Thông báo số 97/TB-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Thông báo số 97/TB-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 97/TB-NHNN về việc ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp tổ công tác đặc biệt của Thống đốc tại thành phố Hà Nội ngày 26/03/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 97/TB-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 97/TB-NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A TH NG C NHNN T I CU C H P T CÔNG TÁC C BI T C A TH NG C T I THÀNH PH HÀ N I NGÀY 26/03/2009 Sáng ngày 26/3/2009 Th ng c Ngân hàng Nhà nư c (NHNN) ã ch trì cu c h p v i T công tác c bi t theo Quy t nh s 3102/Q -NHNN ngày 10/12/2008 v x lý khó khăn, vư ng m c c a các doanh nghi p nh và v a trong quan h tín d ng v i các t ch c tín d ng trên a bàn thành ph Hà N i. Tham d cu c h p có V trư ng V Chính sách ti n t , Phó v trư ng V Tín d ng, Phó chánh Văn phòng và thành viên T công tác c bi t. Sau khi nghe báo cáo tình hình ho t ng c a T trong th i gian 3 tháng và ý ki n c a các thành viên d h p, Th ng c NHNN ã có ý ki n ch o như sau: Dư i s ch o c a Th ng c, T công tác v i cơ c u nhân s g n nh nhưng ã làm vi c v i tinh th n trách nhi m r t cao và tích c c tri n khai các nhi m v n m b t, ph n ánh sát th c tr ng và nh ng vư ng m c c a doanh nghi p trong vi c ti p c n thông tin v ngân hàng và vay v n ngân hàng. Vi c thành l p và ho t ng c a T công tác không ch có tác ng tâm lý tích c c n nh n th c c a các doanh nghi p và các cơ quan h u quan trên a bàn v s quan tâm ch o c a NHNN trong vi c giúp doanh nghi p tháo g khó khăn mà còn th hi n s quy t tâm c a Th ng c trong vi c kiên quy t x lý k p th i nh ng vư ng m c, t n t i gi a doanh nghi p và ngân hàng. S ho t ng có hi u qu c a T công tác trong b i c nh các doanh nghi p ang ph i i m t v i nhi u khó khăn do tác ng c a suy gi m kinh t trong nư c và thu h p c a th trư ng th gi i ã ư c c ng ng doanh nghi p trên a bàn và y ban Nhân dân Thành ph ánh giá cao. T công tác ã ph i h p tích c c v i các S , Ban ngành n m b t thông tin sát th c ti n ph n nh k p th i n Lãnh o chính quy n thành ph t ó giúp cho các cơ quan ch c năng có i u ki n n m b t y hơn v th c ch t các v n c a doanh nghi p ng th i th hi n t t vi c tri n khai ch o c a Th ng c trong vi c quy t tâm x lý khó khăn trong quan h tín d ng gi a ngân hàng v i doanh nghi p. Th ng c yêu c u T công tác hoàn ch nh báo cáo t ng k t ho t ng 3 tháng qua và xu t nh ng ki n ngh i v i y ban nhân dân thành ph Hà N i, Ngân hàng Nhà nư c các Hi p h i doanh nghi p v các bi n pháp qu n lý, theo dõi, giám sát cũng như vi c cung c p thông tin, ph bi n thông tin, chính sách i v i quan h gi a ngân hàng v i các doanh nghi p v a và nh . Trong ó, T công tác c n xu t nh ng ki n ngh v ph i h p, ch o c a y ban nhân dân Tp. Hà N i, Ngân hàng Nhà nư c, S , Ban, ngành liên quan và các Hi p h i doanh nghi p, ngành ngh t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p ti p c n v n ngân hàng. T công tác hoàn thi n phương th c ho t ng áp ng yêu c u “ph n ng nhanh” v i nh ng v n phát sinh
  2. trong công tác x lý khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p trên a bàn thành ph Hà N i. V i nh ng k t qu t ư c, m c dù trong m t th i gian ng n, t p th và các cá nhân c a T công tác ã n l c hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao, Th ng c ng ý T nghiên c u xu t khen thư ng ng viên k p th i các thành viên c a T . NHNN ang tích c c ch o trong toàn ngành tri n khai th c hi n Ngh quy t 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph , Quy t nh 14/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009 v ban hành Quy ch b o lãnh cho doanh nghi p vay v n NHTM và Quy t nh 131/2009/Q -TTg ngày 23/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr lãi su t cho các t ch c, cá nhân vay v n ngân hàng s n xu t – kinh doanh nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. Trong quá trình th c hi n, có th s phát sinh ki n ngh , vư ng m c liên quan n cơ ch này, do ó, Th ng c ch trương ti p t c duy trì ho t ng T công tác n 30/6/2009 v i nhi m v tr ng tâm n m b t và x lý các v n liên quan n th c hi n Quy t nh 131/Q -TTg ngày 23/01/2009 và Quy t nh 14/Q -TTg ngày 21/01/2009. Trên cơ s b sung nhi m v m i và do m t s thành viên T công tác tham gia các chương trình ào t o và công vi c khác nên nhân s c a T s thay i cho phù h p. Thành ph n c a T công tác g m 01 cán b c p phòng c a V Tín d ng và 01 chuyên viên c a V CSTT và 03 cán b NHNN Chi nhánh thành ph Hà N i do Phó Giám c Nguy n Văn Hưng làm T trư ng. Văn phòng NHNN làm u m i trình Th ng c v vi c thay i nhân s . T công tác thành l p theo Quy t nh s 3102/Q -NHNN v n ti p t c ho t ng cho t i khi có Quy t nh thành l p T công tác m i. Th a l nh Th ng c, Văn phòng NHNN xin thông báo t i các ơn v và cá nhân liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. TH NG C KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ VĂN PHÒNG - Ban lãnh o NHNN ( b/c); - Các ơn v thu c NHNN; - Các thành viên TCT t i Tp. HN; - Lưu: VP, VP2. Th nh Th H ng
Đồng bộ tài khoản