intTypePromotion=3

Thông báo số 97/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Thông báo số 97/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 97/tb-bgtvt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 97/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 97/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P KI M TRA TI N TH C HI N 3 D ÁN: D ÁN XÂY D NG C U NH T TÂN, D ÁN XÂY D NG Ư NG N I T C U NH T TÂN N C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI VÀ D ÁN NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI Ngày 13/03/2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m tra ti n th c hi n 3 D án: D án xây d ng c u Nh t Tân, D án xây d ng ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài và D án nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài. Tham d cu c h p có các ng chí: Ngô Th nh c – Th trư ng thư ng tr c, Nguy n H ng Trư ng – Th trư ng; i di n lãnh o các V : K ho ch và u tư, Khoa h c Công ngh , Văn phòng B , C c Giám nh và QLCLCTGT, Ban QLDA 85, C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng hàng không mi n B c, T ng công ty Hàng không Vi t Nam, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, Công ty Thi t k và tư v n XDCT hàng không. Sau khi nghe Ban QLDA 85, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i báo cáo v ti n th c hi n các d án, ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. V quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài và d án Nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài 1.1. i v i Quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài - Quy ho ch ngành hàng không ã trình Th tư ng Chính ph vào tháng 06/2007. Giao V K ho ch u tư, C c Hàng không Vi t Nam ph i h p v i các V liên quan thu c Văn phòng Chính ph quy ho ch s m ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: - Quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài: V K ho ch u tư ch trì, ph i h p v i C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng hàng không mi n B c và ơn v tư v n hoàn ch nh T trình Th tư ng Chính ph , trong ó làm rõ các n i dung sau: + Kh ng nh năng l c thông qua c a C ng hàng không qu c t N i Bài sau năm 2030 (giai o n 3) t 50 tri u hành khách/năm. + Ch ng minh vi c k t n i giao thông vào C ng hàng không qu c t N i Bài áp ng ư c năng l c thông qua c a sân bay là 50 tri u hành khách/năm và kh năng áp ng v qu t m r ng C ng hàng không qu c t N i Bài.
  2. 1.2. i v i D án nhà ga hành khách T2 – Sân bay qu c t N i Bài Giao C c Giám nh và QLCLCTGT ch trì d th o văn b n, ki n ngh c a B GTVT trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch c thù i v i D án nhà ga hành khách T2 – C ng hàng không qu c t N i Bài. 2. V d án ư ng n i C u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài - Trong tháng 3/2008, V K ho ch u tư hoàn ch nh văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph ki n ngh b sung ư ng n i c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài vào quy ho ch giao thông thành ph Hà N i. Ti n hành rà soát, c p nh t trình Th tư ng Chính ph s m phê duy t quy ho ch giao thông c a thành ph Hà N i. - V ngu n v n th c hi n d án: Giao v K ho ch ch trì, Ban Qu n lý d án 85 ph i h p làm vi c v i JBIC xác nh ngu n v n th c hi n D án. - V hư ng tuy n: Th ng nh t theo xu t c a ơn v tư v n. Ch n hư ng tuy n theo phương án 1B và m t c t ngang ư ng theo phương án 2. T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i c n nghiên c u c p nh t vi c k t h p tuy n ư ng s t v i C ng hàng không qu c t N i Bài; l p xu t d án m r ng tuy n B c Thăng Long – N i Bài, xu t t ng th t ch c giao thông các tuy n ư ng t i sân bay (tuy n B c Thăng long – N i Bài, tuy n ư ng s t, tuy n ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài, tuy n Qu c l 3, …). V K ho ch u tư ch trì ph i h p v i T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, Ban QLDA 85 trình Th tư ng Chính ph v hư ng tuy n và phương án m t c t ngang ư ng trong tháng 03/2008. - V th t c th c hi n d án: Giao Ban QLDA 85 hoàn ch nh th t c theo quy nh ch nh T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i th c hi n công tác kh o sát, thi t k bư c l p d án và thi t k k thu t. Ny nhanh ti n , th ng nh t ch trương cho phép m t s công vi c kh o sát thi t k k thu t ư c tri n khai ng th i v i vi c kh o sát l p d án. Giao ban QLDA 85 ch o, ki m tra cương kh o sát và trình B GTVT xem xét quy t nh. Giao v K ho ch u tư ch trì, ph i h p v i C c Giám nh và QLCLCTGT, V Khoa h c công ngh thNm nh, tham mưu trình B xem xét ch p thu n. 3. V d án c u Nh t Tân ng ý xu t ch n cơ ch c bi t theo quy nh hi n hành th c hi n D án. Giao Ban QLDA 85 khNn trương làm vi c v i UBND thành ph Hà N i v vi c gi i phóng m t b ng hai u c u. Trong quá trình th c hi n d án, n u phát sinh vư ng m c Ban QLDA 85 k p th i báo cáo lãnh o B GTVT xem xét, gi i quy t ph n u kh i công gói 1 và gói 2 D án c u Nh t Tân vào ngày 02/09/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./.
  3. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Ngô Th nh c (-nt-); - TT Nguy n H ng Trư ng (-nt-); - Chánh Văn phòng B GTVT (-nt-); - Các ơn v d h p (t/h); - C c BVN (t/h); - Lưu VT, TH (B) Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản