Thông báo số 77/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Thông báo số 77/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 77/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 77/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 77/TB-VPCP Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH VĨNH LONG Ngày 11 tháng 4 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Vĩnh Long v gi i quy t m t s ngh c a T nh. Cùng d có i di n lãnh o các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Công nghi p và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe ng chí Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long báo cáo v m t s ngh c a T nh, ý ki n c a i di n lãnh o các B , cơ quan, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. ng ý b sung D án u tư Nhà máy bia c a T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn t i t nh Vĩnh Long vào Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Rư u - Bia - Nư c gi i khát Vi t Nam n năm 2010. Giao B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh; ng th i, hư ng d n T nh và Doanh nghi p khNn trương tri n khai th c hi n D án, s m ra s n phNm áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và xu t khNu. 2. ng ý b sung v n trái phi u Chính ph và i u ch nh cơ c u ngu n v n (Trung ương và a phương) cho D án u tư qu c l 53, o n i qua t nh Vĩnh Long. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B liên quan, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. V ngh b sung v n u tư c u Phù Ly và c u Cái V n Nh trên qu c l 54: ng ý v nguyên t c l p D án u tư riêng và b trí v n t ngân sách trung ương; trư c m t, B Tài chính t m ng trư c v n k ho ch năm 2008 th c hi n, nh m Ny nhanh ti n công trình. ng ý B Giao thông v n t i ch nh ơn v tư v n năng l c l p D án, trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 4. V D án Nhà máy x lý ch t th i r n, T nh làm vi c v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng và các B , cơ quan liên quan, th ng nh t l a ch n công ngh phù h p. V cơ ch tài chính (dùng v n ODA Ph n Lan), ng ý v i ngh c a T nh, giao B K ho ch và u tư hư ng d n T nh th c hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo y ban nhân dân t nh Vĩnh Long và các B , cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M
  2. Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng; - T nh u , H ND, UBND t nh Vĩnh Long; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : TH, KTTH, CN, IV, TTBC; - Lưu: Văn thư, P (4b). Nguy n Qu c Huy
Đồng bộ tài khoản