Thông báo số 85/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
4
download

Thông báo số 85/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 85/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại cuộc họp bàn về kịch bản đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 85/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 85/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ KỊCH BẢN ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI Ngày 27 tháng 02 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì họp bàn về kịch bản Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ và các cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Nhóm biên soạn kịch bản tổ chức 10 ngày hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (nhóm biên soạn). Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nhóm biên soạn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã kết luận như sau: 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Nhóm biên soạn đã có cố gắng trong việc sáng tạo, đầu tư về chuyên môn, khai thác các thế mạnh, tiềm năng về văn hóa Hà Nội và Việt Nam để xây dựng kịch bản tổ chức 10 ngày hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên, trong kịch bản cần có những điểm nhấn, những gương mặt lịch sử tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, nêu bật các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích Hà Nội; cần dự báo số lượng khán giả, diễn viên tham dự để có giải pháp cần thiết; bảo đảm an ninh, an toàn và đề xuất mức kinh phí tổ chức thực hiện. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: - Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mời các chuyên gia đầu ngành về văn học, nghệ thuật, sân khấu, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam... tham gia đóng góp kịch bản tổ chức 10 ngày hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; thẩm định, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 28 tháng 3 năm 2009. - Căn cứ Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phê duyệt các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. Tập trung quyết liệt
  2. hoàn thành các công trình trọng điểm, bảo tồn, tôn tạo một số di tích tiêu biểu, xây dựng và tôn tạo các công viên, khu vui chơi, giải trí, du lịch, xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh - sạch - đẹp, văn minh - thanh lịch và giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. - Tiếp tục chỉ đạo, tham khảo thêm ý kiến các chuyên gia, các nhà nghiên cứu để đề xuất các lựa chọn ưu tiên về địa điểm tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, bảo đảm được các yêu cầu về tính lịch sử, tính khả thi, an ninh, an toàn và tiết kiệm, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội quyết định trước ngày 28 tháng 3 năm 2009. 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Căn cứ Đề cương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng chương trình hoạt động toàn quốc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với chương trình của Hà Nội, đặc biệt gắn với các ngày lễ trọng đại trong năm và tổ chức triển khai thực hiện (bắt đầu chương trình hoạt động từ Ngày giỗ Tổ Hùng Vương). 4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông trong và ngoài nước về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 5. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các hệ thống thông tin truyền thông trong và ngoài nước về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 6. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tích cực tuyên truyền vận động UNESCO công nhận Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới trước tháng 20 năm 2010. 7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính: bố trí kinh phí kịp thời để triển khai các dự án, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Văn phòng Chính phủ xin thông báo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân thành Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c); - Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Thành viên BCĐ QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông;
  3. - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các Phạm Viết Muôn Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam; - Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chính Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản