Thông báo số 865/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 865/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 86Thông báo số 865/TB-BYT TB-BYT về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 865/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 865/TB-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 2008 THÔNG BÁO V VI C T CH C CU C THI SÁNG TÁC BI U TRƯNG PHÒNG, CH NG HIV/AIDS C A VI T NAM I. M C ÍCH 1. L a ch n ư c m t tác phNm t t nh t, phù h p nh t, mang tính c thù c a công tác phòng, ch ng HIV/AIDS làm bi u trưng phòng, ch ng HIV/AIDS c a Vi t Nam; 2. Bi u trưng ư c ch n s ư c B Y t s d ng trên các n phNm và v t phNm có liên quan n d phòng và chăm sóc HIV/AIDS. II. YÊU C U Bi u trưng phòng, ch ng HIV/AIDS c a Vi t Nam m b o tuân th m t s yêu c u cơ b n sau: 1. Bi u trưng mang tính khái quát cao, m b o tính thNm m và ý nghĩa chính tr , d s n xu t dư i d ng v t phNm (t dán, huy hi u, mô hình…), không nh m m c ích kinh t ; 2. t ư c nh ng yêu c u v v thi t k như: thNm m , d nh , d nh n bi t, n tư ng v i công chúng, th hi n ư c b n s c văn hóa dân t c và hi n i (th hi n qua màu s c, ư ng nét, b c c, ý nghĩa…). III. I TƯ NG D THI 1. M i công dân Vi t Nam, t ch c trong nư c và ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam u có th tham d ; 2. Thành viên H i ng tuy n ch n không ư c phép d thi. IV. TÁC PH M D THI 1. S lư ng m u d thi không h n ch ; 2. Tác phNm d thi không ư c vi ph m thu n phong m t c c a Vi t Nam; 3. H sơ d thi g m:
  2. - M u thi t k bi u trưng; - B n thuy t minh mô t ý tư ng (không quá 500 t ánh máy); - ĩa CD chép file c a bi u trưng và b n thuy t minh; - Phi u cung c p thông tin cá nhân; 4. M u thi t k ư c th hi n như sau: M u bài d thi th hi n trên 01 trang gi y kh A4 (21cmx29,7cm), bao g m: - M u thi t k l n có chi u r ng là 15 cm thi t k màu ( t gi a trang gi y); - M u thi t k nh là b n thu nh ( en tr ng) c a m u thi t k l n có chi u r ng 2,5 cm ( t phía trên góc bên ph i c a trang A4); -M u thi t k (l n và nh ) nêu trên và ph n thuy t minh mô t ý tư ng không ư c ghi thêm b t c thông tin gì khác (tên, ký hi u riêng); - Không trình bày ph n bi u trưng è lên bên dư i các ph n ch ho c ngư c l i; - i v i bi u trưng o t gi i, H i ng tuy n ch n s ngh tác gi o t gi i thuy t trình ý tư ng thi t k , thi t k chi ti t và hi u ch nh theo ý ki n H i ng (n u có). 5. H sơ d thi ph i t trong phong bì to A4 và m t phong bì nh . Trong phong bì nh ghi y các thông s v tác gi (theo m u) và dán kín. Phong bì này s ư c m bi t tên tác gi sau khi H i ng tuy n ch n xét ch n xong m u trúng gi i. Phong bì ng h sơ d thi ghi rõ: M u d thi bi u trưng phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. V. TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ TÁC PH M D THI 1. Bên c nh nh ng yêu c u cơ b n quy nh t i i u 3 th l này, h th ng tiêu chí ánh giá các m u thi t k g m: a. Ý tư ng c a m u thi t k ; b. S c áo sáng t o c a m u thi t k ; c. Th hi n ư c giá tr c t lõi c a hình nh v phòng, ch ng HIV/AIDS c a Vi t Nam. d. Tính thNm m , khoa h c c a m u thi t k ; e. Tính a ng: Thu n l i cho vi c in n, phóng to, thu nh , p n i, gia công ư c b ng m i ch t li u;
  3. g. Kh năng d nh , d nh n bi t c a m u thi t k ; h. M u thi t k ph i hài hòa màu s c. VI. TH I GIAN VÀ CÁCH TH C G I BÀI D THI 1. Th i gian g i bài d thi b t u t 01/10/2008 n h t ngày 30/10/2008 - Các bài d thi, b n thuy t minh, ĩa CD và phong bì nh ư c cho chung vào m t phong bì l n A4 dán kín g i: C c Phòng, ch ng HIV/AIDS (Phòng Thông tin- Giáo d c-Truy n thông), B Y t , 135/3 Núi Trúc, Ba ình, Hà N i. - Phong bì ng h sơ d thi ghi rõ: M u d thi bi u trưng phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam. 2. Th i h n cu i cùng nh n bài d thi: Ngày 30/10/2008(theo d u bưu i n nơi g i). VII. ÁNH GIÁ TÁC PH M D THI B Y t s thành l p H i ng tuy n ch n bao g m các chuyên gia u ngành v chuyên môn và chuyên gia v lĩnh v c h i ho tham gia ánh giá cho i m theo các tiêu chí th ng nh t l a ch n ra các bi u trưng áp ng nhu c u. VIII. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A NGƯ I D THI 1. i tư ng d thi ph i tuân th th l do H i ng tuy n ch n t ch c cung c p, trong ó ph i m b o: a. Bi u trưng d thi không ph i là i tư ng tranh ch p b n quy n tác gi ; b. Bi u trưng d thi chưa ư c s d ng, xu t hi n trên b t kỳ phương ti n thông tin i chúng nào trong nư c và nư c ngoài; c. Không ư c s d ng m u bi u trưng ã o t gi i t i cu c thi l n này vào b t kỳ n phNm truy n thông ho c cu c thi nào khác có tính ch t tương t . 2. H i ng tuy n ch n không ch u trách nhi m n u bài d thi g i tham gia cu c thi không n ư c H i ng tuy n ch n do l i k thu t; 3. H i ng tuy n ch n không tr l i bài d thi; 4. rút kh i cu c thi, i tư ng d thi ph i thông báo v i H i ng tuy n ch n b ng văn b n trư c th i gian h t h n n p bài d thi; 5. i tư ng d thi ph i m b o ý tư ng thi t k bám sát theo yêu c u do h i ng tuy n ch n ưa ra; ch ng minh ý tư ng thi t k ã ư c xây d ng m t cách khoa h c chuyên nghi p và ch u trách nhi m v b n quy n m u thi t k ;
  4. 6. Trong trư ng h p, vi c tranh ch p b n quy n tác gi phát sinh sau khi s n phNm thi o t gi i, i tư ng d thi ó ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t; 7. M i chi phí hay các kho n n p thu liên quan n gi i thư ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, do cá nhân trúng gi i ch u; 8. Giá tr gi i thư ng s ư c trao tr c ti p cho cá nhân ho c t ch c có s n phNm d thi o t gi i ho c ngư i ư c cá nhân có s n phNm d thi o t gi i y quy n khi k t thúc cu c thi, trư ng h p tác gi không có i u ki n nh n gi i, H i ng s g i thông qua ư ng bưu i n. IX. GI I THƯ NG VÀ TRAO GI I THƯ NG 1. Gi i thư ng cu c thi bao g m: a. 01 gi i Nh t: g m Gi y ch ng nh n gi i thư ng và B ng khen c a B Y t , tr giá gi i thư ng 10 tri u ng; b. 01 gi i Nhì: G m gi y ch ng nh n gi i thư ng c a B Y t , tr giá gi i thư ng 05 tri u ng; c. 01 gi i Ba: G m gi y ch ng nh n gi i thư ng cu c thi c a B Y t , tr giá gi i thư ng 02 tri u ng; d. 5 gi i khuy n khích g m gi y ch ng nh n gi i thư ng c a B Y t , m i gi i tr giá 01 tri u ng; e. N u không ch n ư c tác phNm xu t s c, H i ng tuy n ch n có th quy t nh không trao gi i nh t mà ch trao các gi i khác c a cu c thi; 2. Vi c trao gi i thư ng s ư c B Y t th c hi n công khai. X. QUY N S H U I V I NH NG TÁC PH M T GI I 1. B Y t ư c s h u b n quy n s d ng vô th i h n cũng như toàn quy n ăng ký s h u trí tu i v i nh ng m u thi t k o t gi i nh t, nhì, ba; 2. B Y t toàn quy n quy t nh v vi c ch n m u bi u trưng nào ư c ng d ng trong th c t và có quy n yêu c u tác gi s a i, b sung m t s chi ti t cho phù h p v i yêu c u c a công tác phòng, ch ng HIV/AIDS; 3. Trong th i gian di n ra cu c thi, tác gi không ư c s d ng các bi u trưng tham gia cu c thi này tham d b t kỳ cu c thi nào khác. XI. a ch liên h và cung c p thông tin - C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, B Y t , 135/3 Núi Trúc, Ba ình, Hà N i. i n tho i: 04.7367143. E-mail: truyenthong_vaac@yahoo.com.
  5. - Thông báo này ư c ăng trên Báo S c kho và i s ng, T p chí AIDS và C ng ng, Trang tin i n t c a B Y t , Trang tin i n t c a C c Phòng, ch ng HIV/AIDS, Báo i n t Vnexpress và ư c ph bi n r ng rãi n các ơn v có liên quan. B Yt ngh các ơn v trong và ngoài ngành giúp ph bi n r ng rãi và t o i u ki n cho các ho s , các nhà thi t k và cá nhân có quan tâm tham gia sáng tác. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản