c p ch ng ch đã có 10 năm liên t c tham gia l p, qu n lý chi phí xây d ng và đã tr c ti p th c hi n ít nh t 5 công vi c tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình c a d án quan tr ng qu c gia ho c d án nhóm A trong s các công vi c quy đ nh t i Đi u 3 quy ch ban hành theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng dư i đây thì đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1: + L p, th m tra t ng m c đ u tư c a d án đ u tư xây d ng công trình; + Đánh giá hi u qu c a d án đ u tư xây d ng công trình; + L p, th m tra d toán công trình; + L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng; + Xác đ nh giá gói th u, giá h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; + Ki m soát chi phí xây d ng công trình. 2. Thành ph n h sơ n p khi đăng ký đ ngh c p (nâng h ng) ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1: B h sơ đ ngh c p (nâng h ng) ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 1 bao g m các tài li u sau: - Đơn đ ngh nâng h ng k sư đ nh giá xây d ng theo m u t i Ph l c s 3 ban hành theo Thông báo này; - 02 nh màu c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính đ n ngày đ ngh c p (nâng h ng); - B n sao ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng h ng 2 (tr trư ng h p quy đ nh t i đi m b m c 1 kho n A Ph n II nêu trên); - Ch ng nh n tham gia khóa b i dư ng c p nh t ki n th c v cơ ch chính sách đ u tư xây d ng công trình và nghi p v tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; - B n khai kinh nghi m công tác chuyên môn liên quan đ n ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c s 2 ban hành theo Thông báo này có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch đ u tư. C. C P L I CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG Ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng đư c c p l i trong các trư ng h p ch ng ch b rách, nát ho c b m t. 1. Đi u ki n đ đư c c p l i ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng:
  4. - Có đơn đ ngh c p l i ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng theo m u t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông báo này; - Có ch ng ch cũ đ i v i trư ng h p b rách, nát. Có gi y xác minh c a cơ quan công an ho c chính quy n đ a phương đ i v i trư ng h p b m t ch ng ch ; - Có b n kê khai k t qu ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo ch ng ch đã đư c c p theo m u t i Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nh n c a cơ quan, t ch c tr c ti p qu n lý ho c c a ch đ u tư. - 02 nh màu c 3x4 ch p trong vòng 6 tháng tính đ n ngày đ ngh c p l i ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng. 2. Th t c c p l i ch ng ch : - Ngư i xin c p l i ch ng ch n p 01 h sơ theo các đi u ki n quy đ nh nêu trên. S Xây d ng ch xem xét, c p l i ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng cho các cá nhân đ th t c theo quy đ nh (S Xây d ng thu c đ a phương nào c p ch ng ch trư c đây thì S Xây d ng đó c p l i ch ng ch ). - N i dung c a ch ng ch m i đư c ghi đúng như ch ng ch cũ, có ghi c p l i l n th ... IV. THU H I CH NG CH K SƯ Đ NH GIÁ XÂY D NG: Ngư i đư c c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng s b thu h i ch ng ch khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau đây: - T ý t y xóa, s a ch a ch ng ch , cho mư n ho c cho thuê ch ng ch ; - Vi ph m đ o đ c ngh nghi p; - Sau 3 năm không ho t đ ng tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; - Không tham gia các khóa b i dư ng c p nh t ki n th c v cơ ch chính sách đ u tư xây d ng công trình và nghi p v tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh. V. M T S THÔNG TIN KHÁC - M c thu l phí c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng là: 200.000 đ ng (Hai trăm ngàn đ ng). - H sơ đăng ký c p m i, c p l i ch ng ch hành ngh k sư đ nh giá xây d ng đư c vi t b ng máy vi tính, không đư c vi t t t, t y xóa ho c vi t chèn thêm n i dung đi u ch nh, b sung trên h sơ. Ngư i đăng ký c p ch ng ch k sư đ nh giá xây d ng ph i tr c ti p n p và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và giao tr h sơ c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh. - S Xây d ng thành ph H Chí Minh có trách nhi m xét c p m i, c p l i ch ng ch hành ngh k sư đ nh giá xây d ng trong th i gian t i đa 10 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p h sơ thi u ho c không h p l thì S Xây d ng s có văn b n thông báo cho ngư i xin c p ch ng ch bi t rõ lý do trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ. - Sau khi đư c c p ch ng ch hành ngh k sư đ nh giá xây d ng, ngư i đư c c p ch ng ch hành ngh k sư đ nh giá xây d ng ho t đ ng tư v n trên đ a bàn thành ph H Chí Minh vào ngày 15 tháng 12 hàng năm có trách nhi m cung c p thông tin cho S Xây d ng thành ph H Chí Minh v các ho t đ ng có liên quan đ n tư v n qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình theo m u t i Ph l c s 4 ban hành kèm theo Thông báo này. - Đ bi t thêm chi ti t, xin liên h B ph n ti p nh n h sơ c a S Xây d ng t i s 60 Trương Đ nh, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh, ho c liên h Phòng Qu n lý năng l c hành ngh xây d ng, đi n tho i s 9326214 xin s 316 ho c 317 ho c 318./. KT. GIÁM Đ C PHÓ GIÁM Đ C
  5. Phan Đ c Nh n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Ph L c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản