Thông báo số 805/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Thông báo số 805/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 805/TB-BYT về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu về công tác y tế khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 805/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p -T do -H nh phúc ------- S : 805/TB-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A B TRƯ NG B Y T NGUY N QU C TRI U V CÔNG TÁC Y T KH C PH C H U QU MƯA LŨ CÁC T NH MI N NÚI PHÍA B C Kính g i: S Y t các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao B ng, B c K n Th c hi n công văn s 1318/TTg-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c, ngày 13 tháng 8 năm 2008, B trư ng B Y t Nguy n Qu c Tri u ã ch trì cu c h p Lãnh o B ch o v công tác y t kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c do h u qu c a cơn bão s 4 trong nh ng ngày v a qua. Tham d h p có Th trư ng Tr n Chí Liêm, Th trư ng Nguy n Th Xuyên, Th trư ng Tr nh Quân Hu n, Th trư ng Cao Minh Quang và Lãnh o Văn phòng B , Thư ng tr c Ban phòng ch ng th m h a và tìm ki m c u n n B Y t . Ngay khi có d báo c a Trung tâm Khí tư ng thu văn Qu c gia, Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t ã thư ng tr c theo dõi di n bi n c a bão s 4. Th c hi n Công i n s 31 ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a Văn phòng Thư ng tr c ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương và Công i n s 1294/C - TTg ngày 09 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , B Y t ó có 04 Công i n khNn s 5466/C -BYT, ngày 07/8/2008 và Công i n khNn s 5230/C -BYT, ngày 09/8/2008, Công i n khNn s 5538 ngày 11/8/200, và Công i n khNn s 5631/C -BYT ngày 12 tháng 8 năm 2008 yêu c u S Y t các các t nh mi n núi phía B c, Hà Giang,Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , thành ph H i Phòng, t nh Qu ng Ninh và các ơn v tr c thu c B Y t khNn trương ti n hành các công vi c sau: - Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và i u tr c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. - Tăng cư ng giám sát phát hi n s m và x lý k p th i các d ch b nh bùng phát sau mưa lũ, c bi t là các d ch b nh do côn trùng truy n (s t xu t huy t, s t rét...) và các b nh lây qua ư ng tiêu hoá.
  2. - Báo cáo nhanh tình hình thi t h i v ngư i và cơ s y t , tình hình d ch b nh khu v c ch u nh hư ng c a lũ quét và mưa lũ và các yêu c u tr giúp c a B Y t (n u có). - Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. Th c hi n Công văn s 1318/TTg-KTN c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c, 10h00 ngày 13/8/2008, B Y t ã có Công i n g i S Y t các t nh, thành ph Hà Giang, Lào Cai, B c K n, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th và các ơn v tr c thu c ngành y t ngh ti p t c các ho t ng kh c ph c h u qu l t bão và t p trung vào nhi m v tr ng tâm là giám sát và phòng ch ng d ch b nh sau mưa lũ. B Y t ã thư ng xuyên theo dõi sát tình hình t i các a phương, ch o các S Y t tích c c kh c ph c h u qu c a thiên tai, tăng cư ng thư ng tr c c p c u 24/24 gi , tăng cư ng giám sát, phòng ch ng d ch b nh sau khi nư c rút và s n sàng áp ng nhu c u c a các a phương v cơ s thu c phũng ch ng l t bóo, hoá ch t kh trùng, phương ti n phũng ch ng l t bão. ng chí Th trư ng B Y t cùng oàn công tác c a Chính ph ang làm vi c và ch o công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu lũ l t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t t i Tuyên Quang. Theo ngh c a S Y t Yên Bái và Tuyên Quang, B Y t ã c p phát b sung cho S Y t Lào Cai 50 cơ s thu c phòng ch ng l t bão, 3000kg Chloramin B và 20 chi c o phao; c p cho S Y t Tuyên Quang 20 cơ s thu c phòng ch ng l t bão; c p cho S Yt Y Bái 100 cơ s thu c, 500kg Chloramin B và 100 chi c áo phao; c p cho S Y t Phú Th 50 cơ s thu c phòng ch ng l t bão, 1000kg Chloramin B và 50 chi c áo phao. Sau khi nghe ng chí Phó Ban Thư ng tr c phòng ch ng th m h a và tìm ki m c u n n B Y t báo cáo nh ng công vi c ã ư c B Y t ti n hành trong th i gian v a qua nh m giúp các t nh Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Hà Giang, B c K n, Tuyên Quang kh c ph c h u qu do mưa lũ; ý ki n c a các ng chí Th trư ng báo cáo v công tác h tr các t nh, B trư ng B Y t Nguy n Qu c Tri u ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. B Y t yêu c u S Y t các t nh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Hà Giang, B c K n, Tuyên Quang và các ơn v tr c thu c B tri n khai th c hi n nghiêm túc các n i dung c a Công i n khNn s 5466/C -BYT, s 5230/C -BYT, s 5538/C -BYT ngày 11 tháng 8 năm 2008 và s 5631/C -BYT ngày 12 tháng 8 năm 2008; báo cáo tình hình và k t qu tri n khai v B Y t . 2.Yêu c u S Y t các t nh phát huy ngu n l c t i ch c a các a pương huy ng ngu n nhân l c, thu c, cơ s v t ch t ph c v công tác kh c ph c h u qu mưa lũ theo hư ng d n thư ng xuyên c a B Y t , chú tr ng b o m cung c p k p th i các d ch v c p c u, i u tr cho ngư i b n n, phòng ch ng d ch b nh, và an toàn v sinh th c phNm cho nhân dân trong vùng b nh hư ng c a mưa lũ, c bi t là v sinh môi trư ng, ngu n nư c dùng cho sinh ho t.
  3. 3. Thành l p các oàn công tác c a B Y t , trư c m t c 03 oàn công tác do Phó C c trư ng C c Y t d phòng và môi trư ng làm Trư ng oàn i n m tình hình và ch o công tác y t kh c ph c h u qu thiên tai, tri n khai các bi n pháp m b o v sinh môi trư ng, kh trùng nư c sinh ho t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t, các t nh: Yên Bái, Lào Cai và Phú Th . 4. Giao C c Qu n lý Dư c ph i h p v i Thư ng tr c Ban phòng ch ng th m h a và tìm ki m c u n n B Y t ki m tra tình hình d tr thu c các a phương, b o m thu c ph c v cho phòng b nh và ch a b nh c a nhân dân các a phương trên. 5. Giao C c Qu n lý Khám ch a b nh ch o và h tr S Y t các t nh làm t t công tác khám ch a b nh cho nhân dân t i các a phương trên, k p th i c p c u và i u tr b nh. B trư ng B Y t yêu c u S Y t các t nh và các ơn v khNn trương tri n khai các n i dung trên./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản