Thông báo số 954/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo số 954/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 954/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 954/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 954/TB-DPMT Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: Ngày 08/6/2009, Vi n Pasteur Thành ph H Chí Minh ã xác nh n thêm 05 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), bao g m: 01 nam 16 tu i, m t c p m con g m m 39 tu i và con gái 11 tu i, m t c p m con khác g m m 36 tu i và con gái 3 tu i. C 5 trư ng h p này u mang qu c tích M , bay t San Francisco (M ) v Vi t Nam ngày 05/6/2009 trên chuy n bay UA869 t i sân bay Tân Sơn Nh t, quá c nh t i H ng Kông, sau khi v nư c cư trú t i Tp. H Chí Minh. Hi n các b nh nhân trên ang ư c cách ly t i B nh Nhi t i Tp. H Chí Minh và B nh vi n Nhi ng I trong tình tr ng s c kh e n nh. S Y t Tp. H Chí Minh ã ti n hành cách ly và x lý y t cho gia ình các b nh nhân; i u tra d ch t các trư ng h p liên quan, l p danh sách và thông báo cho S Y t các t nh, thành ph có hành khách i cùng trên chuy n bay trên n lưu trú. Như v y, n ngày 08/6/2009 t i Vi t Nam ã có 14 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó trư ng h p m c u tiên ã ư c xu t vi n. Ngoài ra còn có 01 trư ng h p nam 10 tu i, qu c t ch M , t M v Vi t Nam trên cùng chuy n bay trên ã ư c xét nghi m là ca có th . B Y t khuy n cáo m nh m m i ngư i dân, các hành khách nh p c nh th c hi n t t các bi n pháp sau: 1.Nh ng ngư i t vùng có d ch và có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên trì hoãn các chuy n bay phòng kh năng lây lan b nh sang ngư i khác. 2.T t c các hành khách n Vi t Nam t vùng có d ch, c bi t là nh ng ngư i i trên chuy n bay UA869 t M v Vi t Nam ngày 05/6/2009 ph i theo dõi s c kh e, cách ly trong vòng 7 ngày và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 3.Các trư ng h p m c cúm A(H1N1) ph i nghiêm túc th c hi n theo hư ng d n c a ngành y t v bi n pháp cách ly, tránh lây lan ra c ng ng.
  2. 4.T t c m i ngư i dân, khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng lây b nh cho ngư i khác, ng th i thông báo ngay cho các cơ s y t ư c hư ng d n và x trí và i u tr k p th i. 5.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng (thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng). 6.Tăng cư ng s c kh e và kh năng phòng b nh b ng cách ăn u ng, sinh ho t, ngh ngơi h p lý, luy n t p th thao. 7.Khi có hi n tư ng b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, cơ quan liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng k p th i, không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản