Thông báo số 83-TC/VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 83-TC/VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 83-TC/VP về việc đính chính văn bản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 83-TC/VP

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83-TC/VP Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 1999 THÔNG BÁO C A B TÀI CHÍNH S 83 TC/VP NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1999 V ÍNH CHÍNH VĂN B N Ngày 4/3/1999 B Tài chính ã ban hành Thông tư s 24/1999/BTC-TT hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v Kinh t - Xã h i và B o v T qu c theo quy nh t i Ngh nh s 56/1998/N -CP ngày 30 /7/1998 c a Chính ph . Do sơ su t trong quá trình in n nên t i ti t 2.1, i m 2, m c II c a Thông tư ã ghi: "T p th lao ng gi i, ơn v gi i ư c thư ng ti n không quá m t tháng lương t i thi u, m c thư ng 100.000 nghìn ng", nay xin ính chính l i quy nh trên như sau: "T p th lao ng gi i, ơn v gi i ư c thư ng ti n không quá m t tháng lương t i thi u, m c thư ng 100.000 ng". Ph m Sĩ Danh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản